Push-transaktionsmeddelanden transactional-push-notifications

Du kan använda Adobe Campaign för att skicka push-meddelanden för transaktioner på iOS- och Android-mobilenheter. Dessa meddelanden tas emot i mobilappar som du konfigurerar i Adobe Campaign genom att utnyttja Experience Cloud Mobile SDK.

NOTE
Push-kanalen är valfri. Kontrollera licensavtalet. Mer information om vanliga push-meddelanden finns i Om push-meddelanden.

Om du vill kunna skicka push-meddelanden via transaktion måste du konfigurera Adobe Campaign i enlighet med detta. Se Konfigurera ett mobilprogram.

Du kan skicka två typer av push-meddelanden för transaktioner:

Transaktionspush-meddelanden för en händelse transactional-push-notifications-targeting-an-event

Du kan skicka med Adobe Campaign anonyma push-meddelanden för transaktioner till alla användare som har valt att ta emot meddelanden från ditt mobilprogram.

I det här fallet är det bara data i själva händelsen används för att definiera leveransmålet. Inga data från Adobe Campaign integrerade profildatabas används.

Konfigurera ett händelsebaserat push-meddelande för transaktioner configuring-event-based-transactional-push-notification

Om du vill skicka ett transaktionsmeddelande till alla användare som har valt att ta emot meddelanden från ditt mobilprogram måste du först skapa och konfigurera en händelse som har de data som finns i själva händelsen som mål.

NOTE
Du kan fortfarande anpassa innehållet i ett händelsebaserat push-meddelande för transaktioner med händelseattribut (data från händelsen) och händelseberikning (data från Campaign-databasen). Se exemplet nedan.

Händelsen måste innehålla följande tre element:

 • A registreringstoken, som är användar-ID för ett mobilprogram och en enhet. Den kanske inte motsvarar någon profil från Adobe Campaign-databasen.
 • A mobilprogramnamn (en för alla enheter - Android och iOS). Detta är ID:t för det mobilprogram som konfigurerats i Adobe Campaign och som ska användas för att ta emot push-meddelanden på användarnas enheter. Mer information finns i Konfigurera ett mobilprogram.
 • A push-plattform ("gcm" för Android eller"apns" för iOS).

Följ stegen nedan för att konfigurera händelsen:

 1. Välj knappen Push notification kanal och Real-time event målinriktning (se Skapa en händelse).

 2. Lägg till fält i händelsen. Detta gör att du kan anpassa transaktionsmeddelandet (se Definiera händelseattributen). I det här exemplet definierar du fälten"gateNumber","lastname" och"firstname".

 3. Du kan också förbättra innehållet i ditt meddelande. Det gör du genom att lägga till fält från tabellen som du länkade till din händelsekonfiguration (se Förbättra händelsen).

 4. Förhandsgranska och publicera händelsen.

  När du förhandsgranskar händelsen innehåller REST API:t attributen registrationToken, application och pushPlatform som ska användas som mål för leveransen.

  När händelsen har publicerats skapas automatiskt ett transaktionspush-meddelande som är länkat till den nya händelsen. Du kan nu ändra och publicera det meddelande som skapades (se det här avsnittet).

 5. Integrera evenemanget på webbplatsen (se Integrera händelseutlösaren).

Skicka ett händelsebaserat push-meddelande för transaktioner sending-event-based-transactional-push-notification

Ett flygbolag vill till exempel bjuda in sina användare av mobilappar att fortsätta till den relevanta porten för boarding.

Företaget skickar ett transaktionsmeddelande per användare (identifieras med en registreringstoken) med ett mobilprogram via en enda enhet.

 1. Gå till transaktionsmeddelandet som skapades för att redigera det. Se Åtkomst till transaktionsmeddelanden.

 2. Klicka på Content -block för att ändra meddelandets rubrik och brödtext.

 3. Du kan infoga anpassningsfält för att lägga till element som du definierade när du skapade din händelse (se Definiera händelseattributen).

  Om du vill söka efter de här fälten klickar du på pennan bredvid ett objekt och klickar på Insert personalization field och markera Context > Real-time event > Event context.

  Mer information om hur du redigerar ett push-meddelandeinnehåll finns i Förbereda och skicka ett push-meddelande.

 4. Du kan även utöka transaktionsmeddelandets innehåll om du vill använda ytterligare information från Adobe Campaign-databasen (se Förbättra händelsen).

 5. Spara ändringarna och publicera meddelandet. Se Publicera ett transaktionsmeddelande.

 6. Med Adobe Campaign Standard REST API skickar du en händelse till en registreringstoken (ABCDEF123456789) med ett mobilprogram (WebFlight) på Android (gcm) som innehåller startdata:

  code language-none
  {
   "registrationToken":"ABCDEF123456789",
   "application":"WeFlight",
   "pushPlatform":"gcm",
   "ctx":
   {
    "gateNumber":"Gate B18",
    "lastname":"Green",
    "firstname":"Jane"
   }
  }
  

  Mer information om hur du integrerar utlösande av en händelse i ett externt system finns i Integrera händelseutlösaren.

Om det finns en registreringstoken får motsvarande användare ett transaktionspush-meddelande med följande innehåll:

"Hej Jane Green, boarding har precis börjat! Gå till Gate B18."

Transaktionspush-meddelanden med en profil som mål transactional-push-notifications-targeting-a-profile

Du kan skicka ett transaktionsmeddelande till de Adobe Campaign-profiler som har prenumererat på ditt mobilprogram. Leveransen kan innehålla personaliseringsfält, t.ex. mottagarens förnamn, hämtas direkt från Adobe Campaign-databasen.

I det här fallet måste händelsen innehålla vissa fält tillåta avstämning med en profil från Adobe Campaign-databasen.

När målprofiler används skickas ett transaktionspush-meddelande per mobilprogram och per enhet. Om en Adobe Campaign-användare t.ex. prenumererar på två program får den här användaren två meddelanden. Om en användare prenumererar på samma program med två olika enheter får användaren ett meddelande på varje enhet.

De mobilprogram som en profil prenumererar på listas i Mobile App Subscriptions -fliken i den här profilen. Om du vill komma åt den här fliken markerar du en profil och klickar på Edit profile properties till höger.

Mer information om hur du öppnar och redigerar profiler finns i Om profiler.

Konfigurera ett profilbaserat push-meddelande för transaktioner configuring-profile-based-transactional-push-notification

Om du vill skicka ett transaktionspush-meddelande till de Adobe Campaign-profiler som har prenumererat på ditt mobilprogram måste du först skapa och konfigurera en händelse för Adobe Campaign-databasen.

 1. Välj knappen Push notification kanal och Profile målinriktning (se Skapa en händelse).

  Som standard skickas transaktionsmeddelandet till alla mobilprogram som mottagarna prenumererar på. Om du vill skicka push-meddelandet till ett visst mobilprogram markerar du det i listan. De andra mobilapparna kommer att adresseras av meddelandet, men kommer inte att kunna skickas.

 2. Lägg till fält i händelsen om du vill anpassa transaktionsmeddelandet (se Definiera händelseattributen).

  note note
  NOTE
  Du måste lägga till minst ett fält för att skapa en anrikning. Du behöver inte skapa andra fält som Förnamn och Efternamn eftersom du kommer att kunna använda personaliseringsfält från Adobe Campaign-databasen.
 3. Skapa en berikning för att länka evenemanget till Profile resurs (se Förbättra händelsen) och välj den här berikningen som Targeting enrichment.

  note important
  IMPORTANT
  Det här steget är obligatoriskt för profilbaserade händelser.
 4. Förhandsgranska och publicera händelsen.

  När händelsen förhandsgranskas innehåller REST API inte något attribut som anger registreringstoken, programnamn och push-plattform så som de hämtas från Profile resurs.

  När händelsen har publicerats skapas automatiskt ett transaktionspush-meddelande som är länkat till den nya händelsen. Du kan nu ändra och publicera det meddelande som skapades (se det här avsnittet).

 5. Integrera evenemanget på webbplatsen (se Integrera händelseutlösaren).

Skicka ett profilbaserat push-meddelande för transaktioner sending-profile-based-transactional-push-notification

Ett flygbolag vill t.ex. skicka en sista förfrågan om introduktion till alla Adobe Campaign-användare som har prenumererat på sin mobilapp.

 1. Gå till transaktionsmeddelandet som skapades för att redigera det. Se Åtkomst till transaktionsmeddelanden.

 2. Klicka på Content -block för att ändra meddelandets rubrik och brödtext.

  I motsats till konfigurationer som baseras på realtidshändelser har du direkt tillgång till all profilinformation för att personalisera meddelandet. Se Infoga ett personaliserat fält.

  Mer information om hur du redigerar ett push-meddelandeinnehåll finns i Förbereda och skicka ett push-meddelande.

 3. Spara ändringarna och publicera meddelandet. Se Publicera ett transaktionsmeddelande.

 4. Skicka en händelse till en profil med Adobe Campaign Standard REST API:

  code language-none
  {
   "ctx":
   {
    "email":"janegreen@email.com",
    "gateNumber":"D16",
   }
  }
  

Mer information om hur du integrerar utlösande av en händelse i ett externt system finns i Integrera händelseutlösaren.

Motsvarande användare får ett transaktionsmeddelande om push-överföring som innehåller alla personaliseringselement som hämtats från Adobe Campaign-databasen.

NOTE
Det finns inga registreringstoken-, program- och push-plattformsfält. I det här exemplet utförs avstämningen med e-postfältet.

Ändra målmappningen i ett transaktionspush-meddelande change-target-mapping

Transaktionspush-meddelanden använder en specifik målmappning som innehåller de tekniska inställningar som krävs för att skicka den här typen av leveranser.

Följ stegen nedan om du vill ändra målmappningen:

 1. Välj ett push-meddelande i transaktionsmeddelandelistan.

 2. Klicka på knappen Edit properties -knappen.

 3. Expandera avsnittet Advanced parameters.

 4. Klicka på Select a ‘Target mapping’ element.

 5. Välj en målmappning i listan.

  note note
  NOTE
  För optimal förberedelsetid och prestanda vid leverans profilbaserad push-meddelanden för transaktioner, använd Profile - Real-time event for Push (mapRtEventAppSubRcp) målmappning.

 6. Bekräfta ändringen och publicera meddelandet. Se Publicera ett transaktionsmeddelande.

  note important
  IMPORTANT
  Du måste publicera meddelandet igen för att ändringen ska börja gälla, annars kommer den tidigare målmappningen fortfarande att användas.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff