Visual Experience Composer (SPA) med en sida

I Adobe Target, Visual Experience Composer (VEC) ger marknadsförarna möjlighet att skapa aktiviteter och personalisera upplevelser som kan levereras dynamiskt på traditionella flersidiga program via Adobe Target globala mbox. Detta är dock beroende av att du hämtar erbjudanden vid sidinläsning eller efterföljande serveranrop, vilket introducerar fördröjning, vilket visas i diagrammet nedan. Detta arbetssätt fungerar inte så bra med Single Page-program (SPA) eftersom det försämrar användarupplevelsen och programmets prestanda.

Traditionell livscykel jämfört med SPA livscykel

I den senaste versionen presenterar vi nu VEC för SPA. Med VEC for SPA kan marknadsförarna skapa tester och personalisera innehåll på SPA på ett sätt som gör det själv utan kontinuerliga utvecklingsberoenden. VEC kan användas för att skapa A/B-test och Experience Targeting (XT) aktiviteter på populära ramverk som React och Angular.

Adobe Target Vyer och enkelsidiga program

Adobe Target VEC for SPA utnyttjar det nya konceptet Views: en logisk grupp visuella element som tillsammans utgör en SPA. En SPA kan därför betraktas som en övergång via vyer i stället för URL-adresser som baseras på användarinteraktioner. En vy kan vanligtvis representera en hel plats eller grupperade visuella element inom en plats.

Om du vill förklara vad Vyer är kan du navigera på den hypotetiska e-handelsplatsen som implementeras i React och utforska några exempel på Vyer. Klicka på länkarna nedan för att öppna den här webbplatsen på en ny webbläsarflik.

Länk: Hemwebbplats

hemsida

När vi navigerar till hemsidan ser vi omedelbart en hjältebild som främjar en påskförsäljning samt de senaste produkterna som säljer på webbplatsen. I det här fallet kan en vy definieras som hela hemsidan. Detta är praktiskt att notera eftersom vi kommer att gå vidare med detta i avsnittet Implementera Adobe Target-vyer nedan.

Länk: Produktwebbplats

produktwebbplats

När vi blir mer intresserade av produkterna väljer vi att klicka på länken Produkter. På samma sätt som hemsidan kan hela produktwebbplatsen definieras som en vy. Vi kan ge den här vyn namnet"products" precis som sökvägsnamnet i https://experienceleague.adobe.com/developer/ashop-react-demo/at-js/?lang=sv-SE#/products.

produktwebbplats 2

I början av det här avsnittet definierade vi Vyer som hela webbplatsen eller till och med en grupp visuella element på webbplatsen. Som framgår ovan kan de fyra produkter som visas på webbplatsen också grupperas och betraktas som en vy. Om vi vill kalla den här vyn kan vi kalla den för"produkter".

produktwebbplats 3

Vi väljer att klicka på knappen Läs in mer för att utforska fler produkter på webbplatsen. Webbplatsens URL ändras inte i det här fallet. Men en vy här kan bara representera den andra produktraden som visas ovan. Vynamnet kan heta "PRODUCTS-PAGE-2".

Länk: Utcheckning

utcheckningssida

Eftersom vi tyckte om vissa produkter som visas på webbplatsen bestämde vi oss för att köpa ett par. På utcheckningssajten har vi fått möjlighet att välja normal leverans eller expressleverans. Eftersom en vy kan vara vilken grupp som helst av visuella element på en webbplats kan vi kalla den här"Visa leveransinställningar".

Dessutom kan vykonceptet utökas betydligt mer än så. Om marknadsförarna vill anpassa innehållet på webbplatsen beroende på vilken leveransinställning som har valts, kan en vy skapas för varje leveransinställning. När vi väljer Normal leverans får du i så fall namnet"Normal leverans". Om du väljer Express Delivery får du namnet "Express Delivery".

Nu kanske marknadsförarna vill köra ett A/B-test för att se om en ändring av färgen från blå till röd när expressleverans är valt kan öka konverteringsgraden i stället för att behålla knappfärgen blå för båda leveransalternativen.

Implementera Adobe Target Vyer

Nu när vi har täckt vad Adobe Target Views är kan vi utnyttja detta koncept i Target för att göra det möjligt för marknadsförare att köra A/B- och XT-tester på SPA via VEC. Detta kräver en engångsinstallation av utvecklare. Låt oss gå igenom stegen för att konfigurera detta.

