Konfigurera e-postkanal configuring-email-channel

Som Campaign-administratör kan du konfigurera inställningar för e-postkanaler. Dessa avancerade inställningar omfattar allmänna parametrar för e-postkanal, e-postdirigeringskonton, regler för e-postbearbetning och e-postegenskaper. På den här sidan får du lära dig hur du redigerar standardvärdena för den allmänna e-postadressen och skickar parametrar.

E-postkanalsparametrar email-channel-parameters

På skärmen för e-postkonfiguration kan du definiera parametrar för e-postkanalen. Administratörer har åtkomst till dessa konfigurationer på menyn Administration> Channels > Email >Configuration.

 • Auktoriserade maskeringsfält

  I avsnittet Header parameters of sent emails visas de auktoriserade e-postadresser som du kan använda för att skicka e-post till dina mottagare (avsändaradress) och för att de ska kunna skicka tillbaka automatiska svar som asynkrona studsar, frånvaromeddelanden, o.s.v. (feladress).

  Adobe Campaign kontrollerar att de angivna adresserna är giltiga under fasen för förberedelse av meddelande. Det här operativläget ser till att inga adresser används som kan utlösa levererbarhetsproblem.

  • Både avsändar- och feladresser konfigureras av Adobe. Dessa fält får inte vara tomma.
  • Du kan inte redigera dessa fält. Om du vill uppdatera en adress kontaktar du Adobes kundtjänstteam.
  • Om du vill lägga till ytterligare en adress kan du använda Kampanjkontrollpanelen om du vill konfigurera en ny underdomän, eller kontakta kundtjänstteamet på Adobe. Observera att om flera masker används avgränsas de med kommatecken.
  • Det är en god vana att ange adresser med en stjärna som @yourdomain.com: du kan använda alla adresser som slutar med ditt underdomännamn.
 • levererbarhet

  Dokumentet Delivery reports ID tillhandahålls av Adobes kundtjänstteam. Den identifierar varje instans med ett leverans-ID som används i de tekniska levererbarhetsrapporterna.

 • Leveransparametrar

  Adobe Campaign skickar meddelanden som börjar på startdatumet.

  När ett meddelande i en leverans avvisas på grund av ett tillfälligt fel eller ett mjukt avhopp, försöker Campaign att skicka det här meddelandet varje dag. Använd Message delivery duration för att ange tidsramen när nya försök kan göras.

  note important
  IMPORTANT
  Den här parametern i Campaign används nu bara om den är inställd på 3,5 dagar eller mindre. Om du anger ett värde som är högre än 3,5 dagar kommer det inte att tas med i beräkningen.

  Fältet Online resources validity duration används för överförda resurser, huvudsakligen för spegelsidan och bilder. Resurserna på den här sidan är giltiga under en begränsad tid (för att spara diskutrymme).

 • Återförsök

  Försök att skicka tillfälligt olevererade meddelanden kan utföras automatiskt. Mer information finns i Återförsök efter ett tillfälligt leveransfel.

  note important
  IMPORTANT
  Det maximala antalet återförsök och den minsta fördröjningen mellan återförsök baseras nu på hur bra en IP fungerar både historiskt och för närvarande på en viss domän. The Retry period och Number of retries inställningarna i Campaign ignoreras.
 • E-postkarantänsparametrar

  I fältet Time between two significant errors anger du ett värde som anger hur lång tid programmet väntar innan felräknaren ökas om ett felmeddelande visas på skärmen. Standardvärdet är "1d" för 1 dag.

  När värdet Maximum number of errors before quarantine uppnås sätts e-postadressen i karantän. Standardvärdet är "5": adressen sätts i karantän på det femte felet. Detta innebär att kontakten automatiskt utesluts från efterföljande leveranser.

  Mer information om karantäner finns i Information om karantänhantering.

E-postroutningskonton email-routing-accounts

Det externa Integrated email routing-kontot anges som standard. Den innehåller de tekniska parametrar som gör att programmet kan skicka e-post.

Kontotypen måste alltid anges till Routing, kanalen till Email och leveransläget till Bulk delivery.

Relaterat ämne:

Externa konton

Regler för e-postbearbetning email-processing-rules

Administratörer Email processing rules kan komma åt informationen via menyn Administration > Channels > Email.

IMPORTANT
E-postdomänerna och MX-reglerna hanteras nu automatiskt och kan inte ändras.
 • DKIM (DomainKeys Identified Mail) Signering med e-postautentisering utförs för alla meddelanden med alla domäner. Den signerar inte med Avsändarens ID, DomainKeys, eller S/MIME.
 • MX-reglerna anpassar automatiskt ditt dataflöde efter domän baserat på ditt eget tidigare anseende och på feedback i realtid från de domäner du skickar e-post till.

Studsa e-post bounce-mails

Asynkrona studsningar är fortfarande kvalificerade av Campaign inMail-processen enligt Bounce mails-reglerna.

Dessa regler innehåller en lista med teckensträngar som kan returneras av fjärrservrar och som gör att du kan kvalificera felet (Hård, Mjuk eller Ignorerad).

IMPORTANT
Synkrona felmeddelanden vid leveransfel har nu kvalificerats av Adobe Campaign Enhanced MTA, som bestämmer studstyp och kvalificering, och skickar tillbaka informationen till Campaign.

Mer information om kvalifikation av studsmeddelanden finns i det här avsnittet.

Lista över e-postegenskaper list-of-email-properties

I det här avsnittet innehåller listan med parametrar som är tillgängliga på egenskapsskärmen i ett e-postmeddelande eller en e-postmall.

NOTE
Vissa parametrar är bara tillgängliga i mallar. Parameteråtkomst beror på dina behörigheter.

Med knappen Edit properties kan du redigera egenskaperna för ett e-postmeddelande eller en e-postmall.

Allmänna parametrar general-parameters

Identifiera e-postmeddelandet med hjälp av fälten Label och ID överst i e-postparameterskärmen. Den här informationen visas i gränssnittet men inte för meddelandemottagarna.

IMPORTANT
ID måste vara unikt.

Använd Brand för att välja det varumärke som är kopplat till leveransen. Mer information om hur du använder och konfigurerar varumärken finns i avsnittet Varumärke.

I Campaign anger du kampanjen som är kopplad till e-postmeddelandet.

Du kan också lägga till en Description i motsvarande fält och redigera bilden som visas på e-postminiatyrbilden i listorna.

Skickar parametrar sending-parameters

Avsnittet Send är bara tillgängligt för e-postmallar. Den innehåller följande parametrar:

Återställer parametrar retries-parameters

Försök att skicka tillfälligt olevererade meddelanden kan utföras automatiskt. Mer information finns i Återförsök efter ett tillfälligt leveransfel.

IMPORTANT
Den minsta fördröjningen mellan återförsök och det maximala antalet återförsök som ska utföras baseras nu på hur bra en IP fungerar både historiskt och för närvarande på en viss domän. The Retry period och Max. number of retries inställningarna i Campaign ignoreras.

Inställningen för leveranstid (som definieras i avsnittet Parametrar för giltighetsperiod) som har konfigurerats i Campaign gäller fortfarande, men bara upp till 3,5 dagar. Då tas alla meddelanden i kön för nya försök bort och skickas tillbaka som en studsning. Mer information om leveransfel finns i det här avsnittet.

E-postformatparametrar email-format-parameters

Du kan konfigurera formatet för e-postmeddelanden som ska skickas. Det finns tre alternativ:

 • Använd mottagarinställningar (standardläge): Meddelandeformatet definieras enligt data som lagras i mottagarprofilen och lagras som standard i fältet E-postformat (@emailFormat). Om en mottagare vill ta emot meddelanden i ett visst format är detta det format som skickas. Om fältet inte är ifyllt skickas ett meddelande i flera delar (se nedan).

 • Låt mottagaren av e-postklienten välja det lämpligaste formatet (meddelande i flera delar): Meddelandet innehåller båda formaten: text och HTML. Formatet som visas vid mottagning beror på konfigurationen av mottagarens e-postprogramvara (meddelande i flera delar).

  note important
  IMPORTANT
  Det här alternativet inkluderar båda versionerna av meddelandet. Det påverkar därför leveransflödet eftersom meddelandestorleken är större.
 • Skicka alla meddelanden i textformat: Meddelandet skickas i textformat. HTML-formatet skickas inte, utan används bara för spegelsidan när mottagaren klickar på länken i meddelandet.

SMTP-testläge smtp-test-mode

Använd Enable SMTP test mode möjlighet att testa att skicka e-postmeddelanden via en SMTP-anslutning utan att faktiskt skicka meddelanden. Leveransen behandlas upp till anslutning till SMTP-servern men skickas inte: För varje mottagare av leveransen ansluter Campaign till SMTP-providerservern, kör SMTP RCPT TO-kommandot och stänger anslutningen före SMTP DATA-kommandot.

Det här alternativet är tillgängligt för e-postmeddelanden och e-postmallar.

Om du aktiverar alternativet SMTP-testläge för en e-postmall aktiveras det här alternativet för alla e-postmeddelanden som skapas från den här mallen.

IMPORTANT
När det här alternativet är aktiverat för ett e-postmeddelande skickas inga meddelanden förrän avmarkeras.
En varning visas i kontrollpanelen för e-postmeddelanden eller e-postmallar.

Mer information om hur du konfigurerar SMTP finns i avsnittet Lista över SMTP-parametrar för e-post.

Giltighetsperiodens parametrar validity-period-parameters

Avsnittet Validity period innehåller följande parametrar:

 • Explicitly set validity dates: När den här rutan är avmarkerad måste du ange en varaktighet i fälten Delivery duration och Resource validity limit.

  Markera den här rutan om du vill definiera datum och klockslag.

 • Delivery duration/Validity limit for sending messages: Adobe Campaign skickar meddelanden som börjar på startdatumet. Använd det här fältet för att ange under vilken period som meddelanden kan skickas.

  note important
  IMPORTANT
  Du måste definiera ett värde på upp till 3,5 dagar. Om du anger ett värde som är högre än 3,5 dagar beaktas det inte.
  Parametern Delivery duration gäller inte för transaktionsmeddelanden. Mer information om transaktionsmeddelanden finns i det här avsnittet.
 • Resource validity duration/Validity limit date for resources: Det här fältet används för överförda resurser, huvudsakligen för spegelsidan och bilder. Resurserna på den här sidan är giltiga under en begränsad tid (för att spara diskutrymme).

 • Mirror page management: Spegelsidan är en HTML-sida som är tillgänglig online via en webbläsare. Innehållet är identiskt med e-postinnehållet. Spegelsidan genereras som standard om länken infogas i postinnehållet. Använd det här fältet om du vill ändra hur sidan genereras:

  • Generate the mirror page if a mirror link appears in the email content (standardläge): Spegelsidan genereras om länken infogas i postinnehållet.
  • Framtvinga generering av spegelsidan: Spegelsidan skapas även om ingen länk till spegelsidan infogas i meddelandena.
  • Generera inte spegelsidan: Ingen spegelsida genereras, även om länken finns i meddelandena.
  • Generera en spegelsida som bara är tillgänglig med meddelande-ID: Med det här alternativet kan du komma åt spegelsidans innehåll, med anpassningsinformation, i fönstret för leveransloggen.
  note important
  IMPORTANT
  Spegelsidan genereras bara om ett HTML-innehåll har definierats för e-postmeddelandet.

Spårningsparametrar tracking-parameters

Avsnittet Tracking innehåller följande parametrar:

 • Activate tracking: använd det här alternativet om du vill aktivera/inaktivera spårning av meddelande-URL. Om du vill hantera spårning för varje meddelande-URL använder du Links-ikonen i åtgärdsfältet för e-postdesignern. Se Om spårade URL:er.
 • Tracking validity limit: använd det här alternativet för att definiera hur länge spårningen ska aktiveras på URL-adresserna.
 • Substitution URL for expired URLs: använd det här alternativet om du vill ange en URL till en reservwebbsida: den visas när spårningen har upphört att gälla.
 • Use tracking pixel at the top of email: använd det här alternativet om du vill flytta spårningspunkten högst upp i e-postmeddelandet i stället för längst ned. Den här pixeln finns som standard längst ned i dina e-postmeddelanden. Om du skickar stora meddelanden bör du överväga att flytta den här pixeln högst upp i e-postmeddelandena i stället för längst ned för att förbättra den öppna spårningen. I annat fall kan spårningspixeln kapas av vissa e-postleverantörer.

Avancerade parametrar advanced-parameters

Avsnittet Advanced parameters innehåller flera parametrar.

I de första fälten kan du ange den information som behövs för att utveckla e-postmeddelanderubriker. Här kan du hantera svarsadressen och texten samt avsändaradressen (som fyller i fältet "Från:"). Den här informationen kan anpassas.

Klicka på knappen till höger om fältet som ska ändras och lägg sedan till anpassningsfältet, innehållsblocket eller den dynamiska texten.

Infogning och användning av anpassningsinnehåll finns i dokumentationen Anpassning av e-postinnehåll.

Målkontext target-context

Använd målgruppskontexten för att definiera en uppsättning tabeller som ska användas för e-postmarknadsföring (i målgruppsdefinitionsskärmen) och personalisering (definiera personaliseringsfält i HTML innehållsredigeraren).

Routning routing

I det här fältet visas det dirigeringsläge som används. Det hänvisar till ett externt konto. Detta kan till exempel användas om du vill använda ett externt konto som innehåller specifika varumärkningskonfigurationer.

NOTE
Externa konton är tillgängliga via menyn Administration > Programinställningar > Externa konton.

Förberedelse preparation

Förberedelse av meddelanden beskrivs i avsnittet Godkänna meddelanden.

 • Typology: Innan ett meddelande skickas måste det förberedas för att innehållet och konfigurationen ska kunna valideras. De kontrollregler som tillämpas under beredningsfasen definieras i en typologi. För e-postmeddelanden omfattar förberedelsen till exempel kontroll av ämnet, URL:er och bilder. Välj den typologi som ska användas i det här fältet.

  note note
  NOTE
  Typologier, som du kommer åt via menyn Administration > Channels > Typologies, presenteras i det här avsnittet.
 • Compute the label during delivery preparation: använd det här alternativet för att beräkna e-postens etikettvärde under meddelandeförberedelsefasen med hjälp av anpassningsfält, innehållsblock och dynamisk text.

  Det går också att anpassa leveransetiketten med händelsevariabler som har deklarerats i arbetsflödets externa signalaktivitet. Mer information om detta hittar du i det här avsnittet.

 • Save SQL queries in the log: använd det här alternativet för att lägga till SQL-frågeloggar i journalen under förberedelsefasen.

Korrekturinställningar proof-settings

I det här avsnittet kan du konfigurera standardprefixet som ska användas på ärenderaden i korrekturmeddelandena. Läs mer om korrektur i det här avsnittet.

Lista över SMTP-parametrar för e-post list-of-email-smtp-parameters

Avsnittet SMTP innehåller följande parametrar:

 • Character encoding: Markera rutan Force encoding om du vill framtvinga meddelandekodning och markera sedan den kodning som du vill använda.

 • Bounce mails: Som standard tas studsmeddelanden emot i plattformens felinkorg (definieras i Administration > Channels > Email > Configuration). Om du vill definiera en specifik feladress för ett e-postmeddelande anger du adressen i fältet Error address.

 • Additional SMTP headers: Med det här alternativet kan ytterligare SMTP-rubriker läggas till i dina meddelanden. Skriptet som anges i fältet Headers måste hänvisa till en rubrik per rad i formatet name:value. Värden kodas automatiskt om det behövs.

  note important
  IMPORTANT
  Tillägg av ett skript för att infoga ytterligare SMTP-rubriker är reserverat för avancerade användare. Syntaxen för det här skriptet måste uppfylla kraven för den här innehållstypen: Inget oanvänt utrymme, ingen tom rad, o.s.v.

  Från och med 1 juni 2024 kommer Google och Yahoo! kräver att avsändarna följer One-Click List-Unsubscribe. Campaign har stöd för den här funktionen.

  note caution
  CAUTION
  Om du ändrar rubrikvärdet i Additional SMTP headers av dina e-postmallar kan det bryta mot One-Click List-Unsubscribe krav från Google och Yahoo!

Lista över åtkomstauktoriseringsparametrar list-of-access-authorization-parameters

Avsnittet Access authorization innehåller följande parametrar:

 • The Organizational unit fältet används för att begränsa åtkomsten till det här e-postmeddelandet till vissa användare. De användare som är associerade med den angivna enheten eller överordnade enheter har läs- och skrivåtkomst till det här e-postmeddelandet. Användare som är associerade med underordnade enheter har endast läsåtkomst till det här e-postmeddelandet.

  note note
  NOTE
  Du kan konfigurera organisationsenheter via menyn Administration > Användare och säkerhet.
 • Fälten Created by, Created, Modified by och Last modified fylls i automatiskt.

Äldre inställningar legacy-settings

Om du NOT om du kör den senaste versionen av Campaign gäller fortfarande de parametrar och gränssnittsavsnitt som beskrivs nedan för dig.

Försök igen legacy-retries

The Retries inställningarna i Konfigurationsmeny och i Skickar parametrar av e-postegenskaperna anger hur många försök som ska utföras dagen efter att sändningen har startats (Number of retries / Max. number of retries) och minsta fördröjning mellan återförsök (Retry period).

Antalet försök kan ändras globalt (kontakta den tekniska administratören för Adobe) eller för varje leverans- eller leveransmall.

Som standard schemaläggs fem återförsök till den första dagen med ett minsta intervall på en timme, som sprids ut över dygnets 24 timmar. Ett nytt försök per dag planeras efter detta och fram till leveransdatumet, som definieras globalt i Delivery parameters i Configuration eller på Validity period på leveransnivå (se Leveransens varaktighet nedan).

Leveransens varaktighet legacy-delivery-duration

Använd Message delivery duration -parametern i Konfigurationsmeny för att ange den tidsram inom vilken ett meddelande i leveransen som påträffar ett tillfälligt fel eller en mjuk avhoppning kommer att provas igen.

Använd Delivery duration eller Validity limit for sending messages -parametern i Giltighetsperiodens parametrar för att ange hur länge meddelanden kan skickas.

Regler för e-postbearbetning legacy-email-processing-rules

The MX management, Bounce mails och Domain management regler kan nås och ändras av administratörer via Administration > Channels > Email > Email processing rules -menyn. Läs mer.

E-poststudsar legacy-bounce-mail-qualification

Om du vill visa de olika gränserna och deras associerade feltyper och orsaker klickar du på knappen Adobe logotyp, i det övre vänstra hörnet och välj Administration > Channels > Quarantines > Message qualification.

Satser kan ha följande kvalificeringsstatusar:

 • To qualify: studsposten måste kvalificeras. Kvalificering måste utföras av Deliverability-teamet för att säkerställa att plattformens leveransbarhet fungerar korrekt. Så länge som det inte är kvalificerat används studsmeddelandet inte för att utöka listan med regler för e-postbearbetning.
 • Keep: studsmeddelandet har kvalificerats och kommer att användas av Uppdatering för leverans arbetsflöde som ska jämföras med befintliga regler för e-postbearbetning och berika listan.
 • Ignore: studsmeddelandet kvalificerades men kommer inte att användas av Uppdatering för leverans arbetsflöde. Det skickas alltså inte till klientinstanserna.
NOTE
Om en Internet-leverantör skulle råka ut för ett avbrott markeras e-post som skickas via Campaign felaktigt som studsar. För att korrigera detta måste du uppdatera studskompetens. Läs mer.

Levererad indikatorrapportering legacy-delivered-status-report

Summary  för varje meddelande,  Delivered  Procentandelen ökar stegvis under hela leveransens giltighetsperiod, när mjuka och hårda studsar rapporteras tillbaka.

Mjuka studsmeddelanden visas som  Failed  första dagen efter leveransen. Dessa meddelanden provas igen varje dag tills giltighetsperioden för leveransen är slut.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff