Hantera samlingar managing-collections

Version
Artikellänk
AEM as a Cloud Service
Klicka här
AEM 6.5
Den här artikeln

En samling är en uppsättning resurser i Adobe Experience Manager Assets. Använd samlingar för att dela resurser mellan användare. Uppsättningen kan vara en statisk samling eller en dynamisk samling som baseras på sökresultat.

Till skillnad från mappar kan en samling innehålla resurser från olika platser. Du kan dela samlingar med olika användare som har olika behörighetsnivåer, t.ex. visning, redigering och så vidare.

Du kan dela flera samlingar med en användare. Varje samling innehåller referenser till resurser. Resursernas referensintegritet bevaras i alla samlingar.

Samlingar är av följande typer, baserat på det sätt som de samlar resurser på:

 • En samling som innehåller en statisk referenslista med resurser, mappar och andra samlingar.

 • En smart samling som dynamiskt inkluderar resurser baserat på sökvillkor.

Åtkomst till samlingskonsolen navigating-the-collections-console

Öppna Collections, i Experience Manager gränssnitt, gå till Assets > Collections.

Skapa en samling creating-a-collection

Du kan skapa en samling med statiska referenser eller baserat på en sökkriteriebaserat filter. Du kan också skapa en samling från en ljuslåda.

Skapa en samling med statiska referenser creating-a-collection-with-static-references

Du kan skapa en samling med statiska referenser, t.ex. en samling med referenser till resurser, mappar, samlingar, snurruppsättningar och bilduppsättningar.

 1. Navigera till Collections konsol.

 2. Klicka på Create i verktygsfältet.

 3. I Create Collection anger du en rubrik och en valfri beskrivning för samlingen.

 4. Lägg till medlemmar i samlingen och tilldela lämpliga behörigheter. Du kan också välja Public Collection om du vill tillåta alla användare att komma åt samlingen.

  note note
  NOTE
  Om du vill att medlemmarna ska kunna dela samlingar med andra användare anger du dam-users gruppera läsbehörigheter i sökvägen home/users. Ge behörighet till användarna på /content/dam/collections plats där användarna kan visa samlingar i popup-listor. Du kan även göra användaren till en del av dam-users grupp.
 5. (Valfritt) Lägg till en miniatyrbild för samlingen.

 6. Klicka Create och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan. En samling med den angivna titeln och de angivna egenskaperna öppnas i konsolen Samlingar.

  note note
  NOTE
  Experience Manager Assets I kan du skapa granskningsåtgärder för en samling på samma sätt som du skapar granskningsåtgärder för en resursmapp.

  Navigera till Assets användargränssnitt. Mer information finns i Lägga till resurser i en samling.

Skapa samlingar med dropzone create-collections-using-dropzone

Du kan dra resurser från Assets användargränssnitt till en samling. Du kan också skapa en kopia av en samling och dra resurserna dit.

 1. Från Assets väljer du de resurser som du vill lägga till i en samling.

 2. Dra resurserna till Drop in Collection zon. Du kan även klicka på To Collection i verktygsfältet.

  drop_in_collection

 3. I Add To Collection sida, klicka Create Collection i verktygsfältet.

  Om du vill lägga till resurserna i en befintlig samling markerar du den på sidan och klickar på Add. Som standard väljs den senast uppdaterade samlingen.

 4. Ange ett namn för samlingen i dialogrutan Create New Collection. Om du vill att samlingen ska vara tillgänglig för alla användare väljer du Public Collection.

 5. Klicka Continue för att skapa samlingen.

Skapa en smart samling creating-a-smart-collection

En smart samling använder ett sökvillkor för att dynamiskt fylla i resurser. Du kan skapa en smart samling med enbart filer och inte med mappar eller filer och mappar.

Så här skapar du en smart samling:

 1. Navigera till Assets -användargränssnittet och klicka på Sök.

 2. Skriv söknyckelordet i sökrutan och markera Enter. Öppna filterpanelen och använd ett sökfilter.

 3. Från Files & Folders lista, välj Files.

  files_option

 4. Klicka på Save Smart Collection.

 5. Ange ett namn för samlingen. Välj Public om du vill lägga till gruppen DAM-användare med rollen Viewer i den smarta samlingen.

  save_collection

  note note
  NOTE
  Om du väljer Public blir den smarta samlingen tillgänglig för alla med ägarrollen när du har skapat den. Om du avbryter Public -alternativet är DAM-användargruppen inte längre kopplad till den smarta samlingen.
 6. Klicka Save för att skapa den smarta samlingen och stäng sedan meddelanderutan för att slutföra processen.

  Den nya smarta samlingen läggs också till i Saved Searches lista.

  collection_listing

  Etiketten för Create Smart Selection alternativ ändras till Edit Smart Selection. Om du vill redigera inställningarna för den smarta samlingen väljer du Files i listan Files & Folders. Klicka på Edit Smart Selection redigera smart samling alternativ.

Lägga till resurser i en samling adding-assets-to-a-collection

Du kan lägga till resurser i en samling som innehåller en lista med refererade resurser eller mappar. Smarta samlingar använder en sökfråga för att fylla i resurser. Statiska referenser till resurser och mappar kan därför inte användas för dem.

 1. I Aanger användargränssnitt, väljer resurs och klickar på To Collection lägg till i samling i verktygsfältet.
  Du kan också dra resursen till Drop in Collection -området i gränssnittet. Lägg till resurserna när regionens etikett ändras till Drop to Add.

 2. I Add To Collection väljer du den samling som du vill lägga till resursen i.

 3. Klicka Add och stäng sedan bekräftelsemeddelandet. Resursen läggs till i samlingen.

Redigera en smart samling editing-a-smart-collection

Smarta samlingar byggs genom att en sökning sparas så att du kan ändra deras innehåll genom att ändra sökparametrarna för sparad sökning.

 1. I Assets i användargränssnittet klickar du på sökalternativet sökalternativ i verktygsfältet.

 2. Markera med markören i rutan Sök Return -tangenten.

 3. I Experience Manager öppnar du panelen Filter.

 4. Välj den smarta samling du vill ändra i listan Saved Searches. På sökpanelen visas de filter som har konfigurerats för den sparade sökningen.

  select_smart_collection

 5. Från Files & Folders lista, välj Files.

 6. Ändra ett eller flera filter efter behov. Klicka på Edit Smart Collection.

  Du kan också redigera namnet på den smarta samlingen.

  edit_smart_collection,dialog

 7. Klicka på Save. The Edit Smart Collection visas.

 8. Klicka Overwrite om du vill ersätta den ursprungliga smarta samlingen med den redigerade samlingen. Du kan också välja Save As om du vill spara den redigerade samlingen separat.

 9. Klicka på i bekräftelsedialogrutan Save för att slutföra processen.

Visa och redigera samlingsmetadata view-edit-collection-metadata

Samlingsmetadata omfattar data om samlingen, inklusive taggar som läggs till.

 1. Från Collections konsol, markera en samling och klicka på Properties i verktygsfältet.
 2. I Collection Metadata sidan, visa samlingsmetadata från Basic och Advanced -tabbar.
 3. Ändra metadata efter behov. Klicka på Save & Close i verktygsfältet.

Redigera metadata för flera samlingar samtidigt editing-collection-metadata-in-bulk

Du kan redigera metadata för flera samlingar samtidigt. Med den här funktionen kan du snabbt replikera vanliga metadata i flera samlingar.

 1. Välj två eller flera samlingar i konsolen Samlingar.

 2. Klicka på Properties i verktygsfältet.

 3. På sidan Collection Metadata redigerar du metadata på flikarna Basic och Advanced efter behov.

 4. Om du vill visa metadataegenskaperna för en viss samling avbryter du valet av de återstående samlingarna i samlingslistan. Metadataredigeringsfälten fylls i med metadata för den aktuella samlingen.

  note note
  NOTE
  • I Properties kan du ta bort samlingar från listan med samlingar genom att avbryta markeringen. I samlingslistan är alla samlingar markerade som standard. Experience Manager uppdaterar inte metadata för de samlingar som du tar bort.
  • Överst i listan markerar du kryssrutan nära Title för att växla mellan att markera samlingarna och rensa listan.
 5. Klicka Save & Close i verktygsfältet och stäng sedan bekräftelsedialogrutan.

 6. Om du vill lägga till nya metadata till de befintliga metadata väljer du Append mode. Om du inte markerar det här alternativet ersätter de nya metadata de data som finns i fälten. Klicka på Submit.

  note note
  NOTE
  De metadata som du lägger till för de valda samlingarna skriver över tidigare metadata för dessa samlingar. Använd Append mode om du vill lägga till nya värden till befintliga metadata i fälten som kan innehålla flera värden. Enkelvärdesfält skrivs alltid över. Alla taggar som du lägger till i Tags läggs till i den befintliga listan med taggar i metadata.

Anpassa metadata Properties använder du schemaredigeraren för att lägga till, ändra och ta bort metadataegenskaper.

TIP
Massredigeringsmetoden fungerar för resurser som är tillgängliga i en samling. För resurser som är tillgängliga i olika mappar eller matchar ett gemensamt villkor är det möjligt att massuppdatera metadata efter sökning.

Sök i samlingar searching-collections

Du kan söka efter samlingar från samlingskonsolen. När du söker med nyckelord i sökrutan Assets söker efter samlingsnamn, metadata och de taggar som har lagts till i samlingarna.

Om du söker efter samlingar från den översta nivån returneras bara enskilda samlingar i sökresultaten. Assets eller mappar i samlingarna exkluderas. I alla andra fall (till exempel i en enskild samling eller i en mapphierarki) returneras alla relevanta resurser, mappar och samlingar.

Sök i samlingar searching-within-collections

Öppna en samling genom att klicka på den i konsolen Samlingar.

Inom en samling Experience Manager sökningen är begränsad till resurser (och deras taggar och metadata) i den samling som du visar. När du söker i en mapp returneras alla matchande resurser och underordnade mappar i den aktuella mappen. När du söker i en samling returneras endast matchande resurser, mappar och andra samlingar som är direktmedlemmar i samlingen.

Redigera samlingsinställningar editing-collection-settings

Du kan redigera samlingsinställningar, till exempel rubrik och beskrivning, eller lägga till medlemmar i en samling.

 1. Markera en samling och klicka på Settings i verktygsfältet. Du kan även använda Settings snabbåtgärd från samlingsminiatyrbilden.

 2. Ändra inställningarna för samlingen på sidan Collection Settings. Du kan till exempel ändra samlingens rubrik, beskrivningar, medlemmar och behörigheter enligt Lägga till samlingar.

 3. Klicka på Save.

Ta bort en samling deleting-a-collection

 1. Välj en eller flera samlingar i konsolen Samlingar och klicka på Ta bort i verktygsfältet.

 2. Klicka på Delete för att bekräfta borttagningsåtgärden.

  note note
  NOTE
  Du kan även ta bort smarta samlingar genom att ta bort sparade sökningar.

Hämta en samling downloading-a-collection

När du hämtar en samling hämtas hela resurshierarkin i samlingen, inklusive mappar och underordnade samlingar.

 1. Välj en eller flera samlingar som du vill hämta från samlingskonsolen.

 2. Klicka på Download i verktygsfältet.

 3. I Download dialogruta, klicka Download. Om du vill hämta återgivningarna av resurserna i samlingen väljer du Renditions. Välj Email om du vill skicka ett e-postmeddelande till samlingens ägare.

  När du väljer en samling som ska hämtas hämtas hela mapphierarkin under samlingen. Om du vill inkludera varje samling som du hämtar (inklusive resurser i underordnade samlingar som är kapslade under den överordnade samlingen) i en enskild mapp väljer du Create separate folder for each asset.

Skapa kapslade samlingar creating-nested-collections

Du kan lägga till en samling i en annan samling så att du kan skapa en kapslad samling.

 1. Välj önskad samling eller grupp med samlingar i konsolen Samlingar och klicka på To Collection i verktygsfältet.

 2. Från Add To Collection väljer du i vilken samling samlingen ska läggas till.

  note note
  NOTE
  Den senast uppdaterade samlingen väljs som standard i Add To Collection sida.
 3. Klicka på Add. Ett meddelande bekräftar att samlingen har lagts till i målsamlingen i Select Destination sida. Stäng meddelandet för att slutföra processen.

NOTE
Smarta samlingar kan inte kapslas. Smarta samlingar kan alltså inte innehålla andra samlingar.

Sparade sökningar saved-searches

I Assets i -användargränssnittet kan du söka efter eller filtrera resurser baserat på vissa regler, sökvillkor eller anpassade sökfaktorer. Om du sparar dem som Saved Searches kan du komma åt dem senare från listan Saved Searches på panelen Filter. När du skapar en sparad sökning skapas även en smart samling.

saved_searches_list

Sparade sökningar skapas när du skapar en smart samling. Smarta samlingar läggs automatiskt till i listan Saved Searches. The Saved Searches fråga för samlingen sparas i dam:query egenskapen i CRXDE på den relativa platsen /content/dam/collections/. Det finns inga begränsningar för de sökningar som du kan spara och för de sparade sökningarna som visas i listan.

NOTE
Du kan dela smarta samlingar på samma sätt som du delar statiska samlingar.

Att redigera sparade sökningar är detsamma som att redigera smarta samlingar. Mer information finns i redigera en smart samling.

Så här tar du bort sparade sökningar:

 1. I Assets användargränssnitt, klicka på sök sökalternativ .

 2. Markera med markören i fältet Sök Return -tangenten.

 3. I Experience Manager öppnar du panelen Filter.

 4. Från Saved Searches lista, klicka på Delete bredvid den smarta samling som du vill ta bort.

  select_smart_collection

 5. Klicka på Delete om du vill ta bort den sparade sökningen.

Köra ett arbetsflöde i en samling running-a-workflow-on-a-collection

Du kan köra ett arbetsflöde för resurserna i en samling. Om samlingen innehåller kapslade samlingar körs arbetsflödet även på resurserna i de kapslade samlingarna. Om samlingen och den kapslade samlingen innehåller duplicerade resurser körs arbetsflödet bara en gång för sådana resurser.

 1. Öppna Assets > Collections. Om du vill köra ett arbetsflöde på en viss samling markerar du den.
 2. Öppna Timeline järnväg. Klicka uppåt och klicka Start Workflow.
 3. I Start Workflow väljer du en arbetsflödesmodell i listan. Välj till exempel DAM Update Asset modell.
 4. Ange en titel för arbetsflödet och klicka på Start.
 5. Klicka på Proceed. Arbetsflödet bearbetar alla resurser i den valda samlingen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2