Real-Time Customer Profile Användargränssnittsguide

Real-Time Customer Profile skapar en helhetsbild av var och en av era enskilda kunder och kombinerar data från flera kanaler, inklusive online-, offline-, CRM- och tredjepartsdata. Det här dokumentet är en guide till interaktion med Real-Time Customer Profile data i Adobe Experience Platform användargränssnitt.

Komma igång

Användargränssnittshandboken kräver förståelse för de olika Experience Platform tjänster som ingår i hantering av Real-Time Customer Profiles. Innan du läser den här handboken eller arbetar i användargränssnittet bör du läsa dokumentationen för följande tjänster:

Overview

I användargränssnittet för Experience Platform väljer du Profiles i den vänstra navigeringen för att öppna Overview -fliken som visar profilkontrollpanelen.

NOTE
Om din organisation inte har använt Platform tidigare och ännu inte har några aktiva profildatauppsättningar eller sammanfogningsprinciper har skapats kan Profiles Kontrollpanelen visas inte. I stället Overview På fliken visas länkar och dokumentation som hjälper dig att komma igång med kundprofilen i realtid.

Kontrollpanel för profil profile-dashboard

På profilkontrollpanelen visas viktiga mätvärden för din organisations profildata.

Mer information finns på guide för profilkontrollpanel.

Kontrollpanelen Profil visas.

Browse tabbvärden

Välj Browse om du vill visa flera mätvärden som är relaterade till organisationens profildata. Du kan även använda den här fliken för att bläddra i profilarkivet med hjälp av en sammanfogningsprincip eller en identitet, vilket beskrivs i nästa avsnitt i den här handboken.

Till höger på sidan Browse är antal profiler samt en förteckning över profiler efter namnutrymme.

NOTE
Profilmåtten kan skilja sig från måtten på profilkontrollpanel eftersom de utvärderas med din organisations standardpolicy för sammanfogning. Mer information om hur du arbetar med sammanfogningsprinciper, inklusive hur du definierar en standardsammanfogningsprincip, finns i sammanfogningsprinciper - översikt.

Förutom dessa mått innehåller det här avsnittet ett senaste uppdaterat datum och tid som visar när mätvärdena senast utvärderades.

Profilmåtten visas och markeras.

Profilantal profile-count

Profilantalet visar det totala antalet profiler som din organisation har i Experience Platform, efter att organisationens standardpolicy för sammanfogning har sammanfogats med profilfragment för att bilda en enda profil för varje enskild kund. Med andra ord kan din organisation ha flera profilfragment kopplade till en enskild kund som interagerar med ert varumärke i olika kanaler, men dessa fragment skulle slås samman (enligt standardprincipen för sammanslagning) och skulle returnera antalet"1"-profil eftersom de alla är kopplade till samma individ.

Profilantalet omfattar även både profiler med attribut (postdata) och profiler som endast innehåller tidsseriedata (händelsedata), t.ex. Adobe Analytics-profiler. Profilantalet uppdateras regelbundet för att ge ett aktuellt totalt antal profiler inom plattformen.

Uppdaterar måttet för antal profiler

När man får in uppgifter i Profile butik ökar eller minskar antalet med mer än 5 %, ett jobb utlöses för att uppdatera antalet. För arbetsflöden med direktuppspelningsdata görs en timkontroll för att avgöra om tröskelvärdet på 5 % har uppnåtts eller ej. Om så är fallet utlöses ett jobb automatiskt för att uppdatera antalet profiler. Om tröskelvärdet på 5 % ökning eller minskning är uppfyllt, körs ett jobb för att uppdatera profilantalet för batchintag inom 15 minuter efter att en batch har importerats till profilbutiken.

Profiles by namespace profiles-by-namespace

The Profiles by namespace metrisk visar det totala antalet och uppdelningen av namnutrymmen för alla sammanfogade profiler i din profilbutik. Det totala antalet profiler per namnutrymme (med andra ord, om de värden som visas för varje namnutrymme läggs ihop) kommer alltid att vara högre än det för antalet profiler, eftersom en profil kan ha flera namnutrymmen kopplade till sig. Om en kund till exempel interagerar med varumärket i mer än en kanal kommer flera namnutrymmen att kopplas till den enskilda kunden.

Uppdaterar Profiles by namespace mått

Liknar antal profiler mätvärden, när man får in data i Profile butik ökar eller minskar antalet med mer än 5 %, ett jobb utlöses för att uppdatera namnutrymmesmåtten. För arbetsflöden med direktuppspelningsdata görs en timkontroll för att avgöra om tröskelvärdet på 5 % har uppnåtts eller ej. Om så är fallet utlöses ett jobb automatiskt för att uppdatera antalet profiler. För batchförtäring, inom 15 minuter efter lyckat intag av en sats i Profile om tröskelvärdet på 5 % för ökning eller minskning uppnås, körs ett jobb för att uppdatera måtten.

Använd Browse flik för att visa profiler

Browse kan du visa exempelprofiler med hjälp av en sammanfogningsprincip eller leta upp specifika profiler med hjälp av ett identitetsnamnutrymme och värde.

Profilerna som tillhör organisationen visas.

Bläddra efter Merge policy

The Browse är som standard inställd på standardprincipen för sammanfogning för din organisation. Om du vill välja en annan sammanfogningsprincip väljer du X bredvid sammanfogningsprincipens namn och använd sedan väljaren för att öppna Select merge policy -dialogrutan.

NOTE
Om ingen sammanfogningsprincip är vald använder du väljarknappen bredvid Merge policy för att öppna urvalsdialogrutan.

Väljaren för sammanfogningsprincipen är markerad.

Välj en sammanfogningsprincip på Select merge policy markerar du alternativknappen bredvid principnamnet och använder sedan Select för att gå tillbaka till Browse -fliken. Du kan sedan välja View om du vill uppdatera exempelprofilerna och se ett exempel på profiler med den nya sammanfogningsprincipen.

En dialogruta där du kan välja vilken sammanfogningsprincip som ska filtreras visas.

Profilerna som visas representerar ett urval på upp till 20 profiler från din organisations profilbutik efter att den valda sammanfogningsprincipen har tillämpats. Exempelprofilerna för den valda sammanfogningsprincipen uppdateras när nya data läggs till i organisationens profilarkiv.

Om du vill visa information om en av exempelprofilerna väljer du Profile ID. Mer information finns i avsnittet senare i den här handboken på visa profilinformation.

Exempelprofiler som matchar sammanfogningsprincipen visas.

Mer information om kopplingsprofiler och deras roll inom plattformen finns i sammanfogningsprinciper - översikt.

Bläddra efter Identity browse-identity

Browse kan du använda ett ID-namnutrymme för att leta upp en viss profil med hjälp av ett identitetsvärde. Om du bläddrar efter en identitet måste du ange en sammanfogningsprincip, ett identitetsnamnutrymme och ett identitetsvärde.

Väljaren för sammanfogningsprincip är markerad.

Om det behövs kan du använda Merge policy för att öppna Select merge policy och välj den kopplingsprofil som du vill använda.

En dialogruta där du kan välja vilken sammanfogningsprincip som ska filtreras visas.

Använd sedan Identity namespace för att öppna Select identity namespace och välj det namnutrymme som du vill söka efter. Om din organisation har många namnutrymmen kan du använda sökfältet i dialogrutan för att börja skriva namnet på ett namnutrymme.

Du kan markera ett namnutrymme om du vill visa mer information eller välja ett namnutrymme genom att markera alternativknappen. Du kan sedan använda Select för att fortsätta.

En dialogruta där du kan välja det identitetsnamnutrymme som ska filtreras visas.

När du har valt en Identity namespace och återgå till Browse kan du ange en Identity value relaterat till det namnutrymme som du har valt.

NOTE
Det här värdet är specifikt för en enskild kundprofil och måste vara en giltig post för det angivna namnutrymmet. Om du t.ex. väljer identitetsnamnet"E-post" krävs ett identitetsvärde i form av en giltig e-postadress.

Det identitetsvärde som du vill filtrera efter markeras.

När ett värde har angetts väljer du View och en enda profil som matchar värdet returneras. Välj Profile ID om du vill visa profilinformationen.

Profilen som matchar identitetsvärdet markeras.

Visa profilinformation profile-detail

När du har valt en Profile ID, Detail -fliken öppnas. Profilinformationen som visas på Detail har sammanfogats från flera profilfragment till en enda vy över den enskilda kunden. Detta inkluderar kundinformation som grundläggande attribut, länkade identiteter och kanalinställningar.

Standardfälten som visas kan också ändras på organisationsnivå för att visa de önskade profilattributen. Läs mer om hur du anpassar dessa fält, inklusive steg-för-steg-instruktioner om hur du lägger till och tar bort attribut och ändrar storlek på kontrollpaneler i guide för anpassning av profildetaljer.

Fliken Detaljer är markerad. Profilinformationen visas.

Du kan också växla mellan att visa attributnamnen som visningsnamn och fältsökvägsnamn. Om du vill växla mellan dessa två bildskärmar väljer du Show display names växla.

Växlingen Visa visningsnamn är markerad och visningsnamnen visas under attributen.

Om du vill visa ytterligare information om den enskilda kundprofilen väljer du någon av de andra tillgängliga flikarna. Dessa flikar innehåller attribut, händelser och fliken för målgruppsmedlemskap som visar vilka målgrupper profilen är kvalificerad för.

Fliken Attribut

The Attributes I finns en listvy där du kan sammanfatta alla attribut som hör till en enskild profil, efter att den angivna sammanfogningsprincipen har tillämpats.

Dessa attribut kan också visas som ett JSON-objekt genom att välja View JSON. Detta är praktiskt för alla användare som bättre vill förstå hur profilattributen hämtas till Platform.

Fliken Attribut markeras. Profilattributen visas.

Om du vill visa de attribut som är tillgängliga på kanten väljer du Edge på dataplatsväljaren.

Dataplatsväljaren på fliken Attribut markeras.

Mer information om kantprofiler finns i dokumentation om kantprofiler.

Fliken Händelser

The Events -fliken innehåller data från de 100 senaste ExperienceEvents som är associerade med kunden. Dessa data kan inkludera öppning av e-post, kundvagnsaktiviteter och sidvyer. Markera View all för varje enskild händelse innehåller ytterligare fält och värden som hämtas som en del av händelsen.

Händelser kan också visas som ett JSON-objekt genom att välja att View JSON. Detta är praktiskt när du vill veta hur händelser hämtas i Platform.

Fliken Händelser är markerad. Profilhändelserna visas.

Fliken Målgruppsmedlemskap

The Audience membership I visas en lista med namn och beskrivning av de målgrupper som den enskilda kundprofilen för närvarande tillhör. Listan uppdateras automatiskt när profilen kvalificerar sig eller upphör att gälla. Det totala antalet målgrupper som profilen är kvalificerad för visas till höger på fliken.

Mer information om segmentering i Experience Platform finns i Adobe Experience Platform segmenteringstjänstens dokumentation.

Fliken Målgruppsmedlemskap är markerad. Profilens medlemsinformation visas.

Om du vill visa målgruppsmedlemskapet för de profiler som är tillgängliga på Edge väljer du Edge i dataplatsväljaren. Mer information om kantsegmentering finns i kantsegmenteringsguide.

Dataplatsväljaren på fliken för målgruppsmedlemskap markeras.

Sammanfoga profiler

Från huvudsidan Profiles väljer du Merge Policies om du vill visa en lista med sammanfogningsprinciper som tillhör din organisation. Varje listad princip visar sitt namn, oavsett om det är standardprincipen för sammanslagning eller inte, och schemaklassen som den gäller för.

Mer information om sammanfogningsprinciper finns i sammanfogningsprinciper - översikt.

Fliken Sammanfogningsprofiler är markerad. Sammanslagningsprinciper som tillhör organisationen visas.

Unionsschema union-schema

Från huvudsidan Profiles väljer du Union Schema om du vill visa tillgängliga unionsscheman för dina inkapslade data. Ett unionsschema är en kombination av alla Experience Data Model (XDM) fält under samma klass, vars scheman har aktiverats för användning i Real-Time Customer Profile.

Mer information om fackliga scheman finns på gränssnittshandbok för union av schema.

Fliken Unionens schema är markerad. Unionsscheman som tillhör organisationen visas.

Beräknade attribut computed-attributes

Från huvudsidan Profiles väljer du Computed attributes om du vill visa en lista med beräknade attribut som tillhör din organisation.

Fliken Beräknade attribut är markerad.

Mer information om beräknade attribut finns i översikt över beräknade attribut. Mer information om hur du använder beräknade attribut i plattformsgränssnittet finns i gränssnittshandbok för beräknade attribut.

Nästa steg

Genom att läsa den här guiden kan du visa och hantera din organisations profildata med hjälp av användargränssnittet i Experience Platform. Mer information om hur du arbetar med profildata med Experience Platform API:er finns i API-guide för kundprofil i realtid.

recommendation-more-help
54550d5b-f1a1-4065-a394-eb0f23a2c38b