Airship Tags anslutning

Senaste uppdatering: 2024-01-22
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Översikt

Airship är den ledande plattformen för kundengagemang, som hjälper er att leverera meningsfulla, personaliserade meddelanden i alla kanaler till era användare under hela kundlivscykeln.

Den här integreringen överför målgruppsdata från Adobe Experience Platform till Airship as Taggar för målinriktning eller utlösande åtgärder.

Mer information om Airship, se Airship Docs.

TIPS

Målanslutningen och dokumentationssidan skapas och underhålls av Airship team. Om du har frågor eller uppdateringsfrågor kontaktar du dem direkt på support.airship.com.

Förutsättningar

Innan du kan skicka dina Adobe Experience Platform-målgrupper till Airshipmåste du:

 • Skapa en tagggrupp i Airship projekt.
 • Generera en innehavartoken för autentisering.
TIPS

Skapa en Airship konto via den här signeringslänken om du inte redan gjort det.

Målgrupper

I det här avsnittet beskrivs vilka typer av målgrupper du kan exportera till det här målet.

Målgruppsursprung Stöds Beskrivning
Segmentation Service Målgrupper som skapats genom Experience Platform Segmenteringstjänst.
Anpassade överföringar Målgrupper importerad till Experience Platform från CSV-filer.

Exportera typ och frekvens

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt Typ Anteckningar
Exporttyp Audience export Du exporterar alla medlemmar i en målgrupp med de identifierare som används i målet för Airship-taggar.
Exportfrekvens Streaming Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på målgruppsutvärdering skickar anslutningsprogrammet uppdateringen nedströms till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Tagggrupper

Målgrupper i Adobe Experience Platform liknar Taggar i Airship, med små skillnader i genomförandet. Den här integreringen mappar statusen för en användares medlemskap i ett Experience Platform-segment till förekomsten eller frånvaron av en Airship -tagg. I en publik på Platform där xdm:status ändringar i realized, läggs taggen till i Airship kanal eller namngiven användare som profilen är mappad till. Om xdm:status ändringar i exited, tas taggen bort.

Om du vill aktivera den här integreringen skapar du en tagggrupp in Airship namngiven adobe-segments.

VIKTIGT

När du skapar en ny tagggrupp Kontrollera inte alternativknappen som säger "Allow these tags to be set only from your server". Om du gör det misslyckas integreringen av Adobe-taggar.

Se Hantera tagggrupper för instruktioner om hur du skapar tagggruppen.

Generera innehavartoken

Gå till Settings " APIs & Integrations i Kontrollpanel för luftfartyget och markera Tokens i den vänstra menyn.

Klicka på Create Token.

Ange ett användarvänligt namn för din token, t.ex. "Adobe Tags Destination", och välj "All Access" för rollen.

Klicka Create Token och spara informationen konfidentiellt.

Användningsfall

För att du bättre ska förstå hur och när du ska använda Airship Tags mål, här är exempel på användningsområden som Adobe Experience Platform-kunder kan lösa genom att använda denna destination.

Använd skiftläge 1

Återförsäljare eller underhållningsplattformar kan skapa användarprofiler för sina lojalitetskunder och skicka dessa målgrupper till Airship för målgruppsanpassning av budskap i mobilkampanjer.

Använd skiftläge 2

Trigga personliga meddelanden i realtid när användare faller in i eller ut från en viss målgrupp inom Adobe Experience Platform.

En återförsäljare skapar t.ex. en jeans varumärkesspecifik publik i Platform. Den återförsäljaren kan nu utlösa ett mobilt meddelande så snart någon sätter sin jeans för ett visst varumärke.

Anslut till målet

VIKTIGT

Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Autentisera till mål

Om du vill autentisera mot målet fyller du i de obligatoriska fälten och väljer Connect to destination.

 • Bearer token: den innehavartoken som du genererade från Airship kontrollpanel.

Fyll i målinformation

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.

 • Name: Ange ett namn som hjälper dig att identifiera det här målet.
 • Description: Ange en beskrivning för det här målet.
 • Domain: välj antingen ett datacenter för USA eller EU, beroende på vilket Airship datacenter gäller för den här destinationen.

Aktivera aviseringar

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera målgrupper till det här målet

VIKTIGT

För att aktivera data behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Se Aktivera målgruppsdata för direktuppspelad målgruppsexport för instruktioner om hur du aktiverar målgrupper till det här målet.

Mappningsöverväganden

Airship -taggar kan anges antingen på en kanal, som representerar enhetsinstans, t.ex. iPhone, eller en namngiven användare, som mappar alla användarens enheter till en gemensam identifierare, t.ex. ett kund-ID. Om du har e-postadresser med oformaterad text som primär identitet i ditt schema, markerar du e-postfältet i ditt Source Attributes och mappa till Airship namngiven användare i den högra kolumnen under Target Identities, vilket visas nedan.

Mappning av namngivna användare

För identifierare som ska mappas till en kanal, d.v.s. en enhet, mappar du till lämplig kanal baserat på källan. Följande bilder visar hur du mappar ett Google Advertising ID till ett Airship Android-kanal.

Anslut till luftfartygets taggar
Anslut till luftfartygets taggar
Kanalmappning

Dataanvändning och styrning

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, se Datastyrning - översikt.

På denna sida