[Begränsad tillgänglighet]{class="badge informative"}

Målgruppsanalys

The Audience Analysis kan ni berika Adobe Experience Platform målgruppsdata till Customer Journey Analytics. Du kan välja vilka målgrupper du vill inkludera i de resulterande berikade data. Målgruppskvalifikationer finns sedan som dimensioner i Analysis Workspace rapportering.

AVAILABILITY
Den här destinationen är i en begränsad testfas. Om du är intresserad av att använda det här målet kontaktar du kontoteamet på Adobe.

Förhandskrav

Du måste ange följande innan du kan använda det här målet:

 • Du måste etableras för att kunna använda målplatsen för målgruppsanalys. Om du ännu inte har etablerat dig för att använda det här målet kontaktar du ditt Adobe-kontoteam.
 • Du måste ha etablerats för att kunna använda Customer Journey Analytics.
 • Du måste ha minst en målgrupp som skapats i Adobe Experience Platform.

Identiteter som stöds

Målgruppsanalys stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter. Experience Cloud ID (ECID) används vanligtvis.

Målidentitet
Beskrivning
Överväganden
GAID
GOOGLE ADVERTISING ID
Välj målidentiteten för GAID när källidentiteten är ett GAID-namnområde.
IDFA
Apple ID för annonsörer
Välj IDFA-målidentitet när din källidentitet är ett IDFA-namnutrymme.
ECID
EXPERIENCE CLOUD ID
Ett namnutrymme som representerar ECID. Detta namnutrymme kan även refereras av följande alias:"Adobe Marketing Cloud ID","Adobe Experience Cloud ID","Adobe Experience Platform ID". Se följande dokument på ECID för mer information.
phone_sha256
Telefonnummer hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade telefonnummer stöds av Adobe Experience Platform. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.
email_lc_sha256
E-postadresser som hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade e-postadresser stöds av Adobe Experience Platform. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.
extern_id
Anpassade användar-ID:n
Välj den här målidentiteten när källidentiteten är ett anpassat namnutrymme.

Målgrupper

Följande typer av målgrupper stöds när du använder det här målet:

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Audience export
Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp med de identifierare (namn, telefonnummer eller andra) som används i målplatsen för målgruppsanalys.
Exportfrekvens
Streaming
Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. När en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutaren uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Konfigurera nytt mål

IMPORTANT
Om du vill skapa mål måste du ha View Destinations och Manage Destinations behörighet för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill skapa det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Destinationsinformation

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

 • Name: Målnamnet.
 • Description: Målbeskrivningen.
 • Datastream ID: Det dataström-ID som du vill utöka med kvalificerade målgrupper. Du kan få detta ID i Datastreams-hanterare.
 • Integration alias: Integreringsalias.

Larm

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

 • Activation Skipped Rate Exceed: Få ett meddelande när aktiveringen har hoppats över överstiger ett tröskelvärde.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Styrningspolicy och verkställighetsåtgärder

I det här valfria avsnittet kan du definiera dina datastyrningsprinciper och se till att de data som används är kompatibla när målgrupper skickas och är aktiva.

När du är klar med valet av marknadsföringsåtgärder för målet väljer du Create.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT
För att aktivera data behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

När målet har skapats kan du aktivera önskade målgrupper för målet.

 1. Om du inte redan är på det skapade målet kan du hitta det igen genom att gå till Destinations > Browse.
 2. Välj Activate audiences.
 3. Välj vilka målgrupper du vill analysera kvalifikationer för. När du är klar väljer du Next.
 4. Granska målkonfigurationen och målgruppsinställningarna och välj sedan Finish.

Du kan lägga till fler målgrupper att analysera i framtiden genom att gå tillbaka till Activate audiences sida. Du kan inte ta bort målgrupper när de har aktiverats.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6