Handbok för autentiseringsuppgifter

Med Adobe Experience Platform Query Service kan du ansluta till externa klienter. Du kan ansluta till dessa externa klienter genom att använda antingen utgångsdatum eller ej utgångsdatum.

NOTE
Autentiseringspanelen är inte automatiskt tillgänglig för alla användare. Kontakta ditt Adobe-kontoteam för att be om Credentials som ska inkluderas i arbetsytan för frågetjänsten om du behöver det. Om så krävs är denna förändring i hela organisationen och genomförs av Adobe ingenjörsteam. Det är inte en inställning som styrs av användare.

Utgående autentiseringsuppgifter expiring-credentials

Du kan använda utgångsuppgifter för att snabbt konfigurera en anslutning till en extern klient.

Fliken Autentiseringsuppgifter för kontrollpanelen Frågor med avsnittet Utgångsuppgifter markerat.

The Expiring credentials innehåller följande information:

 • Host: Namnet på den värd som klienten ska anslutas till. Det innehåller namnet på din organisation så som det visas på den översta menyfliken i användargränssnittet för plattformen.
 • Port: Portnumret för den värd som ska anslutas till.
 • Database: Namnet på den databas som en klient ska anslutas till.
 • Username: Det användarnamn som används för att ansluta till frågetjänsten.
 • Password: Lösenordet som används för att ansluta till frågetjänsten. Lösenord i användargränssnittet har hashats av säkerhetsskäl. Markera kopieringsikonen ( Kopieringsikonen. ) om du vill kopiera kompletta, ohashad inloggningsuppgifter till Urklipp.
 • PSQL command: Ett kommando som automatiskt har infogat all relevant information så att du kan ansluta till frågetjänsten med PSQL på kommandoraden.
 • Expires: Giltighetsdatum och -tid för förfalloinformationen. Standardlängden för token är 24 timmar, men den kan ändras i de avancerade inställningarna för Admin Console.
TIP
Om du vill ändra sessionstiden för dina utgående inloggningsuppgifter som är kopplade till frågetjänsten går du till Admin Console och välj följande på skärmen: Inställningar > Integritet och säkerhet > Autentiseringsinställningar > Avancerade inställningar > Maximal sessionstid.
Inställningsfliken på Admin Console med sekretess och säkerhet, autentiseringsinställningar och maximal sessionstid markerade.
Mer information om Adobe finns i hjälpdokumentationen Avancerade inställningar som finns i Admin Console.

Ansluta data från Customer Journey Analytics i frågesessioner connect-to-customer-journey-analytics

Använd Customer Journey Analytics BI-tillägget med Power BI eller Tableau för att komma åt Customer Journey Analytics datavyer med SQL. Genom att integrera frågetjänsten med BI-tillägget kan du komma åt dina datavyer direkt i sessioner med frågetjänsten. Den här integreringen effektiviserar funktionaliteten för BI-verktyg som använder Query Service som PostgreSQL-gränssnitt. Den här funktionen eliminerar behovet av att duplicera datavyer i BI-verktyg, säkerställer enhetlig rapportering på olika plattformar och förenklar integrering av Customer Journey Analytics-data med andra källor i BI-plattformar.

Läs dokumentationen för att lära dig mer om ansluta Query Service till ett antal klientprogram som Power BI eller Tableau

IMPORTANT
Ett Customer Journey Analytics-arbetsyteprojekt och en datavy krävs för att den här funktionen ska kunna användas.

Om du vill få åtkomst till dina Customer Journey Analytics-data i Power BI eller Tableau väljer du Database rullgardinsmeny och välj prod:cja bland de tillgängliga alternativen. Kopiera sedan Postgres autentiseringsparametrar (Host, Port, Database, Username med flera) som kan användas i din Power BI- eller Tableau-konfiguration.

Fliken med autentiseringsuppgifter för frågetjänsten med listrutan Databas markerad.

NOTE
När du ansluter Power BI eller Tableau till Customer Journey Analytics förbrukas behörigheten för frågetjänsten 'concurrent sessions'. Om ytterligare sessioner och frågor krävs kan ytterligare ett tillägg för ad hoc-frågeanvändarpaket köpas för att erhålla ytterligare fem samtidiga sessioner och ytterligare en samtidiga fråga.

Du kan även komma åt dina Customer Journey Analytics-data direkt från Frågeredigeraren eller Postgres CLI. Om du vill göra det refererar du till cja när du skriver din fråga. Se Frågeredigeraren guide för frågeskapande om du vill ha mer information om hur du skriver, kör och sparar frågor.

Se BI-tilläggsguide om du vill ha fullständiga anvisningar om hur du får åtkomst till datavyer i Customer Journey Analytics med SQL.

Ej förfallande autentiseringsuppgifter non-expiring-credentials

Du kan använda autentiseringsuppgifter som inte upphör att gälla för att konfigurera en mer permanent anslutning till en extern klient.

NOTE
Giltiga autentiseringsuppgifter har följande begränsningar:
 • Användarna måste logga in med sitt användarnamn och lösenord som består av {technicalAccountId}:{credential}. Mer information finns i Generera autentiseringsuppgifter -avsnitt.
 • När inloggningsuppgifterna skapas skapas en ny roll med en uppsättning grundläggande behörigheter som gör att användare kan visa scheman och datauppsättningar. Behörigheten för att hantera frågor har även tilldelats den här rollen för användning med frågetjänsten.
 • Tredjepartsklienter kan fungera annorlunda än väntat när frågeobjekt listas. Vissa tredjepartsklienter, som DB Visualizer I visas inte vynamnet i den vänstra panelen. Visningsnamnet är dock tillgängligt om det anropas i en SELECT-fråga. På samma sätt PowerUI kanske inte visar de temporära vyer som har skapats via SQL som ska väljas för att skapa instrumentpaneler.

Förutsättningar

Innan du kan generera autentiseringsuppgifter som inte förfaller måste du utföra följande steg i Adobe Admin Console:

 1. Logga in Adobe Admin Console och välj relevant organisation i det övre navigeringsfältet.
 2. Välj en produktprofil.
 3. Konfigurera båda Sandlådor och Hantera integrering av frågetjänster behörigheter för produktprofilen.
 4. Lägga till en ny användare i en produktprofil så att de får sina konfigurerade behörigheter.
 5. Lägg till användaren som produktprofiladministratör för att tillåta att konton skapas för alla aktiva produktprofiler.
 6. Lägg till användaren som produktprofilutvecklare för att skapa en integrering.

Läs dokumentationen om hur du tilldelar behörigheter åtkomstkontroll.

Alla behörigheter som krävs har nu konfigurerats i Adobe Developer Console så att användaren kan använda funktionen för förfalloinloggningsuppgifter.

Generera autentiseringsuppgifter generate-credentials

Om du vill skapa en uppsättning med autentiseringsuppgifter som inte upphör att gälla går du tillbaka till användargränssnittet för plattformen och väljer Queries från vänster navigering för att komma åt Queries arbetsyta. Nästa steg är att välja Credentials följt av Generate credentials.

Kontrollpanelen Frågor med fliken Autentiseringsuppgifter och Generera autentiseringsuppgifter markerade.

En dialogruta visas där du kan generera autentiseringsuppgifter. Om du vill skapa inloggningsuppgifter som inte förfaller måste du ange följande information:

 • Name: Namnet på de autentiseringsuppgifter som du genererar.
 • Description: (Valfritt) En beskrivning av de autentiseringsuppgifter som du genererar.
 • Assigned to: Den användare som autentiseringsuppgifterna ska tilldelas till. Värdet ska vara e-postadressen till den användare som skapar inloggningsuppgifterna.
 • Password (Valfritt) Ett valfritt lösenord för dina inloggningsuppgifter. Om lösenordet inte är inställt genererar Adobe automatiskt ett lösenord åt dig.

När du har angett all nödvändig information väljer du Generate credentials för att generera dina autentiseringsuppgifter.

Dialogrutan Generera inloggningsuppgifter är markerad.

IMPORTANT
När Generate credentials väljs hämtas en konfigurations-JSON-fil till den lokala datorn. Eftersom Adobe gör not spela in de genererade inloggningsuppgifterna, måste du lagra den hämtade filen på ett säkert sätt och spara en inloggningsuppgift.
Om inloggningsuppgifterna inte används på 90 dagar kommer de dessutom att tas bort.

JSON-konfigurationsfilen innehåller information som namn på tekniskt konto, ID för tekniskt konto och autentiseringsuppgifter. Den tillhandahålls i följande format.

{"technicalAccountName":"9F0A21EE-B8F3-4165-9871-846D3C8BC49E@TECHACCT.ADOBE.COM","credential":"3d184fa9e0b94f33a7781905c05203ee","technicalAccountId":"4F2611B8613AA3670A495E55"}

När du har sparat dina genererade inloggningsuppgifter väljer du Close. Nu kan du se en lista över alla dina ej förfallna autentiseringsuppgifter.

Fliken Autentiseringsuppgifter för kontrollpanelen Frågor med avsnittet Ej förfallande autentiseringsuppgifter markerat.

Du kan antingen redigera eller ta bort dina uppgifter som inte förfaller. Om du vill redigera en referens som inte förfaller väljer du pennikonen ( En pennikon. ). Om du vill ta bort en autentiseringsuppgift som inte upphör att gälla väljer du ikonen Ta bort ( En papperskorgsikon. ).

När du redigerar en referens som inte upphör att gälla visas ett modalt värde. Du kan uppdatera följande information:

 • Name: Namnet på de autentiseringsuppgifter som du genererar.
 • Description: (Valfritt) En beskrivning av de autentiseringsuppgifter som du genererar.
 • Assigned to: Den användare som autentiseringsuppgifterna ska tilldelas till. Värdet ska vara e-postadressen till den användare som skapar inloggningsuppgifterna.

Dialogrutan Uppdatera konto.

När du har angett all nödvändig information väljer du Update account för att slutföra uppdateringen av dina autentiseringsuppgifter.

Använd autentiseringsuppgifter för att ansluta till externa klienter use-credential-to-connect

Du kan använda autentiseringsuppgifterna som förfaller eller inte förfaller för att ansluta till externa klienter, som Aqua Data Studio, Looker eller Power BI. Indatametoden för dessa autentiseringsuppgifter varierar beroende på den externa klienten. Mer information om hur du använder dessa autentiseringsuppgifter finns i den externa klientens dokumentation.

Bilden anger platsen för varje parameter som hittas i användargränssnittet, med undantag för lösenordet för de autentiseringsuppgifter som inte förfaller. Även om inloggningsuppgifterna som inte förfaller anges i JSON-konfigurationsfilerna kan du visa dina förfallande inloggningsuppgifter under Referenser i användargränssnittet.

Fliken Autentiseringsuppgifter för arbetsytan Frågor med avsnittet Utgångsuppgifter markerat.

Tabellen nedan visar de parametrar som vanligtvis krävs för att ansluta till externa klienter.

NOTE
När du ansluter till en värd med autentiseringsuppgifter som inte upphör att gälla, är det fortfarande nödvändigt att använda alla parametrar som anges i EXPIRING CREDENTIALS utom för lösenordet och användarnamnet.
Formatet för att ange ditt användarnamn och lösenord använder kolonavgränsade värden som visas i det här exemplet username:{your_username} och password:{password_string}.
Parameter
Beskrivning
Exempel
Server/värd

Namnet på den server/värd som du ansluter till.

 • Det här värdet används både för utgångsdatum och icke-utgångsdatum och har formen av server.adobe.io. Värdet finns under Host i EXPIRING CREDENTIALS -avsnitt.
acme.platform.adobe.io
Port

Porten för den server/värd som du ansluter till.

 • Det här värdet används både för utgångsdatum och icke-utgångsdatum och finns under Port i EXPIRING CREDENTIALS -avsnitt.
80
Databas

Databasen som du ansluter till.

 • Det här värdet används både för utgångsdatum och icke-utgångsdatum för inloggningsuppgifter och finns under Database i EXPIRING CREDENTIALS -avsnitt.
prod:all
Användarnamn

Användarnamnet för användaren som ansluter till den externa klienten.

 • Det här värdet används både för utgångsdatum och icke-utgångsdatum. Det tar formen av en alfanumerisk sträng före @AdobeOrg. Det här värdet finns under Username.
ECBB80245ECFC73E8A095EC9@AdobeOrg
Lösenord

Lösenordet för den användare som ansluter till den externa klienten.

 • Om du använder inloggningsuppgifter som förfaller finns dessa under Password inom EXPIRING CREDENTIALS -avsnitt.
 • Om du använder inloggningsuppgifter som inte upphör att gälla är det här värdet de sammanfogade argumenten från technicalAccountID och inloggningsuppgifterna från JSON-konfigurationsfilen. Lösenordsvärdet har följande format: {technicalAccountId}:{credential}.
 • Ett lösenord för att ange förfallodatum är längre än tusen alfanumeriska tecken. Inget exempel kommer att ges.
 • Ett lösenord som inte förfaller är följande:
  4F2611B8613DK3670V495N55:3d182fa9e0b54f33a7881305c06203ee

Nästa steg

Nu när du förstår hur både förfallodatum och icke-utgångsdatum fungerar kan du använda dessa autentiseringsuppgifter för att ansluta till externa klienter. Mer information om externa klienter finns i ansluta klienter till frågetjänstguiden.

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb