Använd layoutläget för att ändra storlek på komponenter för adaptiv Forms use-layout-mode-to-resize-components

Adobe rekommenderar att du använder den moderna och utbyggbara datainhämtningen Core Componentsför att skapa nya adaptiva Formseller att lägga till adaptiva Forms på AEM Sites-sidor. De här komponenterna utgör ett betydande framsteg när det gäller att skapa adaptiva Forms-filer, vilket ger imponerande användarupplevelser. I den här artikeln beskrivs det äldre sättet att skapa Adaptiv Forms med baskomponenter.

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Med redigeringsgränssnittet Adaptivt formulär kan du ändra storlek på komponenter i layoutläget. Dra blå punkter i kolumner för att definiera start- och slutpunkterna för att placera komponenter. De blå punkterna visas när du har tryckt på komponenten i det responsiva rutnätet. Det responsiva rutnätet består av 12 lika stora kolumner. Den vita och blå färgskuggningen i alternativa kolumner skiljer den ena kolumnen från den andra.

Du kan använda layoutläget för att ändra storlek på komponenter för alla enhetstyper, som stationära datorer, surfplattor, telefoner och andra mindre enheter. Tabletten hämtar automatiskt layoutkonfigurationen från skrivbordsversionen och de mindre enheterna hämtar layoutkonfigurationen från telefonen. Du kan dock åsidosätta de automatiskt härledda konfigurationerna för att definiera olika konfigurationer för varje enhetstyp.

Åtkomst till layoutläge access-layout-mode

Välj Layout i listrutan som visas högst upp i redigeringsgränssnittet för adaptiva formulär bredvid alternativet Preview. Formuläret visas i layoutläget.

 1. Logga in på Adobe Experience Manager-författarinstansen och navigera till Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

 2. Skapa ett nytt eller öppna ett befintligt anpassat formulär.

 3. Välj Layout i listrutan som visas högst upp bredvid alternativet Preview. Formuläret visas i layoutläget.

  Layoutläge

Ändra storlek på komponenter resize-components

 1. Markera den komponent som du vill ändra storlek på i layoutläget. De blå punkterna visas i början och slutet av det responsiva rutnätet.

 2. Dra och släpp de blå punkterna för att definiera placeringen av komponenten i det responsiva rutnätet.

  Ändra storlek i layoutläge

  Verktygsfältet som visas när du har tryckt på komponenter består av följande alternativ:

  • Parent: Välj den överordnade komponenten för en komponent.
  • Revert breakpoint layout: Ångra alla ändringar av storleksändring och använd standardlayout på komponenten.
  • Float to new line: Skift komponenten till nästa rad om det finns flera komponenter på samma rad.

  Du kan också använda alternativet Revert breakpoint layout ( Återställ brytpunkt ) på panelnivå för att ångra alla ändringar av storleksändring.

  note note
  NOTE
  Du kan inte ändra storlek på tabellkolumn, verktygsfält, verktygsfältsknapp och målområdeskomponenter i layoutläget. Använd stilläget om du vill ändra storlek på de här komponenterna.

Exempel example

Mål: Du vill infoga en tabellkomponent och en bildkomponent och placera dem parallellt med varandra i ett adaptivt format.

 1. Infoga tabell- och bildkomponenterna i läget Edit i det adaptiva formuläret. Bildkomponenten visas efter tabellkomponenten.

 2. Växla till läget Layout och markera komponenten Table. De blå punkter som komponentvisningen ska ändra storlek på i kolumnerna 1 och 12.

 3. Dra den blå punkten i kolumn 12 till kolumn 6 i det responsiva rutnätet.

  Definiera tabellens slutpunkt

 4. Markera på liknande sätt komponenten Image och dra den blå punkten i kolumn 1 till kolumn 7 i det responsiva rutnätet. Tabellen och bildkomponenterna visas parallellt med varandra.

  Tabell och bilden parallellt i layoutläge

  Du kan markera bildkomponenten och välja alternativet Float to new line i verktygsfältet för att flytta bildkomponenten till nästa rad.

Ändra storlek på paneler resize-panels-layout-mode

Utför följande steg om du vill ändra storlek på hela panelen i stället för enskilda komponenter:

 1. Markera någon av komponenterna på panelen som du vill ändra storlek på, välj Markera överordnad och välj det första alternativet i listrutan, om panelen är komponentens omedelbara överordnade.

  De blå punkterna visas i början och slutet av det responsiva rutnätet.

 2. Dra och släpp de blå punkterna för att definiera panelens position i det responsiva rutnätet.
  Du kan upprepa steg 1 och 2 och välja Välj överordnad för att flytta den storleksändrade panelen till nästa rad.

Definiera layout med flera kolumner för en panel

Utför följande steg för att definiera antalet kolumner för en panel:

 1. I läget Edit markerar du panelen, väljer Konfigurera och väljer Responsive - everything on the page without navigation alternativ i listrutan Panel Layout.

 2. Välj Spara om du vill spara egenskaperna.

 3. I Layout-läget markerar du någon av komponenterna på panelen, väljer Markera överordnad och markerar panelen.

 4. Välj flera kolumner och välj antalet kolumner i listrutan. Antalet kolumner kan vara mellan 1 och 12. Panelen delas upp i en layout med flera kolumner.

flera kolumner i layoutläge

Aktivera det nya responsiva rutnätet för äldre responsiva layouter enableresponsivegrid

Aktivera det nya responsiva stödrastret för formulär som du skapar med Adobe Experience Manager Forms 6.4 eller tidigare för att ändra storlek på komponenter.

NOTE
När du växlar till det nya responsiva rutnätet tas de layoutegenskaper som redan har definierats bort för komponenter som används i formuläret.

Gör så här för att aktivera det nya responsiva rutnätet:

 1. Välj Layout i listrutan som visas högst upp bredvid alternativet Preview. En bekräftelse som aktiverar layoutläget visas.
 2. Välj Yes om du vill aktivera Layout-läget för formuläret.

Bädda in ett gammalt fragment i ett adaptivt formulär med ny responsiv layout embed-an-old-fragment-in-an-adaptive-form-with-new-responsive-layout

Med den nya responsiva layouten för adaptiva formulär kan du lägga till ett adaptivt formulärfragment med den gamla responsiva layouten i formuläret. Den nya layouten tar dock bort de layoutegenskaper som redan har definierats för komponenter som används i fragmentet. Du kan växla till layoutläget för att definiera layoutegenskaperna för komponenter som används i fragmentet.

Bädda in ett fragment med ny responsiv layout i ett gammalt adaptivt format embed-a-fragment-with-new-responsive-layout-in-an-old-adaptive-form

Om du bäddar in ett fragment med den nya responsiva layouten i ett adaptivt formulär med en gammal responsiv layout uppmanas du att aktivera layoutläget för formuläret och bädda in fragmentet igen.

Om du vill aktivera layoutläget väljer du Layout i listrutan som visas högst upp bredvid alternativet Preview och väljer Yes för att bekräfta. Välj läget Edit om du vill bädda in fragmentet igen.

Inaktivera layoutläget för formulär med gammal responsiv layout disable-layout-mode-for-forms-with-old-responsive-layout

Du kan inaktivera layoutläget för formulär med äldre responsiv layout genom att redigera egenskaperna för mallen som används i formuläret.

Utför följande steg för att inaktivera layoutläget:

 1. Välj Tools > General > Templates och öppna mallen som används i formuläret i Edit-läge.

 2. Markera formulärbehållaren i den vänstra rutan och välj Policy.

  Inaktivera layoutläge

 3. Välj fliken Layout Settings och välj Disable Layout Mode.

 4. Välj Spara ändringar om du vill spara mallegenskaperna.

Se även see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab