Profilattribut

Profilattribut i Adobe Target är parametrar som är specifika för en besökare. Dessa attribut lagras i besökarens profil för att ge information om besökaren som kan användas i dina aktiviteter.

En användarprofil innehåller demografisk information och beteendeinformation om en besökare på webbsidan. Informationen kan vara ålder, kön, inköpta produkter, senaste besök och så vidare. Target använder den här informationen för att anpassa innehållet som den skickar till besökaren.

När en besökare surfar på webbplatsen, eller när besökaren återgår till en annan session, kan profilattributen i profilen användas för att rikta innehåll eller logginformation för segmentfiltrering.

Så här ställer du in profilattribut:

 1. Klicka på Audiences > Profile Scripts.

  Fliken Profilskript

 2. Klicka på Create Script.

  Dialogrutan Skapa profilskript

  Följande typer av profilattribut är tillgängliga:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
  Parametertyp Beskrivning
  mbox

  Indata skickas direkt via sidkoden när mbox skapas. Se Skicka parametrar till en global Mbox i Utvecklarhandbok för mål.

  Obs!: Target har en gräns på 50 unika profilattribut per mbox-anrop. Om du måste skicka fler än 50 profilattribut till Target skickar du dem med metoden Profile Update API. Mer information finns i Uppdatera profiler i Utvecklarhandbok för mål.

  Profil Definieras direkt med ett JavaScript-kodfragment. Dessa fragment kan lagra summor som körs, t.ex. summor som förbrukas av konsumenten, och de körs för varje mbox-begäran. Se Profilskriptattribut nedan.

Profilskriptattribut concept_8C07AEAB0A144FECA8B4FEB091AED4D2

Definiera ett profilskriptattribut med tillhörande JavaScript-kodfragment.

Du kan använda profilskript för att hämta besökarattribut vid flera besök. Profilskript är kodfragment som definieras i Target med hjälp av en form av JavaScript på serversidan. Du kan till exempel använda ett profilskript för att ta reda på hur ofta en besökare besöker webbplatsen och när besökaren senast besökte den.

Profilskript är inte desamma som profilparametrar. Profilparametrar samlar in information om besökare som använder mbox-kodimplementeringen för Target.

Skapa profilskript section_CB02F8B97CAF407DA84F7591A7504810

Profilskript är tillgängliga på fliken Audiences i gränssnittet Target.

Om du vill lägga till ett profilskript klickar du på fliken Profile Scripts, Create Script och skriver sedan skriptet.

eller

Om du vill kopiera ett befintligt profilskript går du till listan Profile Scripts och klickar på ellipsikonen för det önskade skriptet. Klicka sedan på Duplicate.

Sedan kan ni redigera målgruppen för att skapa en liknande målgrupp.

Profilskript kör profilattributet "catchers" på varje platsbegäran. När en platsbegäran tas emot avgör Target vilken aktivitet som ska köras och visar innehåll som är lämpligt för den aktiviteten och den upplevelsen. Target spårar även aktivitetens framgång och kör relevanta profilskript. Med den här processen kan du spåra information om besöket, som besökarens plats, tid på dagen, antal gånger besökaren har besökt webbplatsen, om han eller hon har köpt tidigare och så vidare. Den här informationen läggs sedan till i besökarprofilen så att du bättre kan spåra besökarens aktivitet på webbplatsen.

Profilskriptattributen har taggen user. infogad före attributnamnet. Exempel:

if (mbox.name == 'Track_Interest') {
  if (profile.get('model') == "A5" &&; profile.get('subcat') == "KS6") {
    return (user.get('A5KS6') || 0) + 1;
  }
}

Tänk på följande:

 • Se profilskriptattributen (inklusive sig själv) i koden med user.get('parameterName').

 • Spara variabler som kan nås nästa gång skriptet körs (på nästa mbox-begäran) med user.setLocal('variable_name', 'value'). Referera variabeln med user.getLocal('variable_name'). Den här processen är användbar i situationer där du vill referera till datumet och tiden för den senaste begäran.

  Dessa värden behålls precis som ett profilskript, men du har bara åtkomst till dem i skriptet som de angavs.

 • Parametrar och värden är versalkänsliga. Matcha skiftläget för de parametrar och värden som du får under aktiviteten eller testet.

 • Se avsnittet"JavaScript reference for script profile parameters" nedan för mer JavaScript-syntax.

 • Parametern finns kvar i profilen när skriptet har inaktiverats. Användare vars profiler redan innehåller en parameter som används i en aktivitets målgrupp kvalificerar sig för den aktiviteten.

 • Profilskript kan inte tas bort medan de används i en aktivitet.

 • Du bör inte skapa beroende profilskript som använder resultatet av ett profilskript i ett annat profilskript. Körningsordningen för profilskript är inte garanterad.

Visa informationskort för profilskript section_18EA3B919A8E49BBB09AA9215E1E3F17

Du kan visa profilskriptinformationskort på ungefär samma sätt som informationskort. Dessa profilskriptinformationskort gör att du kan visa en lista över aktiviteter som refererar till det valda profilskriptet, tillsammans med andra användbara metadata.

Du kommer till exempel åt följande informationskort för profilskript genom att klicka på ikonen Info för det önskade profilskriptet i listan (Audiences > Profile Scripts).

Fliken Script Info innehåller följande information: Namn, Beskrivning och skriptkod.

Profilskriptinformationskort

Klicka på View full details för att visa målgrupperna och aktiviteterna som refererar till det valda profilskriptet.

Profilskriptinformationskort > fliken Skriptanvändning

NOTE
Fliken Script Usage visar inte aktiviteter som refererar till det valda profilskriptet i följande situationer:
 • Aktiviteten är i tillståndet Draft.
 • Innehållet eller erbjudandet som används i aktiviteten använder skriptvariabler (antingen ett infogat erbjudande inom aktiviteten eller ett erbjudande inom erbjudandebiblioteket).

Målet inaktiverar profilskript i vissa situationer section_C0FCB702E60D4576AD1174D39FBBE1A7

Target inaktiverar automatiskt profilskript i vissa situationer, t.ex. om det tar för lång tid att köra dem eller om de har för många instruktioner.

När ett profilskript är inaktiverat visas en gul varningsikon bredvid profilskriptet i målgränssnittet, vilket visas nedan:

profile_script_invalid image

Vid hovring visas information om felet, enligt bilden nedan:

profile_script_hover image

Vanliga orsaker till att systemet inaktiverar profilskript är:

 • En odefinierad variabel som refereras.
 • Ett ogiltigt värde refereras. Det här felet orsakas ofta av att URL-värden refereras och andra användarindata inte verifieras korrekt.
 • För många JavaScript-instruktioner används. Target har en begränsning på 2 000 JavaScript-instruktioner per skript, men den här gränsen kan inte beräknas genom att JavaScript läses manuellt. Till exempel behandlar Rhino alla funktionsanrop och"nya" anrop som 100 instruktioner. Alla anrop till en funktion kräver 100 instruktioner. Storleken på alla postdata, t.ex. URL-värden, kan också påverka antalet instruktioner.
 • Följande objekt är inte markerade i avsnittet best practices nedan.

God praxis best

Följande riktlinjer är avsedda att hjälpa dig att skriva förenklade profilskript som är så felfria som möjligt genom att skriva kod som inte fungerar på ett bra sätt så att skripten bearbetas utan att ett systemskript behöver avbrytas. Riktlinjerna är ett resultat av bästa praxis som har visat sig fungera effektivt. Dessa riktlinjer ska tillämpas tillsammans med de principer och rekommendationer som har utarbetats av utvecklingssamfundet i Rhino.

 • Ställ in det aktuella skriptvärdet på en lokal variabel i användarskriptet och ställ in en tom sträng som failover.

 • Validera den lokala variabeln genom att kontrollera att den inte är en tom sträng.

 • Använd strängbaserade redigeringsfunktioner jämfört med reguljära uttryck.

 • Använd begränsat för slingor kontra öppna slut för eller while-slingor.

 • Högst 1 300 tecken eller 50 upprepningar av slingor.

 • Högst 2 000 instruktioner för JavaScript. Target har en begränsning på 2 000 JavaScript-instruktioner per skript, men den här gränsen kan inte beräknas genom att JavaScript läses manuellt. Till exempel behandlar Rhino alla funktionsanrop och"nya" anrop som 100 instruktioner. Storleken på alla postdata, t.ex. URL-värden, kan också påverka antalet instruktioner.

 • Tänk inte bara på skriptprestanda, utan även på den kombinerade prestandan för alla skript. Som god praxis rekommenderar Adobe färre än 5 000 instruktioner totalt. Att räkna antalet instruktioner är inte uppenbart, men det viktiga att notera är att skript som överskrider 2 000 instruktioner automatiskt inaktiveras. Antalet aktiva profilskript får inte överstiga 300. Varje skript körs med varje enskilt mbox-anrop. Kör bara så många skript som behövs.

 • I ett regex behövs nästan aldrig en punktstjärna i början (till exempel: /.*match/, /a|.*b/). Regex-sökningen startar från alla positioner i en sträng (om den inte är bunden till ^), så punktstjärnan antas redan. Skriptkörningen kan avbrytas om en sådan regex matchas med tillräckligt många indata (vilket kan vara så lågt som flera hundra tecken).

 • Om allt misslyckas omsluter du skriptet i en try/catch.

 • Följande rekommendationer kan hjälpa dig att begränsa komplexiteten i profilskript. Profilskript kan köra ett begränsat antal instruktioner.

  Bästa praxis:

  • Håll profilskripten så små och enkla som möjligt.
  • Undvik reguljära uttryck eller använd endast enkla reguljära uttryck. Även enkla uttryck kan ta många instruktioner att utvärdera.
  • Undvik rekursion.
  • Profilskript bör prestandatestas innan de läggs till i Target. Alla profilskript körs på varje mbox-begäran. Om profilskript inte körs korrekt tar det längre tid att köra mbox-begäranden, vilket kan påverka trafik och konvertering.
  • Om profilskript blir för komplexa bör du överväga att använda svarstoken i stället.
 • Mer information finns i dokumentationen för JS Rhino-motorn.

Felsöka profilskript section_E9F933DE47EC4B4E9AF2463B181CE2DA

Följande metoder kan användas för att felsöka profilskript:

NOTE
Profilvärdet genereras inte om console.log används i ett profilskript eftersom profilskript körs på serversidan.
 • Lägg till profilskript som svarstoken till felsökningsprofilskript:

  I Target klickar du på Administration, klickar på Response Tokens och aktiverar sedan det profilskript som du vill felsöka.

  Varje gång du läser in en sida för din webbplats med Target på den innehåller en del av svaret från Target ditt värde för det angivna profilskriptet, vilket visas nedan:

  debug_profile_script_1 bild

 • Använd felsökningsverktyget mboxTrace för att felsöka profilskript.

  Den här metoden kräver en auktoriseringstoken som du kan generera genom att klicka på Target > Administration > Implementation > Generate Authorization Token i avsnittet Debugger tools.

  Sedan lägger du till de här två parametrarna i sidans URL efter "?": mboxTrace=window&authorization=YOURTOKEN.

  Det är lite mer informativt att lägga till de här parametrarna än svarstoken eftersom du får en ögonblicksbild och en ögonblicksbild av din profil som tagits i förväg. Här visas även alla tillgängliga profiler.

  debug_profile_script_2 image

Vanliga frågor om profilskript section_1389497BB6D84FC38958AE43AAA6E712

Går det att använda profilskript för att hämta information från en sida som finns i ett datalager?

Profilskript kan inte läsa sidan direkt eftersom de körs på serversidan. Data måste skickas in via en mbox-begäran eller via andra metoder för att hämta data till Target. När data finns i Target kan profilskript läsa data som en mbox-parameter eller profilparameter.

JavaScript-referens för skriptprofilsparametrar

Enkel JavaScript-kunskap krävs för att effektivt använda skriptprofil
parametrar. Det här avsnittet är en snabb referens som gör dig produktiv med den här funktionen på bara några minuter.

Skriptprofilsparametrar finns under fliken mboxes/profiles. Du kan skriva JavaScript-program som returnerar alla JavaScript-typer (sträng, heltal, array o.s.v.).

Exempel på parametrar för skriptprofil examples

Namn: user.recency

var dayInMillis = 3600 * 24 * 1000;
if (mbox.name == 'orderThankyouPage') {
  user.setLocal('lastPurchaseTime', new Date().getTime());
}
var lastPurchaseTime = user.getLocal('lastPurchaseTime');
if (lastPurchaseTime) {
  return ((new Date()).getTime() - lastPurchaseTime) / dayInMillis;
}

Skapar en variabel för dag mätt i millisekunder. Om mbox-namnet är orderThankyouPage anger du ett lokalt (osynligt) användarprofilattribut med namnet lastPurchaseTime som visar värdet för aktuellt datum och tid. Värdet för den senaste inköpstiden läses och om det är definierat returnerar Target den tid som har gått sedan den senaste inköpstiden, dividerad med antalet millisekunder i en dag (vilket ger antalet dagar sedan det senaste köpet).

Namn: user.frequency

var frequency = user.get('frequency') || 0;
if (mbox.name == 'orderThankyouPage') {
  return frequency + 1;
}

Skapar en variabel med namnet frequency, som initierar den till antingen det tidigare värdet eller 0, om det inte fanns något tidigare värde. Om mbox-namnet är orderThankyouPage returneras det stegvisa värdet.

Namn: user.monetärtValue

var monetaryValue = user.get('monetaryValue') || 0;
if (mbox.name == 'orderThankyouPage') {
  return monetaryValue + parseInt(mbox.param('orderTotal'));
}

Skapar en variabel med namnet monetaryValue, letar upp det aktuella värdet för en viss besökare (eller anger 0 om det inte fanns något tidigare värde). Om mbox-namnet är orderThankyouPage returneras ett nytt monetärt värde genom att det föregående och värdet för parametern orderTotal läggs till i mbox.

Namn: adobeQA

if (page.param("adobeQA"))
   return page.param("adobeQA");
else if (page.param("adobeqa"))
   return page.param("adobeqa");
else if (mbox.param("adobeQA"))
   return mbox.param("adobeQA");

Skapar en variabel med namnet adobeQA som spårar en användare för Aktivitets-QA.

Objekt och metoder objects

Följande objekt och metoder kan refereras av parametrar för skriptprofiler:

Objekt eller metod
Information
page.url
Aktuell URL.
page.protocol
Protokollet som används för sidan (http eller https).
page.domain
Den aktuella URL-domänen (allt före det första snedstrecket). Till exempel www.acme.com i http://www.acme.com/categories/men_jeans?color=blue&size=small.
page.query
Frågesträngen för den aktuella sidan. Allt efter '?'. Till exempel blue&size=small i http://www.acme.com/categories/mens_jeans?color=blue&size=small.
page.param('<par_name>')
Värdet på parametern som anges av <par_name>. Om din nuvarande URL är Google söksida och du har angett page.param('hl') får du "en" för URL:en http://www.google.com/search?hl=en& q=what+is+asdf&btnG=Google+Search.
page.referrer
Samma uppsättning åtgärder som ovan gäller för hänvisaren och landningen (dvs. referrer.url är referentens URL-adress).
landing.url, landing.protocol, landing.query och landing.param

Liknar sidan, men för landningssidan.

Ange context > browser > host för att landningssidans URL ska fungera som förväntat.

mbox.name
Den aktiva mbox-namnet.
mbox.param('<par_name>')
En mbox-parameter med det angivna namnet i den aktiva mbox.
profile.get('<par_name>')
Den klientskapade användarprofilsparametern med namnet <par_name>. Om användaren till exempel anger en profilparameter med namnet "kön" kan värdet extraheras med "profile.kön". Returnerar värdet för profile.<par_name>-uppsättningen för den aktuella besökaren. Returnerar null om inget värde har angetts. Observera att profile.get(<par_name>) är kvalificerat som ett funktionsanrop.
user.get('<par_name>')
Returnerar värdet för user.<par_name>-uppsättningen för den aktuella besökaren. Returnerar null om inget värde har angetts.
user.categoryAffinity
Returnerar namnet på den bästa kategorin.
user.categoryAffinities
Returnerar en array med de bästa kategorierna.
user.isFirstSession
Returnerar true om det är besökarens första session.
user.browser
Returnerar user-agent i HTTP-huvudet. Du kan till exempel skapa ett uttrycksmål för enbart Safari-användare: if (user.browser != null && user.browser.indexOf('Safari') != -1) { return true; }

Vanliga operatorer

Alla JavaScript standardoperatorer finns och kan användas. JavaScript-operatorer kan användas på strängar och tal (och andra datatyper). En kort genomgång:

Operator
Beskrivning
==
Anger likhet. Innehåller true när operanderna på båda sidor är lika.
!=
Anger olikhet. Innehåller true när operanderna på båda sidor inte är lika.
<
Anger att variabeln till vänster är mindre än variabeln till höger. Utvärderar till false om variablerna är lika.
>
Anger att variabeln till vänster är större än variabeln till höger. Utvärderar till false om variablerna är lika.
<=
Samma som < förutom om variablerna är lika, utvärderas de till true.
>=
Samma som > förutom om variablerna är lika, utvärderas de till true.
&&
Logiskt "AND"-uttryck till vänster och höger om det - är bara true när båda sidorna är sanna (annars false).
`
//
Kontrollerar om källan innehåller alla element från booleska målvärden (Array source, Array target).
// extraherar delsträngen från målet (motsvarar regexp) och avkodar den Array/*String*/ decode(String encoding, String regexp, String target).
Funktionen stöder också användning av konstanta strängvärden, gruppering (`condition1

Utbildningsvideo: Profilskript Självstudiekurs

Den här videon innehåller information om hur du använder och skapar profilskript.

 • Förklara vad ett profilskript är
 • Förklara hur ett profilskript skiljer sig från en profilparameter
 • Skapa ett enkelt profilskript
 • Använd menyn Tillgänglig token för att komma åt tillgängliga alternativ
 • Aktivera och inaktivera profilskript
recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654