Åtkomst till marknadsföringskampanjer accessing-marketing-campaigns

Med Adobe Campaign kan ni skapa, konfigurera, genomföra och analysera marknadsföringskampanjer. Alla marknadsföringskampanjer kan hanteras från ett enhetligt kontrollcenter.

Grundläggande om arbetsytan workspace-basics

Startsida home-page

När du är ansluten till Adobe Campaign kan du bläddra bland de olika funktionerna med hjälp av länkar i navigeringsfältet.

Kampanjelementen finns i Campaigns här kan du se en översikt över marknadsföringsprogram, kampanjer och deras undergrupper. Ett marknadsföringsprogram består av kampanjer, som består av leveranser, uppgifter, länkade resurser osv. När det gäller hantering av marknadsföringskampanjer med Campaign finns det information om leveranser, budgetar, granskare och länkade dokument i kampanjerna.

The Browsing -block i Campaigns På -fliken finns olika poster, beroende på vilka moduler som är installerade på instansen. Du kan till exempel få åtkomst till:

 • Kampanjkalender: planeringskalender, marknadsföringsprogram, leveranser och kampanjer. Se Kampanjkalender.
 • Kampanjer: tillgång till kampanjer i alla marknadsföringsprogram.
 • Leveranser: åtkomst till leveranser som är kopplade till kampanjerna.
 • Webbprogram: åtkomst till webbapplikationer (formulär, landningssidor osv.).
NOTE
Mer information om Adobe Campaign allmänna funktioner för ergonomi, behörigheter och profilhantering finns i det här avsnittet.
Alla funktioner som rör kanaler och leveranser beskrivs i det här avsnittet.

Kampanjkalender campaign-calendar

Varje kampanj tillhör ett program som i sin tur tillhör en plan. Planer, program och kampanjer nås via Campaign calendar i Kampanjer -fliken.

Om du vill redigera en plan, ett program, en kampanj eller en leverans klickar du på namnet i kalendern och sedan på Open…. Den visas sedan på en ny flik, enligt nedan:

Du kan filtrera den information som visas i kampanjkalendern: klicka på Filter och välj filtreringsvillkor.

NOTE
När du filtrerar på ett datum visas alla kampanjer med ett startdatum som är senare än det angivna datumet och/eller med ett slutdatum som är tidigare än det angivna datumet. Välj datum med hjälp av kalendrarna till höger om varje fält.

Du kan också använda Search för att filtrera de visade objekten.

Med ikonerna som är länkade till varje objekt kan du visa objektets status: färdig, pågående, redigerad osv.

Sök i ett marknadsföringsprogram browsing-in-a-marketing-program

Med Campaign kan ni hantera en uppsättning program som består av olika marknadsföringskampanjer. Varje kampanj innehåller leveranser och tillhörande processer och resurser.

Bläddra i ett program browsing-a-program

När du redigerar ett program använder du flikarna nedan för att bläddra och konfigurera det.

 • The Schema -fliken visar kalendern för program för en månad, vecka eller dag beroende på vilken flik du klickar på i kalenderrubriken.

  Om det behövs kan du skapa en kampanj, ett program eller en uppgift via den här sidan.

 • The Redigera kan du anpassa programmet: namn, start- och slutdatum, budget, länkade dokument osv.

Söka efter kampanjer browsing-campaigns

Kampanjer kan nås via kampanjkalendern, Schedule -fliken i programmet eller en lista med kampanjer.

 1. Välj den kampanj du vill visa via kampanjkalendern och klicka sedan på Open länk.

  Kampanjen redigeras på en ny flik, vilket visas nedan:

 2. Via Schedule redigeringsläget är detsamma som i kampanjkalendern.

 3. Via Campaigns länk till Campaigns klickar du på namnet på den kampanj du vill redigera.

Styra en kampanj controlling-a-campaign

Kontrollpanel dashboard

För varje kampanj finns jobb, resurser och leveranser samlade på en enda skärm - dashboard - där ni kan hantera marknadsföringsåtgärder i samarbete med andra.

Kontrollpanelen för en kampanj används som ett kontrollgränssnitt. Den får direkt åtkomst till de viktigaste faserna för att skapa och hantera kampanjer: leveranser, extraheringsfiler, meddelanden, budgetar osv.

Med Adobe Campaign kan ni skapa samarbetsprocesser för framtagning och godkännande av de olika stadierna av marknadsförings- och kommunikationskampanjer: godkännande av budget, mål, innehåll osv.

NOTE
Konfigurationen av kampanjmallar presenteras i Kampanjmallar.

Schema schedule

En kampanj centraliserar en uppsättning leveranser. För varje kampanj ger schemat en global vy över alla komponenter: du kan visa uppgifter och leveranser och enkelt komma åt dem.

Forum forum

För varje kampanj kan operatörerna utbyta meddelanden via ett särskilt forum.

Läs mer i Diskussionsforum.

Rapporter reports

The Reports kan du komma åt kampanjrapporterna.

NOTE
Rapporterna beskrivs i det här avsnittet.

Konfiguration configuration

Kampanjer skapas via kampanjmallar. Du kan konfigurera återanvändbara mallar för vilka vissa alternativ har valts och andra inställningar redan har sparats. För varje kampanj finns följande funktioner:

 • Referens till dokument och resurser: du kan associera dokument med kampanjen (i korthet, rapport, bilder osv.). Alla dokumentformat stöds.
 • Definiera kostnader: för varje kampanj kan Adobe Campaign definiera kostnadsposter och kostnadsberäkningsstrukturer som kan användas när marknadsföringskampanjen skapas. Exempel: tryckkostnader, användning av en extern byrå, rumshyrning.
 • Definiera mål: du kan definiera kvantifierbara mål för en kampanj, t.ex. antal prenumeranter, affärsvolym osv. Den här informationen används senare i kampanjrapporter.
 • Hantera dirigeringsadresser och kontrollgrupper.
 • Hantera godkännanden: du kan välja de behandlingar som ska godkännas och, om det behövs, välja granskningsoperatorer eller grupper av operatorer. Läs mer
NOTE
Om du vill komma åt kampanjkonfigurationerna och göra ändringar i dem klickar du på Advanced campaign parameters… i Edit -fliken.

Använda webbgränssnittet using-the-web-interface-

Du kan öppna Adobe Campaign konsolskärmar via en webbläsare och visa alla kampanjer och leveranser samt rapporter och information om profilerna i din databas. Det går inte att skapa poster med den här åtkomsten. Beroende på användarrättigheterna kan du visa och/eller agera på data i databasen. Du kan till exempel godkänna kampanjinnehåll och målinriktning, starta om eller stoppa en leverans osv.

 1. Logga in som vanligt via https://<your instance>:<port>/view/home.

 2. Använd menyerna för att komma åt översikterna.

Förutom att navigera mellan kampanjer och visa dem kan du utföra följande typer av uppgifter:

 • Övervaka aktivitet i en instans
 • Delta i valideringsprocesser, till exempel godkänna eller avvisa ett leveransinnehåll
 • Utför andra snabbåtgärder, till exempel pausa ett arbetsflöde
 • Få tillgång till alla rapportfunktioner
 • Delta i forumdiskussioner

I tabellen sammanfattas de åtgärder du kan vidta i kampanjer från en webbläsare:

Sida
Åtgärd
Lista över kampanjer, leveranser, erbjudanden osv.
Ta bort ett listobjekt
Campaign
Avbryta en kampanj
Leverans
Godkänn leveransinnehållet och målet
Skicka leveransinnehållet
Bekräfta leverans
Pausa och stoppa leverans
Webbprogram
Skapa ett webbprogram
Redigera programinnehåll och -egenskaper
Spara programinnehållet som en mall
Publicera programmet
Erbjudande
Godkänn erbjudandets innehåll och behörighet
Inaktivera ett onlineerbjudande
Uppgift
Avsluta en uppgift
Avbryt en uppgift
Marknadsföringsresurser
Godkänn en resurs
Låsa och låsa upp en resurs
Kampanjpaket
Skicka ett paket för godkännande
Godkänn eller avvisa ett paket
Avbryt ett paket
Kampanjorder
Skapa en order
Acceptera eller avvisa en order
Stock
Ta bort en aktierad
Simulering av erbjudanden
Starta och stoppa en simulering
Målarbetsflöde
Starta, pausa och stoppa ett arbetsflöde
Rapport
Spara aktuella data i rapporthistoriken
Forum
Lägg till en diskussion
Svara på ett meddelande i en diskussion
Följ en diskussion och avsluta prenumerationen på den

Godkännanden

Godkännanden (till exempel av ett mål eller ett leveransinnehåll) kan utföras via webbåtkomst.

Du kan också använda länken i meddelandena. Mer information finns i Kontrollera och godkänna leveranser.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1