Resurskälla - översikt overview-asset-sourcing-in-bp

Resurskälla ger Experience Manager Assets-användare (administratörer/icke-admin-användare) möjlighet att skapa nya mappar med ytterligare Resursbidrag egenskapen, vilket säkerställer att den nya mappen som skapas är öppen för överföring av mediefiler från Brand Portal-användare. Detta utlöser automatiskt ett arbetsflöde som skapar ytterligare två undermappar, som kallas DELAD och NYHET i den nya Bidrag mapp. Administratören definierar sedan behovet genom att ladda upp en översikt över de typer av resurser som ska läggas till i bidragsmappen samt en uppsättning baslinjeresurser till DELAD för att säkerställa att BP-användarna har den referensinformation de behöver. Administratören kan sedan ge aktiva Brand Portal-användare åtkomst till bidragsmappen innan den nyskapade Bidrag till Brand Portal. När användaren är klar lägger du till innehåll i NYHET kan de publicera bidragsmappen i Experience Manager-redigeringsmiljön. Observera att det kan ta några minuter att slutföra importen och återspegla det nya publicerade innehållet i Experience Manager Assets.

Dessutom ändras inte alla befintliga funktioner. Brand Portal-användare kan visa, söka efter och hämta resurser från bidragsmappen samt från andra tillåtna mappar. Administratörer kan dessutom dela mappen för bidrag ytterligare, ändra egenskaper och lägga till resurser i samlingar.

Brand Portal Resurser

Förutsättningar prerequisites

NOTE
Funktionen Resurshantering är som standard aktiverad på Experience Manager Assets as a Cloud Service, Experience Manager Assets 6.5.9 och senare.
De befintliga konfigurationerna fortsätter att fungera med de tidigare versionerna.
NOTE
Det finns ett känt fel i Experience Manager Assets 6.5.4. Brand Portal-användare kan inte publicera resurser i mappen för bidrag till Experience Manager Assets när de uppgraderar till Adobe Developer Console.
Problemet har åtgärdats i Experience Manager Assets 6.5.5. Du kan uppgradera din Experience Manager Assets-instans till den senaste Service Pack-versionen och uppgradera dina konfigurationer på Adobe Developer Console.

Ladda upp Brand Portal-användarlista upload-bp-user-list

Experience Manager Assets-administratörer kan överföra Brand Portal-användarkonfigurationsfilen (.csv) som innehåller den aktiva Brand Portal-användarlistan i Experience Manager Assets för att ge dem åtkomst till funktionen Resurser.

En mapp för bidrag kan bara delas med de aktiva Brand Portal-användare som är definierade i användarlistan. Administratören kan även lägga till nya användare i konfigurationsfilen och överföra den ändrade användarlistan.

NOTE
Kontrollera att din Experience Manager Assets-instans är konfigurerad med Brand Portal. Se, Konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal.
NOTE
CSV-filens format är detsamma som det som stöds i Admin Console för bulkanvändarimport. E-post, förnamn och efternamn är obligatoriska.

Administratörerna kan lägga till nya användare i Admin Console, se Hantera användare för detaljerad information. När du har lagt till användare i Admin Console kan dessa användare läggas till i Brand Portal användarkonfigurationsfil och sedan tilldelas behörighet att komma åt mappen för bidrag.

Så här överför du Brand Portal-användarlista:

  1. Logga in på din Experience Manager Assets-instans.

  2. Från verktyg panel, navigera till Assets > Brand Portal Users.

  3. Fönstret Brand Portal Upload Contributors öppnas.
    Bläddra från den lokala datorn och ladda upp konfigurationsfil (.csv) som innehåller den aktiva Brand Portal-användarlistan.

  4. Klicka på Save.

Administratörer kan ge åtkomst till specifika användare från den här användarlistan när de konfigurerar en mapp för bidrag. Endast de användare som är tilldelade till en bidragsmapp har tillgång till bidragsmappen och publicerar resurser från Brand Portal till Experience Manager Assets.

Se även reference-articles

recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3