Skapa eller redigera filter i Adobe Workfront

Du kan begränsa mängden information som visas på skärmen i en lista med objekt med ett filter. Du kan definiera vissa villkor baserat på viss information om ett objekt och bara visa de objekt som uppfyller dessa villkor.

Du kan använda följande typer av filter i Adobe Workfront:

 • Snabbfilter i en lista med objekt för att hitta ett objekt med hjälp av ett nyckelord. Det här är temporära filter som du inte kan spara för framtida bruk.

  Mer information om snabbfilter finns i Använda snabbfiltret i en lista.

 • Permanenta filter som du kan spara och använda flera gånger i flera listor och rapporter. I den här artikeln beskrivs hur du skapar ett permanent filter eller redigerar ett befintligt i en lista eller rapport.

 • Filter inom andra områden av Workfront, utanför listor och rapporter.

  En lista över alla filter i Workfront och de områden där du kan använda dem finns i Filteröversikt.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront-plan* Alla
Adobe Workfront-licens*

Nytt: Medarbetare eller högre

eller

Aktuell: Begäran eller senare

OBS!

Om du vill redigera ett filter i en rapport måste du ha följande licens:

Nytt: Standard

eller

Aktuell: Planera

Konfigurationer på åtkomstnivå*
 • Redigera åtkomst till filter, vyer och grupperingar

OBS!

Om du vill redigera ett filter i en rapport måste du ha följande åtkomstnivåkonfiguration förutom Redigera åtkomst till filter, vyer och grupperingar:

 • Redigera åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar

OBS!

Om du inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Hantera behörigheter till ett filter

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Typer av gränssnitt som bygger på filter

Du kan skapa filter med hjälp av de typer av filterverktyg som beskrivs i tabellen nedan:

Builder-typ
Filterobjekt
Var finns
Standard Builder
 • Projekt

 • Uppgifter

 • Problem

 • Portfolio

 • Program

 • Användare

 • Mallar

 • Grupper

 • Listor
 • Projektlistan i scenarioplaneraren

  Scenario Planner kräver ytterligare licens. Mer information om Workfront Scenarioplan finns i Översikt över scenarioplanen.

OBS!

Standardverktyg för filter är inte tillgängliga i rapporter.

Legacy builder
Alla objekt
Listor och rapporter

Mer information om Workfront-objekt finns i Förstå objekt i Adobe Workfront.

Tänk på följande när du skapar filter med de olika gränssnitten:

 • Du hittar standardverktyget på samma platser som du hittar det gamla filtergränssnittet för de områden som listas i tabellen ovan.

 • Standardverktyget är standardgränssnittet för alla områden där det är tillgängligt. Om du vill växla till det äldre filterverktyget klickar du på menyn Mer bredvid Filter och väljer Gå tillbaka till äldre filter.

  Gå tillbaka till äldre filter

 • Sparade filter är tillgängliga i båda verktygen, oavsett vilken upplevelse du använde när du skapade dem från början. Om du till exempel har skapat ett filter med hjälp av det äldre verktyget kan du även hitta och ändra det i standardgränssnittet för verktyget.

  note tip
  TIP
  Ett Alla-filter ingår inte i standardverktyget eftersom alla listobjekt visas när inga filter används. Klicka på Rensa alla längst upp till höger i verktyget för att rensa alla aktiva filter och visa alla objekt. Om Rensa alla är nedtonat tillämpas inga filter.
 • Standardversioner och äldre versioner har en något annorlunda syntax när du skapar flerprogramsfilter som kombinerar operatorerna AND och OR. Det innebär att dessa filter kan visas på olika sätt när du växlar från en byggare till en annan.

  note info
  INFO
  Följande scenario finns:
  1. Använd standardverktyget för att skapa ett filter med följande syntax:

   (A OR B) AND C

  2. Växla till det äldre verktyget och redigera filtret med syntaxen för det äldre verktyget enligt beskrivningen i avsnittet Skapa eller redigera ett filter i det äldre verktyget i den här artikeln. Syntaxen för den äldre versionen av Builder visar filtersatserna enligt följande:

   A AND C
   OR
   B AND C

  3. Ändra filtret i det äldre gränssnittet.

  4. Växla tillbaka till standardverktyget. Filterprogramsatsen visas i enlighet med logiken som stöds i det äldre verktyget, enligt beskrivningen ovan.

   Filtret visas i standardgränssnittet i Builder enligt följande:

   A AND C
   OR
   B AND C

   Det beror på att filtret har ändrats i det äldre gränssnittet.

Skapa eller redigera ett filter i standardverktyget

Du kan skapa filter med hjälp av standardgränssnittet i Builder på följande sätt:

 • Från början
 • Redigera ett befintligt filter
 • Duplicera ett befintligt filter
 • Duplicera ett befintligt filter, redigera det och spara det som ett nytt filter

Skapa ett filter med standardgränssnittet i Builder:

 1. Gå till en lista där du vill skapa ett filter eller som innehåller det filter som du vill anpassa.

 2. Klicka på ikonen Filter Filter för att öppna Builder-gränssnittet.

  Standardfilterverktyg

 3. Granska följande filterlistor:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Favoriter Filter som du markerade som favoriter. När du väljer ett filter visas dess ursprungliga plats under filternamnet och den döljs i den ursprungliga listan om du inte tar bort den som favorit.
  Sparad Filter som du har skapat och sparat själv. Som standard visas sparade filter i den här listan i den ordning som de senast sparades, men filternamnen kan dras för att ändra ordningen på listan manuellt.
  Systemstandard Workfront standardfilter och filter som Workfront-administratören har lagt till i din filterlista, antingen på systemnivå eller i layoutmallen.
  Delas med mig Filter som andra har skapat och delat med dig eller som är gemensamma för hela systemet.
 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Nytt filter om du vill skapa ett filter från grunden.

  • Håll pekaren över ett befintligt filter som du har behörighet att hantera och klicka på ikonen Redigera Redigera för att redigera det.

   eller

   Håll pekaren över ett befintligt filter som du har behörighet att visa, klicka på menyn Mer Mer och klicka på Duplicera för att kopiera det befintliga filtret och redigera en kopia.

  Fler menyalternativ

 5. (Villkorligt) Välj bland följande alternativ beroende på om du vill söka efter objekt som matchar alla eller några programsatser i en filtergrupp:

  table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Inkludera om alla är sanna Objekten som hittas av filtret måste matcha alla filtervillkor i en filtergrupp. I det här fallet är filterprogramsatserna anslutna av operatorn AND. Det här är standardvalet.
  Inkludera om något är sant Objekten som hittas av filtret måste matcha eventuella filtervillkor i en filtergrupp. I det här fallet kopplas filterprogramsatserna av operatorn OR.

  Inkludera om alla eller några eller sanna listrutor

  Mer information om filteroperatorer finns i Filteröversikt.

 6. Klicka på den nedrullningsbara menyn för att visa en lista över nyligen använda fält och föreslagna fält att filtrera efter. De föreslagna fälten visas för närvarande i listan som du filtrerar.

  Du kan också välja Bläddra i fält om du vill visa en lista över alla fält som du kan filtrera efter. Fälten i den avancerade sökningen grupperas efter objektkategori.

  Hitta ett fält att filtrera efter

 7. Klicka på modifieringslistrutan för att välja en modifierare. Standardmodifieraren är "Lika med".

  Mer information finns i Filter- och villkorsmodifierare.

  note tip
  TIP
  När du skapar filtret visas resultatet omedelbart i listan. Om filterpanelen täcker listan kan du stänga den för att se visningen. Den information du angav finns kvar i verktyget när du öppnar panelen igen.
 8. Börja skriva värdet för ett fält som du vill filtrera efter. Börja till exempel skriva namnet på ett problem om du vill filtrera efter Issue:Name. Markera värdet när det visas i listan.

  note tip
  TIP
  Beroende på vilken modifierare du har valt kan du välja flera värden.
 9. Klicka på Lägg till filter om du vill välja ett annat fält och lägga till ett filtervillkor i filterinstruktionen.

 10. (Valfritt) Klicka på ikonen Ta bort Ta bort om du vill ta bort befintliga filtersatser.

  eller

  Klicka på Rensa alla för att rensa alla filtervillkor.

 11. (Valfritt) Klicka på Lägg till filtergrupp om du vill lägga till ytterligare en uppsättning filtervillkor. Standardoperatorn mellan uppsättningarna är AND. Klicka på operatorn för att ändra den till OR.

  note tip
  TIP
  Du kan använda en annan filtergrupp om du vill att grupperna ska anslutas av en annan operator än operatorn i en filterprogramsats.
  note info
  INFO
  När du filtrerar efter projekt som innehåller"marknadsföring" i namnet som inte är fullständigt och som inte är spärrade, kan du använda följande flera filtergrupper:
  (Project: Name Contains Marketing AND Project: Percent Complete Does not equal 100)
  OR
  (Project: Name Contains Marketing AND Project: Status Does not equal On Hold)
  I det här fallet kopplas varje filterprogramsats av en AND och filtergrupperna kopplas samman med en OR.
 12. (Valfritt) Klicka på Textläge om du vill fortsätta bygga filtret i textläge.

  Välj textläge

  Textlägesgränssnittet öppnas.

  Gränssnitt för textläge

  note tip
  TIP
  Vi rekommenderar att du skapar så mycket av filtret som möjligt med standardgränssnittet för byggaren och bara använder textläget när du måste ändra filtren som bara stöds i textläge.

  Mer information om hur du skapar ett filter med hjälp av textlägesgränssnittet finns i Redigera ett filter i textläge.

 13. Klicka på Avsluta textläge om du vill återgå till standardgränssnittet för verktyget.

  note warning
  WARNING
  Vissa textlägessatser stöds inte i standardverktyget eller det äldre gränssnittet. Om du avslutar textläget när du har skapat den här typen av programsatser kan ett varningsmeddelande genereras.
 14. (Valfritt) Klicka på Använd om du vill använda filtret i listan och visa resultatet.

  Om filtret inte ger några resultat är listan tom.

 15. Klicka på Spara som ny om du vill spara filtret för framtida bruk.

  Namnge och spara filtret

 16. Välj Namnlöst filter och skriv i stället namnet på det nya filtret.

  note tip
  TIP
  Ge filtret ett namn så att du kan hitta det senare. Om du inte namnger filtret kallas det Namnlöst filter i systemet.
 17. Välj en ikon för det nya filtret i listrutan Ikon .

  Välj en ikon för filtret

 18. (Valfritt) Lägg till en beskrivning av filtret för att ange vad som är unikt med det. Beskrivningen visas under filternamnet i filterlistan.

  note tip
  TIP
  När du klickar på Avbryt återgår du till filterbyggområdet.
 19. Klicka på Spara. Filtret sparas i listan Sparat och används i objektlistan.

 20. (Valfritt) Om du vill flytta ett filter till favoritlistan håller du pekaren över ett filter i filterlådan och klickar på ikonen Favorit Favorit .

  eller

  Håll pekaren över ett filter i filterlådan, klicka på menyn Mer Mer och klicka på Favorit.

 21. (Valfritt) Klicka på knappen Staplingsfilter för att aktivera staplade filter. Med det här alternativet kan du använda mer än ett sparat filter. Filterreglerna tillämpas i den ordning som du markerar dem.

  note tip
  TIP
  Det finns ingen gräns för hur många filter du kan välja.
  När du markerar flera filter måste alla villkor för dem uppfyllas samtidigt för att matchande resultat ska visas.

  Stackfilter

  Antalet filter som du har valt visas bredvid filterikonen högst upp i objektlistan.

  Antal markerade filter

 22. (Valfritt) Gör något av följande:

Skapa eller redigera ett filter i det äldre verktyget create-filter-in-legacy-builder

Du kan skapa äldre filter i listor och rapporter på följande sätt:

 • Från början
 • Redigera ett befintligt filter och spara det som ett nytt filter

Oberoende av vilken metod du använder för att skapa filter ser det ut ungefär som när du skapar ett filter från början eller från ett befintligt filter.

 1. Gå till en lista eller rapport som innehåller filtret som du vill anpassa.

 2. Klicka på ikonen Filter Filter .

  note tip
  TIP
  Rapportskaparen måste tillåta att filter kan redigeras för att visa listrutan Filter i en rapport. Standardfiltret Rapport används som standard på en rapport. Standardfiltret för rapporten kan bara anpassas när du redigerar rapporten.

  Listrutan Filter

 3. Klicka på Nytt filter överst i filterlistan.

  eller

  Håll pekaren över det filter som du vill ändra och klicka på ikonen Redigera .

  Verktyget för att anpassa filtret startas.

 4. Gör något av följande:

  • Ändra befintliga filterregler genom att klicka på den befintliga regeln och välja ett nytt alternativ.

  • Lägg till en filterregel genom att klicka på Lägg till en annan filterregel, börja skriva namnet på alternativet som du vill lägga till en regel för i rutan Börja skriva fältnamn och klicka sedan på det när det visas i listrutan.

   Fält som är associerade med objektet i ditt filter visas i rutan Börja skriva fältnamn.

  • Klicka på AND eller OR när du lägger till en filterregel.
   När du lägger till filterregler använder du filtermodifierarna för att fastställa filtervillkoret. Mer information om filtermodifierare finns i Filter- och villkorsmodifierare.

   note note
   NOTE
   När du ansluter en grupp med AND-programsatser med flera OR-programsatser måste du upprepa de fält som inte ändras mellan OR-programsatserna för varje grupp med programsatser.
   Anslutna filtersatser
   När du skapar ett filter för aktiviteter som innehåller ordet"marknadsföring" och som finns i projekt med statusen Aktuell eller Planering, måste du ha följande filterregler:
   Task: Name Contains Marketing
   AND
   Project: Status Equals Current
   OR
   Task: Name Contains Marketing
   AND
   Project: Status Equals Planning
   Även om aktiviteten: Namnet innehåller "marknadsföring" inte ändras mellan de två AND-filtergrupperna, måste det upprepas i den andra gruppen.
  • Ta bort en befintlig filterregel genom att klicka på X-ikonen.

 5. (Valfritt) Klicka på Växla till textläge om du vill lägga till ett filter med hjälp av gränssnittet för textläge.

  Mer information om hur du skapar ett filter med hjälp av textlägesgränssnittet finns i Redigera ett filter i textläge.

 6. Klicka på Spara filter om du vill skapa ett filter eller ersätta det markerade med dina ändringar.

  eller

  Klicka på Spara som nytt filter om du vill skapa ett filter från det markerade filtret.

  Det nya filtret visas i filterlistan och tillämpas automatiskt på den lista eller rapport som du har valt.

 7. (Valfritt) Gör något av följande:

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43