Åtkomstkontroll för Customer Journey Analytics

Customer Journey Analytics styrs av tre behörighetsnivåer eller tre roller: produktadministratörsroll, administratörsroll för produktprofil och åtkomst på användarnivå. I det här avsnittet förklaras de här rollerna mer ingående.

Dessutom diskuterar vi mer detaljerade sätt att begränsa åtkomsten, t.ex. kurering av arbetsytor och radnivå samt åtkomstkontroll på värdenivå.

Produktadministratörsroll

Användare som har tilldelats rollen Produktadministratör får som standard de behörigheter som krävs för att utföra de flesta åtgärder inom Customer Journey Analytics. För vissa uppgifter krävs dock ytterligare behörigheter.

Så här lägger du till en användare som produktadministratör:

 1. Gå till Admin Console.

 2. Välj Customer Journey Analytics > Administratörer tab > Lägg till administratör.

  De användare du har lagt till får Standardbehörigheter för produktadministratör. Du kan också ge dem ytterligare behörigheter vid behov.

Standardbehörigheter för produktadministratör

Produktadministratörer har behörighet att utföra de flesta åtgärder inom Customer Journey Analytics.

Produktadministratörer har som standard behörighet att utföra följande uppgifter:

 • Skapa, uppdatera och ta bort datavyer
 • Uppdatera och ta bort projekt, filter, beräknade värden, målgrupper, anteckningar eller filter som skapats av andra användare
 • Dela arbetsyteprojekt till alla användare
 • Hantera rapporteringsaktivitet i Rapporteringsaktivitetshanteraren
 • Exportera fullständiga tabeller från Analysis Workspace

Ytterligare behörigheter för produktadministratör

Förutom att läggas till som produktadministratör i Customer Journey Analytics produktprofil i Admin Consolekrävs ytterligare tillstånd för att kunna utföra följande uppgifter i Customer Journey Analytics:

 • Skapa, uppdatera och ta bort data Anslutningar

  Användarna måste vara en del av en Experience Platform produktprofil som ger följande behörigheter:

  • Datamodellering: Visa scheman, Hantera scheman

  • Datahantering: Visa datauppsättningar, Hantera datauppsättningar

  • Inmatning av data: Hantera källor

  • Visa identitetsnamnutrymmen

   Mer information om behörigheter i Experience Platform finns i Åtkomstkontroll i Adobe Experience Platform.

 • Exportera datauppsättningar till molnet Destinationer

  note availability
  AVAILABILITY
  Möjligheten att exportera datauppsättningar till molnet är i den begränsade testfasen av releasen och är kanske inte tillgänglig än i din miljö. Den här anteckningen tas bort när funktionen är allmänt tillgänglig. Mer information om Customer Journey Analytics finns i Funktionsreleaser för Customer Journey Analytics.

  För att kunna utföra den här uppgiften behöver användare även följande behörigheter i Experience Platform:

Administratörsroll för produktprofil

En produktprofil är en uppsättning behörigheter. Produktprofiladministratörer kan

 • Skapa och hantera enskilda produktprofiler, som att lägga till nya användare eller hantera användargrupper och deras tillhörande produktprofiler.

 • I Customer Journey Analytics kan du redigera datavyer som ingår i en produktprofil som de hanterar. De kan inte skapa nya datavyer.

Åtkomst på användarnivå

Tabellen nedan visar de viktigaste åtkomstbehörigheterna för olika Customer Journey Analytics-funktioner för icke-produktadministratörer och CJA-produktadministratörer. Genom att förstå dessa behörigheter kan användarna effektivt navigera och utnyttja CJA utifrån sin roll och sitt ansvar inom organisationen.

CJA-produktfunktioner
Icke-produktadministratörer (användare)
Produktadministratörer
Datavyer
Kan inte visa/uppdatera/skapa/ta bort
Kan skapa/uppdatera/ta bort
Anslutningar
Kan inte visa/uppdatera/skapa/ta bort
Kan skapa/uppdatera/ta bort
Filter
Kan skapa
Kan skapa
Projekt
Kan skapa
Kan skapa/uppdatera/ta bort
Målgrupper
Kan skapas med specialbehörigheter i Admin Console
Kan skapa
Beräknade värden
Kan skapas med specialbehörigheter i Admin Console
Kan skapa

Projektstrukturering för arbetsyta

En annan åtkomstnivå kan användas på rapportnivån i arbetsytan. Du kan begränsa åtkomsten till specifika komponenter för vissa användare. Mer information om hur du begränsar komponenter (dimensioner, mått, filter, datumintervall) på projektnivån för arbetsytan och hur kurvan är kopplad till datavyer finns i Kuratprojekt.

Ge åtkomst till enskilda mått eller mått

Du kan inte bevilja eller neka tillstånd för enskilda mått eller mått i Customer Journey Analytics på samma sätt som i vanliga Adobe Analytics. Mätvärden och dimensioner kan ändras i datavyer och kan därför komma att ändras i Customer Journey Analytics. Om du ändrar dem ändras även rapporteringen retroaktivt.

Användningsexempel

Här följer några exempel som visar hur åtkomstkontroll kan användas i realtidsscenarier.

Åtkomst från tredje part

En tredje part som ditt företag arbetar med har en teamlead som kan göras till produktprofiladministratör. Den här administratören kan sedan lägga till användare i teamet till den här produktprofilen. Den här administratören kan ge åtkomst till specifika datavyer och lägga till andra användare i den här produktprofilen. De kan också ändra de datavyer som de har kontroll över så att de passar teamets behov.

Åtkomstkontroll på radnivå

Säg att du bara vill ge användarna tillgång till data från en dag. Så här begränsar du åtkomsten till de raderna:

 1. Skapa ett filter i Customer Journey Analytics där Day är det datum som du vill att de ska ha dataåtkomst till.
 2. I Data views > Settingslägger du till det filtret i datavyn.
 3. Spara datavyn så tillämpas filtret automatiskt på datauppsättningen. Alla rader som inte passar filterdefinitionen exkluderas nu automatiskt från den redigerade datavyn.
 4. Skapa en ny produktprofil i Admin Console, lägg till användare i den och begränsa deras åtkomst till den här datavyn.

Åtkomstkontroll på värdenivå

Användare som har åtkomst till en datavy kan bara arbeta med de mått och mått som Admin har inkluderat i den här datavyn. Administratörer kan använda Inkludera/exkludera funktioner i datavyer för att t.ex. utesluta vissa dimensionsvärden från en datavy.

Här är ett vårdrelaterat exempel: Låt oss säga att du skapar ett mätvärde som kallas"Hypertension" i en datavy, från en datauppsättning som innehåller dessa data. Det faktum att det är ett mått skulle göra det möjligt att se det sammanlagda värdet av detta mätresultat, men inte de enskilda patienter som faller under det.

Customer Journey Analytics behörigheter i Admin Console

The Permissions är en del av varje produktprofil i Admin Console. Du kan lägga till användare i specifika produktprofiler. Sedan tilldelar du rättigheter till specifika datavyer och anger vilka behörigheter användarna i en produktprofil har. Här är Customer Journey Analytics-specifika behörigheter:

behörigheter för Admin Console

Behörighet
Definition
Data Views
Om du växlar Auto-Include till On, kan användare som är en del av den här produktprofilen visa alla befintliga och nyligen skapade datavyer. Om den här inställningen är Off kan du välja särskilda datavyer som användarna har tillgång till.
Reporting Tools:
Audit Logs Access
Den här behörigheten tvingar behörighetskontrollen på API och användargränssnittet för granskningsloggar.
Analysis Workspace Access
Tillåter användare åtkomst till Analysis Workspace i Customer Journey Analytics.
Guided Analysis Access
Låter användarna skapa Guidade analysprojekt.
Prognos
Tillåter användare att få åtkomst till funktionen Prognosticering i Analysis Workspace
Reporting Usage Admin
Låter användarna visa och ta bort alla rapporter som körs i deras företag.
Reporting Usage View
Låter användarna se alla samtidiga rapporteringsbegäranden.
Fullständig tabellexport
Tillåter användare exportera hela tabeller till molnet.
Calculated Metrics Creation
Låter användarna skapa beräknade värden.
Filter Creation
Låter användarna skapa filter.
Labs Access
Ger användarna åtkomst till Labs i Customer Journey Analytics.
Annotation Creation
Låter användarna skapa anteckningar.
Audience Creation
Låter användarna skapa målgrupper.
Audience View
Låter användarna visa målgrupper.
Dela projektlänkar med vem som helst
Tillåter användare dela projekt med vem som helst.
Data View Tools:
Fullständig tabellexport
Tillåter användare exportera hela tabeller till molnet.
Åtkomst till SQL Query Service
Ger användarna åtkomst Frågetjänst i AEP.
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79