 1. Installera på .js 2.x.

  Först måste vi installera på .js 2.x. Den här versionen av at.js utvecklades med SPA i åtanke. Tidigare versioner av at.js och stöder inte Adobe Target Views och VEC for SPA.

  Dialogrutan Implementeringsinformation

  Ladda ned at.js 2.x via Adobe Target-gränssnittet i Administration > Implementation. at.js 2.x kan också distribueras via taggar i Adobe Experience Platform. Adobe Target-tilläggen är dock för närvarande inte aktuella och stöds inte.

 2. Implementera den senaste funktionen i .js 2.x: triggerView() på era webbplatser.

  När du har definierat vyerna för SPA där du vill köra ett A/B- eller XT-test implementerar du at.js 2.x-tester triggerView() med de vyer som skickats in som en parameter. Detta gör att marknadsförarna kan använda VEC för att utforma och köra A/B- och XT-tester för de vyer som definierats. Om triggerView() funktionen är inte definierad för dessa vyer, VEC identifierar inte vyer och marknadsförarna kan därför inte använda VEC för att utforma och köra A/B- och XT-tester.

  adobe.target.triggerView(viewName, options)

  table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5
  Parameter Typ Obligatoriskt? Validering Beskrivning
  viewName Sträng Ja 1. Inga efterföljande blanksteg.
  2. Kan inte vara tom.
  3. Visningsnamnet måste vara unikt för alla sidor.
  4. Varning: Vynamnet får inte börja eller sluta med/'. Detta beror på att kunden vanligtvis extraherar visningsnamnet från URL-sökvägen. För oss: "home" och "/home" är annorlunda.
  5. Varning: Samma vy bör inte aktiveras flera gånger i följd med {page: true} alternativ.
  Ange valfritt namn som en strängtyp som du vill representera din vy. Det här visningsnamnet visas i Modifications -panelen i VEC där marknadsförare kan skapa åtgärder och köra A/B- och XT-aktiviteter.
  alternativ Objekt Nej
  alternativ > sida Boolean Nej TRUE: Standardvärdet för sidan är true. När page=trueskickas meddelanden till edge-servrarna för att öka antalet intryckningar.
  FALSE: När page=false, skickas inga meddelanden för att öka antalet inläsningar. Detta bör användas när du endast vill återge en komponent på en sida med ett erbjudande.

  Nu ska vi gå igenom några exempel på hur man anropar triggerView() funktionen i React för våra hypotetiska SPA:

  Länk: Hemwebbplats

  hemreaktion-1

  Om vi som marknadsförare vill köra A/B-tester på hela hemsidan kanske vi vill kalla vyn"home" som kan extraheras från webbadressen:

  code language-javascript
  function targetView() {
   var viewName = window.location.hash; // or use window.location.pathName if router works on path and not hash
  
   viewName = viewName || 'home'; // view name cannot be empty
  
   // Sanitize viewName to get rid of any trailing symbols derived from URL
   if (viewName.startsWith('#') || viewName.startsWith('/')) {
    viewName = viewName.substr(1);
   }
  
   // Validate if the Target Libraries are available on your website
   if (typeof adobe != 'undefined' && adobe.target && typeof adobe.target.triggerView === 'function') {
    adobe.target.triggerView(viewName);
   }
  }
  
  // react router v4
  const history = syncHistoryWithStore(createBrowserHistory(), store);
  history.listen(targetView);
  
  // react router v3
  <Router history={hashHistory} onUpdate={targetView} >
  

  Länk: Produktwebbplats

  Låt oss titta på ett exempel som är lite mer komplicerat. Som marknadsförare vill vi personalisera produktraden genom att ändra prisetikettens färg till röd efter att en användare klickat på knappen Läs in mer.

  reaktionsprodukter

  code language-javascript
  function targetView(viewName) {
   // Validate if the Target Libraries are available on your website
   if (typeof adobe != 'undefined' && adobe.target && typeof adobe.target.triggerView === 'function') {
    adobe.target.triggerView(viewName);
   }
  }
  
  class Products extends Component {
   render() {
    return (
     <button type="button" onClick={this.handleLoadMoreClicked}>Load more</button>
    );
   }
  
   handleLoadMoreClicked() {
    var page = this.state.page + 1; // assuming page number is derived from component's state
    this.setState({page: page});
    targetView('PRODUCTS-PAGE-' + page);
   }
  }
  

  Länk: Utcheckning

  reagera utcheckning

  Om marknadsförarna vill anpassa innehållet på webbplatsen beroende på vilken leveransinställning som har valts, kan en vy skapas för varje leveransinställning. När vi väljer Normal leverans får du i så fall namnet"Normal leverans". Om du väljer Express Delivery får du namnet "Express Delivery".

  Nu kanske marknadsförarna vill göra ett A/B-test för att se om en ändring av färgen från blå till röd när expressleverans är valt kan öka konverteringen i stället för att behålla knappfärgen blå för båda leveransalternativen.

  code language-javascript
  function targetView(viewName) {
   // Validate if the Target Libraries are available on your website
   if (typeof adobe != 'undefined' && adobe.target && typeof adobe.target.triggerView === 'function') {
    adobe.target.triggerView(viewName);
   }
  }
  
  class Checkout extends Component {
   render() {
    return (
     <div onChange={this.onDeliveryPreferenceChanged}>
      <label>
       <input type="radio" id="normal" name="deliveryPreference" value={"Normal Delivery"} defaultChecked={true}/>
       <span> Normal Delivery (7-10 business days)</span>
      </label>
  
      <label>
       <input type="radio" id="express" name="deliveryPreference" value={"Express Delivery"}/>
       <span> Express Delivery* (2-3 business days)</span>
      </label>
     </div>
    );
   }
   onDeliveryPreferenceChanged(evt) {
    var selectedPreferenceValue = evt.target.value;
    targetView(selectedPreferenceValue);
   }
  }
  
 3. Starta A/B- eller XT-aktiviteter via VEC.

  När adobe.target.triggerView() är implementerat på din SPA med vynamn skickade som parametrar, kan VEC identifiera dessa vyer och låta användare skapa åtgärder och ändringar för sina A/B- eller XT-aktiviteter.

  note note
  NOTE
  VEC for SPA är i själva verket samma VEC som du använder på vanliga webbsidor, men vissa ytterligare funktioner är tillgängliga när du öppnar en app för en enstaka sida med triggerView() implementerat.

Det finns två viktiga förbättringar av Ändringar -panelen och funktionsmakron för VEC som gör att VEC kan fungera bra med SPA.

Panelen Ändringar

The Modifications som visas nedan, fångar funktionsmakron som har skapats för en viss vy. Observera att alla åtgärder för en vy grupperas under den vyn.

Åtgärder

Om du klickar på en åtgärd markeras elementet på platsen där den här åtgärden ska tillämpas. Varje VEC-åtgärd som skapas under en vy har följande ikoner: Information, Redigera, Klona, Flytta och Ta bort.

Ändringar

I följande tabell beskrivs de olika åtgärderna:

Sida
Beskrivning
Information
Visar information om åtgärden.
Redigera
Gör att du kan redigera åtgärdens egenskaper direkt.
Klona
Klona åtgärden till en eller flera vyer som finns på Modifications eller till en eller flera vyer som du har bläddrat till och navigerat till i VEC. Åtgärden behöver inte nödvändigtvis finnas i Modifications -panelen.
Anteckning: När en klonåtgärd har utförts måste du navigera till vyn i VEC via Browse för att se om den klonade åtgärden var en giltig åtgärd. Om åtgärden inte kan tillämpas på vyn visas ett fel.
Flytta
Flyttar åtgärden till en sidinläsningshändelse eller någon annan vy som redan finns på panelen Ändringar.
Page Load Event - alla åtgärder som motsvarar sidans load-händelse tillämpas på den första sidinläsningen i webbprogrammet.
Anteckning När flyttningen är klar måste du navigera till vyn i VEC via Browse för att se om flyttningen var en giltig åtgärd. Om åtgärden inte kan användas i vyn visas ett fel
Ta bort
Tar bort åtgärden.
NOTE
Du kan utföra många åtgärder innan sidan läses in i VEC, eller även om sidan inte läses in helt. Åtgärder som inte kan redigeras innan webbplatsen läses in inaktiveras i användargränssnittet.

Exempel 1

Vi hänvisar till exemplet ovan där vi skapade en hemvy. Vårt mål är tvåfaldigt för den här vyn:

 1. Ändra knappen Lägg till i kundvagnen och knappen Gilla till en ljusare blå färg. Detta bör vara i en sidinläsning eftersom vi ändrar komponenterna i sidhuvudet.
 2. Ändra etiketten"Senaste produkter för 2019" till"Värdprodukter för 2019" med textfärgen ändrad till lila.

Om du vill utföra de här målen i VEC klickar du på Compose och tillämpa dessa ändringar i hemvyn.

Exempel 1

Exempel 2

Vi hänvisar till exemplet ovan där vi skapade en PRODUCTS-PAGE-2-vy. Vårt mål är att ändra prisetiketten till"Försäljningspris" med etikettfärgen röd.

 1. Klicka Browseklickar du på Products på sidhuvudet.
 2. Klicka Load More en gång för att komma till den andra produktraden.
 3. Klicka på Compose.
 4. Använd åtgärder för att ändra textetiketten till"Försäljningspris" och färgen till röd.

Exempel 2

Exempel 3

Slutligen kan vyer definieras på detaljnivå, som tidigare nämnts. Vyer kan vara ett läge eller till och med ett alternativ från en alternativknapp. Tidigare har vi skapat Vyer som CHECKOUT-EXPRESS och CHECKOUT-NORMAL. Vårt mål är att ändra knappfärgen till röd för CHECKOUT-EXPRESS-vyn.

 1. Klicka på Browse.
 2. Lägg några produkter i vagnen.
 3. Klicka på kundvagnsikonen i det övre högra hörnet.
 4. Klicka på Checka ut din beställning.
 5. Klicka på alternativknappen Express Delivery.
 6. Klicka på Compose.
 7. Ändra"Betala"-knappen till"Slutför beställningen" och ändra färgen till röd.

Exempel 3

NOTE
Vyn CHECKOUT-EXPRESS visas inte på ändringspanelen förrän du klickar på alternativknappen Express Delivery. Det beror på att triggerView() -funktionen aktiveras när alternativknappen för expressleverans är markerad och det här är bara när VEC vet att det finns en vy att visa på ändringspanelen.

Djupdyka in i at.js och SPA

Hur kan jag hämta vyer för de senaste målgruppsdata som har hydrerats av åtgärder efter att den första sidan har lästs in på min SPA?

Det typiska arbetsflödet för at.js 2.x är när webbplatsen läses in, alla vyer och åtgärder cachelagras så att efterföljande användaråtgärder på webbplatsen inte utlöser några serveranrop för att hämta erbjudanden. Om du vill hämta vyer beroende på de senaste profildata som kan ha uppdaterats beroende på efterföljande användaråtgärder, kan du ringa getOffers() och applyOffers() med den senaste målgruppsanvändar- eller profilinformationen.

Tänk dig att du är ett telekomföretag och att du har en SPA som använder at.js 2.x. Som företag vill du uppnå följande mål:

 • För en utloggad eller anonym användare kan du visa den senaste företagskampanjen, till exempel visa hjälteerbjudandet"Första månaden gratis" på http://www.telecom.com/home.
 • För en inloggad användare, visa ett uppgraderingserbjudande för användare vars kontrakt närmar sig, t.ex."Du är berättigad till en kostnadsfri telefon!" på http://www.telecom.com/loggedIn/home.

Nu kan utvecklarna namnvisa och ringa triggerView() på följande sätt:

 • För http://www.telecom.com/home vynamnet är"Utloggad hem"
  • triggerView("Logged Out Home") anropas.
 • För http://www.telecom.com/loggedIn/home vynamnet är"Inloggad i hemmet"
  • triggerView("Logged In Home") anropas vid flödesändring.

Dina marknadsförare kör sedan följande A/B-aktiviteter via VEC:

 • A/B-aktivitet med erbjudandet"First Month Free" för målgrupper med parametern "loggedIn= false" som ska visas i http://www.telecom.com/home, där vynamnet är Utloggad hem.
 • A/B-aktivitet med"Du är berättigad till en kostnadsfri telefon!" erbjudande för målgrupper med parameternloggedIn=true" som ska visas i http://www.telecom.com/loggedIn/home, där visningsnamnet är Inloggad Hero Offer.

Låt oss nu tänka på det här användarflödet:

 1. En anonym utloggad användare hamnar på din sida.
 2. Eftersom du använder at.js 2.x skickar du parametern "loggedIn = false" vid sidinläsning för att hämta alla vyer som finns i aktiva aktiviteter som är kvalificerade för när målgruppen har parametern "loggedIn = false".
 3. at.js 2.x hämtar sedan vyn Utloggad hemsida och åtgärden som visar erbjudandet"Fri första månaden" och lagrar det i cache-minnet.
 4. När triggerView("Logged Out Home") anropas hämtas erbjudandet"First Month Free" från cache och erbjudandet visas utan ett serversamtal.
 5. Användaren klickar nu på Logga in och anger sina uppgifter.
 6. Eftersom din webbplats är en SPA utför du inte en hel sidladdning utan dirigerar användaren till http://www.telecom.com/loggedIn/home.

Här är problemet. Användaren loggar in och vi stöter på triggerView("Logged In Home") därför att vi har placerat den här koden i ruttändring. Detta anger att at.js 2.x ska hämta vyn och åtgärderna från cachen, men den enda vy som finns i cachen är Utloggad Hem.

Så hur kan vi sedan hämta vår inloggade vy och visa"Du är berättigad till en kostnadsfri telefon!" erbjudandet? Och eftersom alla efterföljande åtgärder på din webbplats kommer från ett inloggat användarperspektiv, hur kan du se till att alla efterföljande åtgärder resulterar i personaliserade erbjudanden för inloggade användare?

Du kan använda den nya getOffers() och applyOffers() funktioner som stöds i at.js 2.x:

adobe.target.getOffers({
 request: {
 prefetch: {
  "views": [
   {
    "parameters": {
     "loggedIn": true
    },
   }
  ]
 },
});

Skicka svaret från getOffers() till applyOffers() och nu kommer alla vyer och åtgärder som är kopplade till "loggedIn = true" att uppdatera cache-minnet at.js.

Med andra ord har at.js 2.x stöd för ett sätt att hämta vyer, åtgärder och erbjudanden med de senaste målgruppsdata på begäran.

Har .js 2.x stöd för A4T för Single Page-program?

Ja, at.js 2.x stöder A4T för SPA via triggerView() eftersom du har implementerat Adobe Analytics och Experience Cloud Visitor ID-tjänsten. Se diagrammet nedan med stegvisa beskrivningar.

Målflöde

Steg
Beskrivning
1
triggerView() anropas i SPA för att återge en vy och använda åtgärder för att ändra visuella element som är kopplade till vyn.
2
Målinnehåll för vyn läses från cachen.
3
Målinriktat innehåll visas så snabbt som möjligt utan att man behöver flimra standardinnehållet.
4
En meddelandebegäran skickas till målprofilsarkivet för att räkna besökaren i aktiviteten och ökningsvärdena.
5
Analysdata skickas till datainsamlingsservrar.
6
Måldata matchas mot Analytics-data via SDID och bearbetas till lagringsplatsen för analysrapporter. Analysdata kan sedan visas både i Analytics och Target via A4T-rapporter.
NOTE
Om du inte vill skicka meddelanden till Adobe Analytics för att göra en inläsningsinventering varje gång en vy aktiveras, skickar du {page: false} till triggerView() så att det inte blir något större när en vy aktiveras flera gånger för en komponent som återges kontinuerligt. Exempel:
adobe.target.triggerView("PRODUCTS-PAGE-2", {page:false})

Stödda aktiviteter

Typ av aktivitet
Stöds?
A/B-test
Ja
Recommendations som erbjudande
i A/B Test and Experience Targeting-aktiviteter (XT)
Ja
Automatisk allokering
Ja
Experience Targeting
Ja
Multivariata tester
Nej
Automatiskt mål
Nej
Automated Personalization
Nej
Recommendations
Nej

Om vi installerade på .js 2.x och implementerade triggerView() på våra webbplatser, hur kör vi A/B-aktiviteter automatiskt som mål eftersom SPA VEC inte stöder Automatiskt mål?

Om du vill använda A/B-aktiviteter som mål automatiskt kan du flytta alla åtgärder som ska köras vid sidinläsningshändelse i VEC. Håll muspekaren över varje åtgärd och klicka på Move to Page Load Event -knappen. När du har gjort det kan du i nästa steg välja Automatiskt mål som metod för trafikallokering.

Integrationer som stöds

Funktioner som stöds supported-features

Inställningar för sidleverans för SPA VEC page-delivery-settings

Page Delivery Med inställningar kan du konfigurera regler för att avgöra när en Target-aktivitet ska kvalificera sig och köras för en målgrupp.

Så här öppnar du Page Delivery i VEC:s tredelade guidade arbetsflöde för att skapa aktiviteter, från Experiences steg, klicka Configure (kugghjulsikonen) > Page Delivery.

Dialogrutan Alternativ för sidleverans

Som definieras av Page Delivery inställningarna som visas ovan kvalificerar en Target-aktivitet och körs när en besökare direktansluter till https://www.adobe.com eller när en besökare hamnar på en URL som innehåller https://www.adobe.com/products. Detta fungerar perfekt för alla flersidiga program där varje interaktion med sidan anropar en sidomladdning, där at.js hämtar de aktiviteter som är kvalificerade för den URL som användaren navigerar till.

Men eftersom SPA fungerar annorlunda kan du Page Delivery inställningarna måste konfigureras på ett sätt som gör att alla åtgärder kan tillämpas på vyer enligt definitionen i SPA VEC-aktivitet.

Exempel på use-case

Här följer ett exempel på hur du använder gemener/VERSALER:

SPA VEC Modifications-panel

Följande ändringar gjordes:

Med exemplet ovan i åtanke, vad händer när vi konfigurerar Page Delivery inställningar som endast ska omfatta: https://experienceleague.adobe.com/developer/ashop-react-demo/at-js/?lang=sv-SE#/ i en SPA med at.js 2.x?

Dialogrutan Sidleverans

Följande bild visar begäran om målflöde - sidinläsning i at.js 2.x:

Målflöde - begäran om sidinläsning at.js 2.0

Användarresa nr 1

Resultat: Användaren ser den gröna bakgrundsfärgen i hemvyn. När användaren sedan navigerar till https://experienceleague.adobe.com/developer/ashop-react-demo/at-js/?lang=sv-SE#/products, visas knappens blå bakgrundsfärg eftersom åtgärden cachelagras i webbläsaren under produktvyn.

Obs! Användaren navigerar till https://experienceleague.adobe.com/developer/ashop-react-demo/at-js/?lang=sv-SE#/products utlöste inte någon sidinläsning.

Användarresa nr 2

Resultat: Även om du har definierat triggerView() för produktvyn och gjort en åtgärd i produktvyn via SPA VEC, kommer du inte att se den förväntade åtgärden eftersom du inte skapade en regel som inkluderar https://experienceleague.adobe.com/developer/ashop-react-demo/at-js/?lang=sv-SE#/products i inställningarna för sidleverans.

Bästa praxis

Du kan se att det kan vara svårt att hantera användarresan eftersom användare kan landa på valfri URL för SPA och navigera till andra sidor. Därför är det bäst att ange en regel för sidleverans som innehåller bas-URL:en så att den omfattar hela SPA. På så sätt behöver du inte tänka på alla olika resor och sökvägar som en användare kan ta för att komma till en sida där du vill visa en A/B-test- eller Experience Targeting-aktivitet (XT).

För att lösa problemet ovan kan vi till exempel ange bas-URL:en i inställningarna för sidleverans:

Dialogrutan Sidleverans

Detta garanterar att de åtgärder som används visas när en besökare kommer till SPA och navigerar till antingen hemvyn eller sidvyn.

När du lägger till en åtgärd i en vy i SPA VEC visas nu följande popup-meddelande som påminner dig om Page Delivery regler.

Meddelande om inställningar för sidleverans

Det här meddelandet visas när du lägger till den första åtgärden i en vy för varje ny aktivitet som du skapar. Det här meddelandet hjälper till att säkerställa att alla i organisationen lär sig hur de använder dessa Page Delivery regler korrekt.

Utbildningsvideo: Använda VEC för SPA i Adobe Target

Se Använda Visual Experience Composer för Single Page Application (SPA VEC) i Adobe Target för mer information.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654