Konfigurera en transaktionshändelse configuring-transactional-event

Om du vill skicka ett transaktionsmeddelande med Adobe Campaign måste du först beskriva strukturen för händelsedata genom att skapa och konfigurera en händelse.

IMPORTANT
Endast Funktionsadministratörer har rätt behörighet att skapa och redigera händelsekonfigurationer.

Konfigurationen varierar beroende på vilken typ av transaktionsmeddelande du vill skicka och på vilken kanal som ska användas. Mer information finns i Specifika konfigurationer.

När konfigurationen är klar måste händelsen publiceras. Se Publicera en transaktionshändelse.

Skapa en händelse creating-an-event

Börja med att skapa den händelse som passar dina behov.

 1. Klicka på logotypen Adobe i det övre vänstra hörnet och välj sedan Marketing plans > Transactional messages > Event configuration.

 2. Klicka på knappen Create.

 3. Ange en Label och en ID för händelsen. Fältet ID är obligatoriskt och ska börja med prefixet EVT. Om du inte använder det här prefixet läggs det till automatiskt när du klickar på Create.

  note important
  IMPORTANT
  ID:t får inte vara längre än 64 tecken, inklusive EVT-prefixet.
 4. Välj kanalen som ska användas för att skicka dina transaktionsmeddelanden Email, Mobile (SMS) eller Push notification. Endast en kanal kan användas för varje händelse och kan inte ändras i efterhand.

 5. Välj måldimensionen som motsvarar den önskade händelsekonfigurationen och klicka på Create.

  Händelsebaserade transaktionsmeddelanden måldata i själva händelsen, medan profilbaserade transaktionsmeddelanden måldata i Adobe Campaign-databasen. Mer information finns i Specifika konfigurationer.

NOTE
Antalet transaktionshändelser kan påverka din plattform. För att få bästa möjliga prestanda bör du ta bort oanvända händelser. Se Ta bort en händelse.

Definiera händelseattributen defining-the-event-attributes

I avsnittet Fields definierar du de attribut som ska integreras i händelseinnehållet och kan sedan användas för att anpassa transaktionsmeddelandet.

Stegen för att lägga till och ändra fält är desamma som för anpassade resurser.

NOTE
Om du vill skapa ett flerspråkigt transaktionsmeddelande definierar du ett ytterligare händelseattribut med ID:t AC_language. Detta gäller endast händelsetransaktionsmeddelanden. När händelsen har publicerats är stegen för att redigera innehållet i ett flerspråkigt transaktionsmeddelande samma som för ett flerspråkigt standardmeddelande. Se Skapa ett flerspråkigt e-postmeddelande.

Definiera datainsamlingar defining-data-collections

Du kan lägga till en samling element i händelseinnehållet, där varje element innehåller flera attribut.

Den här samlingen kan användas i ett transaktionsmejl för att lägga till produktlistor i innehållet i meddelandet, till exempel en lista över produkter - med pris, referensnummer, kvantitet osv. för varje produkt i listan.

 1. Klicka på knappen Create element i avsnittet Collections.

 2. Lägg till en etikett och ett ID för din samling.

 3. Lägg till alla fält som du vill visa i transaktionsmeddelandet för varje produkt i listan.

  I det här exemplet har följande fält lagts till:

 4. På fliken Enrichment kan du berika varje objekt i samlingen. På så sätt kan du anpassa elementen i motsvarande produktlista med information från Adobe Campaign-databasen eller från andra resurser som du har skapat.

NOTE
Stegen för att förbättra elementen i en samling är desamma som beskrivs i avsnittet Förbättra händelsen. Observera att du inte kan utöka en samling genom att berika händelsen: du måste lägga till en berikning i själva samlingen i avsnittet Collections.

När händelsen och meddelandet har publicerats kan du använda den här samlingen i ditt transaktionsmeddelande.

Här är API-förhandsvisningen för det här exemplet:

Relaterade ämnen:

Förbättra händelsen enriching-the-transactional-message-content

Du kan utöka transaktionsmeddelandets innehåll med information från Adobe Campaign-databasen för att personalisera dina meddelanden. Från efternamnet eller CRM-ID:t för var och en av mottagarna kan du till exempel återställa data som adress eller födelsedatum eller andra anpassade fält som lagts till i profiltabellen, för att anpassa informationen som skickas till dem.

Det går att utöka transaktionens meddelandeinnehåll med information från utökad Profile and services Ext API. Mer information finns i Utöka API: Publicera tillägget

Den här informationen kan också lagras i nya resurser. I så fall måste resursen länkas till Profile- eller Service-resurserna antingen direkt eller via en annan tabell. I konfigurationen nedan går det till exempel att utöka transaktionsmeddelandeinnehållet med information från resursen Product, som produktkategorin eller ID, om resursen Product är länkad till resursen Profile.

Mer information om att skapa och publicera resurser finns i det här avsnittet.

 1. Klicka på knappen Create element i avsnittet Enrichment.

 2. Välj den resurs som du vill länka meddelandet med. I det här fallet väljer du resursen Profile.

 3. Använd knappen Create element för att länka ett fält från den markerade resursen till ett av de fält som du tidigare lade till i händelsen (se Definiera händelseattributen).

  note note
  NOTE
  Om du definierar ett villkor som skulle kunna göra det möjligt att markera flera mottagare (till exempel ett fält som kan ha samma värde för flera profiler), används bara en profil.
 4. I det här exemplet förenar vi fälten Last name och First name med motsvarande fält i resursen Profile.

  Du kan även utöka transaktionsmeddelandeinnehållet med resursen Service. Mer information om tjänster finns i det här avsnittet.

 5. Om du skapar eller redigerar en profilbaserad händelse väljer du den anrikning som ska användas som meddelandemål under leveranskörningen i avsnittet Targeting enrichment.

  note note
  NOTE
  Det är obligatoriskt för profilbaserade händelser att skapa en anrikning och välja en målinriktning baserat på Profile-resursen.

När händelsen och meddelandet har publicerats kan du med den här länken utöka innehållet i transaktionsmeddelandet.

Relaterade ämnen:

Söka efter transaktionshändelser searching-transactional-events

Följ stegen nedan för att få tillgång till och söka efter transaktionshändelser som redan har skapats.

 1. Klicka på logotypen Adobe i det övre vänstra hörnet och välj sedan Marketing plans > Transactional messages > Event configuration.

 2. Klicka på knappen Show search.

 3. Du kan filtrera på Publication status. På så sätt kan du till exempel bara visa publicerade händelser.

 4. Du kan också filtrera händelserna med hjälp av Last event received. Om du till exempel anger 10 visas bara de händelsekonfigurationer som har den senaste händelsen som togs emot för 10 dagar sedan eller mer. Detta gör att du kan visa vilka händelser som har varit inaktiva under en viss period.

  note note
  NOTE
  Standardvärdet är 0. Därefter visas alla händelser.

Specifika konfigurationer transactional-event-specific-configurations

Konfiguration av transaktionshändelser kan variera beroende på vilken typ av transaktionsmeddelande du vill skicka (händelse eller profil) och vilken kanal som ska användas.

I följande avsnitt beskrivs vilken specifik konfiguration som ska ställas in enligt önskat transaktionsmeddelande. Mer information om de allmänna stegen för att konfigurera en händelse finns i Skapa en händelse.

Händelsebaserade transaktionsmeddelanden event-based-transactional-messages

Du kan skicka transaktionsmeddelanden för en händelse. Den här typen av transaktionsmeddelanden innehåller inte profilinformation: leveransmålet definieras av data som finns i själva händelsen.

Om du vill skicka ett händelsebaserat transaktionsmeddelande måste du först skapa och konfigurera en händelse med data som finns i själva händelsen som mål.

 1. När du skapar händelsekonfigurationen ska du välja måldimensionen Real-time event (se Skapa en händelse).

 2. Lägg till fält i händelsen för att kunna anpassa transaktionsmeddelandet (se Definiera händelseattributen).

 3. Händelsebaserade transaktionsmeddelanden ska bara använda de data som finns i den skickade händelsen för att definiera mottagaren och meddelandets innehållspersonalisering.

  Men om du vill använda ytterligare information från Adobe Campaign-databasen kan du utöka transaktionsmeddelandets innehåll (se Förbättra transaktionsmeddelandets innehåll).

 4. Förhandsgranska och publicera händelsen (se Förhandsgranska och publicera händelsen).

  När du förhandsgranskar händelsen innehåller REST API ett attribut som anger specifika attribut för e-postadress, mobiltelefon eller push-meddelanden enligt den valda kanalen.

  När händelsen har publicerats skapas automatiskt ett transaktionsmeddelande som är länkat till den nya händelsen. För att händelsen ska kunna utlösa att ett transaktionsmeddelande skickas måste du ändra och publicera meddelandet som precis skapades.

 5. Integrera händelsen på webbplatsen (se Integrera händelseutlösaren).

Profilbaserade transaktionsmeddelanden profile-based-transactional-messages

Ni kan skicka transaktionsmeddelanden baserat på kundprofiler, som gör att ni kan tillämpa typologiregler för marknadsföring, inkludera länken för att avbryta prenumerationen, lägga till meddelandet i den globala leveransrapporten och utnyttja det i kundresan.

Om du vill skicka ett profilbaserat transaktionsmeddelande måste du först skapa och konfigurera en händelse med data som mål från Adobe Campaign-databasen.

 1. När du skapar händelsekonfigurationen ska du välja måldimensionen Profile event (se Skapa en händelse).

 2. Lägg till fält i händelsen för att kunna anpassa transaktionsmeddelandet (se Definiera händelseattributen). Du måste lägga till minst ett fält för att skapa en anrikning. Du behöver inte skapa andra fält som Förnamn och Efternamn eftersom du kan använda anpassningsfält från Adobe Campaign-databasen.

 3. Skapa en berikning för att länka händelsen till resursen Profile (se Förbättra händelsen) och välj den här anrikningen som Targeting enrichment.

  note important
  IMPORTANT
  Det här steget är obligatoriskt för profilbaserade händelser.
 4. Förhandsgranska och publicera händelsen (se Förhandsgranska och publicera händelsen).

  När händelsen förhandsgranskas innehåller REST API inte något attribut som anger specifika attribut för e-postadress, mobiltelefon eller push-meddelanden, eftersom det hämtas från resursen Profile.

  När händelsen har publicerats skapas automatiskt ett transaktionsmeddelande som är länkat till den nya händelsen. För att händelsen ska kunna utlösa att ett transaktionsmeddelande skickas måste du ändra och publicera meddelandet som precis skapades.

 5. Integrera händelsen på webbplatsen (se Integrera händelseutlösaren).

Push-transaktionsmeddelanden transactional-push-notifications

Du kan skicka två typer av push-meddelanden för transaktioner:

IMPORTANT
Om du vill kunna skicka push-meddelanden via transaktion måste du konfigurera Adobe Campaign i enlighet med detta. Se Konfigurera ett mobilprogram.

Uppföljningsmeddelanden follow-up-messages

Du kan skicka ett uppföljningsmeddelande till kunder som fått ett visst transaktionsmeddelande.

Stegen för att konfigurera en händelse som tillåter att ett uppföljningsmeddelande skickas beskrivs i det här avsnittet.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff