Konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal configure-aem-assets-with-brand-portal

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

Med Konfigurera Adobe Experience Manager Assets Brand Portal kan du publicera godkända varumärkesresurser från Adobe Experience Manager Assets som en Cloud Service till Brand Portal och distribuera dem till Brand Portal-användare.

Aktivera Brand Portal med Cloud Manager activate-brand-portal

Cloud Manager-användaren aktiverar Brand Portal för en Experience Manager Assets som Cloud Service -instans. Aktiveringsarbetsflödet skapar de nödvändiga konfigurationerna (auktoriseringstoken, IMS-konfiguration och Brand Portal molntjänst) i serverdelen och återspeglar statusen för Brand Portal-klienten i Cloud Manager. Genom att aktivera Brand Portal kan Experience Manager Assets-användare publicera material till Brand Portal och distribuera dem till Brand Portal-användare.

Förutsättningar

Du behöver följande för att aktivera Brand Portal på din Experience Manager Assets som Cloud Service instans:

 • En Experience Manager Assets som körs som Cloud Service -instans.
 • En användare som har åtkomst till Cloud Manager som tilldelats profiler för Cloud Manager-produkten. Se åtkomst till Cloud Manager för mer information.
NOTE
En konfigurerad produktionsmiljö krävs för en Experience Manager Assets som Cloud Service -instans för att ansluta till Brand Portal tenant.

Steg för att aktivera Brand Portal

Du kan aktivera Brand Portal när du skapar produktionsmiljöer för din Experience Manager Assets som en Cloud Service eller separat. Låt oss anta att miljön redan har skapats, och du måste nu aktivera Brand Portal.

 1. Logga in på Adobe Cloud Manager och navigera till Environments.

  The Environments visas en lista med alla befintliga miljöer.

 2. Välj miljöer (en efter en) i listan för att visa miljöinformationen.

  Brand Portal har rätt till en av de tillgängliga miljöerna och återspeglas i Environment Information.

  När du har hittat den miljö som är kopplad till Brand Portal klickar du på Activate Brand Portal för att starta aktiveringsarbetsflödet.

  Aktivera Brand Portal

 3. Det tar några minuter att aktivera Brand Portal-klienten när aktiveringsarbetsflödet skapar de nödvändiga konfigurationerna i backend-läget. När Brand Portal-klienten har aktiverats ändras statusen till Aktiverad.

  Visa status

NOTE
Brand Portal måste aktiveras i samma IMS-organisation som Experience Manager Assets som Cloud Service -instans.
Om du har en befintlig Brand Portal molnkonfiguration (konfigureras manuellt med Adobe Developer Console) för en IMS-organisation (org1-existing) och din Experience Manager Assets som Cloud Service -instansen är konfigurerad för en annan IMS-organisation (org2-new), och när du aktiverar Brand Portal från Cloud Manager återställs Brand Portal IMS-organisation till org2-new. Även om den manuellt konfigurerade molnkonfigurationen är på org1-existing är synligt i Experience Manager Assets författarinstans, men kommer inte längre att användas när Brand Portal har aktiverats från Cloud Manager.
Om Brand Portal molnkonfiguration och Experience Manager Assets är Cloud Service -instansen använder samma IMS-organisation (org1), du behöver bara aktivera Brand Portal från Cloud Manager.
Ändra inte några autogenererade inställningar.

Se även:

Logga in på din Brand Portal-klient:

När du har aktiverat din Brand Portal-klient i Cloud Manager kan du logga in på Brand Portal från Admin Console eller direkt med klientens URL.

Brand Portal-klientens standardwebbadress är: https://<tenant-id>.brand-portal.adobe.com/.

Där är innehavar-ID:t IMS-organisationen.

Utför följande steg om du inte är säker på Brand Portal URL:

 1. Logga in på Admin Console och navigera till Products.

 2. Välj Adobe Experience Manager Brand Portal – Brand Portal.

 3. Klicka Go to Brand Portal för att öppna Brand Portal direkt i webbläsaren.

  Eller kopiera Brand Portal tenant-URL:en från Go to Brand Portal och klistra in den i webbläsaren för att öppna Brand Portal gränssnitt.

  Använd Brand Portal

Testanslutning

Följ de här stegen för att validera anslutningen mellan din Experience Manager Assets som en Cloud Service instans och Brand Portal tenant:

 1. Logga in på Experience Manager Assets.

 2. Från verktyg navigera till Deployment > Distribution.

  Navigera till distributionsalternativet

  En Brand Portal-distributionsagent (bpdistributionagent0) skapas under Publish to Brand Portal.

  Skapa distributionsagent

 3. Klicka Publish to Brand Portal för att öppna distributionsagenten.

  Du kan se distributionsköerna under Status -fliken.

  En distributionsagent har två köer:

  • processing-queue: för distribution av resurser till varumärkesportalen.

  • error-queue: för resurser där distributionen misslyckades.

  note note
  NOTE
  Vi rekommenderar att du regelbundet granskar felen och rensar error-queue.

  Bearbetningskön för distribution av resurser

 4. Så här verifierar du anslutningen mellan Experience Manager Assets som Cloud Service och Brand Portal klickar du på Test Connection -ikon.

  Verifiera anslutningen mellan AEM och Brand Portal

  Ett meddelande visas om att testpaketet har levererats.

  note note
  NOTE
  Undvik att inaktivera distributionsagenten eftersom det kan göra att distributionen av resurserna (i kön) misslyckas.

Så här verifierar du anslutningen mellan din Experience Manager Assets som en Cloud Service -instans och Brand Portal tenant, publicera en mediefil från Experience Manager Assets till Brand Portal. Om anslutningen lyckas visas den publicerade resursen i Brand Portal-gränssnittet.

Du kan nu:

Se Brand Portal-dokumentation för mer information.

Distributionsloggar

Du kan övervaka distributionsagentloggarna för publiceringsarbetsflödet.

Låt oss nu publicera en mediefil från Experience Manager Assets till Brand Portal och se loggarna.

 1. Följ stegen (från 1 till 4) enligt anvisningarna i Testanslutning och navigera till distributionsagentsidan.

 2. Klicka Logs för att visa bearbetnings- och felloggarna.

  Bearbetning och felloggar

Distributionsagenten har genererat följande loggar:

 • INFO: Det är en systemgenererad logg som utlöser en lyckad konfiguration av distributionsagenten.
 • DSTRQ1 (Begäran 1): Utlöses vid testanslutning.

Följande begärande- och svarsloggar genereras när resursen publiceras:

Begäranden från distributionsagenten:

 • DSTRQ2 (Begäran 2): Begäran om publicering av resurser utlöses.
 • DSTRQ3 (begäran 3): Systemet utlöser en annan begäran om att publicera Experience Manager Assets-mappen (där resursen finns) och replikerar mappen i Brand Portal.

Svar från distributionsagenten:

 • queue-bpdistributionagent0 (DSTRQ2): Resursen publiceras på varumärkesportalen.
 • queue-bpdistributagent0 (DSTRQ3): Systemet replikerar Experience Manager Assets-mappen (som innehåller resursen) i Brand Portal.

I exemplet ovan utlöses ytterligare en begäran och ett svar. Det gick inte att hitta den överordnade mappen (Lägg till sökväg) i Brand Portal eftersom resursen publicerades för första gången. Därför utlöstes en ytterligare begäran om att skapa en överordnad mapp med samma namn i Brand Portal där resursen publiceras.

NOTE
Ytterligare begäran genereras om den överordnade mappen inte finns i Brand Portal eller har ändrats i Experience Manager Assets.

tillsammans med automatiseringsarbetsflödet för att aktivera Brand Portal på Experience Manager Assets som en Cloud Servicefinns det en annan metod för att manuellt konfigurera Experience Manager Assets som Cloud Service med Brand Portal som använder Adobe Developer Console, vilket inte längre rekommenderas.

NOTE
Kontakta kundsupport om du har problem med att aktivera din Brand Portal-klient.

Manuell konfiguration med Adobe Developer Console manual-configuration

I följande avsnitt beskrivs hur du konfigurerar Experience Manager Assets manuellt som Cloud Service med Brand Portal via Adobe Developer Console.

Tidigare var Experience Manager Assets Cloud Service konfigurerades manuellt med Brand Portal via Adobe Developer Console, som köper en kontotoken för Adobe Identity Management Services (IMS) för auktorisering av Brand Portal-klienten. Den kräver konfigurationer i både Experience Manager Assets och Adobe Developer Console.

