Frågor och svar

Översikt

Det här dokumentet innehåller svar på vanliga frågor om Adobe Experience Platform destinationer. För frågor och felsökning relaterade till andra Platform tjänster, inklusive sådana som har påträffats i alla Platform API:er, se Felsökningsguide för Experience Platform.

Vanliga frågor om destinationer

Varför visas olika antal profiler i användargränssnittet i Experience Platform och i de exporterade CSV-filerna?

Detta är ett normalt beteende på grund av hur Experience Platform utför segmentering.

Direktuppspelningssegmentering uppdaterar profilantalet för direktuppspelningssegment under hela dagen, medan batchsegmentering uppdaterar profilantalet för batchsegment en gång var 24:e timme.

När segmentets exportschema skiljer sig från segmenteringsschemat, räknas profilen mellan användargränssnittet och det exporterade CSV filen kommer att vara annorlunda, särskilt när det gäller direktuppspelningssegment.

Se Dokumentation för segmenteringstjänst för mer information.

Facebook Custom Audiences

Vad behöver jag göra innan jag kan aktivera målgrupper i Facebook Custom Audiences?

Innan du kan skicka målgruppssegment till Facebookmåste du uppfylla följande krav:

  • Dina Facebook användarkontot måste ha Manage campaigns behörighet aktiverad för annonskontot som du tänker använda.
  • The Adobe Experience Cloud företagskonto måste läggas till som annonspartner i Facebook Ad Account. Använd business ID=206617933627973. Se Lägg till partners i din Business Manager i Facebook-dokumentationen.
    VIKTIGT

    När du konfigurerar behörigheter för Adobe Experience Cloud måste du aktivera Hantera kampanjer behörighet. Det krävs för Adobe Experience Platform-integreringen.

    * Läs och signera Facebook Custom Audiences Användarvillkor. Gör det genom att gå till `https://business.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos/?act=[accountID]`, där `accountID` är din Facebook Ad Account ID.

Måste jag lägga till några appar eller pixlar i Facebook annonserarkonto?

Nej. Eftersom detta inte är en pixelbaserad integrering behöver du inte lägga till några pixlar i annonskontot.

Hur lång tid tar det för Facebook att bearbeta information från Adobe Experience Platform?

Från om med mars 2021 Facebook Custom Audiences behöver upp till en timme för att bearbeta information som tas emot från Platform.

Kan jag använda Facebook Custom Audiences för målgruppsanpassning i andra Facebook appar, som Instagram?

Du kan använda Facebook Custom Audiences målgruppsanpassning för olika Facebook-program som stöds av Facebook Custom Audiences, inklusive Facebook, Instagram, Audience Networkoch Messenger. Valet av den app som annonsörer vill köra kampanjer på anges på placeringsnivån i Facebook Ads Manager.

Vad är skillnaden mellan Facebook Custom Audiences anslutning och Facebook Pixel tillägg?

The Facebook Custom Audiences anslutningsanvändning Platform identiteter när målgrupper skickas till Facebook, samtidigt som Facebook Pixel anslutning använder Facebook pixlar som är integrerade på en webbplats.

Dessa två integreringar kompletterar varandra och ni kan använda båda för att få bättre målgruppstäckning. Du kan till exempel använda Facebook Pixel tillägg för sökning av besökare på webbplatser som inte har skapat något konto, medan Facebook Custom Audiences kan hjälpa er att inrikta er på befintliga kunder utifrån Platform identiteter.

Kan Adobe Experience Platform integreras med Facebook Custom Audiences ger du stöd för att hindra användare från att nå en viss publik när de inte längre är kvalificerade för det?

Ja, integreringen stöder borttagning av användare från Facebook Custom Audiences när de inte längre är kvalificerade.

Hur ska jag hash-koda målgruppsdata innan jag skickar dem till Facebook?

Facebook kräver att ingen personligt identifierbar information (PII) skickas klart. Därför aktiverades målgrupperna Facebook kan vara avstängd hash identifierare, till exempel e-postadresser eller telefonnummer.

Detaljerade förklaringar av kraven för ID-matchning finns i Krav för ID-matchning.

Vilken typ av identiteter kan jag aktivera i Facebook Custom Audiences?

Facebook Custom Audiences har stöd för aktivering av följande identiteter: hash-kodade e-postmeddelanden, hashade telefonnummer, GAID, IDFAoch anpassade externa ID:n.

Kan jag skapa flera Facebook-mål i plattformsgränssnittet för separata Facebook-konton?

Ja. En Facebook-destination i Experience Platform är 1:1 till ett annonskonto i Facebook. Du kan skapa ett separat Facebook-mål för varje Facebook-annonskonto i ditt företag. Följ självstudiekurs om målanslutning och ansluta till ett separat Facebook-konto för varje nytt Facebook-mål i användargränssnittet för plattformen. Det finns ingen gräns för hur många Facebook-annonskonton du kan ansluta till.

Google kundmatchning

När jag exporterar segment till Google Customer Match, varför visas extra siffror i slutet av segmentnamnen i Google-gränssnittet?

Google kräver att segmentnamnen är unika. Siffrorna du ser är UNIX-tidsstämplar och de läggs till så att segmentnamnen förblir unika om du mappar samma segment till flera Google-mål.

linkedIn Matched Auditions

Måste jag lägga till några appar eller pixlar i LinkedIn annonserarkonto?

Nej. Eftersom detta inte är en pixelbaserad integrering behöver du inte lägga till några pixlar i annonskontot.

Vad behöver jag göra innan jag kan aktivera målgrupper i LinkedIn Matched Audiences?

Innan du kan använda LinkedIn Matched Audience mål, se till att LinkedIn Campaign Manager kontot har Creative Manager behörighet eller högre.

Så här redigerar du LinkedIn Campaign Manager användarbehörigheter, se Lägg till, redigera och ta bort användarbehörigheter på annonskonton i LinkedIn-dokumentationen.

Hur ska jag hash-koda målgruppsdata innan jag skickar dem till LinkedIn?

LinkedIn kräver att ingen personligt identifierbar information (PII) skickas klart. Därför aktiverades målgrupperna LinkedIn kan vara avstängd hash identifierare, till exempel e-postadresser eller telefonnummer.

Detaljerade förklaringar av kraven för ID-matchning finns i Krav för ID-matchning.

Vilken typ av identiteter kan jag aktivera i LinkedIn?

LinkedIn Matched Audiences har stöd för aktivering av följande identiteter: hash-kodade e-postmeddelanden, GAIDoch IDFA.

Personalisering på samma sida och nästa sida via Adobe Target och anpassade anpassningsmål

Måste jag använda Experience Platform Web SDK för att skicka målgrupper och attribut till Adobe Target?

Nej, Web SDK behöver inte aktivera målgrupper till Adobe Target.

Om at.js används i stället för Web SDK, men endast nästa sessionspersonalisering stöds.

För personalisering på samma sida och nästa sida användningsfall måste du använda antingen Web SDK eller API för Edge Network Server. Läs dokumentationen om aktivera målgrupper mot kantmål om du vill ha mer information om implementeringen.

Finns det någon gräns för hur många attribut jag kan skicka från Real-time Customer Data Platform till Adobe Target eller ett anpassat anpassningsmål?

Ja, personalisering på samma sida och nästa sida stöder maximalt 30 attribut per sandlåda när målgrupper aktiveras till Adobe Target eller anpassade personaliseringsmål. Läs mer om aktiveringsskydd i dokumentation för skyddsutkast.

Vilka typer av attribut stöds för aktivering (t.ex. arrayer, kartor etc.)?

För närvarande stöds endast bladnivåattribut för aktivering.

När jag har skapat en målgrupp i Experience Platform, hur lång tid tar det för den målgruppen att bli tillgänglig för kantsegmentering?

Målgruppsdefinitioner sprids till Edge Network på upp till en timme. Men om en målgrupp aktiveras inom den första timmen kan vissa besökare som skulle ha kvalificerat sig för målgruppen missas.

Var kan jag se de aktiverade attributen i Adobe Target?

Attribut kommer att vara tillgängliga för användning i Target i JSON och HTML erbjudanden.

Kan jag skapa ett mål utan ett datastream och sedan lägga till ett datastream till samma mål vid en senare tidpunkt?

Detta stöds för närvarande inte via målgränssnittet. Om du behöver hjälp kan du kontakta din Adobe-representant.

Vad händer om jag tar bort ett Adobe Target-mål?

När du tar bort ett mål tas alla målgrupper och attribut som är mappade under målet bort från Adobe Target och de tas även bort från Edge Network.

Fungerar integreringen med Edge Network Server API?

Ja, API:t för Edge Network Server fungerar med målet för anpassad anpassning. Eftersom profilattribut kan innehålla känsliga data, kräver Custom Personalization-målet att du använder Edge Network Server API för datainsamling för att skydda dessa data. Dessutom måste alla API-anrop göras i en autentiserad kontext.

Jag kan bara ha en kopplingsregel som är aktiv i farten. Kan jag bygga målgrupper som använder en annan sammanslagningspolicy och ändå skicka dem till Adobe Target som strömningssegment?

Nej. Alla målgrupper som du vill aktivera för Adobe Target måste använda en sammanfogningsprincip.

Tillämpas etiketter och tvångsåtgärder (DULE) och godkännandeprinciper för dataanvändning?

Ja. The Datastyrnings- och godkännandeprinciper som har skapats och associerats med de valda marknadsföringsåtgärderna styr aktiveringen av de valda attributen.

På denna sida