Hantera samlingar manage-collections

Version
Artikellänk
AEM 6.5
Klicka här
AEM as a Cloud Service
Den här artikeln

En samling är en uppsättning resurser i Adobe Experience Manager Assets. Använd samlingar för att dela resurser mellan användare. Uppsättningen kan vara en statisk samling eller en dynamisk samling som baseras på sökresultat.

Till skillnad från mappar kan en samling innehålla resurser från olika platser. Du kan dela samlingar med olika användare som har olika behörighetsnivåer, t.ex. visning, redigering och så vidare.

Du kan dela flera samlingar med en användare. Varje samling innehåller referenser till resurser. Resursernas referensintegritet bevaras i alla samlingar.

Samlingar är av följande typer, baserat på det sätt som de samlar resurser på:

 • En samling som innehåller en statisk referenslista med resurser, mappar och andra samlingar.

 • En smart samling som dynamiskt inkluderar resurser baserat på sökvillkor.

Åtkomst till samlingskonsolen navigate-the-collections-console

Öppna Collections konsol:

Öppna Collections väljer du Experience Manager logotyp. Gå till Assets > Collections.

Skapa en samling create-a-collection

Du kan skapa en samling med statiska referenser eller baserat på en sökkriteriebaserat filter. Du kan också skapa en samling från en ljuslåda.

Skapa en samling med statiska referenser create-a-collection-with-static-references

Du kan skapa en samling med statiska referenser, t.ex. en samling med referenser till resurser, mappar, samlingar, snurruppsättningar och bilduppsättningar.

 1. Navigera till Collections konsol.

 2. Välj Create i verktygsfältet.

 3. I Create Collection anger du en rubrik och en valfri beskrivning för samlingen.

 4. Lägg till medlemmar i samlingen och tilldela lämpliga behörigheter. Du kan också välja Public Collection om du vill tillåta alla användare att komma åt samlingen.

  note note
  NOTE
  Om du vill att medlemmarna ska kunna dela samlingar med andra användare anger du dam-users gruppera läsbehörigheter i sökvägen home/users. Ge behörighet till användarna på /content/dam/collections plats där användarna kan visa samlingar i popup-listor. Du kan även göra användaren till en del av dam-users grupp.
 5. (Valfritt) Lägg till en miniatyrbild för samlingen.

 6. Välj Create och sedan markera OK för att stänga dialogrutan. En samling med den angivna titeln och de angivna egenskaperna öppnas i konsolen Samlingar.

  note note
  NOTE
  Med Experience Manager Assets kan du skapa granskningsåtgärder för en samling på samma sätt som du skapar granskningsåtgärder för en resursmapp.

  Om du vill lägga till resurser i samlingen går du till användargränssnittet Resurser. Mer information finns i Lägga till resurser i en samling.

Skapa samlingar med dropzone create-collections-using-dropzone

Du kan dra resurser från resursgränssnittet till en samling. Du kan också skapa en kopia av en samling och dra resurserna dit.

 1. I resursanvändargränssnittet väljer du de resurser som du vill lägga till i en samling.
 2. Dra resurserna till Drop in Collection zon. Du kan även välja To Collection -ikonen i verktygsfältet.
 3. I Add To Collection väljer du Create Collection -ikonen i verktygsfältet. Om du vill lägga till resurserna i en befintlig samling markerar du den på sidan och väljer Add. Som standard väljs den senast uppdaterade samlingen.
 4. Ange ett namn för samlingen i dialogrutan Create New Collection. Om du vill att samlingen ska vara tillgänglig för alla användare väljer du Public Collection.
 5. Välj Continue för att skapa samlingen.

Skapa en smart samling create-a-smart-collection

En smart samling använder ett sökvillkor för att dynamiskt fylla i resurser. Du kan skapa en smart samling med enbart filer och inte med mappar eller filer och mappar.

 1. Navigera till resursgränssnittet och välj Search -ikon.

 2. Ange söknyckelord i rutan Omni Search och välj Enter. Välj ikonen GlobalNav om du vill visa panelen Filter och använda ett sökfilter från sökpanelen.

