Google Ad Manager anslutning

Översikt

Google Ad Manager, tidigare känt som DoubleClick for Publishers (DFP) eller DoubleClick AdX, är en annonseringsplattform från Google som ger utgivaren möjlighet att hantera annonser på sina webbplatser, via video och i mobilappar.

Destinationsspecifikationer

Observera följande information som är specifik för Google Ad Manager mål:

 • Aktiverade målgrupper skapas programmatiskt i Google plattform.
 • Platform innehåller för närvarande inga mätvärden som validerar den lyckade aktiveringen. Se antalet målgrupper i Google för att validera integrationen och förstå målgruppens målgruppsstorlek.
 • Efter mappning av ett segment till ett Google Ad Manager mål visas segmentnamnet omedelbart i Google Ad Manager användargränssnitt.
 • Segmentpopulationen behöver 24-48 timmar att vara Google Ad Manager. Dessutom måste segment ha en målgruppsstorlek på minst 50 profiler för att kunna visas i Google Ad Manager. Segment som är mindre än 50 profiler fylls inte i i Google Ad Manager.

Identiteter som stöds

Google Ad Manager stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan.

Målidentitet Beskrivning Överväganden
GAID Google Advertising ID Välj den här målidentiteten när din källidentitet är ett GAID-namnområde.
IDFA Apple ID for Advertisers Välj den här målidentiteten när din källidentitet är ett IDFA-namnutrymme.
AAM UUID Adobe Audience Manager Unique User ID, även känt som Device ID. Ett numeriskt 38-siffrigt enhets-ID som Audience Manager associerar med varje enhet som det interagerar med. Google använder AAM UUID för användare i Kalifornien och Google Cookie ID för alla andra användare.
Google cookie-ID Google cookie-ID Google använder detta ID för att rikta sig till användare utanför Kalifornien.
RIDA Roku-ID för annonsering. Detta ID identifierar Roku-enheter unikt.
MAID Microsoft Advertising ID. Detta ID identifierar unikt enheter som kör Windows 10.
Amazon Fire TV-ID Detta ID identifierar Amazon Fire TV-program unikt.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Segment export Du exporterar alla medlemmar i ett segment (publik) till Google-målet.
Exportfrekvens Streaming Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på segmentutvärdering skickar kopplingen uppdateringen nedåt till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Förutsättningar

Om du vill skapa ditt första mål med Google Ad Manager och har inte aktiverat Synkroniseringsfunktion för ID tidigare i Experience Cloud ID-tjänsten (med Audience Manager eller andra program), kontakta Adobe Consulting eller kundtjänst för att aktivera ID-synkronisering. Om du redan har konfigurerat Google integreringar i Audience Manager, de ID-synkroniseringar du har konfigurerat överförs till Platform.

Tillåt listning

OBSERVERA

Du måste ange Tillåt innan du konfigurerar din första Google Ad Manager mål i Platform. Se till att processen för att tillåta listning som beskrivs nedan har slutförts av Google innan du skapar ett mål.
Undantaget till den här regeln är för Audience Manager kunder. Om du redan har skapat en anslutning till det här Google-målet i Audience Manager behöver du inte gå igenom processen för att tillåta listning igen och du kan fortsätta till nästa steg.

Innan du skapar Google Ad Manager mål i plattform måste du kontakta Google för att Adobe ska föras upp på listan över tillåtna dataleverantörer och för att ditt konto ska läggas till tillåtelselista. Kontakt Google och lämna följande information:

 • Konto-ID: Adobe konto-ID med Google. Konto-ID: 87933855.
 • Kund-ID: Adobe kund-ID med Google. Kund-ID: 89690775.
 • Nätverkskod: Det här är din Google Ad Manager nätverksidentifierare, hittades under Admin > Global settings i Google-gränssnittet och i URL-adressen.
 • Målgruppslänks-ID: Detta är en specifik identifierare som är associerad med din Google Ad Manager nätverk (inte ditt Network code), som också finns under Admin > Global settings i Google gränssnitt.
 • Din kontotyp. DFP av Google eller AdX-köpare.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations åtkomstkontrollbehörighet. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Anslutningsparametrar

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • Name: Fyll i det önskade namnet för det här målet.
 • Description: Valfritt. Du kan till exempel ange vilken kampanj du använder det här målet för.
 • Account Type: Välj ett alternativ beroende på ditt konto hos Google:
  • Använd DFP by Google for DoubleClick för utgivare
  • Använd AdX buyer for Google AdX
 • Account ID: Fyll i ditt Audience Link ID med Google.
OBSERVERA

När du konfigurerar en Google Ad Manager mål, arbeta med Google Account Manager eller Adobe för att förstå vilken kontotyp du har.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om status för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med hjälp av användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera segment till den här destinationen

VIKTIGT

Om du vill aktivera data måste du ha Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Se Aktivera målgruppsdata för att direktuppspela segmentexportmål om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppssegment till det här målet.

Exporterade data

Verifiera om data har exporterats till Google Ad Manager mål, kontrollera Google Ad Manager konto. Om aktiveringen lyckades fylls målgrupperna i ditt konto.

På denna sida