Hantera användare, grupper och användarroller manage-users-groups-and-user-roles

Administratörer kan använda Adobe Admin Console för att skapa Experience Manager Assets Brand Portal-användare och -produktprofiler och hantera sina roller med Brand Portal användargränssnitt. Det här privilegiet är inte tillgängligt för granskare och redigerare.

I Admin Console kan du visa alla produkter som är kopplade till din organisation. En produkt kan vara en valfri Experience Cloud-lösning, som Adobe Analytics, Adobe Target eller Experience Manager Assets Brand Portal. Du måste välja AEM Brand Portal och skapa produktprofiler.

Dessa produktprofiler synkroniseras med Brand Portal användargränssnitt var 8:e timme och visas som grupper i Brand Portal. När du har lagt till användare, skapat produktprofiler och lagt till användare i produktprofilerna kan du tilldela roller till användare och grupper i Brand Portal.

NOTE
Använd Products > Product Profiles i stället för User page > User Groups om du vill skapa grupper i Brand Portal från Adobe Admin Console. Produktprofiler i Adobe Admin Console används för att skapa grupper i Brand Portal.

Lägg till en användare add-a-user

Om du är produktadministratör använder du Adobe Admin Console för att skapa användare och tilldela dem till produktprofiler (som tidigare kallades produktkonfigurationer), som visas som grupper i Brand Portal. Du kan använda grupper för att utföra gruppåtgärder som rollhantering och resursdelning.

NOTE
Nya användare som inte har tillgång till Brand Portal kan begära åtkomst från inloggningsskärmen i Brand Portal. Mer information finns i Begär åtkomst till Brand Portal. När du har fått meddelanden om åtkomstbegäran i meddelandefältet klickar du på meddelandet och sedan på Grant Access. Du kan även följa länken i det e-postmeddelande om åtkomstbegäran som har tagits emot. Om du sedan vill lägga till en användare via Adobe Admin Console följer du steg 4-7 i proceduren nedan.
NOTE
Du kan logga in på Adobe Admin Console direkt eller från Brand Portal. Om du loggar in direkt följer du steg 4-7 nedan för att lägga till en användare.
 1. Klicka på Adobe-logotypen AEM verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

  AEM logotyp

 2. Klicka på Users på panelen Administrationsverktyg.

  Panelen Administratörsverktyg

 3. Klicka på fliken Management på sidan User Roles och sedan på Launch Admin Console.

  Användarroller att starta Admin Console

 4. Gör något av följande i Admin Console för att skapa en ny användare:

  • Klicka på Overview i verktygsfältet överst. Klicka på Assign Users på Brand Portal produktkort på sidan Overview.

  Översikt över Admin Console

  • Klicka på Users i verktygsfältet överst. På sidan Users är Users i den vänstra listen markerad som standard. Klicka på Add User.

  Lägg till användare i Admin Console

 5. I dialogrutan Lägg till användare skriver du e-post-ID:t för den användare som du vill lägga till eller väljer användaren i listan med förslag som visas när du skriver.

  Lägg till användare i Brand Portal

 6. Tilldela användaren minst en produktprofil (tidigare produktkonfigurationer) så att användaren kan komma åt Brand Portal. Välj lämplig produktprofil i fältet Please select a profile for this product.

 7. Klicka på Save. Ett välkomstmeddelande skickas till den nya användaren. Den inbjudna användaren kan klicka på länken i välkomstmeddelandet för att få åtkomst till Brand Portal. Användaren kan logga in med e-post-ID (Adobe ID, Enterprise ID eller Fedrated ID) som konfigurerats i Admin Console. Mer information finns i Första gången du loggar in.

  note note
  NOTE
  Om en användare inte kan logga in på Brand Portal bör organisationens administratör besöka Adobe Admin Console och kontrollera om användaren finns och har lagts till i minst en produktprofil.

  Mer information om hur du tilldelar administratörsbehörighet till användaren finns i Ge administratörsbehörighet till användare.

Lägg till en produktprofil add-a-product-profile

Produktprofiler (som tidigare kallades produktkonfigurationer) i Admin Console används för att skapa grupper i Brand Portal så att du kan utföra gruppåtgärder som rollhantering och resursdelning i Brand Portal. Brand Portal är den standardproduktprofil som är tillgänglig. Du kan skapa fler produktprofiler och lägga till användare i de nya produktprofilerna.

NOTE
Du kan logga in på Admin Console direkt eller från Brand Portal. Om du loggar in på Admin Console direkt följer du steg 4-7 i proceduren nedan för att lägga till en produktprofil.
 1. Klicka på Adobe-logotypen AEM verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

  AEM logotyp

 2. Klicka på Users på panelen Administrationsverktyg.

  Panelen Administratörsverktyg

 3. Klicka på fliken Management på sidan User Roles och sedan på Launch Admin Console.

  Starta Admin Console

 4. Klicka på Products i verktygsfältet överst.

 5. Product Profiles är markerat som standard på sidan Products. Klicka på New Profile.

  Lägg till ny produktprofil

 6. På sidan Create a New Profile anger du profilnamn, visningsnamn, profilbeskrivning och väljer om du vill meddela användare via e-post när de läggs till eller tas bort från profilen.

  Skapa produktprofil

 7. Klicka på Done. Produktkonfigurationsgruppen, till exempel Sales group, läggs till i Brand Portal.

  Produktprofiler

Lägga till användare i en produktprofil add-users-to-a-product-profile

Om du vill lägga till användare i en Brand Portal-grupp lägger du till dem i motsvarande produktprofil (tidigare produktkonfigurationer) i Admin Console. Du kan lägga till användare individuellt eller gruppvis.

NOTE
Du kan logga in på Admin Console direkt eller från Brand Portal. Om du loggar in direkt på Admin Console följer du steg 4-7 i proceduren nedan för att lägga till användare i en produktprofil.
 1. Klicka på Experience Manager-logotypen i verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

  AEM logotyp

 2. Klicka på Users på panelen Administrationsverktyg.

  Panelen Administratörsverktyg

 3. Klicka på fliken Management på sidan User Roles och sedan på Launch Admin Console.

  Starta Admin Console

 4. Klicka på Products i verktygsfältet överst.

 5. Product Profiles är markerat som standard på sidan Products. Öppna produktprofilen som du vill lägga till en användare i, till exempel Sales group.

  Produktprofiler

 6. Så här lägger du till enskilda användare i produktprofilen:

  • Klicka på Add User.

  Gruppera för att mappa produktprofil i Brand Portal

  • På sidan Add User to Sales group skriver du e-post-ID:t för den användare som du vill lägga till eller väljer användaren i listan med förslag som visas när du skriver.

  Lägg till användare i en grupp

  • Klicka på Save.
 7. Så här lägger du till massanvändare i produktprofilen:

  • Välj ellipsis (…) > Add users by CSV.

  Lägg till användare i grupp

  • Hämta en CSV-mall eller dra och släpp en CSV-fil på sidan Add Users by CSV.

  Lägg till användare via CSV

  • Klicka på Upload.

  Om du har lagt till användare i standardproduktprofilen, dvs. Brand Portal, skickas ett välkomstmeddelande till e-post-ID:t för de användare som du har lagt till. De inbjudna användarna kan komma åt Brand Portal genom att klicka på länken i välkomstmeddelandet och logga in med en Adobe ID. Mer information finns i Första gången du loggar in.

  Användare som läggs till i en anpassad eller ny produktprofil får inga e-postmeddelanden.

Ge användarna administratörsbehörighet provide-administrator-privileges-to-users

Du kan ge systemadministratören eller produktadministratörsbehörighet till en Brand Portal-användare. Ange inte andra administrativa rättigheter som är tillgängliga i Admin Console, t.ex. produktprofiladministratör, användargruppadministratör och supportadministratör. Mer information om de här rollerna finns i Administrativa roller.

NOTE
Du kan logga in på Admin Console direkt eller från Brand Portal. Om du loggar in på Admin Console direkt följer du steg 4-8 i proceduren nedan för att lägga till en användare i en produktprofil.
 1. Klicka på Adobe-logotypen AEM verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

  AEMLogo

 2. Klicka på Users på panelen Administrationsverktyg.

  Panelen Administratörsverktyg

 3. Klicka på fliken Management på sidan User Roles och sedan på Launch Admin Console.

  Starta Admin Console

 4. Klicka på Users i verktygsfältet överst.

 5. På sidan Users är Users i den vänstra listen markerad som standard. Klicka på användarnamnet för den användare som du vill ge administratörsbehörighet till.

  Lägg till användare i Admin Console

 6. Gå till avsnittet Administrative Rights längst ned på användarprofilsidan och välj ellipsis (…) > Edit admin rights.
  Administratörsrättigheter i Admin Console

 7. På sidan Edit Admin väljer du Systemadministratör eller Produktadministratör.

  Redigera administratörsrättigheter i Admin Console

  note note
  NOTE
  Brand Portal har endast stöd för systemadministratörs- och produktadministratörsroller.
  Adobe rekommenderar att du undviker att använda systemadministratörsrollen eftersom den ger administratörsbehörighet för hela organisationen för alla produkter i en organisation. En systemadministratör för en organisation som inkluderar tre molnprodukter för marknadsföring har till exempel hela uppsättningen behörigheter för alla tre produkterna. Endast en systemadministratör kan konfigurera Experience Manager Assets så att resurser kan publiceras från Experience Manager Assets till Brand Portal. Mer information finns i Konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal.
  Produktadministratörsrollen ger däremot administratörsbehörighet för en viss produkt. Om du vill använda en mer detaljerad åtkomstkontroll i Brand Portal använder du produktadministratörsrollen och väljer produkten som Brand Portal.
  note note
  NOTE
  Brand Portal stöder inte administratörsbehörighet för produktprofiler (tidigare konfigurationsadministratör). Undvik att tilldela en användare administratörsrättigheter för produktprofiler.
 8. Granska valet av administratörstyp och klicka på Save.

  note note
  NOTE
  Om du vill återkalla administratörsbehörighet för en användare gör du önskade ändringar på sidan Edit Admin och klickar sedan på Save.

Hantera användarroller manage-user-roles

En administratör kan ändra roller för användare i Brand Portal.

Förutom administratörsrollen har Brand Portal stöd för följande roller:

 • Viewer: Användare med den här rollen kan visa de filer och mappar som en administratör delar med sig. Visningsprogram kan även söka efter och hämta resurser. Visningsprogram kan dock inte dela innehåll (filer, mappar, collections) med andra användare.
 • Editor: Användare med den här rollen har alla privilegier som en visningsprogram har. Dessutom kan redigerare dela innehåll (mappar, collections, länkar) med andra användare.
 1. Klicka på Adobe-logotypen AEM verktygsfältet överst för att öppna administrationsverktygen.

  AEMLogo

 2. Klicka på Users på panelen Administrationsverktyg.

  Panelen Administratörsverktyg

 3. Fliken Users är markerad som standard på sidan User Roles. För användaren vars roll du vill ändra väljer du Editor eller Viewer i listrutan Role.

  Ändra användarroller

  Om du vill ändra rollen för flera användare samtidigt markerar du användarna och väljer rätt roll i listrutan Role.

  note note
  NOTE
  Listan Role för administratörsanvändare är inaktiverad. Du kan inte välja dessa användare för att ändra deras roller.
  note note
  NOTE
  Användarrollen är också inaktiverad om användaren är medlem i gruppen Redigerare. Om du vill återkalla redigeringsbehörighet för användaren tar du antingen bort användaren från gruppen Redigeraren eller ändrar rollen för hela gruppen till Visningsprogram.
 4. Klicka på Save. Rollen ändras för motsvarande användare. Om du har valt flera användare ändras rollerna för alla användare samtidigt.

  note note
  NOTE
  Ändringar i användarbehörigheter visas på sidan User Roles först efter att användarna har loggat in på Brand Portal igen.

Hantera grupproller och behörigheter manage-group-roles-and-privileges

En administratör kan associera specifika behörigheter med en grupp användare på Brand Portal. På fliken Groups på sidan User Roles kan administratörer:

 • Tilldela roller till användargrupper
 • Begränsa användargrupper så att de hämtar originalåtergivningar av bildfiler (.jpeg, .tiff, .png, .bmp, .gif, .pjpeg, x-portable-anymap, x-portable-bitmap, x-portable-graymap, x-portable-pixmap, x-rgb, x-bitmap, x-pixmap, x-icon, image/image photoshop, image/x-photoshop, .psd, image/vnd.adobe.photoshop) from Brand Portal.
NOTE
För de resurser som delas som länken gäller behörigheten att komma åt de ursprungliga återgivningarna av bildfiler baserat på behörigheten för den användare som delar resurserna.

Så här ändrar du rollen och åtkomsträttigheten till de ursprungliga återgivningarna för specifika gruppmedlemmar:

 1. Gå till fliken Groups på sidan User Roles.

 2. Markera de grupper som du vill ändra roller för.

 3. Välj lämplig roll i listrutan Role.

  Om du vill att medlemmarna i en grupp ska kunna få tillgång till de ursprungliga återgivningarna av bildfiler (.jpeg, .tiff, .png, .bmp, .gif, .pjpeg, x-portable-anymap, x-portable-bitmap, x-portable-graymap, x-portable-pixmap, x-rgb, x-bitmap, x-pixmap ikon, image/photoshop, image/x-photoshop, .psd, image/vnd.adobe.photoshop) som de hämtar från portalen eller den delade länken, behåll alternativet Access to Original markerat för den gruppen. Som standard är alternativet Access to Original markerat för alla användare. Om du vill förhindra att en användargrupp får åtkomst till de ursprungliga återgivningarna avmarkerar du det alternativ som motsvarar den gruppen.

  Användargruppsroller

  note note
  NOTE
  Om en användare läggs till i flera grupper och en av dessa grupper har begränsningar, gäller begränsningarna den användaren.
  Begränsningar för åtkomst till ursprungliga återgivningar av bildfiler gäller inte för administratörer även om de är medlemmar i begränsade grupper.
 4. Klicka på Save. Rollen ändras för motsvarande grupper.

  note note
  NOTE
  Associationen användare-till-grupp, eller gruppmedlemskapet för en användare, synkroniseras med Brand Portal var 8:e timme. Ändringar i användar- eller grupproller börjar gälla efter att nästa synkroniseringsjobb har körts.
recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3