Real-Time Customer Profile API-guide

Real-Time Customer Profile ger er en helhetsbild av var och en av era enskilda kunder inom Adobe Experience Platform. Profile kan ni sammanställa olika kunddata från olika kanaler, t.ex. online, offline, CRM och data från tredje part, i en enhetlig vy som ger ett användbart, tidsstämplat konto för varje kundinteraktion.

The Real-Time Customer Profile API innehåller flera slutpunkter som beskrivs nedan. Mer information finns i de enskilda slutpunktshandböckerna och i komma igång-guide om du vill ha viktig information om obligatoriska rubriker, läsa exempel-API-anrop med mera.

Om du vill visa alla tillgängliga slutpunkter och CRUD-åtgärder går du till Referensväxling för kundprofil-API i realtid.

En guide till hur du arbetar med Real-Time Customer Profile data i Experience Platform Gränssnittet, se Användarhandbok för profil.

BetaBeräknade attribut computed-attributes

IMPORTANT
Den beräknade attributfunktionen är i betaversion och är inte tillgänglig för alla användare. Dokumentationen och funktionaliteten kan komma att ändras.

Beräknade attribut är funktioner som används för att samla data på händelsenivå i attribut på profilnivå. Funktionerna beräknas automatiskt så att de kan användas för segmentering, aktivering och personalisering.

Varje beräknat attribut innehåller ett uttryck, eller "rule", som utvärderar inkommande data och lagrar resultatvärdet i ett profilattribut. Med hjälp av dessa beräkningar kan du enkelt besvara frågor som rör inköpstid, tid mellan köp eller antal programöppningar, utan att behöva utföra komplexa beräkningar manuellt varje gång informationen behövs. Dessa beräknade attributvärden kan sedan visas i en profil, användas för att skapa en målgrupp eller nås via ett antal olika åtkomstmönster.

Du kan skapa, visa, redigera och ta bort beräknade attribut med ca/attributes/ slutpunkt. Mer information om hur du använder beräknade attribut finns i översikt över beräknade attribut. API-åtgärder finns på API-slutpunktsguide för beräknade attribut.

Enheter (Profile åtkomst) entities

Via Adobe Experience Platform har du åtkomst Real-Time Customer Profile data med RESTful-API:er eller användargränssnittet. Följ stegen i slutpunktsguide för enheter. Så här får du åtkomst till profiler med Platform Gränssnittet, se Användarhandbok för profil.

Exportjobb (Profile exportera) profile-export

Real-Time Customer Profile data kan exporteras till en datauppsättning för vidare bearbetning, till exempel exportera målgrupper för aktivering eller profilattribut för rapportering. Exportjobb för målgrupper ingår i Adobe Experience Platform Segmentation Service API, läs slutpunktsguide för segmenteringsexportjobb om du vill veta mer. Stegvisa instruktioner om hur du skapar och hanterar exportjobb för profilattribut finns i slutpunktsguide för exportjobb.

Sammanfoga profiler merge-policies

När data från olika källor samlas in i Experience Platform, sammanfogningsprinciper är reglerna som Platform använder för att avgöra hur data ska prioriteras och vilka data som ska kombineras för att skapa enskilda kundprofiler. Använda Real-Time Customer Profile API kan du skapa nya sammanfogningsprinciper, hantera befintliga profiler och ange en standardsammanfogningsprincip för din organisation. Om du vill arbeta med sammanfogningsprinciper med API:t går du till slutpunktshandbok för sammanslagningsprinciper.

Om du vill veta mer om policyer för sammanslagning och deras roll inom Platform börjar du med att läsa sammanfogningsprinciper - översikt.

Förhandsgranska exempelstatus (Profile förhandsgranskning) profile-preview

När data hämtas till Platform körs ett exempeljobb för att uppdatera profilantalet och andra datarelaterade mått för kundprofiler i realtid. Resultaten av det här exempeljobbet kan visas med /previewsamplestatus slutpunkt, som ingår i Real-Time Customer Profile API. Den här slutpunkten kan också användas för att lista profildistributioner av både datauppsättning och identitetsnamnområde, samt för att generera flera rapporter för att få synlighet i sammansättningen av organisationens profilarkiv. Kom igång med /profilepreviewstatus slutpunkt, se förhandsgranska exempelstatusslutpunktshandbok.

Profilsystemjobb profile-system-jobs

Profilaktiverade data som är inkapslade i Platform lagras i Data Lake och Real-Time Customer Profile datalager. Ibland kan det vara nödvändigt att ta bort en datauppsättning eller en sats från Profile lagra för att ta bort data som du inte längre behöver eller som har lagts till av misstag. Detta kräver att API används för att skapa en Profile System Job, som också kallasdelete request", som vid behov kan ändras, övervakas eller tas bort. Så här lär du dig arbeta med borttagningsbegäranden med /system/jobs slutpunkt i Real-Time Customer Profile API: följ stegen som beskrivs i slutpunktsguide för profilsystemjobb.

Uppdatera profilattribut update-profile

Ibland kan det vara nödvändigt att uppdatera data i din organisations Profile Store. Du kan till exempel behöva korrigera poster eller ändra ett attributvärde. Detta kan göras via batchinmatning och kräver en profilaktiverad datauppsättning som konfigurerats med en upsert-tagg. Mer information om hur du konfigurerar en datauppsättning för attributuppdateringar finns i självstudiekursen för aktivera en datauppsättning för profil och upsert.

Nästa steg next-steps

Börja ringa samtal med Real-Time Customer Profile API, läs komma igång-guide välj sedan en av slutpunktsguiderna för att lära dig hur du använder specifika Profile-relaterade slutpunkter. Arbeta med Profile data med Experience Platform Gränssnittet, se Användarhandbok för kundprofil i realtid.

recommendation-more-help
54550d5b-f1a1-4065-a394-eb0f23a2c38b