Adobe Campaign Managed Cloud Services adobe-campaign-managed-services

IMPORTANT
Den här integreringen fungerar med Adobe Campaign version 8.4 eller senare.

Översikt overview

Adobe Campaign Managed Cloud Services är en plattform för att designa flerkanaliga kundupplevelser och en miljö för visuell kampanjsamordning, interaktionshantering i realtid och flerkanalsmarknadsföring. Kom igång med Campaign

Använd Campaign för att

 • Driv personalisering och engagemang genom en enda lättillgänglig bild av kunden,
 • Integrera kanaler för e-post, mobiler, online och offline i kundresan,
 • Automatisera leverans av meningsfulla och aktuella meddelanden och erbjudanden.

Guardrails guardrails

Tänk på följande skyddsräcken när du använder Adobe Campaign Managed Cloud Services-anslutningen:

 • Du kan aktivera högst 25 målgrupper till det här målet.

  Du kan ändra den här gränsen genom att uppdatera värdet för alternativet NmsCdp_Aep_Audience_List_Limit i mappen Administration > Platform > Options i Campaign Explorer.

 • För varje målgrupp kan du lägga till upp till 20 fält för att mappa till Adobe Campaign.

  Du kan ändra den här gränsen genom att uppdatera värdet för alternativet NmsCdp_Aep_Destinations_Max_Columns i mappen Administration > Platform > Options i Campaign Explorer.

 • Datalagring på DLZ (Azure Blob Storage Data Landing Zone): 7 dagar.

 • Aktiveringsfrekvensen är minst 3 timmar.

 • Den maximala filnamnslängd som stöds av anslutningen är 255 tecken. När du konfigurerar det exporterade filnamnet kontrollerar du att filnamnet inte är längre än 255 tecken. Om du överskrider maxlängden för filnamn uppstår aktiveringsfel.

Användningsfall use-cases

För att du bättre ska kunna förstå hur och när du ska använda Adobe Campaign Manage Service-målet finns ett exempel på användning som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa genom att använda den här destinationen.

 • Adobe Experience Platform skapar en kundprofil som innehåller information som identitetsdiagram, beteendedata från analyser, sammanfogar offline- och onlinedata osv. Med den här integreringen kan ni utöka de segmenteringsfunktioner som redan finns i Adobe Campaign med de målgrupper som drivs av Adobe Experience Platform, och ni kan därför aktivera dessa data i Campaign.

  Ett sportklädföretag vill till exempel utnyttja de målgrupper som Adobe Experience Platform har och aktivera dem med Adobe Campaign för att nå ut till sina kunder via de olika kanaler som Adobe Campaign stöder. När meddelandena har skickats vill de förbättra kundprofilen på Adobe Experience-plattformen med upplevelsedata från Adobe Campaign, till exempel skicka, öppna och klicka.

  Resultatet är flerkanalskampanjer som är mer enhetliga över hela Adobe Experience Cloud-ekosystemet och en rik kundprofil som snabbt anpassar sig och lär sig.

 • Förutom målgruppsaktivering i Campaign kan ni utnyttja Adobe Campaign Managed Services-destinationen för att ta in ytterligare profilattribut som är kopplade till en profil i Adobe Experience Platform och har en synkroniseringsprocess på plats så att de uppdateras i Adobe Campaign-databasen.

  Anta till exempel att du hämtar värden för anmälan och avanmälan i Adobe Experience Platform. Med den här anslutningen kan du föra över dessa värden till Adobe Campaign och ha en synkroniseringsprocess så att de uppdateras regelbundet.

  note note
  NOTE
  Synkronisering av profilattribut är tillgängligt för profiler som redan finns i Adobe Campaign-databasen.

Läs mer om Adobe Campaign-integrering med Adobe Experience Platform

Identiteter som stöds supported-identities

Adobe Campaign Managed Cloud Services stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet
Beskrivning
Överväganden
external_id
Anpassade användar-ID:n
Välj den här målidentiteten när källidentiteten är ett anpassat namnutrymme. Vi rekommenderar att du använder den här identiteten och mappar den till det ID i Campaign-instansen som representerar kund (loyalty_ID, account_ID, customer_ID…)
ECID
EXPERIENCE CLOUD ID
Ett namnutrymme som representerar ECID. Detta namnutrymme kan även refereras av följande alias:"Adobe Marketing Cloud ID","Adobe Experience Cloud ID","Adobe Experience Platform ID". Mer information finns i följande dokument på ECID.
email_lc_sha256
E-postadresser som hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade e-postadresser stöds av Adobe Experience Platform. Om källfältet innehåller ohashade attribut bör du kontrollera alternativet Apply transformation så att Platform automatiskt hash-kodar data vid aktiveringen.
phone_sha256
Telefonnummer hashas med SHA256-algoritmen
Både oformaterad text och SHA256-hashade telefonnummer stöds av Adobe Experience Platform. Om källfältet innehåller ohashade attribut bör du kontrollera alternativet Apply transformation så att Platform automatiskt hash-kodar data vid aktiveringen.
GAID
GOOGLE ADVERTISING ID
Välj målidentiteten för GAID när källidentiteten är ett GAID-namnområde.
IDFA
Apple ID för annonsörer
Välj IDFA-målidentitet när din källidentitet är ett IDFA-namnutrymme.

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Profile-based
Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp tillsammans med de önskade schemafälten (t.ex. e-postadress, telefonnummer, efternamn), som du har valt på skärmen Välj profilattribut i arbetsflödet för målaktivering.
Exportfrekvens
Batch
Batchdestinationer exporterar filer till efterföljande plattformar i steg om tre, sex, åtta, tolv eller tjugofyra timmar. Läs mer om gruppfilsbaserade mål.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du behörigheterna View Destinations och Manage Destinations åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontrollsöversikten eller kontakta produktadministratören för att få den behörighet som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekursen för destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Fyll i målinformation destination-details

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.

 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.

 • Select instance: Din Campaign-marknadsföringsinstans.

 • Target mapping: Välj den målmappning som du använder i Adobe Campaign för att skicka leveranser. Läs mer.

 • Select sync type:

  • Audience sync: Använd det här alternativet om du vill skicka Adobe Experience Platform-målgrupper till Adobe Campaign.
  • Profile sync (Update only): Använd det här alternativet om du vill hämta Adobe Experience Platform-profilattribut till Adobe Campaign och ha en synkroniseringsprocess på plats så att de kan uppdateras regelbundet.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

Välj Next när du är klar med att ange information för målanslutningen.

Styrningspolicy och verkställighetsåtgärder governance

Välj de marknadsföringsåtgärder som gäller för de data som du vill exportera till målet. För Adobe Campaign rekommenderar vi att du väljer marknadsföringsåtgärden Email Targeting.

Mer information om marknadsföringsåtgärder finns i översikten över dataanvändningsprinciper.

Aktivera målgrupper till det här målet activate

IMPORTANT
 • För att aktivera data behöver du behörigheterna View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontrollsöversikten eller kontakta produktadministratören för att få den behörighet som krävs.
 • Om du vill exportera identiteter måste du ha View Identity Graph åtkomstkontrollbehörighet.
  Markera identitetsnamnområdet som är markerat i arbetsflödet för att aktivera målgrupper till mål. {width="100" modal="regular"}

Läs Aktivera målgruppsdata för att batchprofilera exportmål om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppsdata till det här målet.

Mappa attribut och identiteter map

Välj XDM-fält som ska exporteras med profilerna och mappa dem till motsvarande Adobe Campaign-fält.Läs mer om val av identitet och attribut för e-postmarknadsföringsmål

 1. Välj källfält:

  • Välj en identifierare (till exempel e-postfältet) som källidentitet som unikt identifierar en profil i Adobe Experience Platform och Adobe Campaign.

  • Markera alla andra XDM-källprofilattribut som ska exporteras till Adobe Campaign.

  note note
  NOTE
  Fältet"segmentMembershipStatus" är en obligatorisk mappning som återspeglar statusen för segmentMembership. Det här fältet läggs till som standard och kan inte ändras eller tas bort.
 2. Mappa varje fält med målfältet i Adobe Campaign. Tillgängliga målfält avgörs av den målmappning som valts när måletskapades.

 3. Identifiera obligatoriska attribut och dedupliceringsnycklar. Observera att värden i attribut som är markerade som"Obligatorisk" eller"Avdupliceringsnyckel" inte kan vara null.

  • Obligatoriska attribut kontrollerar att alla profilposter innehåller de valda attributen. Till exempel innehåller alla exporterade profiler en e-postadress. Rekommendationen är att ställa in på obligatorisk både identitetsfältet och fältet som används som dedupliceringsnyckel.

  • En dedupliceringsnyckel är en primärnyckel som fastställer identiteten som användarna vill att deras profiler ska dedupliceras med.

   note important
   IMPORTANT
   Kontrollera att namnet på dedupliceringsnyckelattributet matchar ett kolumnnamn för den valda målmappningen.

 4. När mappningen har utförts kan du granska och slutföra målkonfigurationen för att börja skicka data till Campaign.
  Lär dig hur du granskar och slutför målkonfigurationen.

Exporterade data/Validera dataexport exported-data

När ett mål har aktiverats kan du komma åt motsvarande jobb och exporterade data i Campaign.

Övervaka dataexportjobb jobs

Navigera till menyn Administration > Audit > Audience load jobs för att övervaka alla exportjobb som har aktiverats från Adobe Experience Platform.

Få åtkomst till exporterade data data

För Audience sync kan du kontrollera den exporterade målgruppen genom att gå till menyn Profile and target > List > AEP audiences .

För Profile sync (Update only) uppdateras data automatiskt till Campaign-databasen för varje profil som målgruppen har aktiverat i målet.

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform-mål är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Mer information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning finns i Översikt över datastyrning.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6