Twitter Custom Audiences anslutning

Översikt

Rikta er till era befintliga följare och kunder i Twitter och skapa relevanta återmarknadsföringskampanjer genom att aktivera era målgrupper som skapats inom Adobe Experience Platform.

Förutsättningar

Innan du konfigurerar Twitter Custom Audiences ska du kontrollera att du uppfyller följande krav för Twitter.

 1. Dina Twitter Ads kontot måste vara reklamberättigat. Nytt Twitter Ads Konton är inte berättigade till reklam under de första två veckorna efter att de har skapats.
 2. Ditt Twitter-användarkonto som du har auktoriserat åtkomst till i Twitter Audience Manager måste ha Partner Audience Manager behörighet aktiverad.

Identiteter som stöds

Twitter Custom Audiences stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan. Läs mer om identiteter.

Målidentitet Beskrivning Överväganden
device_id IDFA/AdID/Android ID Google Advertising ID (GAID) och Apple ID for Advertisers (IDFA) stöds i Adobe Experience Platform. Mappa dessa namnutrymmen och/eller attribut från källschemat i enlighet med mappningssteg av arbetsflödet för målaktivering.
e-post E-postadress(er) för användaren Mappa dina e-postadresser med oformaterad text och dina SHA256-hashed-e-postadresser till det här fältet. När källfältet innehåller ohash-kodade attribut markerar du Apply transformation alternativ, att ha Platform automatiskt hash-koda data vid aktiveringen. Om du hash-kodar dina kunders e-postadresser innan du överför dem till Adobe Experience Platform måste dessa identiteter hash-kodas med SHA256, utan något salt.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Segment export Du exporterar alla medlemmar i ett segment (publik) med de identifierare som används i Twitter Custom Audiences-målet.
Exportfrekvens Streaming Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på segmentutvärdering skickar kopplingen uppdateringen nedåt till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Användningsexempel

För att du bättre ska förstå hur och när du ska använda Twitter Custom Audiences mål, här är exempel på användningsområden som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa genom att använda den här destinationen.

Användningsfall 1

Rikta er till era befintliga följare och kunder i Twitter och skapa relevanta återmarknadsföringskampanjer genom att aktivera era målgrupper som skapats inom Adobe Experience Platform som List Custom Audiences i Twitter.

Anslut till mål

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du Manage Destinations åtkomstkontrollbehörighet. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Autentisera till mål

 1. Hitta Twitter Custom Audiences mål i målkatalogen och välj Set Up.
 2. Välj Connect to destination.
  Autentisera till LinkedIn
 3. Ange dina Twitter-uppgifter och välj Logga in.

Fyll i målinformation

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Account ID: Dina Twitter Ads konto-ID. Det finns i Twitter Ads inställningar.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om status för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden prenumerera på destinationsvarningar med hjälp av användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera segment till den här destinationen

VIKTIGT

Om du vill aktivera data måste du ha Manage Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Läs Aktivera profiler och segment för att direktuppspela segmentexportmål om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppssegment till det här målet.

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

Ytterligare resurser

När du mappar målgruppssegment till Twitter måste du se till att följande krav för namngivning av segment uppfylls:

 1. Ge segmentmappningsnamn som kan läsas av människor. Vi rekommenderar att du använder samma namn som du använde för Experience Platform-segmenten.
 2. Använd inte specialtecken (+ & , % : ; @ / = ? $) i namn på segmentmappning och segmentmappning. Om Experience Platform-segmentnamnet innehåller dessa tecken tar du bort dem innan du mappar segmentet till ett Twitter-mål.

Mer information om List Custom Audiences i Twitter finns i Twitter-dokumentation.

På denna sida