Användargränssnittshandbok för datauppsättningar

Den här användarhandboken innehåller anvisningar om hur du utför vanliga åtgärder när du arbetar med datauppsättningar i Adobe Experience Platform användargränssnitt.

Komma igång

Användarhandboken kräver en fungerande förståelse av följande komponenter i Adobe Experience Platform:

Visa datauppsättningar view-datasets

I användargränssnittet för Experience Platform väljer du Datasets i den vänstra navigeringen för att öppna kontrollpanelen för Datasets. Kontrollpanelen visar alla tillgängliga datauppsättningar för din organisation. Information visas för varje datamängd som anges, inklusive namn, schema som datauppsättningen följer och status för den senaste importen.

Plattformsgränssnittet med datauppsättningsobjektet markerat i det vänstra navigeringsfältet.

Markera namnet på en datauppsättning på fliken Browse för att komma åt dess Dataset activity-skärm och se information om den datauppsättning du valde. Fliken Aktivitet innehåller ett diagram som visar hur många meddelanden som har förbrukats samt en lista över lyckade och misslyckade batchar.

Mätvärden och visualiseringar av den valda datauppsättningen markeras.
De exempelgrupper som relaterar till den valda datauppsättningen markeras.

Fler åtgärder more-actions

Du kan Delete eller Enable a dataset for Profile från informationsvyn i Dataset. Om du vill visa tillgängliga åtgärder väljer du … More i det övre högra hörnet av användargränssnittet. Listrutan visas.

Arbetsytan Datauppsättningar med listrutan ... More markerad.

Om du väljer Enable a dataset for Profile visas en bekräftelsedialogruta. Välj Enable för att bekräfta ditt val.

NOTE
Om du vill aktivera en datauppsättning för profil måste schemat som datauppsättningen följer vara kompatibelt för användning i kundprofilen i realtid. Mer information finns i avsnittet Aktivera en datauppsättning för profilen.

Bekräftelsedialogrutan för Aktivera datauppsättning.

Om du väljer Delete visas bekräftelsedialogrutan Delete dataset. Välj Delete för att bekräfta ditt val.

NOTE
Du kan inte ta bort systemdatauppsättningar.

Du kan också ta bort en datauppsättning eller lägga till en datauppsättning som ska användas med kundprofilen i realtid från de infogade åtgärderna på fliken Browse. Mer information finns i avsnittet Textbundna åtgärder.

Bekräftelsedialogrutan för Ta bort datauppsättning.

Inline-datauppsättningsåtgärder inline-actions

Användargränssnittet för datauppsättningar erbjuder nu en samling infogade åtgärder för varje tillgänglig datauppsättning. Markera ellipsen (…) för en datauppsättning som du vill hantera för att visa de tillgängliga alternativen på en snabbmeny. De tillgängliga åtgärderna omfattar följande:

Mer information om de här tillgängliga åtgärderna finns i respektive avsnitt. Mer information om hur du hanterar ett stort antal datauppsättningar samtidigt finns i avsnittet massåtgärder.

Förhandsgranska en datauppsättning preview

Du kan förhandsgranska datauppsättningsexempeldata både från de infogade alternativen på fliken Browse och från vyn Dataset activity. På fliken Browse väljer du ellipserna (…) bredvid datauppsättningsnamnet som du vill förhandsgranska. En menylista med alternativ visas. Välj sedan Preview dataset i listan med tillgängliga alternativ. Om datauppsättningen är tom inaktiveras förhandsgranskningslänken och det står i stället att förhandsvisningen inte är tillgänglig.

Fliken Bläddra på arbetsytan Datauppsättningar med alternativet ellips och Förhandsgranska datauppsättning markerat för den valda datauppsättningen.

Då öppnas förhandsgranskningsfönstret, där den hierarkiska vyn av datasetet visas till höger.

Dialogrutan för förhandsgranskning av datauppsättning med information om strukturen, samt exempelvärden, för datauppsättningen visas.

Du kan också välja Preview dataset i det övre högra hörnet av skärmen Dataset activity om du vill förhandsgranska upp till 100 rader med data.

Knappen Förhandsgranska datauppsättning är markerad.

För mer robusta metoder för att komma åt dina data tillhandahåller Experience Platform tjänster längre fram i kedjan, till exempel Query Service och JupyterLab, för att utforska och analysera data. Mer information finns i följande dokument:

Hantera och tillämpa datastyrning på en datauppsättning manage-and-enforce-data-governance

Du kan hantera etiketter för datastyrning för en datauppsättning genom att välja de infogade alternativen på fliken Browse. Markera ellipserna (…) bredvid datauppsättningsnamnet som du vill hantera, följt av Manage data and access labels i listrutan.

Dataanvändningsetiketter, som används på schemanivå, gör att du kan kategorisera datamängder och fält enligt de användarprofiler som gäller för dessa data. Mer information om etiketter finns i översikten över datastyrning, eller i användarhandboken för etiketter för dataanvändning finns instruktioner om hur du använder etiketter på scheman för spridning till datauppsättningar.

Aktivera en datauppsättning för kundprofil i realtid enable-profile

Alla datauppsättningar har möjlighet att förbättra kundprofiler med inkapslade data. Det gör du genom att schemat som datauppsättningen följer måste vara kompatibelt för användning i Real-Time Customer Profile. Ett kompatibelt schema uppfyller följande krav:

  • Schemat har minst ett attribut angivet som en identitetsegenskap.
  • Schemat har en identitetsegenskap definierad som primär identitet.

Mer information om hur du aktiverar ett schema för Profile finns i användarhandboken för Schemaredigeraren.

Du kan aktivera en datauppsättning för profil både från de infogade alternativen på fliken Browse och från vyn Dataset activity. På fliken Browse på arbetsytan Datasets väljer du ellipsen för en datauppsättning som du vill aktivera för profil. En menylista med alternativ visas. Välj sedan Enable unified profile i listan med tillgängliga alternativ.

Fliken Bläddra på arbetsytan Datauppsättningar med ellipserna och Aktivera enhetlig profil markerad.

Du kan också välja alternativet Profile i kolumnen Properties på datamängdens Dataset activity-skärm. När den är aktiverad används även data som är inkapslade i datauppsättningen för att fylla i kundprofiler.

NOTE
Om en datauppsättning redan innehåller data och sedan aktiveras för Profile, förbrukas inte befintliga data automatiskt av Profile. När en datauppsättning har aktiverats för Profile rekommenderar vi att du återimporterar alla befintliga data så att de kan bidra till kundprofiler.

Växlingsknappen Profil är markerad på informationssidan för datauppsättningar.

Datauppsättningar som har aktiverats för profilen kan också filtreras enligt det här villkoret. Mer information finns i avsnittet Filtrera profilaktiverade datauppsättningar.

Hantera datauppsättningstaggar manage-tags

Lägg till egna taggar för att ordna datauppsättningar och förbättra sök-, filtrerings- och sorteringsfunktionerna. På fliken Browse på arbetsytan Datasets väljer du ellipsen för en datauppsättning som du vill hantera följt av Manage tags i listrutan.

Fliken Bläddra på arbetsytan Datauppsättningar med alternativet ellips och Hantera taggar markerat för den valda datauppsättningen.

Dialogrutan Manage tags visas. Ange en kort beskrivning för att skapa en anpassad tagg eller välj från en befintlig tagg för att märka datauppsättningen. Välj Save för att bekräfta dina inställningar.

Dialogrutan Hantera taggar med anpassade taggar markerade.

Dialogrutan Manage tags kan även ta bort befintliga taggar från en datauppsättning. Markera bara x bredvid taggen som du vill ta bort och välj Save.

När en tagg har lagts till i en datauppsättning kan datauppsättningarna filtreras baserat på motsvarande tagg. Mer information finns i avsnittet om att filtrera datauppsättningar efter taggar.