 3. Från Files & Folders lista, välj Files.

 4. Välj Save Smart Collection.

 5. Ange ett namn för samlingen. Välj Public om du vill lägga till gruppen DAM-användare med rollen Viewer i den smarta samlingen.

  note note
  NOTE
  Om du väljer Public blir den smarta samlingen tillgänglig för alla med rollen Ägare när du har skapat den. Om du avbryter Public -alternativet är DAM-användargruppen inte längre kopplad till den smarta samlingen.
 6. Välj Save för att skapa den smarta samlingen och stäng sedan meddelanderutan för att slutföra processen. Den nya smarta samlingen läggs också till i Saved Searches lista.
  Etiketten på knappen Create Smart Selection ändras till Edit Smart Selection. Om du vill redigera inställningarna för den smarta samlingen väljer du Files i listan Files & Folders. Välj sedan Edit Smart Selection -knappen.

Lägga till resurser i en samling add-assets-to-a-collection

Du kan lägga till resurser i en samling som innehåller en lista med refererade resurser eller mappar.

NOTE
Smarta samlingar använder en sökfråga för att fylla i resurser. Statiska referenser till resurser och mappar kan därför inte användas för dem.
 1. I resursgränssnittet navigerar du till platsen för resursen som du vill lägga till i en samling.
 2. Markera resursen och välj To Collection -ikonen i verktygsfältet. Du kan också dra resursen till Drop in Collection zon. Släpp musknappen när släppzonen blir aktiv och etiketten ändras till Drop to Add.
 3. I Add To Collection väljer du den samling som du vill lägga till resursen i.
 4. Välj Add och stäng sedan bekräftelsemeddelandet. Resursen läggs till i samlingen.

Redigera en smart samling edit-a-smart-collection

Smarta samlingar byggs genom att en sökning sparas så att du kan ändra deras innehåll genom att ändra sökparametrarna för sparad sökning.

 1. I Assets-användargränssnittet väljer du Search -ikonen i verktygsfältet.
 2. Markera med markören i rutan Sök Enter -tangenten.
 3. Välj ikonen GlobalNav för att visa panelen Filter.
 4. Välj den smarta samling du vill ändra i listan Saved Searches. På sökpanelen visas de filter som har konfigurerats för den sparade sökningen.
 5. Från Files & Folders lista, välj Files.
 6. Ändra ett eller flera filter efter behov. Välj Edit Smart Collection. Du kan också redigera namnet på den smarta samlingen.
 7. Välj Save. The Edit Smart Collection visas.
 8. Välj Overwrite om du vill ersätta den ursprungliga smarta samlingen med den redigerade samlingen. Du kan också välja Save As om du vill spara den redigerade samlingen separat.
 9. I bekräftelsedialogrutan väljer du Save för att slutföra processen.

Visa och redigera samlingsmetadata view-and-edit-collection-metadata

Samlingsmetadata omfattar data om samlingen, inklusive taggar som läggs till.

 1. Välj en samling och välj sedan Properties -ikonen i verktygsfältet.
 2. På sidan Collection Metadata visar du samlingens metadata från flikarna Basic och Avancerat.
 3. Ändra metadata efter behov och välj sedan Save & Close i verktygsfältet för att spara ändringarna.

Redigera samlingsmetadata edit-collection-metadata-in-bulk

Du kan redigera metadata för flera samlingar samtidigt. Med den här funktionen kan du snabbt replikera vanliga metadata i flera samlingar.

 1. I konsolen Samlingar väljer du två eller flera samlingar som du vill redigera metadata för.

 2. Välj Properties -ikon.

 3. På sidan Collection Metadata redigerar du metadata på flikarna Basic och Advanced efter behov.

 4. Välj Save & Close i verktygsfältet och stäng sedan bekräftelsedialogrutan för att slutföra processen.

 5. Om du vill lägga till nya metadata till de befintliga metadata väljer du Apend mode. Om du inte markerar det här alternativet ersätter de nya metadata de data som finns i fälten. Välj Submit.

  note note
  NOTE
  Tilläggsläget fungerar bara för fält som kan innehålla flera värden. För fält som bara kan innehålla ett enda värde läggs de nya metadata inte till i det befintliga värdet i fältet, även om du väljer Append mode.

Sök searching

Sökfunktionen i samlingar har stöd för båda Sök efter samlingar och Söka efter resurser i en samling.

Sök i samlingar search-collections

Du kan söka efter samlingar från samlingskonsolen. När du söker med nyckelord i sökrutan Experience Manager Assets söker efter samlingsnamn, metadata och de taggar som har lagts till i samlingarna.

Om du söker efter samlingar från den översta nivån returneras bara enskilda samlingar i sökresultaten. Resurser eller mappar i samlingarna exkluderas. I alla andra fall (till exempel i en enskild samling eller i en mapphierarki) returneras alla relevanta resurser, mappar och samlingar.

Sök i samlingar search-within-collections

I konsolen Samlingar väljer du en samling för att öppna den.

Inom en samling Experience Manager sökningen är begränsad till resurser (och deras taggar och metadata) i den samling som du visar. När du söker i en mapp returneras alla matchande resurser och underordnade mappar i den aktuella mappen. När du söker i en samling returneras endast matchande resurser, mappar och andra samlingar som är direktmedlemmar i samlingen.

Redigera samlingsinställningar edit-collection-settings

Du kan redigera samlingsinställningar, till exempel rubrik och beskrivning, eller lägga till medlemmar i en samling.

 1. Markera en samling och välj Settings i verktygsfältet. Du kan även använda Settings snabbåtgärd från samlingsminiatyrbilden.
 2. Ändra inställningarna för samlingen på sidan Collection Settings. Du kan till exempel ändra samlingens titel, beskrivningar, medlemmar och behörigheter enligt beskrivningen i Lägg till samlingar.
 3. Välj Save för att spara ändringarna.

Ta bort en samling delete-a-collection

 1. Välj en eller flera samlingar i konsolen Samlingar och välj ikonen Ta bort i verktygsfältet.

 2. I dialogrutan väljer du Delete för att bekräfta borttagningsåtgärden.

  note note
  NOTE
  Du kan även ta bort smarta samlingar genom att ta bort sparade sökningar.

Hämta en samling download-a-collection

När du hämtar en samling hämtas hela resurshierarkin i samlingen, inklusive mappar och underordnade samlingar.

 1. Välj en eller flera samlingar som du vill hämta från samlingskonsolen.

 2. Välj hämtningsikonen i verktygsfältet.

 3. I Download dialogruta, välja Download. Om du vill hämta återgivningarna av resurserna i samlingen väljer du Renditions.

  När du väljer en samling som ska hämtas hämtas hela mapphierarkin under samlingen. Om du vill inkludera varje samling som du hämtar (inklusive resurser i underordnade samlingar som är kapslade under den överordnade samlingen) i en enskild mapp väljer du Create separate folder for each asset.

Redigera metadataegenskaper för flera samlingar editing-metadata-properties-of-multiple-collections

Med Adobe Enterprise Manager Assets kan du redigera flera samlingars metadata samtidigt. Använd Properties sida för att utföra metadataändringar i flera samlingar, till exempel ändra metadataegenskaper till ett gemensamt värde eller lägga till eller ändra taggar.

Anpassa metadata Properties använder du schemaredigeraren för att lägga till, ändra och ta bort metadataegenskaper.

NOTE
Massredigeringsmetoderna fungerar för resurser som är tillgängliga i en samling. För resurser som är tillgängliga i olika mappar eller matchar ett gemensamt villkor är det möjligt att massuppdatera metadata efter sökning.
 1. I samlingskonsolen väljer du de samlingar du vill redigera.

 2. Välj Properties för att öppna Properties sidan för de valda samlingarna.

 3. Ändra metadataegenskaperna för markerade samlingar under de olika flikarna.

  note note
  NOTE
  De metadata som du lägger till för de valda samlingarna skriver över tidigare metadata för dessa samlingar, med undantag för taggar. Alla taggar som du lägger till i Tags läggs till i den befintliga listan med taggar i metadata.
 4. Om du vill visa metadataegenskaperna för en viss samling avbryter du valet av de återstående samlingarna i samlingslistan. Metadataredigeringsfälten fylls i med metadata för den aktuella samlingen.

  note note
  NOTE
  • På sidan med samlingsegenskaper kan du ta bort samlingar från listan med samlingar genom att avbryta markeringen. I samlingslistan är alla samlingar markerade som standard. Metadata för samlingar som du tar bort uppdateras inte.
  • Överst i listan markerar du kryssrutan nära Title för att växla mellan att markera samlingarna och rensa listan.
 5. Spara ändringarna.

Skapa kapslade samlingar create-nested-collections

Du kan lägga till en samling i en annan samling och på så sätt skapa en kapslad samling.

 1. Välj önskad samling eller grupp med samlingar i konsolen Samlingar och välj To Collection i verktygsfältet.

 2. Från Add To Collection väljer du i vilken samling samlingen ska läggas till.

  note note
  NOTE
  Den senast uppdaterade samlingen väljs som standard i Add To Collection sida.
 3. Välj Add. Ett meddelande bekräftar att samlingen har lagts till i målsamlingen i Select Destination sida. Stäng meddelandet för att slutföra processen.

NOTE
Smarta samlingar kan inte kapslas. Smarta samlingar kan alltså inte innehålla andra samlingar.

Sparade sökningar saved-searches

I Assets-gränssnittet kan du söka efter eller filtrera resurser baserat på vissa regler, sökvillkor eller anpassade sökfasetter. Om du sparar dem som Saved Searches kan du komma åt dem senare från listan Saved Searches på panelen Filter. När du skapar en sparad sökning skapas även en smart samling.

Sparade sökningar skapas när du skapar en smart samling. Smarta samlingar läggs automatiskt till i listan Saved Searches. Frågan om sparade sökningar för samlingen sparas i dam:query egenskapen i CRXDE på den relativa platsen /content/dam/collections/. Det finns inga begränsningar för de sökningar som du kan spara och för de sparade sökningarna som visas i listan.

NOTE
Du kan dela smarta samlingar på samma sätt som du delar statiska samlingar.

Att redigera sparade sökningar är detsamma som att redigera smarta samlingar. Mer information finns i Redigera en smart samling.

Så här tar du bort sparade sökningar:

 1. I resursanvändargränssnittet väljer du sökikonen i verktygsfältet.

 2. Markera med markören i fältet Sök Enter -tangenten.

 3. Välj ikonen GlobalNav för att visa panelen Filter.

 4. Från Saved Searches lista, välj Delete bredvid den smarta samling som du vill ta bort.

 5. I dialogrutan väljer du Delete om du vill ta bort den sparade sökningen.

Köra ett arbetsflöde i en samling run-a-workflow-on-a-collection

Du kan köra ett arbetsflöde för resurserna i en samling. Om samlingen innehåller kapslade samlingar körs arbetsflödet även på resurserna i de kapslade samlingarna. Om samlingen och den kapslade samlingen innehåller duplicerade resurser körs arbetsflödet bara en gång för sådana resurser.

 1. Välj en samling som du vill köra ett arbetsflöde för i samlingskonsolen.
 2. Välj ikonen GlobalNav och välj Timeline från listan.
 3. Välj ikonen Cirkumflex längst ned på tidslinjen och välj sedan Start Workflow.
 4. I Start Workflow väljer du en arbetsflödesmodell i listan. Välj till exempel DAM Update Asset modell.
 5. Ange en titel för arbetsflödet och välj Start.
 6. I dialogrutan väljer du Proceed. Arbetsflödet körs på alla resurser i samlingen.

Se även

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab