Fråga query

Beskrivning description

Med Query-aktiviteten kan du filtrera och extrahera ett populations-element från Adobe Campaign-databasen. Du kan definiera Additional data målpopulationen via en dedikerad flik. Dessa data lagras i ytterligare kolumner och kan bara användas för det aktuella arbetsflödet.

Aktiviteten använder förfrågningsredigerings-verktyget. Mer detaljer gällande verktyget hittar du i verktygets dedikerade avsnitt.

Relaterade ämnen:

Kontext för användning context-of-use

Aktiviteten Query kan användas för olika typer av användning:

 • Segmentera individer för att definiera målet för ett meddelande, en målgrupp osv.
 • Berika datan i hela Adobe Campaign-databastabellen.
 • Exportera data.

Konfiguration configuration

 1. Dra och släpp en Query-aktivitet i arbetsflödet.

 2. Markera aktiviteten och öppna den sedan med knappen bland de snabbåtgärder som visas. Som standard så är aktiviteten förkonfigurerad för att söka efter profiler.

 3. Om du vill köra en förfrågan på en annan resurs än profilen så går du till aktivitets-fliken Properties och väljer en Resource och en Targeting dimension.

  Med Resource kan du förfina de filter som visas på paletten, medan Targeting dimension, kontextuellt för den valda resursen, motsvarar den typ av population som du vill hämta (identifierade profiler, leveranser, data som är kopplade till den valda resursen osv.).

  Mer information om detta hittar du i Målinställningar och resurser.

 4. På fliken Target kör du frågan genom att definiera och kombinera regler.

  note note
  NOTE
  Observera att målgruppens definition inte refereras till när målgruppen är målgrupp, men kopierad i frågan. Om du ändrar målgruppen efter att den har angetts som mål i en fråga måste du konfigurera frågan igen så att den nya definitionen beaktas.
 5. Du kan definiera Additional data målpopulationen via en dedikerad flik. Dessa data lagras i ytterligare kolumner och kan bara användas för det aktuella arbetsflödet. Du kan t.ex. lägga till data från Adobe Campaign-databastabeller som är länkade till frågans måldimension. Mer information finns i avsnittet Berikningsdata .

  note note
  NOTE
  Alternativet är som standard markerat i Remove duplicate rows (DISTINCT) slutet Advanced options av Additional data förfrågningsfliken. Om Query-aktiviteten innehåller mycket (från 100) ytterligare data som definierats så bör du avmarkera detta alternativ av prestandaskäl. Om du avmarkerar det här alternativet kan dubbletter hämtas, beroende på vilken data som efterfrågas.
 6. Under Transition-fliken kan du med Enable an outbound transition-alternativet lägga till en utgående övergång efter förfrågnings-aktiviteten, även om ingen data hämtats.

  Segmentkoden för den utgående övergången kan anpassas med hjälp av ett standarduttryck och händelsevariabler (se den här sidan).

 7. Bekräfta aktivitetens konfiguration och spara arbetsflödet.

Målinriktade dimensioner och resurser targeting-dimensions-and-resources

Med måldimensionerna och resurserna kan du definiera vilka element en fråga ska baseras på för att avgöra målet för en leverans.

De är konfigurerade i målmappningaroch definieras när du skapar ett arbetsflöde i Properties -fliken för en Query-aktivitet.

NOTE
Måldimensionen kan också definieras när du skapar en målgrupp (se detta avsnitt).

Måldimensionen och resurserna är länkade. De tillgängliga måldimensionerna avgörs därför av den valda resursen.

Följande måldimensioner är tillgängliga för resursen Profiles (profile):

I Deliveries (delivery) stället innehåller listan följande måldimensioner:

När måldimensionen och målresursen har angetts så finns olika filter tillgängliga i förfrågningen.

Exempel på tillgängliga filter för Profiles (profile)-resursen:

Exempel på tillgängliga filter för Deliveries (delivery)-resursen:

Måldimensionen och målresursen anges som standard för målprofiler. Det kan dock vara användbart att använda en annan resurs än måldimensionen om du vill söka efter en viss post i en annan tabell.

Mer information finns i följande exempel: Använda andra resurser än målinriktade dimensioner

Förbättra data enriching-data

På fliken Additional data i Query och Incremental queryEnrichment ­aktiviteterna kan du utöka måldata och överföra denna data till följande arbetsflödesaktiviteter där de kan användas. Du kan mer specifikt lägga till:

 • Enkel data
 • Sammanställningar
 • Samlingar

För sammanställningar och samlingar så definieras en Alias automatiskt så att ett tekniskt ID tilldelas till ett komplext uttryck. Detta alias, som måste vara unikt, gör att sammanställningarna och samlingarna enkelt kan hittas efteråt. Du kan ändra den så att den får ett namn som är lätt att känna igen.

NOTE
Alias måste följa följande syntaxregler: Endast alfanumeriska tecken och "_"-tecken tillåts. Ett alias är skiftlägeskänsligt. Ett alias måste börja med tecknet "@". Tecknet omedelbart efter "@" får inte vara numeriskt. Till exempel: @myAlias_1 och @_1Alias är korrekta. @myAlias#1 och @1Alias är inkorrekta.

När du har lagt till ytterligare data kan du använda en extra filternivå för den data som ursprungligen var målinriktad genom att skapa villkor som baseras på den ytterligare data som har definierats.

NOTE
Alternativet är som standard markerat i Remove duplicate rows (DISTINCT) slutet Advanced options av Additional data förfrågningsfliken. Om Query-aktiviteten innehåller mycket (från 100) ytterligare data som definierats så bör du avmarkera detta alternativ av prestandaskäl. Om du avmarkerar det här alternativet kan dubbletter hämtas, beroende på vilken data som efterfrågas.

Ett användningsexempel om hur du anpassar ett e-postmeddelande med ytterligare data presenteras i det här avsnittet.

Lägga till ett enkelt fält adding-a-simple-field

Genom att lägga till ett enkelt fält som ytterligare data så blir det fältet direkt synligt i aktivitetens utgående övergång. På så sätt kan användaren till exempel kontrollera att data från förfrågan är den önskade datan.

 1. Lägg till ett nytt element under Additional data-fliken.

 2. I det fönster som öppnas, alltså i Expression-fältet, så väljer du ett av fälten som är tillgängliga direkt i måldimensionen eller i en av de länkade dimensionerna. Du kan redigera uttryck och använda funktioner eller enkla beräkningar (förutom sammanställningar) i dimensionsfälten.

  En Alias skapas automatiskt om du redigerar ett uttryck som inte är en enkel XPATH-sökväg (till exempel: "Year(@birthDate)"). Om du vill kan du ändra den. Om du endast markerar ett fält (till exempel: "@age" ) så behöver du inte definiera en Alias.

 3. Välj Add för att bekräfta att du vill lägga till fältet till ytterligare data. När frågan körs så finns ytterligare en kolumn som motsvarar det tillagda fältet i aktivitetens utgående övergång.

Lägga till en sammanställning adding-an-aggregate

Sammanställningar tillåter att värden beräknas från fält i måldimensionen eller från fält med dimensioner som är kopplade till måldimensionen. Till exempel: det genomsnittliga beloppet som köpts av en profil.
När du använder sammanställning med en förfrågan så kan dess funktion återgå till noll, vilket sedan betraktas som NULL. Använd fliken Output filtering i förfrågan för att filtrera det aggregerade värdet:

 • om du vill ha nollvärden ska du filtrera på is null.
 • om du inte vill ha ett nollvärde så filtrera på is not null.

Observera att om du behöver använda sortering på ditt aggregerade värde så bör du filtrera bort nollvärden. Annars så visas NULL-värdet som det största talet.

 1. Lägg till ett nytt element under Additional data-fliken.

 2. I det fönster som öppnas så väljer du den samling som du vill använda för att skapa sammanställningen i Expression-fältet.

  En Alias skapas automatiskt. Om du vill kan du ändra den genom att gå tillbaka till frågans Additional data-flik.

  Fönstret för den aggregerade definitionen öppnas.

 3. Definiera en mängd under Data-fliken. Beroende på vilken typ av sammanställning du har valt så är endast de element vars data är kompatibla i Expression-fältet. En summa kan till exempel endast beräknas med numerisk data.

  Du kan lägga till flera sammanställningar för fälten i den valda samlingen. Se till att definiera explicita etiketter för att skilja på de olika kolumnerna i detaljerna för aktivitetens utgående data.

  Du kan också ändra de alias som definieras automatiskt för varje mängd.

 4. Om det behövs kan du lägga till ett filter för att begränsa vilken data som ska tas med i beräkningen.

  Se avsnittet Filtrera tillagd data .

 5. Välj Confirm för att lägga till sammanställningar.

NOTE
Du kan inte skapa ett uttryck som innehåller en mängd direkt från Expression-fältet i New additional data-fönstret.

Lägga till en samling adding-a-collection

 1. Lägg till ett nytt element under Additional data-fliken.

 2. I det fönster som öppnas så väljer du den samling som du vill lägga till i Expression-fältet. En Alias skapas automatiskt. Om du vill kan du ändra den genom att gå tillbaka till frågans Additional data-flik.

 3. Välj Add. Ett nytt fönster öppnas där du kan förfina den samlingsdata som du vill visa.

 4. Markera Parameters och definiera antalet rader i samlingen som du vill lägga till under Collection-fliken. Om du t.ex. vill få fram de tre senaste inköpen utförda av varje profil så anger du "3" i Number of lines to return-fältet.

  note note
  NOTE
  Du måste ange ett tal som är större än eller lika med 1.
 5. Under Data-fliken så definierar du fälten i samlingen som du vill visa för varje rad.

 6. Om du vill kan du lägga till ett filter för att begränsa vilka samlingsrader som ska tas med i beräkningen.

  Se avsnittet Filtrera tillagd data .

 7. Om du vill kan du definiera en datasortering.

  Om du exempelvis har markerat 3 rader som ska visas under Parameters-fliken och vill bestämma de tre senaste inköpen kan du definiera en fallande sortering i fältet "date" i samlingen som motsvarar transaktionerna.

 8. Se avsnittet Sortera ytterligare data .

 9. Välj Confirm att lägga till samlingen.

Filtrera tillagda data filtering-added-data

När du lägger till en aggregerad mängd eller en samling kan du ange ytterligare ett filter för att begränsa vilken data som ska visas.

Om du till exempel bara vill bearbeta samlingsrader med transaktioner som är 50 dollar eller högre kan du lägga till ett villkor i fältet som motsvarar transaktionsbeloppet under Filter-fliken.

Sortera ytterligare data sorting-additional-data

När du lägger till en mängd eller en samling data för en förfrågan kan du ange om du vill använda en sortering, vare sig om den är stigande eller fallande, baserat på värdet för fältet eller det definierade uttrycket.

Om du till exempel bara vill spara den transaktion som utfördes senast av en profil så anger du "1" i Number of lines to return-fältet under Parameters-fliken och använder en fallande sortering i fältet som motsvarar transaktionsdatumet via Sort-fliken.

Filtrera måldata enligt ytterligare data filtering-the-targeted-data-according-to-additional-data

När du har lagt till ytterligare data så visas en ny Output filtering-flik i Query. I den här fliken kan du använda ytterligare ett filter för data, som ursprungligen var avsedd för Target-fliken, genom att även ta med tillagd data.

Om du t.ex. har angett alla profiler som utförde minst en transaktion och en sammanställning som beräknar det genomsnittliga transaktionsbeloppet som utfördes för varje profil som har lagts till i Additional data kan du förfina populationen som ursprungligen beräknades med detta genomsnitt.

För att göra detta lägger du bara till ett villkor för den ytterligare datan på fliken Output filtering .

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff