Moengage anslutning

Översikt overview

Använd Moengage mål för att ansluta och mappa dina Adobe-data (användarattribut, segment och händelser) till Motion i realtid. Sedan kan kunderna agera utifrån dessa data och leverera personaliserade, målinriktade upplevelser.

Med Adobe är integreringen mycket enkel och intuitiv. Ta vilken användarprofil som helst i Adobe och mappa den till ett MobilEngage-användarattribut.

IMPORTANT
Målanslutningen och dokumentationssidan skapas och underhålls av Moengage team. Om du har frågor eller uppdateringsfrågor kontaktar du dem direkt på https://help.moengage.com/hc/en-us.

Användningsfall use-cases

En marknadsförare vill inrikta sig på ett användarsegment (inbyggt i Adobe Experience Platform) via Moengage kampanjer. De vill också personalisera kampanjinnehåll baserat på attribut från Adobe Experience Platform-profiler. Med den här integreringen uppdateras användare och attribut i MoEngage så snart segment och profiler uppdateras i Adobe Experience Platform.

Förutsättningar prerequisites

Innan du skickar dina Adobe Experience Platform-data till MoengageObservera följande krav:

 • Om du vill använda MoEngage-målet med Adobe Experience Platform måste användarna först ha tillgång till sina Moengage Konto. Gå till följande sida för att registrera dig eller logga in på ditt MoEngage-konto: https://app.moengage.com

Identiteter som stöds supported-identities

Moengage stöder aktivering av identiteter som beskrivs i tabellen nedan.

Målidentitet
Beskrivning
Överväganden
user_id
Unik identifierare som unikt identifierar en användarprofil i Moengage system.
Den här identifieraren stöder strängtyp. Antingen user_id eller anonymous_id krävs
anonymous_id
En annan identifierare för en okänd användarprofil - det vill säga en profil som inte finns i systemet.
Den här identifieraren stöder strängtyp. Antingen user_id eller anonymous_id krävs

Exportera typ och frekvens export-type-frequency

Se tabellen nedan för information om exporttyp och frekvens för destinationen.

Objekt
Typ
Anteckningar
Exporttyp
Profile-based
Du exporterar alla medlemmar i ett segment (publik) med identifierarna (user_id, anonymous_id) tillsammans med anpassade attribut som du har definierat som exporterade till Moengage.
Exportfrekvens
Streaming
Direktuppspelningsmål är alltid på API-baserade anslutningar. Så snart en profil uppdateras i Experience Platform baserat på segmentutvärdering skickar kopplingen uppdateringen nedåt till målplattformen. Läs mer om mål för direktuppspelning.

Anslut till målet connect

IMPORTANT
Om du vill ansluta till målet behöver du View Destinations och Manage Destinations behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Om du vill ansluta till det här målet följer du stegen som beskrivs i självstudiekurs om destinationskonfiguration. I arbetsflödet för att konfigurera mål fyller du i fälten som listas i de två avsnitten nedan.

Autentisera till mål authenticate

Om du vill autentisera mot målet fyller du i de obligatoriska fälten och väljer Connect to destination.

Moengage Destination Authentication

Fyll i målinformation destination-details

Om du vill konfigurera information för målet fyller du i de obligatoriska och valfria fälten nedan. En asterisk bredvid ett fält i användargränssnittet anger att fältet är obligatoriskt.
Moengage Destination Authentication

 • USERNAME: DATA APP ID för inställningssidan för Moengage kontrollpanel.
 • PASSWORD: DATA APP KEY från inställningssidan för Moengage kontrollpanel.

Moengage Destination Authentication

 • Name: Ett namn som du känner igen det här målet med i framtiden.
 • Description: En beskrivning som hjälper dig att identifiera det här målet i framtiden.
 • Region: Ditt program datacenter.

Aktivera aviseringar enable-alerts

Du kan aktivera varningar för att få meddelanden om dataflödets status till ditt mål. Välj en avisering i listan om du vill prenumerera och få meddelanden om statusen för ditt dataflöde. Mer information om varningar finns i guiden på prenumerera på destinationsvarningar med användargränssnittet.

När du är klar med informationen för målanslutningen väljer du Next.

Aktivera segment till den här destinationen activate

IMPORTANT
För att aktivera data behöver du View Destinations, Activate Destinations, View Profiles och View Segments behörigheter för åtkomstkontroll. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Se Aktivera målgruppsdata för att direktuppspela segmentexportmål om du vill ha instruktioner om hur du aktiverar målgruppssegment till det här målet.

Mappa attribut och identiteter map

Skicka målgruppsdata korrekt från Adobe Experience Platform till Moengage mål måste du gå igenom fältmappningssteget.

Mappningen består av att skapa en länk mellan Experience Data Model (XDM) schemafält i Platform och deras motsvarande motsvarigheter från måldestinationen.

Mappa XDM-fälten korrekt till Moengage målfält, följ dessa steg:

I Mapping steg, välja Checkbox.

Lägg till mappning för Moengage-mål

I Mapping steg, välja Add new mapping.

Lägg till mappning för Moengage-mål

I Source Field markerar du pilknappen bredvid det tomma fältet.

Mappning av målkälla för Moengage

I Select source field kan du välja mellan två kategorier med XDM-fält:

 • Select attributes: använd det här alternativet för att mappa ett specifikt fält från XDM-schemat till Moengage -attribut.

Källattribut för mappning av mål för Moengage

Välj källfält och välj sedan Select.

I Target Field markerar du mappningsikonen till höger om fältet.

Målmappning för Moengage

I Select target field kan du välja mellan två kategorier av målfält:

 • Select identity namespace: Använd det här alternativet för att mappa Platform ID-namnutrymmen till Moengage ID-namnutrymmen.
 • Select custom attributes: Använd det här alternativet om du vill mappa XDM-attribut till anpassade Moengage attribut som du har definierat i Moengage konto.
  Du kan också använda det här alternativet om du vill byta namn på befintliga XDM-attribut till Moengage. Du kan till exempel mappa en lastName XDM-attribut till en anpassad Last_Name attribute in Moengage, skapar Last_Name attribute in Moengage, om den inte redan finns, och mappa lastName XDM-attribut till den.

Mappningsfält för mål för rörelseinteraktion

Välj målfält och välj sedan Select.

Nu bör du se fältmappningen i listan.

Mappning av Moengage-mål slutförd

Upprepa föregående steg om du vill lägga till fler mappningar.

Exporterade data/Validera dataexport exported-data

Verifiera om data har exporterats till Moengage mål, gå till användarprofilen på Moengage konto. Du ser ett användarattribut som kallas AEP-segment.

Mappning av Moengage-mål slutförd

Dataanvändning och styrning data-usage-governance

Alla Adobe Experience Platform destinationerna är kompatibla med dataanvändningsprinciper när data hanteras. Detaljerad information om hur Adobe Experience Platform använder datastyrning, läs Datastyrning - översikt.

recommendation-more-help
7f4d1967-bf93-4dba-9789-bb6b505339d6