 1. Skapa ett IMS-konto i Experience Manager Assets och generera en offentlig nyckel (certifikat).
 2. Skapa ett projekt för din Brand Portal-klient (organisation) i Adobe Developer Console.
 3. Under projektet konfigurerar du ett API med den offentliga nyckeln för att skapa en tjänstkontoanslutning.
 4. Hämta tjänstkontots autentiseringsuppgifter och JSON Web Token-nyttolastinformation.
 5. I Experience Manager Assets konfigurerar du IMS-kontot med tjänstkontots autentiseringsuppgifter och JWT-nyttolast.
 6. I Experience Manager Assets konfigurerar du Brand Portal molntjänst med hjälp av IMS-kontot och Brand Portal slutpunkt (organisations-URL).
 7. Testa konfigurationen genom att publicera en resurs från Experience Manager Assets till Brand Portal.
NOTE
En Experience Manager Assets som Cloud Service instans ska endast konfigureras med en Brand Portal-klient.

Förutsättningar

Du behöver följande för att konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal:

 • En Experience Manager Assets som körs som Cloud Service instance
 • En Brand Portal tenant-URL
 • En användare med systemadministratörsbehörighet för IMS-organisationen för Brand Portal-klienten

Skapa konfiguration create-new-configuration

Utför följande steg i den angivna sekvensen för att konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal.

Skapa IMS-konfiguration create-ims-configuration

IMS-konfigurationen autentiserar din Experience Manager Assets som en Cloud Service -instans med Brand Portal-klienten.

IMS-konfigurationen har två steg:

Hämta offentligt certifikat public-certificate

Den offentliga nyckeln (certifikatet) autentiserar din profil på Adobe Developer Console.

 1. Logga in på Experience Manager Assets.

 2. Från verktyg navigera till Security > Adobe IMS Configurations.

 3. På sidan Adobe IMS-konfigurationer klickar du på Create. Den kommer att omdirigeras till Adobe IMS Technical Account Configuration sida. Som standard är Certifikat -fliken öppnas.

 4. Välj Adobe Brand Portal i Cloud Solution listruta.

 5. Välj Create new certificate kryssruta och ange en alias för den offentliga nyckeln. Aliaset används som namn på den offentliga nyckeln.

 6. Klicka på Create certificate. Klicka sedan på OK för att generera den offentliga nyckeln.

  Skapa ett certifikat

 7. Klicka på Download Public Key och spara filen med den offentliga nyckeln (CRT) på datorn.

  Den offentliga nyckeln används senare för att konfigurera API för din Brand Portal-klient och generera autentiseringsuppgifter för tjänstkontot i Adobe Developer Console.

  Hämta certifikatet

 8. Klicka på Next.

  I Konto skapas ett Adobe IMS-konto som kräver inloggningsuppgifterna för tjänstkontot som genereras i Adobe Developer Console. Håll den här sidan öppen tills vidare.

  Öppna en ny flik och skapa en JWT-anslutning (Service Account) i Adobe Developer Console för att hämta autentiseringsuppgifter och JWT-nyttolast för konfigurering av IMS-kontot.

Skapa JWT-anslutning (Service Account) createnewintegration

I Adobe Developer Console konfigureras projekt och API:er på Brand Portal klientnivå (organisationsnivå). När du konfigurerar ett API skapas en JWT-anslutning (Service Account). Det finns två metoder för att konfigurera API, genom att generera ett nyckelpar (privata och offentliga nycklar) eller genom att överföra en offentlig nyckel. Om du vill konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal måste du skapa en offentlig nyckel (certifikat) i Experience Manager Assets och skapa autentiseringsuppgifter i Adobe Developer Console genom att överföra den offentliga nyckeln. Dessa autentiseringsuppgifter krävs för att konfigurera IMS-kontot i Experience Manager Assets. När IMS-kontot har konfigurerats kan du konfigurera Brand Portal molntjänst i Experience Manager Assets.

Utför följande steg för att generera autentiseringsuppgifter för tjänstkontot och JWT-nyttolast:

 1. Logga in på Adobe Developer Console med systemadministratörsbehörighet för IMS-organisationen (Brand Portal tenant). Standardwebbadressen är https://www.adobe.com/go/devs_console_ui.

  note note
  NOTE
  Kontrollera att du har valt rätt IMS-organisation (Brand Portal-klientorganisation) i listrutan (organisationen) längst upp till höger.
 2. Klicka på Create new project. Ett tomt projekt med ett systemgenererat namn skapas för din organisation.

  Klicka Edit project för att uppdatera Project Title och Description och klicka Save.

