The Trade Desk anslutning

Senaste uppdatering: 2024-01-25
 • Skapat för:
 • Admin
  User

Översikt

The Trade Desk mål hjälper dig att skicka profildata till The Trade Desk.

The Trade Desk är en självbetjäningsplattform för annonsköpare som vill genomföra återannonsering och målgruppsanpassade digitala kampanjer för alla annonser, videoklipp och mobila inventeringskällor.

Skicka profildata till Trade Deskmåste du först ansluta till målet.

Användningsfall

Som marknadsförare vill jag kunna använda målgrupper som är inbyggda i Trade Desk IDs eller enhets-ID:n för att skapa återannonsering eller målgruppsanpassade digitala kampanjer.

Identiteter som stöds

The Trade Desk stöder aktivering av målgrupper baserat på de identiteter som visas i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Identitet Beskrivning
GAID Google Advertising ID
IDFA Apple ID for Advertisers
The Trade Desk ID Advertiser ID i Trade Desk-plattformen

Målgrupper

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung Stöds Beskrivning
Segmentation Service Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Audience export Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp till målet.
Exportfrekvens Streaming Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Förutsättningar

VIKTIGT

Om du vill skapa ditt första mål med The Trade Desk och har inte aktiverat Synkroniseringsfunktion för ID tidigare i Experience Cloud ID-tjänsten (med Adobe Audience Manager eller andra program), kontakta Adobe Consulting eller Kundtjänst för att aktivera ID-synkronisering. Om du redan har konfigurerat The Trade Desk integreringar i Audience Manager, de ID-synkroniseringar du har konfigurerat överförs till Platform.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Anslutningsparametrar

while konfigurera Om du vill ange destinationen måste du ange följande information:

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Account ID: din Trade Desk Account ID.
 • Server Location: Fråga Trade Desk representerar vilken regional server du bör använda. Det här är de tillgängliga regionala servrarna du kan välja mellan:
  • Europe
  • Singapore
  • Tokyo
  • North America East
  • North America West
  • Latin America

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet

VIKTIGT

Se Aktivera målgruppsdata för direktuppspelad målgruppsexport för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

I Målgruppsschema måste du manuellt mappa dina målgrupper till deras motsvarande ID eller egna namn på målplattformen.

När du mappar segment rekommenderar vi att du använder namnet på plattformens målgrupp eller en kortare form av det, för att underlätta användningen. Målets målgrupps-ID eller namn behöver dock inte matcha det i ditt plattformskonto. Alla värden som du infogar i mappningsfältet återspeglas av målet.

Om du använder flera enhetsmappningar (cookie-ID:n) IDFA, GAID) måste du använda samma mappningsvärde för alla tre mappningarna. The Trade Desk sammanfogar alla till ett enda segment med en uppdelning på enhetsnivå.

Segmentmappnings-ID

Exporterade data

Verifiera om data har exporterats till The Trade Desk mål, kontrollera Trade Desk konto. Om aktiveringen lyckades fylls målgrupperna i ditt konto.

På denna sida