Implementeringsfas implementation-phase

Under kundens implementeringsfas kommer du att utforska de verktyg du kan använda för att göra koden och innehållet redo att flyttas över till AEM as a Cloud Service.

Story hittills story-so-far

I tidigare delar av resan har du gått igenom bekanta dig med förändringar i AEM as a Cloud Serviceoch avgör om distributionen är klar att flyttas till molnet med beredskapsfas.

Artikeln fortsätter med råd om hur du använder verktygen som tillhandahålls av Adobe för att se till att koden och innehållet är klara att flyttas till molnet.

Syfte objective

Syftet med detta dokument är att

 • Vi presenterar dig för Cloud Manager, AEM kontinuerlig integrering och leveransramverk som används för att distribuera kod till AEM as a Cloud Service
 • Kom igång snabbt med verktyget för innehållsöverföring
 • Beskriv de kodomfaktoriseringsverktyg du måste använda så att du kan uppdatera koden för AEM as a Cloud Service

Använda Cloud Manager using-cloud-manager

Innan du börjar måste du bekanta dig med Cloud Manager eftersom det är den enda metoden att distribuera kod till AEM as a Cloud Service.

Med Cloud Manager kan organisationer själva hantera AEM i molnet. Det innehåller ett ramverk för kontinuerlig integrering och kontinuerligt leverans (CI/CD) som gör att IT-team och implementeringspartners kan snabba upp leveransen av anpassningar eller uppdateringar utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet.

Du kan bekanta dig med Cloud Manager genom att läsa resurserna nedan:

Använd verktygen från Adobe för att göra ditt innehåll och din kod i molnet redo use-tools-to-make-code-and-content-cloud-ready

Hur övergången till Cloud Service ser ut beror på vilka system du har köpt och vilka metoder du följer för programutveckling.

I följande bild visas de huvudsakliga stegen som ingår i fasen, som innefattar att konvertera kod och innehåll för användning med AEM as a Cloud Service:

bild

Vi börjar med att gå igenom de verktyg du måste använda så att du kan göra det i kapitlen nedan.

Innehållsmigrering content-migration

Om du vill migrera innehåll från den aktuella AEM till Cloud Servicen kan du använda verktyget för innehållsöverföring i Adobe.

Med det här verktyget kan du ange önskad delmängd av innehållet som du vill överföra från din AEM-källinstans till din AEM Cloud Service-instans.

Innehållsmigrering är en flerstegsprocess som kräver planering, spårning och samarbete mellan olika team.

En fullständig beskrivning av hur verktyget fungerar och hur Adobe rekommenderar att du använder det finns i Dokumentation för verktyget Innehållsöverföring.

Kodomfaktorisering code-refactor

Konfigurera för utveckling set-up-for-development

Det är dags att börja omfaktorisera de befintliga funktionerna så att de blir kompatibla med Cloud Service.

Börja med att titta på dokumentationen som beskriver de grundläggande verktygen och börja omfaktorisera koden:

Du kan också:

En förändring i sinneset a-change-in-mindset

Att utveckla och köra kod i AEM as a Cloud Service kräver en förändring i sinnesen. Observera att koden måste vara flexibel, särskilt eftersom en instans kan avbrytas när som helst. Kod som körs i Cloud Service måste vara medveten om att den alltid körs i ett kluster. Det innebär att fler än en instans alltid körs.

Vissa ändringar krävs för att AEM Maven-projekt ska vara molnkompatibla. AEM as a Cloud Service kräver separation av innehåll och kod till olika paket för distribution till AEM:

 • /apps och /libs betraktas som oföränderliga AEM eftersom de inte kan ändras efter att AEM har startats (det vill säga vid körning). Detta inkluderar åtgärder för att skapa, uppdatera eller ta bort. Alla försök att ändra ett oföränderligt område vid körning misslyckas.

 • Allt annat i databasen (till exempel /content , /conf , /var , /home , /etc , /oak:index , /system , /tmp) är alla oföränderliga områden, vilket innebär att de kan ändras under körning.

Du kan lära dig mer genom att läsa Rekommenderad paketstruktur dokumentation.

Migreringsverktyg för molnet cloud-migration-tools

I Adobe finns flera verktyg som hjälper dig att snabba upp vissa av dina åtgärder för kodomfaktorisering. Om du förstår dessa verktyg och de problem de löser blir migreringen mindre komplicerad och tidsödande.

 • Migrering av arbetsflöde för tillgångar, ett verktyg som används för att automatiskt migrera arbetsflöden för bearbetning av resurser
 • Dispatcher Converter, ett verktyg som konverterar dina befintliga Dispatcher-konfigurationer till ett format som är klart för AEM as a Cloud Service.
 • Databasmodernisering, ett verktyg som tar ett AEM flerlägesprojekt som indata och konverterar det till ett AEM as a Cloud Service
 • Indexkonverterare, ett verktyg som konverterar index till ett formulär som är kompatibelt med AEM as a Cloud Service
 • Moderniseringsverktyg, en svit med verktyg som kan användas för att konvertera äldre AEM till de moderna och stödda funktionerna i AEM as a Cloud Service.

När du väl har konfigurerat den lokala utvecklingsmiljön kan du bekanta dig med den AEM as a Cloud Service SDK:n genom att kontakta dokumentation.

Schemalägg en fryst kod schedule-a-code-freeze

För att kunna hantera kodutvecklingen på din aktiva AEM tillsammans med kodomfaktoriseringsuppgifterna som en del av din övergångsresa rekommenderar Adobe att du planerar en frysperiod tills du har slutfört omstruktureringen av ditt Maven-projekt så att det blir kompatibelt med AEM as a Cloud Service.

När projektomstruktureringen är klar kan du återuppta utvecklingen av ny kod baserat på den nya strukturen. Detta minskar antalet fel i molnhanterarens pipeline under koddistribution och testning.

NOTE
Aktiviteterna Innehållsöverföring och Kodreaktorn behöver inte utföras sekventiellt. Dessa åtgärder kan utföras oberoende av varandra. Korrekt projektstruktur krävs dock för att innehållet ska återges korrekt i Cloud Service-miljön.

Bästa metoder för koddriftsättning och testning best-practices

Molnhanterarens pipeline stöder körning av tester som körs mot scenmiljön.

Följ god praxis i dokumenten nedan när det gäller kvalitetstestning av kod:

 • Testning av kodkvalitet, ett dokument som beskriver processen att skriva testskript och som beskriver konceptet med rekommenderad täckning på minst 50 %.
 • Förstå regler för anpassad kodkvalitet som syftar till att beskriva de anpassade regler för kodkvalitet som körs av Cloud Manager och som baseras på bästa praxis från AEM Engineering.

Förbereder för GoLive preparing-for-go-live

När du förbereder källsystemet för migrering måste du utföra åtgärder på system- och AEM-nivå. Du kan börja med att verifiera att innehållsdatabasen är i ett väl underhållet tillstånd genom att kontrollera rensning av revision och skräpinsamling för datalager aktivitetsstatus. Om du kör AEM version 6.3 (eftersom verktyget Innehållsöverföring är kompatibelt från version 6.3 och framåt) bör du utföra offlinekomprimering följt av skräpinsamlingen i datalagret.

Konsekvenskontroll rekommenderas för alla AEM versioner för att säkerställa att innehållsarkivet är i ett bra läge för att starta migreringsaktiviteter.

Åtkomst på systemadministratörsnivå krävs för att installera och konfigurera AZCopy

Vi rekommenderar även att du granskar resurser, sidor, AEM projekt, användare och grupper som inte används för att spara tid när du migrerar. Se Hälsa för innehållsdatabas -avsnitt.

Hälsa för innehållsdatabas repository-health

En gång för alla produktionsklona fastställs, fortsätta för att kontrollera databasens hälsa. Som nämndes i föregående avsnitt är målet att rensa och komprimera databasen på källan innan migreringen startar. Det här steget kan spara mycket tid i annat fall för felsökning när migreringen startar.

Åtgärdsobjekt
Viktiga uppgifter
Användare, grupper och behörigheter
Ni måste förstå hur många användare, grupper och komplex medlemskapet är. Leta efter möjligheter att rensa bort oanvända användare, grupper i källan före migrering.
Ofullständig resursbearbetning
Försök att slutföra bearbetningen av resurser i källsystemet innan du påbörjar migreringen för att undvika potentiella problem AEM as a Cloud Service eftermigrering.
Innehållshälsa
Vi rekommenderar att du frågar efter skadat innehåll och tömmer det innan du startar migreringen. Du kan till exempel söka efter resurser eller sidor som inte har ursprungliga återgivningar eller som fastnat i arbetsflödesbearbetningen. Se även Resurshälsa.

Samlar in data gathering-data

NOTE
The Strategi för innehållsmigrering och tidslinje mer ingående information om hur man extrapolerar insamlade data och skapar en migreringsplan.

Genom att samla in data kan du planera migreringsaktiviteterna och tillhörande uppgifter. Extraherings- och inmatningstiderna är särskilt användbara eftersom datapunkterna kan kopplas till en viss migreringsuppsättningens storlek. Därför kan dessa datapunkter extrapoleras för att ta fram en plan:

Dessa datapunkter kan även hjälpa dig Fastställa KPI:er och andra migreringsrelaterade uppgifter.

Migreringsplan migration-plan

Baserat på de datapunkter du har samlat in (se ovan) kan du skapa en migreringsplan som kan integreras i en makroprojektplan. Detta steg kommer att göra det möjligt för alla viktiga intressenter att visualisera och planera kring migreringsaktiviteterna.

I följande tabell visas en typisk migreringsplan:

Migreringsiteration
Startdatum
Beräknat slutdatum
Beroenden
Beräknad varaktighet (i dagar)
Ytterligare information/åtgärdsobjekt
PRDCLONE-AUTHOR-INITIAL-USRMAP-SSTAGE-AUTHOR
PRDCLONE-PUBLISH-TOPUP-CSSTAGE-AUTHOR

Som du kan se i tabellen ovan är det praktiskt att följa ett specifikt namnformat för att identifiera migreringsiterationerna, till exempel: PRDCLONE för AEM källmiljö, FÖRFATTARE/PUBLICERARE för AEM as a Cloud Service miljö, CSSTAGE-AUTHOR för den AEM as a Cloud Service instansen och så vidare.

Några viktiga detaljer som påverkar migreringsplanen:

Totalt antal extraheringar som krävs

 • Skapar- och publiceringsextraheringar i specifika miljöer betraktas som två parallella extraheringar eftersom de är oberoende av varandra.
 • Antal Top Up-extraheringar baserat på databastillväxt under specifika tidsperioder.

Totalt antal förslag som krävs

 • Det är viktigt att hämta det här objektet till planen, eftersom en extraherad uppsättning kan hämtas in i flera Cloud Service.
 • Antal toppfrågor.
 • Att migrera innehåll från källförfattaren till molntjänstförfattarinstansen och från källpubliceringen till Cloud Service Publish är det bästa sättet att undvika att samla in allt författarinnehåll i Cloud Service Publish.

Migreringsspårare migration-tracker

Du kan använda flyttningsspåraren för att anteckna tider för både inledande och övre körningar. Dessa datapunkter hjälper dig att formulera realistiska krav på frysning av innehåll innan den sista uppsättningen.

Spåraren hjälper dig även att:

 • Identifiera eventuella avvikelser från planeraren som kräver justeringar i tidslinjerna i planen eller i farten
 • Tillhandahålla en realistisk status som kan användas i all nödvändig kommunikation
 • Planera för inledande eller framtida toppmigreringar

I följande tabell visas en funktionell flyttningsspårare:

Källa (miljö/instans/URL)
Mål (miljö/instans/URL)
Namn på migreringsuppsättning, typ (inledande eller övre)
Storlek på migreringsuppsättning (MB)
Användarmappning (Ja/Nej)
Varaktighet för extrahering (start, slut, tid)
Inmatningstid (start, slut, tid)
Problem / lösningar / Detaljer

Strategi för innehållsmigrering och tidslinje content-strategyand-timeline

I följande avsnitt visas viktiga steg och tillhörande uppgifter som kan användas för att utforma en strategi för innehållsmigrering och tidslinje.

bild

Engagemang fitment

 • Rensning av revisioner, skräpinsamling i datalager och konsekvenskontroller av data. Se även Förbereder för GoLive

 • Samla in statistik om AEM källdatabas:

  • Storlek på segmentbutik
  • