Leverantörer, lager och budgetar providers-stocks-and-budgets

Med Adobe Campaign kan ni definiera tjänsteleverantörer som ska delta i de jobb som utförs i kampanjer. Information om tjänsteleverantörerna och de tillhörande kostnadsstrukturerna definieras av Adobe Campaign-administratören ur huvudsynvinkel. Tjänsteleverantören hänvisas till från leveransen, och dess kostnadsstrukturer gör det möjligt att beräkna kostnaderna i samband med denna leverans samt förvaltningen av det berörda lagret.

Skapa tjänsteleverantörer och deras kostnadsstrukturer creating-service-providers-and-their-cost-structures

Varje tjänsteleverantör sparas i en fil med kontaktinformation, tjänstmallar och relaterade jobb.

Tjänstproviders är konfigurerade i noden Administration > Campaign management i trädet.

De jobb som utförs under leveranser utförs av tjänsteleverantörer, särskilt för direktreklam och mobila kanaler. Dessa tjänsteleverantörer kan till exempel vara inblandade i utskrift eller distribution av meddelanden. Dessa jobb omfattar konfigurationer och kostnader som är specifika för varje tjänsteleverantör. Tjänsteleverantörernas konfiguration omfattar fyra steg:

 1. Skapa en tjänsteleverantör i Adobe Campaign

  Se Lägga till en tjänsteleverantör.

 2. Definiera kostnadskategorier och strukturer för tillhörande tjänstmallar

  Se Definiera kostnadskategorier och Definiera kostnadsstrukturen.

 3. Konfiguration av processer

  Se Konfigurera processer som är kopplade till en tjänst.

 4. Referera till tjänstleverantören på kampanjnivå

  Se Associera en tjänst med en kampanj.

Skapa en tjänsteleverantör och dess kostnadskategorier creating-a-service-provider-and-its-cost-categories

Lägga till en tjänsteleverantör adding-a-service-provider

Du kan skapa så många tjänsteleverantörer som behövs för dina leveranser. Så här lägger du till en tjänsteleverantör:

 1. Högerklicka på listan över tjänsteleverantörer och välj New eller klicka på knappen New ovanför listan över tjänsteleverantörer.

 2. Ange tjänstleverantörens namn och kontaktinformation i fönstrets nedre del.

 3. Klicka på knappen Save för att lägga till tjänsteleverantören i listan.

Definiera kostnadskategorier defining-cost-categories

Du måste associera tjänstmallar med varje tjänstleverantör. I dessa mallar måste du först identifiera kostnadskategorierna och vid behov det berörda lagret. Du måste sedan skapa kostnadsberäkningsreglerna för varje kategori via kostnadsstrukturerna.

NOTE
Mer information finns i Definiera kostnadsstrukturen.

En kostnadskategori är en enhet som innehåller en uppsättning kostnader som berättigar till en typ av leverans (e-post, direktreklam osv.) eller för en uppgift. Kostnadskategorierna grupperas i mallar för tjänster som är kopplade till tjänsteleverantörerna. Varje tjänsteleverantör kan referera till en eller flera tjänstmallar.

Så här skapar du en tjänstmall och definierar dess innehåll:

 1. Klicka på knappen Add på fliken Services i tjänsteleverantören och ge tjänstmallen ett namn.

 2. Skapa kostnadskategorier för varje typ av process (direktreklam/e-post/etc.). eller uppgift). Det gör du genom att klicka på fliken Cost categories och sedan på knappen Add och ange parametrarna för varje kostnadskategori.

  • Ange en etikett för kostnadskategorin och välj typ av process: Leverans av Direct mail, Email, Mobile, Telephone eller Task.

  • Klicka på knappen Add för att definiera de typer av kostnader som är associerade med den här kategorin.

  • Vid behov skall en lagerlinje kopplas till varje typ av kostnad så att de använda kvantiteterna automatiskt kopplas till de befintliga lagren.

   note note
   NOTE
   Lagerraderna definieras i noden Stock management.
   Mer information finns i Stock- och orderhantering.
 3. Du kan i förväg välja ett värde för den här kostnadskategorin, som erbjuds som standard i tjänsteleverantörens kostnadskategorier (i stället för ett tomt värde). Det gör du genom att välja alternativet i kolumnen Selected för den aktuella typen av kategori:

  På leveransnivån väljs värdet som standard:

Definiera kostnadsstrukturen defining-the-cost-structure

För varje typ av kostnad anger en kostnadsstruktur de beräkningsregler som ska tillämpas.

Klicka på fliken Cost structure för att konfigurera kostnadsberäkningen för varje kostnadskategori och typ. Klicka på Add och ange kostnadsstrukturen.

 • Om du vill skapa kostnadsstrukturen väljer du typ av meddelande och den berörda kostnadskategorin i listrutorna samt den typ av kostnad som beräkningsregeln ska gälla för. Innehållet i de här listrutorna kommer från informationen som anges på fliken Cost categories.

  Du måste tilldela en etikett till kostnadsstrukturen. Som standard har den följande leveransdisposition: Kostnadskategori - Typ av kostnad.

  Du kan dock byta namn på den: ange det önskade värdet direkt i fältet Label.

 • Kostnadsberäkningsformeln definieras i fönstrets nedre del.

  Den här formeln kan vara fast (för valfritt antal meddelanden) eller beräknas utifrån antalet meddelanden.

  När det beror på antalet meddelanden kan kostnadsberäkningsstrukturen vara Linear, Linear by threshold eller Constant by threshold.

Linjär struktur linear-structure

Om mängden alltid är densamma för ett meddelande (eller en grupp med meddelanden) oavsett det totala antalet meddelanden, väljer du Linear och anger kostnaden för varje meddelande.

Om den här mängden gäller för en grupp meddelanden anger du antalet meddelanden som berörs i fältet for.

Linjär struktur efter tröskelvärde linear-structure-by-threshold

Om beloppet gäller med tröskelvärde för varje meddelande måste du definiera en Linear by threshold-beräkningsstruktur. I den här typen av kostnadsstruktur kostar varje meddelande till exempel 0,13 om det totala antalet meddelanden är mellan 1 och 100 och kommer att kosta 0,12 från 100 till 1000 skickade meddelanden, eller 0,11 bortom 1000 meddelanden.

Konfigurationen blir följande:

Om du vill lägga till ett tröskelvärde klickar du på knappen Add till höger om listan.

Konstant struktur efter tröskelvärde constant-structure-by-threshold

Slutligen kan du konfigurera en kostnadsberäkning baserat på det totala antalet meddelanden. Välj en Constant by threshold-beräkningsstruktur om du vill göra det. Kostnaden sätts till exempel till ett fast belopp på 12,00 för 1 till 100 meddelanden och till 100,00 för leverans av 101 till 1000 meddelanden och till 500,00 för alla leveranser av över 1000 meddelanden, oavsett totalt antal.

Konfigurera processer som är kopplade till en tjänst configuring-processes-associated-with-a-service

Du kan associera information om processerna som är kopplade till tjänsten via fliken Processes.

Det gör du genom att klicka på fliken Processes för att konfigurera överföring av information till routern.

 • Avsnittet File extraction anger exportmallen som används för leverans när den här tjänsten väljs. Du kan ange namnet på utdatafilen i fältet Extraction file. Med knappen till höger om fältet kan du infoga variabler.

 • I avsnittet Notification email kan du ange mallen som ska meddela tjänstleverantörer när filer har skickats. Välj den mall som används för att skapa varningsmeddelandet och gruppen med mottagare.

  Leveransmallar för meddelanden sparas som standard i noden Administration > Campaign management > Technical delivery templates, som är tillgänglig från den allmänna vyn.

 • I avsnittet Post-processing kan du välja vilket arbetsflöde som ska startas när leveransen har godkänts. Om en arbetsflödesmall anges skapas en arbetsflödesinstans automatiskt och startas så snart godkännandet börjar gälla. Det här arbetsflödet kan till exempel skicka extraheringsfilen till en extern tjänsteleverantör för bearbetning.

Associera en tjänst med en kampanj associating-a-service-with-a-campaign

Tjänster är kopplade till kampanjer via leveranser eller aktiviteter. Tjänsteleverantörer är länkade till leveransmallar för att erbjuda sina tjänster i leveranser som skapas via den här mallen.

När en tjänst har valts, de kostnadskategorier som motsvarar leveranstypen (direktreklam, e-post, osv.) anges automatiskt i den centrala tabellen tillsammans med de bearbetningsalternativ som har definierats.

NOTE
Om ingen kostnadskategori visas när en tjänst väljs betyder det att ingen kostnadskategori har definierats för den här typen av process. Om t.ex. ingen kostnadskategori av typen Email har definierats för en e-postleverans visas ingen kategori och det går inte att välja tjänsten.
 • Om du vill få direktreklam kan du välja tjänsten i konfigurationsfönstret.

 • För leverans i mobilkanaler eller via telefon gäller samma urvalsmodell.

 • För en e-postleverans väljs tjänsten på fliken Advanced i leveransegenskaperna, som i följande exempel:

I kolumnen Amount to surcharge kan du lägga till en kostnad för den här kategorin i samband med den aktuella leveransen eller uppgiften.

Du kan införa obligatoriskt val av en kostnadstyp under definitionen av kostnadskategorier för en leverans. Välj A cost type must be selected om du vill göra det.

Lager- och orderhantering stock-and-order-management

Kostnadstyperna kan kopplas till lagerrader för att hantera aviseringar, spåra leveranser och startorder.

Förfarandet för att upprätta lager- och orderhantering i Adobe Campaign samt för att varna aktörer om det inte finns tillräckligt med material för att en leverans ska kunna genomföras är följande:

 1. Skapa och referera till associerade tjänsteleverantörer

  Se Skapa en aktie.

 2. Lägga till aktierader

  Se Lägga till aktierader.

 3. Meddela aktörer i händelse av en varning

  Se Varningsoperatorer.

 4. Beställningar och leverans.

  Se Beställningar.

Stock-hantering stock-management

Adobe Campaign kan meddela en grupp operatorer om beståndet har tagit slut eller uppnått ett minimivärde. Stock-nivåer är tillgängliga via länken Stocks på fliken Campaigns via länken Other choices i navigeringsområdet.

Skapa en aktie creating-a-stock

Så här skapar du en ny aktie:

 1. Klicka på knappen Create ovanför listan över lager.

 2. Ange Stock-etiketten och välj den tjänsteleverantör som den är associerad med i listrutan.

  note note
  NOTE
  Mer information finns i Skapa tjänstleverantörer och deras kostnadsstrukturer.

Lägga till aktierader adding-stock-lines

En aktie består av olika stocklinjer. En lagerrad innehåller en ursprunglig kvantitet resurser som förbrukas av leveranser. Varje lagerrad anger förbrukad kvantitet, lagerkvantitet och beställd kvantitet.

När du skapar en aktie klickar du på fliken Stock lines för att lägga till nya rader.

När du har skapat stocken klickar du på den för att redigera den och använda kontrollpanelen för att skapa och visa stockrader.

Klicka på knappen Create för att definiera parametrar för Stock.

 • Ange den ursprungliga kvantiteten i lagret i fältet Initial stock. Fälten Consumed och In stock beräknas automatiskt och uppdateras allt eftersom kampanjer pågår.

 • Ange tröskelvärdet från vilket operatorer ska aviseras för att beställa lager i fältet Alert level. När varningsnivån nås visas ett varningsmeddelande i godkännandefönstret för leveranser som använder detta lager.

Associera en aktie med kostnadskategorier associating-a-stock-with-cost-categories

För en viss tjänsteleverantör kan en aktierad refereras till av en av kostnadskategorierna i en tjänst, enligt följande:

Stock-spårning stock-tracking

Varningsoperatorer alerting-operators

En varning visas när ett lager som refereras i en leverans inte räcker till. Följande varning visas till exempel när en extraheringsfil har godkänts:

Beställningar orders

Med underfliken Orders kan du visa aktuella order och spara nya order.

Om du vill spara en beställning redigerar du den riktade lagerraden, klickar på knappen Add och anger leveransdatum och beställd kvantitet.

NOTE
När leveransdatumet har nåtts försvinner den beställda lagerraden automatiskt och kvantiteten som anges i fältet Volume on order läggs till på fliken Tracking. Den här kvantiteten läggs automatiskt till i lagervolymen.

Fliken Consumptions innehåller volymen som används per kampanj. Informationen på den här fliken matas in automatiskt efter leveransen. Klicka på knappen Edit för att öppna den aktuella kampanjen.

Beräknar budgetar calculating-budgets

Princip principle

Kostnaderna hanteras för leveranser och kampanjer. Kostnaderna fördelas enligt framstegen på budgetarna.

Leveranskostnaderna för en kampanj konsolideras på kampanjnivå och kostnaderna för alla kampanjer i ett program överförs till det program som de är kopplade till. Med dedikerade rapporter kan ni hålla reda på budgeten för hela plattformen eller för varje plan och program.

Implementering implementation

När du väljer budget i en kampanj måste du ange det ursprungliga beloppet. De beräknade kostnaderna uppdateras automatiskt i enlighet med åtagandenivån för de angivna beloppen (utgifter som gjorts, förväntades, reserverades, gjordes). Se Beräkna belopp.

NOTE
Hur du skapar budgetar beskrivs i Skapa en budget.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1