 3. I Project overview flik, klicka Add API.

 4. I Add an API window, markera AEM Brand Portal och klicka Next.

  Se till att du har tillgång till tjänsten Experience Manager Brand Portal.

 5. I Configure API fönster, klicka Upload your public key. Klicka sedan på Select a File och ladda upp den publika nyckeln (.crt-filen) som du har laddat ned i hämta offentligt certifikat -avsnitt.

  Klicka på Next.

  Överför offentlig nyckel

 6. Verifiera den offentliga nyckeln och klicka på Next.

 7. Välj Assets Brand Portal som standardproduktprofil och klicka på Save configured API.

  Välj produktprofil

 8. När API:t har konfigurerats omdirigeras du till API-översikten. Från vänster navigering under Credentials klickar du på Service Account (JWT) alternativ.

  note note
  NOTE
  • Du kan visa autentiseringsuppgifterna och utföra åtgärder som att generera JWT-tokens, kopiera autentiseringsuppgifter, hämta klienthemlighet osv.
  • För närvarande stöds endast autentiseringstypen JWT (Adobe Developer Console Service Account). Använd inte OAuth Server-to-Server autentiseringstypen tills den stöds i mitten av april. Läs mer på Borttagning av JWT-autentiseringsuppgifter i Adobe Developer Console.
 9. Från Client Credentials -fliken, kopiera client ID.

  Klicka Retrieve Client Secret och kopiera client secret.

  Autentiseringsuppgifter för tjänstkonto

 10. Navigera till Generate JWT och kopiera JWT Payload information.

Du kan nu använda klient-ID (API-nyckel), klienthemlighet och JWT-nyttolast för att konfigurera IMS-kontot i Experience Manager Assets.

Konfigurera IMS-konto create-ims-account-configuration

Kontrollera att du har utfört följande steg:

Utför följande steg för att konfigurera IMS-kontot.

 1. Öppna IMS-konfigurationen och gå till Account -fliken. Du höll sidan öppen medan erhålla det offentliga certifikatet.

 2. Ange en Title för IMS-kontot.

  I Authorization Server anger du URL-adressen: https://ims-na1.adobelogin.com/

  Ange klient-ID i API key fält, Client Secret och Payload (JWT-nyttolast) som du har kopierat när skapar tjänstkontoanslutningen (JWT).

  Klicka på Create.

  IMS-kontot är konfigurerat.

  Konfiguration av ett IMS-konto

 3. Välj IMS-kontokonfigurationen och klicka på Check Health.

  Klicka Check i dialogrutan. När konfigurationen är klar visas ett meddelande om att Token har hämtats.

  Adobe IMS Configurations Check Health.

CAUTION
Du får bara ha en IMS-konfiguration.
Kontrollera att IMS-konfigurationen klarar hälsokontrollen. Om konfigurationen inte godkänns i hälsokontrollen är den ogiltig. Du måste ta bort den och skapa en annan giltig konfiguration.

Konfigurera molntjänst configure-the-cloud-service

Så här konfigurerar du molntjänsten i Brand Portal:

 1. Logga in på Experience Manager Assets.

 2. Från verktyg navigera till Cloud Services > AEM Brand Portal.

 3. På sidan Brand Portal Configurations klickar du på Create.

 4. Ange en Title för konfigurationen.

  Välj den IMS-konfiguration som du skapade när konfigurera IMS-kontot.

  I Service URL anger du din Brand Portal tenant-URL (organisation).

  Dialogrutan Brand Portal Configuration.

 5. Klicka på Save & Close. Molnkonfigurationen skapas.

  Din Experience Manager Assets som Cloud Service -instansen har nu konfigurerats med Brand Portal-klientorganisationen.

Du kan nu testa konfigurationen genom att kontrollera distributionsagenten och publicera resurser på Brand Portal.

Tillåtslista IP-adresser i SPS om säker förhandsvisning är aktiverat
Om du använder Dynamic Media-Scene7 med säker förhandsvisning aktiverad för ett företag) rekommenderar vi att Scene7 företagsadministratör tillåtslista IP-adresserna till utgångarna för respektive region som använder användargränssnittet SPS (Scene7 Publishing System) flash.
IP-adresserna för utgångar är följande:

Län
IP-adress för ägg
NA
130.248.160.68, 20.94.203.130
EMEA
51.132.146.75, 130.248.244.202, 130.248.244.203, 130.248.244.204, 130.2 48.244.210, 130.248.244.211, 130.248.244.212
APAC
63.140.44.54

Se även

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab