Översikt över policytillämpning

En gång etiketter för dataanvändning har tillämpats och dataanvändningsprinciper har definierats kan du tillämpa dessa policyer för att förhindra dataåtgärder som utgör policyöverträdelser.

NOTE
Det här dokumentet fokuserar på efterlevnaden av dataanvändningsprinciper. Mer information om åtkomstkontrollprinciper finns i handboken om attributbaserad åtkomstkontroll.

Det finns två metoder för policytillämpning i Adobe Experience Platform: automatisk tillämpning och API-baserad tillämpning.

Automatisk kontroll

Experience Platform utnyttjar funktioner för datalinje, dataklassificering och policyhantering för att automatiskt utvärdera och upptäcka överträdelser av policyer. Se översikten på automatisk policytillämpning för mer information.

API-baserad tillämpning

The Policy Service API innehåller slutpunkter som gör att du kan testa marknadsföringsåtgärder mot datauppsättningar eller godtyckliga kombinationer av dataanvändningsetiketter för att kontrollera om några policyöverträdelser inträffar. Baserat på API-svaret kan ni sedan skapa protokoll i ert upplevelseprogram för att på ett lämpligt sätt följa regelefterlevnaden för datastyrning.

Se självstudiekursen om API-baserad tillämpning för steg om hur du utvärderar principer med API:t.

recommendation-more-help
834e0cae-2761-454a-be4d-62f0fd4b4456