LiveRamp - Onboarding anslutning liveramp-onboarding

Använd LiveRamp - Onboarding anslutning till en publik från Adobe Real-time Customer Data Platform till LiveRamp Connect.

Användningsfall use-cases

För att du bättre ska förstå hur och när du ska använda LiveRamp - Onboarding mål, här är ett exempel på användning som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa genom att använda den här destinationen.

Som marknadsförare vill jag skicka målgrupper från Adobe Experience Platform till inbyggda identiteter i LiveRamp Connect så att jag kan inrikta mig på användare på mobilen, öppna webben, sociala medier och CTV plattformar, använda Ramp ID identifierare.

Förutsättningar prerequisites

The LiveRamp - Onboarding anslutningsexporterar filer med LiveRamp's SFTP lagring.

Innan du skickar data från Experience Platform till LiveRamp - Onboardingbehöver du LiveRamp autentiseringsuppgifter. Kontakta LiveRamp för att få dina uppgifter, om du inte redan har dem.

Identiteter som stöds supported-identities

LiveRamp - Onboarding stöder aktivering av identiteter som PII-baserade identifierare, kända identifierare och anpassade ID:n som beskrivs i LiveRamp-dokumentation.

I mappningssteg av aktiveringsarbetsflödet måste du definiera målmappningarna som anpassade attribut.

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Audience export
Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp med identifierarna (namn, telefonnummer eller andra) som används i LiveRamp - Onboarding mål.
Exportfrekvens
Daily batch
När profiler uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering uppdateras profilerna (identiteterna) en gång om dagen nedströms målplattformen. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Autentisera till mål authenticate

Om du vill autentisera mot målet fyller du i de obligatoriska fälten och väljer Connect to destination.

SFTP-autentisering med lösenord

Exempelbild som visar hur man autentiserar till målet med SFTP med lösenord

 • Port: Den port som används för LiveRamp - Onboarding lagringsplats. Använd den port som motsvarar din geografiska plats enligt beskrivningen nedan:

  • NA: Använd port 22
  • AU: Använd port 2222
 • Username: Användarnamn för LiveRamp - Onboarding lagringsplats.

 • Password: Lösenordet för LiveRamp - Onboarding lagringsplats.

 • PGP/GPG encryption key: Om du vill kan du bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering i de exporterade filerna. Visa ett exempel på en korrekt formaterad krypteringsnyckel i bilden nedan.
  Bild som visar ett exempel på en korrekt formaterad PGP-nyckel i användargränssnittet

 • Subkey ID:Om du anger en krypteringsnyckel måste du även ange en kryptering Subkey ID. Se LiveRamp krypteringsdokumentation om du vill lära dig hur du hämtar undernyckel-ID:t.

SFTP med autentisering med SSH-nyckel

Exempelbild som visar hur man autentiserar till målet med SSH-tangenten

 • Port: Den port som används för LiveRamp - Onboarding lagringsplats. Använd den port som motsvarar din geografiska plats enligt beskrivningen nedan:

  • EU: Använd port 4222
 • Username: Användarnamn för LiveRamp - Onboarding lagringsplats.

 • SSH Key: Den privata SSH som används för att logga in på LiveRamp - Onboarding lagringsplats. Den privata nyckeln måste vara formaterad som en Base64-encoded string och får inte vara lösenordsskyddad.

  • Koppla samman SSH tangent till LiveRamp - Onboarding server måste du skicka in en biljett via LiveRampvår tekniska supportportal och ange din offentliga nyckel. Mer information finns i LiveRamp-dokumentation.
 • PGP/GPG encryption key: Om du vill kan du bifoga den RSA-formaterade offentliga nyckeln för att lägga till kryptering i de exporterade filerna. Visa ett exempel på en korrekt formaterad krypteringsnyckel i bilden nedan.
  Bild som visar ett exempel på en korrekt formaterad PGP-nyckel i användargränssnittet

 • Subkey ID:Om du anger en krypteringsnyckel måste du även ange en kryptering Subkey ID. Se LiveRamp krypteringsdokumentation om du vill lära dig hur du hämtar undernyckel-ID:t.

Fyll i målinformation destination-details

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar hur du fyller i information för ditt mål

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Region: Geografiskt område för din instans av LiveRamp SFTP-lagringen.
 • Folder path: Sökvägen till LiveRamp uploads undermapp som ska vara värd för de exporterade filerna. The uploads läggs automatiskt till i mappsökvägen. LiveRamp rekommenderar att du skapar en dedikerad undermapp för leveranser från Adobe Real-Time CDP så att filerna hålls åtskilda från andra befintliga flöden och att all automatisering fungerar smidigt.
  • Om du till exempel vill exportera filerna till uploads/my_export_folder, skriva in my_export_folder i Folder path fält.
 • Compression format: Välj den komprimeringstyp som Experience Platform ska använda för de exporterade filerna. Tillgängliga alternativ är GZIP eller None.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT
För att aktivera data behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Schemaläggning scheduling

I Scheduling skapar du ett exportschema för varje målgrupp med inställningarna nedan.

 • File export options: Export full files. Inkrementell filexport stöds för närvarande inte för LiveRamp mål.
 • Frequency: Daily
 • Date: Välj start- och sluttider för exporten.

Skärmbild av användargränssnittet för plattformen som visar steg för målgruppsplanering.

Det går inte att konfigurera det exporterade filnamnet för tillfället. Alla filer som exporteras till LiveRamp - Onboarding destinationen namnges automatiskt baserat på följande mall:

%ORGANIZATION_NAME%_%DESTINATION%_%DESTINATION_INSTANCE_ID%_%DATETIME%

Skärmbild för användargränssnittet för plattformen som visar den exporterade filnamnsmallen.

Exempel: namnet på en exporterad fil för en organisation med namnet Luma skulle kunna se ut ungefär så här:

Luma_LiveRamp_52137231-4a99-442d-804c-39a09ddd005d_20230330_153857.csv

Mappa attribut och identiteter map

I Mapping kan du välja vilka attribut och identiteter du vill exportera för dina profiler.

IMPORTANT
Detta mål stöder aktivering av ett källidentitetsnamnutrymme per aktiveringsflöde. Om du behöver exportera flera ID-namnutrymmen, som Email och Phonemåste du skapa ett separat aktiveringsflöde för varje identitet.

I Mapping steg, Target field mappningen definierar namnet på kolumnrubriken i den exporterade CSV-filen. Du kan ändra CSV-kolumnrubrikerna i den exporterade filen till valfritt eget namn genom att ange ett eget namn för Target field.

IMPORTANT
Om målfälten ändras efter den första filleveransen till LiveRampkan du kontakta LiveRamp kontoteam eller skicka en biljett till LiveRamp Support för att säkerställa att ändringarna återspeglas i automatiseringsprocessen.
 1. I Mapping steg, välja Add new mapping. En ny mappningsrad visas på skärmen.

  Skärmbilden för användargränssnittet i Experience Platform visar skärmen Mapping.

 2. I Select source field väljer du Select attributes och välj det XDM-attribut som du vill mappa, eller välj Select identity namespace och välj en identitet som ska kopplas till ditt mål.

  Skärmbilden för användargränssnittet i Experience Platform visar skärmen för källmappning.

 3. I Select target field anger du det attributnamn som du vill mappa det markerade källfältet till. Attributnamnet som definieras här återspeglas i den exporterade CSV-filen som en kolumnrubrik.

  Skärmbilden för användargränssnittet i Experience Platform visar målmappningsskärmen.

  Du kan också ange attributnamnet genom att skriva det direkt i Target field.

  Skärmbilden för användargränssnittet i Experience Platform visar målmappningsskärmen.

När du har lagt till alla mappningar du vill använda väljer du Next och slutföra aktiveringsarbetsflödet.

Exporterade data/Validera dataexport exported-data

Dina data exporteras till LiveRamp - Onboarding lagringsplats som du har konfigurerat som CSV-filer.

Exporterade filer har en maxstorlek på 10 miljoner rader. Experience Platform genererar flera filer per leverans om de valda målgrupperna överstiger 10 miljoner rader. Om du förväntar dig att gränsen för en fil överskrids kontaktar du LiveRamp -representant och be dem konfigurera batchintagning åt dig.

Vid export av filer till LiveRamp - Onboarding mål, Platform genererar en CSV-fil för varje princip-ID för sammanslagning.

Låt oss titta på följande målgrupper:

 • Målgrupp A (sammanfogningsprincip 1)
 • Målgrupp B (sammanfogningspolicy 2)
 • Målgrupp C (sammanfogningspolicy 1)
 • Målgrupp D (sammanfogningspolicy 1)

Platform exporterar två CSV-filer till LiveRamp - Onboarding:

 • En CSV-fil som innehåller målgrupperna A, C och D.
 • En CSV-fil som innehåller målgrupp B.

Exporterade CSV-filer innehåller profiler med de valda attributen och motsvarande målgruppsstatus, i separata kolumner, med attributnamnet, och audience_namespace:audience_ID par som kolumnrubriker, vilket visas i exemplet nedan:

ATTRIBUTE_NAME, AUDIENCE_NAMESPACE_1_AUDIENCE_ID_1, AUDIENCE_NAMESPACE_2_AUDIENCE_ID_2,..., AUDIENCE_NAMESPACE_X_AUDIENCE_ID_X

Profilerna som ingår i de exporterade filerna kan matcha ett av följande kvalificeringstillstånd för målgruppen:

 • Active: Profilen är för närvarande kvalificerad för målgruppen.
 • Expired: Profilen är inte längre kvalificerad för målgruppen, men har tidigare kvalificerats.
 • ""(tom sträng): Profilen är aldrig kvalificerad för målgruppen.

Till exempel en exporterad CSV-fil med en email attribut, två målgrupper som kommer från Experience Platform Segmenteringstjänstoch en importerad extern publik, skulle kunna se ut så här:

email,ups_aa2e3d98-974b-4f8b-9507-59f65b6442df,ups_45d4e762-6e57-4f2f-a3e0-2d1893bcdd7f,CustomerAudienceUpload_7729e537-4e42-418e-be3b-dce5e47aaa1e
abc117@testemailabc.com,active,,
abc111@testemailabc.com,,,active
abc102@testemailabc.com,,,active
abc116@testemailabc.com,active,,
abc107@testemailabc.com,active,expired,active
abc101@testemailabc.com,active,active,

I exemplet ovan är ups_aa2e3d98-974b-4f8b-9507-59f65b6442df och ups_45d4e762-6e57-4f2f-a3e0-2d1893bcdd7f beskriver målgrupper som härrör från segmenteringstjänsten, medan CustomerAudienceUpload_7729e537-4e42-418e-be3b-dce5e47aaa1e beskriver en publik som importerats till Platform som anpassad överföring.

Eftersom Platform genererar en CSV-fil för varje princip-ID för sammanslagninggenererar det också en separat dataflödeskörning för varje ID för sammanfogningsprincip.

Det innebär att Identities activated och Profiles received mätvärden i dataflödeskörningar sidan sammanställs för varje grupp av målgrupper som använder samma sammanfogningsprincip, i stället för att visas för varje målgrupp.

Som en följd av att dataflöden genereras för en grupp målgrupper som använder samma sammanfogningsprincip visas inte målgruppsnamnen i kontrollpanel.

Skärmbild för användargränssnittet i Experience Platform som visar aktiverade identiteter.

Överför exporterade data till LiveRamp upload-to-liveramp

När dina data har exporterats till LiveRamp - Onboarding måste du överföra data till LiveRamp plattform.

Mer information om hur du överför filer från LiveRamp - Onboarding lagring till en LiveRamp kan du läsa följande dokumentation: Att tänka på vid överföring av den första filen till en publik.

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, läs Datastyrning - översikt.

Ytterligare resurser additional-resources

Mer information om hur du konfigurerar LiveRamp - Onboarding lagring, se officiell dokumentation.

Changelog changelog

I det här avsnittet beskrivs funktionaliteten och viktiga dokumentationsuppdateringar för den här målanslutningen.

Visa ändringslogg
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 layout-auto
Releasamånad Uppdateringstyp Beskrivning
Mars 2024 Funktioner och dokumentation
 • Stöd för leveranser till Europa och Australien har lagts till LiveRamp SFTP -instanser.
 • Uppdaterad dokumentation som beskriver specifika konfigurationer för nyligen stödda regioner.
 • Ökade maximal filstorlek till 10 miljoner rader (från 5 miljoner tidigare).
 • Uppdaterad dokumentation för att återspegla ökad filstorlek.
Juli 2023 Inledande version Ursprunglig målrelease och dokumentation publicerad.
recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6