Facebook anslutning

Översikt overview

Aktivera profiler för Facebook kampanjer för målgruppsanpassning, personalisering och undertryckande baserat på hashad-e-post.

Du kan använda det här målet för målgruppsanpassning över Facebook’s program som stöds av Custom Audiences, inklusive Facebook, Instagram, Audience Networkoch Messenger. Valet av det program som du vill köra kampanjen mot anges på placeringsnivån i Facebook Ads Manager.

Facebook-mål i Adobe Experience Platform användargränssnitt.

Användningsfall

För att du bättre ska förstå hur och när du ska använda Facebook mål, här är två exempel på användningsområden som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa med den här funktionen.

Använd skiftläge 1

En webbutik vill nå befintliga kunder via sociala plattformar och visa dem personaliserade erbjudanden baserat på deras tidigare order. Onlinebutiken kan importera e-postadresser från sin egen CRM till Adobe Experience Platform, bygga målgrupper utifrån sina egna offlinedata och skicka dessa till Facebook sociala plattformar, optimera deras annonsutgifter.

Använd skiftläge 2

Ett flygbolag har olika kundnivåer (Bronze, Silver och Gold) och vill kunna erbjuda varje nivå personaliserade erbjudanden via sociala plattformar. Alla kunder använder dock inte flygbolagets mobilapp, och vissa av dem har inte loggat in på företagets webbplats. De enda identifierare som företaget har om dessa kunder är medlems-ID och e-postadresser.

För att rikta in dem på sociala medier kan de lägga in kunddata från sina CRM i Adobe Experience Platform med e-postadresserna som identifierare.

Därefter kan de använda sina offlinedata, inklusive tillhörande medlemskaps-ID:n och kundnivåer, för att skapa nya målgrupper som de kan rikta sig till via Facebook mål.

Identiteter som stöds supported-identities

Facebook Custom Audiences stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet
Beskrivning
Överväganden
GAID
GOOGLE ADVERTISING ID
Välj målidentiteten för GAID när källidentiteten är ett GAID-namnområde.
IDFA
Apple ID för annonsörer
Välj IDFA-målidentitet när din källidentitet är ett IDFA-namnutrymme.
phone_sha256
Telefonnummer hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade telefonnummer stöds av Adobe Experience Platform. Följ instruktionerna i Krav för ID-matchning och använd lämpliga namnutrymmen för oformaterad text respektive hashade telefonnummer. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.
email_lc_sha256
E-postadresser som hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade e-postadresser stöds av Adobe Experience Platform. Följ instruktionerna i Krav för ID-matchning och använd lämpliga namnutrymmen för oformaterad text respektive hashade e-postadresser. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.
extern_id
Anpassade användar-ID:n
Välj den här målidentiteten när källidentiteten är ett anpassat namnutrymme.

Målgrupper supported-audiences

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung
Stöds
Beskrivning
Segmentation Service
Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar
Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Audience export
Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp med de identifierare (namn, telefonnummer eller andra) som används i Facebook-målet.
Exportfrekvens
Streaming
Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Krav för facebook-konton facebook-account-prerequisites

Innan du kan skicka dina målgrupper till Facebookska du kontrollera att du uppfyller följande krav:

 • Dina Facebook användarkontot måste ha fullständig åtkomst till Facebook Business Account som äger annonskontot som du använder.

 • Dina Facebook användarkontot måste ha Manage campaigns behörighet aktiverad för annonskontot som du tänker använda.

 • The Adobe Experience Cloud företagskonto måste läggas till som annonspartner i Facebook Ad Account. Använd business ID=206617933627973. Se Lägg till partners i din Business Manager i Facebook-dokumentationen.

  note important
  IMPORTANT
  När du konfigurerar behörigheter för Adobe Experience Cloud måste du aktivera Hantera kampanjer behörighet. Behörighet krävs för Adobe Experience Platform integrering.

  * Läs och signera Facebook Custom Audiences Användarvillkor. Om du vill göra det går du till `https://business.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos/?act=[accountID]`, där `accountID` är din Facebook Ad Account ID.

  note important
  IMPORTANT
  När du signerar Facebook Custom Audiences Användarvillkoren måste använda samma användarkonto som du använde för att autentisera i Facebook API.

Krav för ID-matchning id-matching-requirements

Facebook kräver att ingen personligt identifierbar information (PII) skickas klart. Därför aktiverades målgrupperna Facebook kan vara avstängd hash identifierare, till exempel e-postadresser eller telefonnummer.

Beroende på vilken typ av ID som du importerar till Adobe Experience Platform måste du följa deras motsvarande krav.

Krav för telefonnummerhashning phone-number-hashing-requirements

Det finns två sätt att aktivera telefonnummer i Facebook:

 • Inmatning av telefonnummer i råformat: du kan importera råa telefonnummer i E.164 formatera till Platform. De hashas automatiskt när de aktiveras. Om du väljer det här alternativet måste du alltid importera dina råa telefonnummer till Phone_E.164 namnutrymme.
 • Inmatning av hashade telefonnummer: du kan förhash-koda dina telefonnummer innan du lägger in dem i Platform. Om du väljer det här alternativet måste du alltid importera dina hash-kodade telefonnummer till Phone_SHA256 namnutrymme.
NOTE
Telefonnummer som hämtas till Phone namnutrymmet kan inte aktiveras i Facebook.

Krav för e-posthashning email-hashing-requirements

Du kan hash-koda e-postadresser innan du hämtar dem till Adobe Experience Platform, eller använda e-postadresser utan att märka dem i Experience Platform, och du kan Platform hash-koda dem vid aktiveringen.

Om du vill veta mer om hur du importerar e-postadresser i Experience Platform kan du läsa batchvis hantering - översikt och översikt över direktuppspelning.

Om du väljer att hash-koda e-postadresserna själv måste du se till att uppfylla följande krav:

 • Trimma alla inledande och avslutande blanksteg från e-poststrängen, exempel: johndoe@example.com, inte <space>johndoe@example.com<space>;
 • När du hash-kodar e-poststrängarna ska du se till att hash-koda den gemena strängen.
  • Exempel: example@email.com, inte EXAMPLE@EMAIL.COM;
 • Kontrollera att den hash-kodade strängen är i gemener
  • Exempel: 55e79200c1635b37ad31a378c39feb12f120f116625093a19bc32fff15041149, inte 55E79200C1635B37AD31A378C39FEB12F120F116625093A19bC32FFF15041149;
 • Salt inte strängen.
NOTE
Data från namnutrymmen utan hashning hashas automatiskt av Platform vid aktivering.
Attributkälldata hashas inte automatiskt. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.
The Apply transformation -alternativet visas bara när du väljer attribut som källfält. Den visas inte när du väljer namnutrymmen.

Använd omformningskontroll som markeras i mappningssteget.

Använda anpassade namnutrymmen custom-namespaces

Innan du kan använda Extern_ID namnutrymme som data skickas till Facebookmåste du synkronisera dina egna identifierare med Facebook Pixel. Se Facebook officiella dokumentation för detaljerad information.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

I videon nedan visas även hur du konfigurerar en Facebook destinera och aktivera målgrupper.

NOTE
Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i självstudiekurs om destinationskonfiguration.

Autentisera till mål authenticate

 1. Hitta Facebook-målet i målkatalogen och välj Set Up.
 2. Välj Connect to destination.
  Autentisera till Facebook-steget som visas i aktiveringsarbetsflödet.
 3. Ange dina Facebook-uppgifter och välj Logga in.

Fyll i målinformation destination-details

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Account ID: din Facebook Ad Account ID. Du hittar detta ID i din Facebook Ads Manager konto. När du anger detta ID ska du alltid prefix det med act_.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT

Se Aktivera målgruppsdata för direktuppspelad målgruppsexport för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

I Segment schedule måste du ange Origin of audience när målgrupper skickas till Facebook Custom Audiences.

Ursprunget för den meny som visas i Facebook aktiveringssteg.

Mappningsexempel: aktivera målgruppsdata i Facebook Custom Audience example-facebook

Nedan visas ett exempel på korrekt identitetsmappning när målgruppsdata aktiveras i Facebook Custom Audience.

Välja källfält:

 • Välj Email namnutrymmet som källidentitet om e-postadresserna du använder inte hashas.
 • Välj Email_LC_SHA256 namnrymd som källidentitet om du har hasarkiverat e-postadresser till kundens inmatning i Platform, enligt Facebook krav på e-posthashning.
 • Välj PHONE_E.164 namnutrymme som källidentitet om dina data består av icke-hash-kodade telefonnummer. Platform kommer att hash-koda telefonnumren för att uppfylla Facebook krav.
 • Välj Phone_SHA256 namnrymd som källidentitet om du hashade telefonnummer vid datainmatning till Platform, enligt Facebook hashkrav för telefonnummer.
 • Välj IDFA namnutrymme som källidentitet om dina data består av Apple enhets-ID.
 • Välj GAID namnutrymme som källidentitet om dina data består av Android enhets-ID.
 • Välj Custom namnutrymme som källidentitet om dina data består av andra typer av identifierare.

Markera målfält:

 • Välj Email_LC_SHA256 namespace som target identity när källnamnutrymmena antingen är Email eller Email_LC_SHA256.
 • Välj Phone_SHA256 namespace som target identity när källnamnutrymmena antingen är PHONE_E.164 eller Phone_SHA256.
 • Välj IDFA eller GAID namnutrymmen som målidentitet när källnamnutrymmen är IDFA eller GAID.
 • Välj Extern_ID namespace som target identity när källnamnutrymmet är ett anpassat.
IMPORTANT
Data från namnutrymmen utan hashning hashas automatiskt av Platform vid aktivering.
Attributkälldata hashas inte automatiskt. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen.

Använd omformningskontroll som markeras i mappningssteget.

Exporterade data exported-data

För Facebook, innebär en lyckad aktivering att Facebook anpassade målgrupper skulle skapas programmatiskt i Facebook Ads Manager. Målgruppsmedlemskap läggs till och tas bort eftersom användarna är kvalificerade eller diskvalificerade för de aktiverade målgrupperna.

TIP
Integrationen mellan Adobe Experience Platform och Facebook har stöd för historiska efterfyllningar av målgrupper. Alla historiska kvalifikationer skickas till Facebook när du aktiverar målgrupperna till målet.

Felsökning troubleshooting

400 Felmeddelande för felaktig begäran bad-request

När du konfigurerar det här målet kan du få följande fel:

{"message":"Facebook Error: Permission error","code":"400 BAD_REQUEST"}

Det här felet inträffar när kunder använder nyligen skapade konton och Facebook behörigheter är ännu inte aktiva.

Om du får 400 Bad Request felmeddelande efter att ha följt stegen i Krav för facebook-konton, kan ta några dagar för Facebook tillstånd att träda i kraft.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6