TikTok

Översikt overview

Bygg anpassade målgrupper på TikTok med era data för målinriktning med era annonskampanjer. Dessa målgrupper kan vara personer som besökt er webbplats eller interagerat med ert innehåll. Knuffa snabbt och säkert den önskade målgruppen från Adobe Experience Platform till TikTok med hjälp av Adobe realtidsintegrering med TikTok Ads Manager. Besök TikTok hjälpcenter för företag för mer information.

IMPORTANT
Den här målanslutnings- och dokumentationssidan skapas och underhålls av TikTok team. Om du har frågor eller uppdateringsfrågor kontaktar du dem direkt på https://ads.tiktok.com/help/.

Användningsfall use-cases

För att du bättre ska förstå hur och när du ska använda TikTok-destinationen finns här ett exempel på hur Adobe Experience Platform-kunder kan använda produkten.

Användningsfall use-case-1

Ett sportklädvarumärke vill nå befintliga kunder via sina konton för sociala medier. Kläddervarumärket kan importera e-postadresser från sin egen CRM till Adobe Experience Platform, bygga målgrupper utifrån sina egna offlinedata och skicka dessa målgrupper till TikTok för att visa annonser i sina kunders sociala medier.

Förutsättningar prerequisites

Du måste ha Admin eller Operator åtkomst till det TikTok Ads Manager-konto som du vill skicka målgrupper till. Fler instruktioner finns på TikTok Help Center.

Innan du skickar data till ditt TikTok Ads Manager-konto måste du ge Adobe Experience Platform behörighet att komma åt ditt Ad-konto för Audience Management. Den här behörigheten kan ges av ange ditt ID för annonshanteraren i användargränssnittet i Experience Platform och ger tillstånd efter att ha omdirigerats till ditt TikTok Ads Manager-konto.

Identiteter som stöds supported-identities

TikTok stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet
Beskrivning
Överväganden
GAID
Google Advertising ID
Välj målidentiteten för GAID när källidentiteten är ett GAID-namnområde.
IDFA
Apple ID för annonsörer
Välj IDFA-målidentitet när din källidentitet är ett IDFA-namnutrymme.
Telefonnummer
Telefonnummer hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade telefonnummer stöds av Adobe Experience Platform och måste vara i E.164-format. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.
E-post
E-postadresser som hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade e-postadresser stöds av Adobe Experience Platform. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Audience export
Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp med de identifierare (namn, telefonnummer eller andra) som används i TikTok-målet.
Exportfrekvens
Streaming
Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Autentisera till mål authenticate

Om du vill autentisera till målet omdirigeras du till ditt TikTok Ads Manager redovisa för och auktorisera Adobe att hantera målgrupper för era räkning.

TikTok behörighetsval

Fyll i målinformation destination-details

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

Information om målanslutning

  • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
  • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
  • TikTok Ads Manager ID: din TikTok Ads Manager ID. Du hittar den här i TikTok Ads manager konto.

TikTok Ads Manager-ID

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT

Läs Aktivera profiler och målgrupper för att strömma målgruppernas exportdestinationer för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Mappa identiteter map

Nedan visas ett exempel på korrekt identitetsmappning när du exporterar målgrupper till TikTok Ads Manager.

Välja källfält:

  • Välj en identifierare (till exempel: Email_LC_SHA256) som källidentitet som unikt identifierar en profil i Adobe Experience Platform och TikTok Ads Manager.

Markera målfält:

  • Välj e-postnamnområdet som målidentitet.

Identitetsmappning

Exporterade data exported-data

Kontrollera TikTok Ads Manager konto (under Resurser > Publiker) för att bekräfta om din Experience Platform-publik har exporterats. Publiken fylls i som en målgruppstyp: Partner Audience.

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, läs Datastyrning - översikt.

Ytterligare resurser additional-resources

Läs mer i TikTok Help Center page om du vill ha mer information.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6