Datauppsättningar - översikt

Alla data som har importerats till Adobe Experience Platform lagras i Data Lake som datauppsättningar. En datauppsättning är en lagrings- och hanteringskonstruktion för en datamängd, vanligtvis en tabell, som innehåller ett schema (kolumner) och fält (rader). Datauppsättningar innehåller också metadata som beskriver olika aspekter av de data som lagras.

Det här dokumentet innehåller en översikt på hög nivå över datauppsättningar i Experience Platform.

Skapa datauppsättningar och spåra metadata

Catalog Service är systemet för registrering av dataplatser och -rader inom Experience Platformoch används för att skapa och hantera datauppsättningar. Catalog spårar metadata för varje datauppsättning, som innehåller en referens till Experience Data Model (XDM)-schema som datauppsättningen följer (förklaras i nästa avsnitt) och antalet poster som hämtas till den datauppsättningen.

Se Katalogtjänst - översikt för mer information.

Tvingande begränsningar för datauppsättningsdata

Experience Data Model (XDM) är det standardiserade ramverk som Platform organiserar kundupplevelsedata. Alla data som är inkapslade i Platform måste följa ett fördefinierat XDM-schema innan det kan sparas i Data Lake som en datauppsättning.

Alla datauppsättningar innehåller en referens till XDM-schemat som begränsar formatet och strukturen för de data som kan lagras. Om du försöker överföra data till en datauppsättning som inte är kompatibel med datauppsättningens XDM-schema kommer det att leda till att importen misslyckas.

Mer information om XDM finns i XDM - systemöversikt.

Samla in data i datauppsättningar

Adobe Experience Platform datainmatning representerar de olika metoder som Platform importerar data från olika källor. Oavsett vilken metod som används konverteras alla importerade data till gruppfiler. Batchar är dataenheter som består av en eller flera filer som ska importeras som en enda enhet. Dessa gruppfiler läggs sedan till i dedikerade datauppsättningar och sparas i Data Lake.

Se Översikt över datainmatning för mer information.

Etiketter som tillämpas på datauppsättningar från scheman

Med Adobe Experience Platform Data Governance kan ni hantera kunddata för att säkerställa efterlevnad av regler, begränsningar och policyer som gäller för dataanvändning. Med ramverket för datastyrning kan du använda användningsetiketter för att kategorisera data enligt de användningsprinciper som gäller för dessa data. Etiketter kan användas på enskilda scheman, fält inom dessa scheman och hela enskilda datauppsättningar. När etiketter används direkt i ett schema sprids dessa etiketter till alla befintliga och framtida datauppsättningar som baseras på det schemat.

IMPORTANT
Etiketter kan inte längre användas på fält på datauppsättningsnivå. Det här arbetsflödet har ersatts med etiketter på schemanivå. Etiketter som tidigare använts på datauppsättningens objektnivå stöds fortfarande i plattformsgränssnittet fram till den 31 maj 2024. För att etiketterna ska vara enhetliga i alla scheman måste du migrera alla etiketter som tidigare har kopplats till fält på datauppsättningsnivå till schemanivån under det kommande året. Se avsnittet om migrera tidigare använda etiketter för instruktioner om hur man gör detta.

Se Datastyrning - översikt om du vill ha mer information om tjänsten. Anvisningar om hur du arbetar med användningsetiketter i Platformfinns i följande handledningar:

Datauppsättningar i underordnade Platform tjänster

När datauppsättningar har använts för att lagra inkapslade data, används dessa datauppsättningar av underordnade Platform tjänster för att uppdatera kundprofiler, få insikter via maskininlärning och mycket annat.

Nedan följer en lista över tjänster längre fram i kedjan som använder datauppsättningar för olika åtgärder. Mer information finns i dokumentationen för respektive tjänst.

  • Data Access API: Gör att du kan komma åt och hämta innehållet i filer som lagras i datauppsättningar.
  • Adobe Experience Platform Identity Service: Överbryggar identiteter mellan enheter och system, länkar samman datauppsättningar baserat på de identitetsfält som definieras av XDM-scheman som de följer.
  • Real-Time Customer Profile: Leveranser Identity Service för att skapa detaljerade kundprofiler utifrån era datauppsättningar i realtid. Real-Time Customer Profile hämtar data från Data Lake och behåller kundprofiler i sitt eget separata datalager.
  • Adobe Experience Platform segmenteringstjänst: Gör att ni kan skapa segment och generera målgrupper från era Real-Time Customer Profile data. Dessa målgrupper kan sedan exporteras till sina egna datauppsättningar i Data Lake.
  • Adobe Experience Platform Data Science Workspace: Använder maskininlärning och artificiell intelligens för att identifiera insikter i stora datamängder.
  • Adobe Experience Platform Query Service: Används för att använda standard-SQL för att fråga data i Experience Platform, koppla alla datauppsättningar i Data Lake och hämta frågeresultat som en ny datamängd som kan användas vid rapportering, Data Science Workspace, eller Real-Time Customer Profile.
  • Adobe Experience Platform Destinationstjänst: Gör att du kan exportera datamängder till det molnlagringsutrymme eller e-postmarknadsföringsmål du vill ha för rapporter och datavetenskapliga aktiviteter.

Nästa steg

Genom att läsa det här dokumentet har du introducerats i de viktigaste användningsområdena för datauppsättningar i Experience Platform, samt de olika Platform tjänster som använder datauppsättningar. Mer information finns i Platform, läs igenom servicedokumentationen som är länkad i denna översikt.

För steg om hur du interagerar med datauppsättningar i Experience Platform Gränssnitt, se användarhandbok för datauppsättningar.

recommendation-more-help
c5c02be6-79a3-4a2f-b766-136bffe8b676