Mer information om hur du klassificerar affärsobjekt för enklare identifiering och kategorisering finns i handboken Hantera metadatataxonomier. I den här guiden beskrivs hur en användare med lämplig behörighet kan skapa fördefinierade taggar, tilldela kategorier till taggar och utföra alla relaterade CRUD-åtgärder för taggar och taggkategorier i plattformens användargränssnitt.

Flytta till mappar move-to-folders

Du kan placera datauppsättningar i mappar för bättre hantering av datauppsättningar. Om du vill flytta en datauppsättning till en mapp markerar du ellipserna (…) bredvid datauppsättningsnamnet som du vill hantera, följt av Move to folder på den nedrullningsbara menyn.

Kontrollpanelen Datasets med ellipserna och Move to folder markerade.

Dialogrutan Move-datauppsättning till mapp visas. Markera mappen som du vill flytta målgruppen till och välj sedan Move. Ett popup-meddelande informerar dig om att datauppsättningsflyttningen har slutförts.

Dialogrutan Move med datauppsättningen Move markerad.

TIP
Du kan också skapa mappar direkt från dialogrutan Flytta datauppsättning. Om du vill skapa en mapp väljer du ikonen Skapa mapp ( Ikonen Skapa mapp. ) längst upp till höger i dialogrutan.
Dialogrutan Move med ikonen för att skapa mapp markerad.

När datauppsättningen finns i en mapp kan du välja att bara visa datauppsättningar som tillhör en viss mapp. Om du vill öppna mappstrukturen väljer du ikonen för att visa mappar ( ikonen för att visa mappar ). Välj sedan den valda mappen för att se alla associerade datauppsättningar.

Kontrollpanelerna Datasets med mappstrukturen för datauppsättningar visas, ikonen för att visa mappar och en markerad mapp visas.

Ta bort en datauppsättning delete

Du kan ta bort en datauppsättning antingen från datauppsättningens textbundna åtgärder på fliken Browse eller i det övre högra hörnet av vyn Dataset activity. I vyn Browse väljer du ellipserna (…) bredvid datauppsättningsnamnet som du vill ta bort. En menylista med alternativ visas. Välj sedan Delete i listrutan.

Fliken Bläddra på arbetsytan Datauppsättningar med ellipsen och alternativet Ta bort markerat för den valda datauppsättningen.

En bekräftelsedialogruta visas. Bekräfta genom att välja Delete.

Du kan också välja Delete dataset på skärmen Dataset activity.

NOTE
Det går inte att ta bort datauppsättningar som har skapats och använts av program och tjänster från Adobe (till exempel Adobe Analytics, Adobe Audience Manager eller Offer Decisioning).

Knappen Ta bort datauppsättning är markerad på sidan med datauppsättningsinformation.

En bekräftelseruta visas. Välj Delete för att bekräfta borttagningen av datauppsättningen.

Bekräftelsetypen för borttagning visas med knappen Ta bort markerad.

Ta bort en profilaktiverad datauppsättning

Om en datauppsättning är aktiverad för Profil tas den bort från datasjön, identitetstjänsten och alla profildata som är associerade med datauppsättningen i profilarkivet om du tar bort datauppsättningen via användargränssnittet.

Du kan ta bort profildata som är kopplade till en datauppsättning från Profile-butiken (lämna data i datasjön) med hjälp av API:t för kundprofil i realtid. Mer information finns i API-slutpunktshandboken för profilsystemjobb.

Söka efter och filtrera datamängder search-and-filter

Om du vill söka efter eller filtrera listan med tillgängliga datauppsättningar väljer du filterikonen ( Filterikonen. ) längst upp till vänster på arbetsytan. En uppsättning filteralternativ i den vänstra listen visas. Det finns flera metoder för att filtrera tillgängliga datauppsättningar. Dessa omfattar: Show System Datasets, Included in profile, Tags, Creation date, Modified date, Created by och Schema.

Listan med använda filter visas ovanför de filtrerade resultaten.

Fliken Bläddra på arbetsytan Datauppsättningar med listan över använda filter markerad.

Visa systemdatauppsättningar show-system-datasets

Som standard visas bara datauppsättningar som du har inkapslat data i. Om du vill se de systemgenererade datauppsättningarna markerar du kryssrutan Yes i avsnittet Show system datasets. Systemgenererade datauppsättningar används bara för att bearbeta andra komponenter. Den systemgenererade exportdatamängden för profiler används till exempel för att bearbeta kontrollpanelen för profiler.

Filteralternativen på arbetsytan Datauppsättningar med avsnittet Show system datasets markerat.

Filterprofilaktiverade datauppsättningar filter-profile-enabled-datasets

De datauppsättningar som har aktiverats för profildata används för att fylla i kundprofiler efter att data har importerats. Mer information finns i avsnittet Aktivera datauppsättningar för profilen.

Om du vill filtrera datauppsättningen baserat på om de har aktiverats för profilen markerar du kryssrutan Yes bland filteralternativen.

Filteralternativen på arbetsytan Datauppsättningar med avsnittet Included in Profile markerat.

Filtrera datauppsättningar efter tagg filter-by-tag

Ange ditt anpassade taggnamn i Tags-indata och markera sedan taggen i listan med tillgängliga alternativ för att söka efter och filtrera datamängder som motsvarar den taggen.

Filteralternativen på arbetsytan Datauppsättningar med ikonen för indata och filter Tags markerad.

Filtrera datauppsättningar efter skapandedatum filter-by-creation-date

Datauppsättningar kan filtreras efter skapandedatum under en anpassad tidsperiod. Detta kan användas för att utesluta historiska data eller för att generera specifika kronologiska datainsikter och rapporter. Välj en Start date och en End date genom att välja kalenderikonen för varje fält. Därefter visas bara datauppsättningar som uppfyller det villkoret på fliken Bläddra.

Filtrera datauppsättningar efter ändringsdatum filter-by-modified-date

På samma sätt som filtret för skapandedatum kan du filtrera dina datauppsättningar baserat på det datum då de senast ändrades. I avsnittet Modified date väljer du en Start date och en End date genom att markera kalenderikonen för varje fält. Därefter visas bara datauppsättningar som ändrats under den perioden på fliken Bläddra.

Filtrera efter schema filter-by-schema

Du kan filtrera datauppsättningar baserat på det schema som definierar deras struktur. Välj listruteikonen eller ange schemanamnet i textfältet. En lista över möjliga matchningar visas. Välj lämpligt schema i listan.

Massåtgärder bulk-actions

Använd gruppåtgärder för att förbättra effektiviteten och utföra flera åtgärder samtidigt på flera datauppsättningar. Du kan spara tid och underhålla en strukturerad datastruktur med gruppåtgärder som Flytta till mappen, Redigera taggar och Ta bort datauppsättningar.

Om du vill agera på mer än en datauppsättning i taget markerar du enskilda datauppsättningar med kryssrutan för varje rad, eller markerar en hel sida med kryssrutan för kolumnrubriken. När du har valt gruppåtgärdsfältet visas det.

Fliken Bläddra bland datauppsättningar med flera datauppsättningar markerade och gruppåtgärdsfältet markerat.

När du tillämpar gruppåtgärder på datauppsättningar gäller följande villkor:

  • Du kan välja datauppsättningar från olika sidor i användargränssnittet.
  • Om du väljer ett filter återställs de markerade datauppsättningarna.

Sortera datauppsättningar efter skapad den sort

Datauppsättningar på fliken Browse kan sorteras efter stigande eller fallande datum. Markera de Created eller Last updated kolumnrubriker som ska växlas mellan stigande och fallande. När du har valt det här alternativet visas det i kolumnen med antingen upp- eller nedpilen till sidan av kolumnrubriken.

Fliken Bläddra på arbetsytan Datauppsättningar med kolumnen Skapad och Senast uppdaterad markerad.

Skapa en datauppsättning create

Om du vill skapa en ny datauppsättning börjar du med att välja Create dataset på kontrollpanelen Datasets.

Knappen Skapa datauppsättning är markerad.

På nästa skärm visas följande två alternativ för att skapa en ny datauppsättning:

Skapa en datauppsättning med ett befintligt schema schema

På skärmen Create dataset väljer du Create dataset from schema för att skapa en ny tom datauppsättning.

