Personalisera e-postinnehåll personalization

Innehållet i och visningen av meddelanden från Adobe Campaign kan personaliseras på flera olika sätt. De här sätten kan kombineras enligt villkor beroende på profilerna. I allmänhet kan du med Adobe Campaign:

Anpassa avsändaren personalizing-the-sender

Om du vill definiera namnet på avsändaren som ska visas i huvudet för skickade meddelanden går du till Properties -fliken på hemsidan för Email Designer (nås via hemikonen). Mer information finns i Definiera avsändaren av ett e-postmeddelande.

Du kan ändra avsändarens namn genom att klicka på knappen Avsändarens namn -block. Fältet kan sedan redigeras och du kan ange det namn du vill använda.

Det här fältet kan anpassas. Om du vill göra det kan du lägga till anpassningsfält, innehållsblock och dynamiskt innehåll genom att klicka på ikonerna under avsändarens namn.

NOTE
Huvudparametrarna får inte vara tomma. Avsändarens adress är obligatorisk för att tillåta att ett e-postmeddelande skickas (RFC-standard). Adobe Campaign kontrollerar syntaxen för de e-postadresser som anges.

Anpassa URL:er personalizing-urls

Med Adobe Campaign kan du anpassa en eller flera URL-adresser i meddelandet genom att lägga till fält för anpassning, innehållsblock eller dynamiskt innehåll. Så här gör du:

 1. Infoga en extern URL och ange dess parametrar. Se Infoga en länk.

 2. Om den inte visas klickar du på pennan bredvid den valda URL:en i inställningspanelen för att få tillgång till anpassningsalternativen.

 3. Lägg till de anpassningsfält, innehållsblock och dynamiskt innehåll som du vill använda.

 4. Spara ändringarna.

NOTE
När funktionen för URL-signatur för att spåra länkar är inaktiverad kan inte personalisering av URL:er tillämpas på domännamnet eller på URL-tillägget. Ett felmeddelande visas under meddelandeanalys om personaliseringen är felaktig.
När du markerar ett innehållsblock får du inte markera element som Länk till spegelsida. Den här typen av block tillåts inte inuti en länk.

Infoga ett anpassningsfält inserting-a-personalization-field

Med Adobe Campaign kan du infoga ett fält från databasen på din sida, t.ex. profilens förnamn.

NOTE
Bilderna nedan visar hur du infogar ett anpassningsfält med E-postdesigner för ett mejl.

Så här lägger du till ett anpassningsfält i innehållet:

 1. Klicka i ett textblock och klicka på Personalize ikonen i det sammanhangsberoende verktygsfältet och välj Insert personalization field. Mer information om gränssnittet för e-postdesignern finns i det här avsnittet.

 2. Markera det fält som du vill infoga i sidinnehållet.

 3. Klicka på Confirm.

Fältnamnet visas i redigeraren och markeras.

När personaliseringen har genererats (när du till exempel förhandsgranskar och förbereder e-postmeddelandet) ersätts det här fältet av värdet som motsvarar målprofilen.

NOTE
Om e-postmeddelandet skapas från ett arbetsflöde är de ytterligare data som beräknas i arbetsflödet även tillgängliga i anpassningsfälten. Mer information om hur du lägger till ytterligare data från ett arbetsflöde finns i Förbättra data -avsnitt.

Lägga till ett innehållsblock adding-a-content-block

Adobe Campaign erbjuder en lista med förkonfigurerade innehållsblock. Dessa innehållsblock är dynamiska, personaliserade och har en specifik rendering. Du kan till exempel lägga till en hälsning eller en länk till spegelsidan.

NOTE
Bilderna nedan visar hur du infogar ett innehållsblock med E-postdesigner för ett mejl.

Så här lägger du till ett innehållsblock:

 1. Klicka i ett textblock och klicka på Personalize ikonen i det sammanhangsberoende verktygsfältet och välj Insert content block. Mer information om gränssnittet för e-postdesignern finns i det här avsnittet.

 2. Markera det innehållsblock som du vill infoga. Vilka block som är tillgängliga varierar beroende på sammanhanget (e-post eller landningssida).

 3. Klicka på Save.

Namnet på innehållsblocket visas i redigeraren och markeras med gult. Den anpassar sig automatiskt till profilen när personaliseringen skapas.

De färdiga innehållsblocken är:

 • Database URL in emails (EmailUrlBase): Det här innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
 • Mirror page URL (MirrorPageUrl): Det här innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
 • Link to mirror page (MirrorPage): Det här innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
 • Greetings (Greetings)
 • Unsubscription link (UnsubscriptionLink): Det här innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
 • Social network sharing links (LandingPageViralLinks): Det här innehållsblocket kan bara användas i en landningssida.
 • Default sender name (DefaultSenderName): Det här innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
 • Name of default reply-to email address (DefaultReplyName): Det här innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
 • Email address of default sender (DefaultSenderAddress): Det här innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
 • Default error email address (DefaultErrorAddress): Det här innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
 • Default reply-to email address (DefaultReplyAddress): Det här innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
 • Brand name (BrandingUsualName)
 • Link to the brand website (BrandingWebSiteLink)
 • Brand logo (BrandingLogo)
 • Notification style (notificationStyle)

Skapa anpassade innehållsblock creating-custom-content-blocks

Du kan definiera nya innehållsblock som ska infogas på en meddelande- eller landningssida.

Så här skapar du ett innehållsblock:

 1. Klicka Resources > Content blocks på den avancerade menyn för att komma åt listan med innehållsblock.

 2. Klicka på Create eller duplicera ett befintligt innehållsblock.

 3. Ange en etikett.

 4. Markera blockets Content type. Det finns tre alternativ:

  • Shared: Innehållsblocket kan användas på en leverans- eller landningssida.
  • Delivery: Innehållsblocket kan bara användas i en leverans.
  • Landing page: Innehållsblocket kan bara användas på en landningssida.

 5. Du kan välja en Targeting dimension. Mer information finns i Om målinriktning.

 6. Du kan välja Depends on format om du vill definiera två olika block: ett för HTML e-post och ett för e-post i textformat. Då visas två flikar i redigeraren (HTML och Text) för att definiera motsvarande innehåll.

 7. Ange innehållet i innehållsblocken och klicka på Create -knappen.

Ditt innehållsblock kan nu användas i innehållsredigeraren för ett meddelande eller en landningssida.

CAUTION
När du redigerar innehållet i ett block ska du kontrollera att det inte finns några extra blanksteg mellan början och slutet av blocket if -programsatser. I HTML visas tomrummen på skärmen och de påverkar därför innehållslayouten.

Om målinriktning about-targeting-dimension

Med måldimensionen kan du definiera i vilken typ av meddelande som du kan använda innehållsblocket. Detta för att förhindra att olämpliga block används i ett meddelande, vilket kan leda till fel.

När du redigerar ett meddelande kan du bara markera innehållsblock med en måldimension som är kompatibel med det meddelandets måldimension.

Till exempel Unsubscription link målgruppsdimensionen för blocket är Profiles eftersom det innehåller anpassningsfält som är specifika för Profiles resurs. Därför kan du inte använda en Unsubscription link blockera i en händelsetransaktionsmeddelande, eftersom målgruppsdimensionen för den typen av meddelanden är Real-time events. Du kan dock använda Länk för att avbryta prenumeration blockera i en profiltransaktionsmeddelande, eftersom målgruppsdimensionen för den typen av meddelanden är Profiler. Slutligen Link to mirror page -blocket har ingen målgruppsdimension, så du kan använda det i alla meddelanden.

Om du lämnar det här fältet tomt kommer innehållsblocket att vara kompatibelt med alla meddelanden, oavsett vilken måldimension du har. Om du anger en målinriktningsdimension kommer det blocket endast att vara kompatibelt med meddelanden som har samma målinriktningsdimension.

Mer information om detta hittar du i Målinställningar och resurser.

Relaterade ämnen:

Anpassa en bildkälla personalizing-an-image-source

Med Adobe Campaign kan du anpassa en eller flera bilder i meddelandet efter ett visst kriterium eller använda spårning. Detta görs genom att infoga anpassningsfält, innehållsblock eller dynamiskt innehåll i bildkällan. Så här gör du:

 1. Infoga en bild i innehållet i meddelandet eller markera en bild som redan finns.

 2. På paletten Bildegenskaper kontrollerar du Enable personalization alternativ.

  The Source fältet visas och den valda bilden visas som personaliserad i redigeraren.

 3. Klicka på pennan bredvid Source fältknapp för att komma åt personaliseringsalternativen.

 4. När du har lagt till bildkällan lägger du till anpassningsfält, innehållsblock och dynamiskt innehåll som du gillar.

  note note
  NOTE
  Domännamnet (http://mydomain.com) kan inte anpassas, det måste anges manuellt. Resten av URL-adressen kan personaliseras. Till exempel: http://mydomain.com/ [Gender] .jpg
 5. Bekräfta ändringarna.

Villkorligt innehåll conditional-content

Definiera ett synlighetsvillkor defining-a-visibility-condition

Du kan ange ett synlighetsvillkor för alla element. Den är bara synlig om villkoret uppfylls.

Om du vill lägga till ett synlighetsvillkor markerar du ett block och anger det villkor som ska gälla i Visibility condition fältet med dess inställningar.

Det här alternativet är bara tillgängligt för följande element: ADDRESS, BLOCKQUOTE, CENTER, DIR, DIV, DL, FIELDSET, FORM, H1, H2, H3, H4, H6, NOSCRIPT, OL, P, PRE, UL, TR, TD.

Uttrycksredigeraren visas i Avancerad redigering av uttryck -avsnitt.

De här villkoren använder XTK-uttryckssyntaxen (t.ex. context.profile.email !=' eller context.profile.status='0'). Som standard är alla fält synliga.

NOTE
Ett villkor kan inte definieras för ett block som redan innehåller ett underelement med ett dynamiskt innehåll eller ett block som redan innehåller ett dynamiskt innehåll. Det går inte att redigera icke-synliga dynamiska block som nedrullningsbara listor.

Definiera dynamiskt innehåll i ett e-postmeddelande defining-dynamic-content-in-an-email

I ett e-postmeddelande kan du definiera olika innehåll som ska visas dynamiskt för mottagarna enligt villkoren som definieras via uttrycksredigeraren. Från samma e-postadress kan du till exempel se till att varje profil får olika meddelanden beroende på åldersintervall.

Att definiera dynamiskt innehåll skiljer sig från definiera villkor för synlighet.

 1. Markera ett fragment, en komponent eller ett element. I det här exemplet väljer du en bild.

 2. Klicka på Dynamic content ikonen i det sammanhangsberoende verktygsfältet.

  The Dynamic content visas på paletten till vänster.

  Som standard innehåller det här avsnittet två element: standardvarianten och en ny variant.

  note note
  NOTE
  Innehållet måste alltid ha en standardvariant. Du kan inte ta bort den.
 3. Klicka på Edit för att definiera visningsvillkoren för den första alternativa varianten.

 4. Ange en etikett och markera de fält som du vill ange som villkor. Från General nod, välj Age fält

 5. Ange filtervillkoren. Du vill till exempel att ett annat innehåll ska visas för personer mellan 18 och 25 år.

 6. När alla villkor är angivna definierar du prioritetsordningen som villkoret ska tillämpas i och sparar ändringarna.

  Innehållet visas i prioritetsordning uppifrån och ned på paletten. Mer information om prioriteringar finns i det här avsnittet.

 7. Ladda upp en ny bild för den variant du just definierade.

  Mottagarna mellan 18 och 25 år kommer att se den nya bilden.

 8. Klicka Add a condition om du vill lägga till ett nytt innehåll och dess länkade regel.

  Du kan till exempel lägga till en annan bild som ska visas för personer mellan 26 och 35 år.

 9. Fortsätt på samma sätt för andra element i e-postmeddelandet som du vill ska visas dynamiskt. Det kan vara text, knapp, fragment osv. Spara ändringarna.

CAUTION
När du har förberett meddelandet och innan du skickar det testar du det med ett korrektur. Om du inte gör det här kanske vissa fel inte identifieras och e-postmeddelandet kanske inte skickas.

Relaterade ämnen:

Prioriteringsordning order-of-priority

När du definierar ett dynamiskt innehåll i uttrycksredigeraren är prioritetsordningen följande.

 1. Du definierar två olika dynamiska innehåll med två olika villkor, till exempel:

  Villkor 1: Profilens kön är maskulin.

  Villkor 2: profilen är mellan 20 och 30 år.

  Vissa profiler i databasen motsvarar de två villkoren, men det går bara att skicka ett e-postmeddelande med ett dynamiskt innehåll.

 2. Därför måste du definiera prioriteten för det dynamiska innehållet. Ett villkor med prioritetsordningen 1 (och därför det motsvarande dynamiska innehållet) skickas till en profil även om ett annat villkor som har prioritetsordningen 2 eller 3 uppfylls även av den här profilen.

Du kan bara definiera en prioritetsordning per dynamiskt innehåll.

Exempel: E-postpersonalisering example-email-personalization

I det här exemplet har en medlem i marknadsföringsteamet skapat ett e-postmeddelande som informerar några av deras kunder om att det finns ett specialerbjudande som passar just dem. Teammedlemmen bestämde sig för att anpassa e-postmeddelandet efter kundens respektive ålder. Kunder mellan 18 och 27 år får ett mejl med en annan bild och slogan än de som kunder över 27 kommer att få.

E-postmeddelandet skapas enligt följande:

 • Dynamiskt innehåll används på bilden och det dynamiska innehållet konfigureras enligt åldersintervall.

  Information om hur du lägger till och konfigurerar dynamiskt innehåll finns i Definiera dynamiskt innehåll i ett e-postmeddelande -avsnitt.

 • Anpassningsfält och dynamiskt innehåll används på texten. Beroende på profilens åldersintervall börjar e-postmeddelandet med antingen profilens förnamn eller profilens titel och efternamn.

  Information om hur du lägger till och konfigurerar anpassningsfälten finns i Infoga ett anpassningsfält -avsnitt.

Konfigurera bilder configuring-images

I det här exemplet konfigureras det dynamiska innehållet som används på bilderna enligt följande:

För 18-27 år gamla:

 1. Markera det dynamiska innehållet i Properties och klicka på Edit -knappen.

 2. Redigera etiketten och välj sedan Age fält från Profile nod.

 3. Välj Större än eller lika med operatorn anger sedan 18 för att skapa äldre än 18 -uttryck.

 4. Lägg till en ny Age villkor.

  Välj Mindre än eller lika med följt av 27 i värdefältet för att skapa yngre än 27 -uttryck.

 5. Bekräfta ändringarna.

Så här målprofiler från 27 år och uppåt:

 1. Markera det dynamiska innehållet på paletten och redigera det.

 2. Redigera etiketten och välj sedan Age fält från Profile nod.

 3. Lägg till Större än följt av 27 i värdefältet för att skapa äldre än 27 -uttryck.

 4. Bekräfta ändringarna.

Ditt dynamiska innehåll är korrekt konfigurerat.

Konfigurera text configuring-text

I det här exemplet konfigureras det dynamiska innehållet som tillämpas på texterna enligt följande:

Om du vill ha målprofiler mellan 18 och 27:

 1. Markera den strukturkomponent som du vill ha och lägg till ett dynamiskt innehåll.

 2. Redigera det dynamiska innehållet och konfigurera måluttrycken. Se Konfigurera bilder.

 3. I strukturkomponenten klickar du på Personalize ikonen i det sammanhangsberoende verktygsfältet och välj Insert personalization field.

 4. I listan som visas väljer du First name och bekräfta.

 5. Ditt anpassningsfält infogas sedan perfekt i det valda dynamiska innehållet.

Så här målprofiler från 27 år och uppåt:

 1. Markera den strukturkomponent som du vill ha och lägg till ett dynamiskt innehåll.

 2. Redigera det dynamiska innehållet och konfigurera måluttrycken. Se Konfigurera bilder.

 3. I strukturkomponenten klickar du på Personalize ikonen i det sammanhangsberoende verktygsfältet och välj Insert personalization field.

 4. Välj Title i listrutan.

 5. Fortsätt på samma sätt om du vill lägga till Last name fält.

Dina anpassningsfält bör nu infogas perfekt i det valda dynamiska innehållet.

Förhandsgranska e-postmeddelanden previewing-emails

Med Förhandsgranskning kan du kontrollera att personaliseringsfälten och det dynamiska innehållet är korrekt konfigurerade innan du skickar Proofs. Under förhandsgranskningen kan du välja olika testprofiler som motsvarar e-postmålen.

Utan testprofiler är e-postadressen som visas som standard:

E-postmeddelandet har inga anpassningsfält i slogan och standardbilden används.

Den första testprofilen motsvarar en klient mellan 18 och 27 år. När du väljer den här profilen visas följande e-postmeddelande:

Det anpassningsfält som motsvarar det 18-27-åriga uttrycket, särskilt profilens förnamn, är korrekt konfigurerat och bilden har också ändrats enligt profilen.

Den andra profilen motsvarar en klient över 27 år och genererar följande e-post:

Bilden har ändrats tack vare det dynamiska innehållet, och sloganen som visas är den mer formella slogan som definierats för den här målallmänheten.

Relaterade ämnen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff