Experience Platform segmentdelning med Audience Manager och andra Experience Cloud-lösningar

Översikt overview

Med målgruppsdelningsfunktionen mellan Audience Manager och Adobe Experience Platform kan ni dela era Audience Manager-egenskaper och segment till Adobe Experience Platform och Experience Platform till Audience Manager.

Du behöver Audience Manager source connector och Experience Cloud målgrupper i Experience Platform för att möjliggöra målgruppsdelning mellan Audience Manager och Adobe Experience Platform.

Ni kan använda Audience Manager-egenskaper och segment i Experience Platform för att lägga till Audience Manager-data i era kundprofiler och dra nytta av Experience Platform segmenteringstjänst.

I Audience Manager kan du använda Experience Platform-segment för datahanteringsplattformens användningsfall, till exempel:

Dessutom delas era Experience Platform-segment med andra Experience Cloud-lösningar via Centrala tjänster.

IMPORTANT
  • Du behöver en Audience Manager-licens för att kunna aktivera de datahanteringsplattformar som nämns ovan.
  • Du behöver inte en Audience Manager-licens för att dela Experience Platform-segment med Adobe Advertising Cloud, Adobe Target, Marketo och andra Experience Cloud, via integreringen av bastjänsterna.

Se tabellen nedan för en översikt över användningsfall för målgruppsdelning:

Användningsexempel
Adobe Experience Platform
Audience Manager
Centrala tjänster
Målgruppsdelning
  • Förbättra kundprofiler med data från Audience Manager
  • Använd data från Audience Manager i segmenteringen Experience Platform
  • Lägg till data från tredje part i segment
  • Algoritmisk modellering
  • Aktivering till ytterligare destinationer
Använd Experience Platform-segment i andra Experience Cloud-lösningar, som Adobe Target, Advertising Cloud eller Marketo.

Audience Manager segment och egenskaper i Adobe Experience Platform aam-segments-traits-in-aep

Avsnitten nedan beskriver hur datadelning kan göras från Audience Manager till Experience Platform och hur Audience Manager-egenskaper och segment kan användas i Experience Platform.

Aktivera datadelning från Audience Manager till Experience Platform enable-aam-to-aep-data

Om du vill skicka segment och egenskaper från Audience Manager till Experience Platform måste du skapa källkopplingen för Audience Manager i Experience Platform källkatalogen. Detta är ett självbetjäningsarbetsflöde som inte kräver medverkan av Adobe kundtjänst eller ingenjörsteam. Läs mer om hur du konfigurerar källkopplingen för Audience Manager:

IMPORTANT
Adobe uppmuntrar kunderna att konfigurera anslutningen utan att välja Select all segments och Select all traits enligt nedan. Intag av stora Audience Manager-segmentpopulationer har en direkt inverkan på det totala antalet profiler när du för första gången skickar ett Audience Manager-segment till plattformen via Audience Manager. Det innebär att om du väljer alla segment kan det eventuellt leda till ett profilantal som överskrider licensanvändningsbehörigheten.
Skärmbild med alternativen Markera alla segment och Markera alla egenskaper avmarkerade i arbetsflödet för anslutning till Audience Manager-källkopplingen.

Använd Audience Manager-egenskaper och segment i Experience Platform use-aam-data-in-aep

När du har konfigurerat Audience Manager-källkopplingen för att importera egenskaper och segment från Audience Manager, visas Audience Manager-data i Experience Platform som Målgrupper i segmentarbetsflödet. Mer information om segment och egenskaper för Audience Manager i Experience Platform finns i:

Adobe Experience Platform segment i Audience Manager aep-segments-in-aam

I avsnitten nedan beskrivs hur du aktiverar datadelning från Experience Platform till Audience Manager och hur du använder Experience Platform-segment i Audience Manager.

Aktivera datadelning från Experience Platform till Audience Manager enable-aep-to-aam-data

IMPORTANT
I det här avsnittet beskrivs den tidigare integreringen av segmentdelning från Experience Platform till Audience Manager. Nu kan ni konfigurera den här integreringen utan stöd från Adobe kundrepresentanter. Mer information finns i Experience Cloud målgrupper måldokumentation.
NOTE
Kontakta din Customer Success Manager eller kundtjänst på Adobe om du vill låsa upp åtkomsten till den här funktionen.

Om du vill skicka segment från Experience Platform till Audience Manager måste du kontakta kundtjänst eller en Customer Success Manager. Kundtjänst- och kundsupportteam måste registrera en biljett (se mallbiljett AAM-52354) för att kunna ansluta från Platform till Audience Manager.

Dela planer för data från Platform till Audience Manager för att säkerställa att anslutningen är korrekt konfigurerad. Om du till exempel vill att regionala data ska delas för segment som skickas till Adobe Target, måste dessa uppgifter meddelas i biljetten. Datadelningsanslutningen från Experience Platform till Audience Manager upprättas inom sex arbetsdagar efter den inlämnade begäran.

Använd Experience Platform-segment i Audience Manager use-aep-data-in-aam

Segment som du skapar i Experience Platform visas i Audience Manager som signaler, egenskaper och segment, med följande dispositionsregler:

  • Signal: För varje Experience Platform-segment ska du se signaler i formuläret segID = segment ID.
  • Trait: The trait rule is the ID of the Experience Platform segment.
  • Segment: Segmentet består av den egenskap som beskrivs ovan.

Signaler aep-segments-as-aam-signals

Välj Audience Data > Signals > General Online Data och söka efter SegId för att hitta signaler från Experience Platform. Du kan använda den här skärmen i felsökningssyfte för att kontrollera om integreringen mellan Experience Platform och Audience Manager har konfigurerats korrekt.

Se Experience Platform signaler i Audience Manager på kontrollpanelen för signaler

Traits aep-segments-as-aam-traits

Audience Manager skapar automatiskt en egen mapp med namnet Experience Platform traits i din egen lagring.

Traits from Experience Platform dashboard

Du kan använda automatiskt skapade egenskaper i segment tillsammans med andra egenskaper. Du kan till exempel blanda egenskaper som skapats från Experience Platform-segment med egenskaper från tredje part som förvärvats via Audience Marketplace.

Ett exempel på ett trait som skapats automatiskt från ett Experience Platform-segment finns i skärmbilden nedan:

Fälla från Experience Platform

Artikelnummer
Namn
Beskrivning
1
Trait Type
Traits created from Experience Platform segments are created as onboard traits in Audience Manager.
2
Data Source
Automatiskt skapad. Alla egenskaper och segment som skapas automatiskt från Experience Platform-segment lagras i datakällan Adobe Experience Platform Audience Sharing.
3
Integration Code
Integrationskoden motsvarar segment-ID:t i Experience Platform.
4
Trait Expression
trait-uttrycket är segID = segment ID in Experience Platform.
5
Segments with this Trait
Ett automatiskt skapat segment som använder det här tecknet som komposition.

Segment aep-segments-as-aam-segments

Audience Manager skapar automatiskt en segmentmapp med namnet Experience Platform segment i ert segmentlagringsutrymme.

Skärmbild av instrumentpanelen

Ett exempel på ett segment som skapats automatiskt från ett Experience Platform-segment finns i skärmbilden nedan:

Skärmbild av segment

Artikelnummer
Namn
Beskrivning
1
Integration Code
Integrationskoden motsvarar segment-ID:t i Experience Platform.
2
Data Source
Automatiskt skapad. Alla egenskaper och segment som skapas automatiskt från Experience Platform-segment lagras i datakällan Adobe Experience Platform Audience Sharing.
3
Profile Merge Rule
External Merge Policy anger att automatiskt skapade segment följer den sammanfogningsprincip som har konfigurerats i Experience Platform.
4
Segment Rule
Segmentet består av det drag som beskrivs i Traits section.

Stöd för dataexportkontroll i Audience Manager i Experience Platform aam-data-export-control-in-aep

För att se till att dataanvändningen efterlevs i Experience Platform måste alla tillämpliga datauppsättningar och fält anges på lämpligt sätt etiketter för dataanvändning. Dessutom dataanvändningsprinciper måste aktiveras för specifika marknadsföringsåtgärder mot dessa etiketter, vilket anges av Systemet för märkning och verkställighet av dataanvändning (DULE).

I målgruppsdelningsprocessen mellan Audience Manager och Experience Platform översätts alla dataexportkontroller som har tillämpats på Audience Manager-segment till likvärdiga etiketter och marknadsföringsåtgärder som har godkänts av Experience Platform Data Governance, och vice versa.

NOTE
Mer allmän information om dataexportkontroller finns i Dokumentation för dataexportkontroller.
Det här dokumentet innehåller en referens för hur specifika dataexportkontroller för Audience Manager mappas till dataanvändningsetiketter och marknadsföringsåtgärder i Platform.

Dataexportkontroller till dataanvändningsrubriker

I följande tabell visas hur specifika dataexportkontroller mappas till kända dataanvändningsetiketter:

Dataexportkontroll
Dataanvändningsetikett
Kan inte användas med personligt identifierbar information
C3: Data kan inte kombineras eller på annat sätt användas med direkt identifierbar information
Kan inte användas för annonsanpassning utanför webbplatsen
C5: Data kan inte användas för intressebaserad, övergripande målinriktning av innehåll eller annonser
Kan inte användas för annonsanpassning på plats
C6: Data kan inte användas för annonsanpassning på plats
Kan inte användas för anpassning på plats
C7: Data kan inte användas för målanpassning av innehåll på plats

Dataexportkontroller för marknadsföringsåtgärder

I följande tabell beskrivs hur specifika dataexportetiketter mappas till kända marknadsföringsåtgärder:

Dataexportetikett
Marknadsföringsåtgärd
Denna destination kan möjliggöra en kombination med personligt identifierbar information (PII)
Kombinera med PII
Den här destinationen kan användas för annonsinriktning utanför webbplatsen
Målgruppsövergripande
Det här målet kan användas för annonsinriktning på plats
Annonsering på plats
Det här målet kan användas för anpassning av annonser på plats
Personalisering på plats

Förstå skillnaderna i segmentbefolkning mellan Audience Manager och Experience Platform aep-aam-segment-population-differences

Antalet segmentpopulationer kan variera mellan Audience Manager och Experience Platform. Segmentnummer för liknande eller identiska målgrupper bör vara nära, men skillnaderna i populationer kan bero på faktorer som listas nedan.

Segmentutvärdering i Experience Platform

Audience Manager uppdaterar rapportnummer i gränssnittet en gång om dagen. Tidpunkten för den här uppdateringen justeras sällan mot tidpunkten för segmentutvärderingen i Experience Platform.

Skillnader mellan regler för profilsammanslagning och kopplingsprofiler

Profile Merge Rules i Audience Manager och Merge Policies i Experience Platform fungerar olika, och det identitetsdiagram som används för varje bild varierar. På grund av detta förväntas vissa skillnader mellan segmentpopulationerna.

NOTE
När ni delar segment från Experience Platform till Audience Manager är det er plattformsorganisation standardprincip för sammanslagning har företräde framför sammanfogningsprincip som används av segmentet delas med Audience Manager. Om t.ex. det delade segmentets kopplingsregel tillåter ID-sammanfogningMen det gör inte organisationens standardpolicy för sammanfogning, vilket kan leda till skillnader i befolkningsgrupper mellan Platform och Audience Manager.

Segmentdisposition i Experience Platform

Integrationen mellan Adobe Experience Platform och Audience Manager har ett antal gemensamma standarder identitetsnamnutrymmen för alla kunder: ECID, IDFA, GAID, hash-kodade e-postadresser (EMAIL_LC_SHA256), AdCloud ID. Om era Experience Platform-segment använder någon av dessa som primär identitet för de kvalificerade profilerna räknas profilerna i Audience Manager-egenskaper och segment.

NOTE
Målgrupper i Experience Platform med identiteter som är märkta med råa e-postmeddelanden visas aldrig i Audience Manager.

Om du till exempel hade ett Experience Platform-segment,"Alla mina kunder", och de kvalificerade profilerna skulle vara CRM-ID, ECID, IDFA, raw och hash-adresser, skulle motsvarande segment i Audience Manager endast innehålla profiler som är avaktiverade från ECID, IDFA och hash-kodade e-postadresser. Segmentpopulationen i Audience Manager skulle vara mindre än den i Experience Platform.

Segmentdelning mellan Experience Platform och Audience Manager - segmentdisposition

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695