Knappen Skapa datauppsättning från schema är markerad.

Select schema-steget visas. Bläddra i schemalistan och välj det schema som datauppsättningen ska följa innan du väljer Next.

En lista med scheman visas. Schemat som ska användas för att skapa datauppsättningen är markerat.

Configure dataset-steget visas. Ange ett namn och en valfri beskrivning för datauppsättningen och välj sedan Finish för att skapa datauppsättningen.

Konfigurationsinformation för datauppsättningen infogas. Detta innehåller information som datauppsättningens namn och beskrivning.

Datauppsättningar kan filtreras från listan med tillgängliga datauppsättningar i användargränssnittet med schemafiltret. Mer information finns i avsnittet om att filtrera datauppsättningar efter schema.

Skapa en datauppsättning med en CSV-fil csv

När en datauppsättning skapas med hjälp av en CSV-fil skapas ett ad hoc-schema som ger datauppsättningen en struktur som matchar den angivna CSV-filen. Välj Create dataset from CSV file på skärmen Create dataset.

Knappen Skapa datauppsättning från CSV-fil är markerad.

Configure-steget visas. Ange ett namn och en valfri beskrivning för datauppsättningen och välj sedan Next.

Konfigurationsinformation för datauppsättningen infogas. Detta innehåller information som datauppsättningens namn och beskrivning.

Add data-steget visas. Överför CSV-filen genom att antingen dra och släppa den mitt på skärmen eller genom att välja Browse för att utforska din filkatalog. Filen kan vara upp till tio gigabyte stor. När CSV-filen har överförts väljer du Save för att skapa datauppsättningen.

NOTE
CSV-kolumnnamn måste börja med alfanumeriska tecken och får bara innehålla bokstäver, siffror och understreck.

Skärmen Lägg till data visas. Platsen där du kan överföra CSV-filen för datauppsättningen är markerad.

Övervaka datainmatning

I Experience Platform-gränssnittet väljer du Monitoring i den vänstra navigeringen. På kontrollpanelen Monitoring kan du visa status för inkommande data från antingen batch- eller direktuppspelningsinmatning. Om du vill visa status för enskilda grupper väljer du antingen Batch end-to-end eller Streaming end-to-end. På kontrollpanelerna visas alla grupper- eller direktuppspelningsöppningar, inklusive de som har slutförts, misslyckats eller fortfarande pågår. Varje lista innehåller information om batchen, inklusive batch-ID:t, namnet på måldatauppsättningen och antalet poster som har importerats. Om måldatauppsättningen är aktiverad för Profile visas även antalet inkapslade identitets- och profilposter.

Kontrollgruppen från början till slut visas. Både övervakning och batch-till-batch är markerade.

Du kan välja att en enskild Batch ID ska få åtkomst till kontrollpanelen Batch overview och se information om gruppen, inklusive felloggar om gruppen inte kan importeras.

Information om den valda gruppen visas. Detta inkluderar antalet poster som har importerats, antalet poster som misslyckades, batchstatus, filstorlek, start- och sluttider för importen, data- och batch-ID:n, organisations-ID:n, datauppsättningens namn och åtkomstinformation.

Om du vill ta bort gruppen väljer du Delete batch uppe till höger på kontrollpanelen. När du tar bort en batch tas även posterna bort från den datauppsättning som gruppen ursprungligen skapades i bort.

NOTE
Om inkapslade data har aktiverats för profil och bearbetats tas inte data bort från profilarkivet om du tar bort en batch.

Knappen Ta bort grupp är markerad på sidan med datauppsättningsinformation.

Nästa steg

Den här användarhandboken innehåller anvisningar om hur du utför vanliga åtgärder när du arbetar med datauppsättningar i användargränssnittet för Experience Platform. Anvisningar om hur du utför vanliga Platform-arbetsflöden med datauppsättningar finns i följande självstudier:

recommendation-more-help
c5c02be6-79a3-4a2f-b766-136bffe8b676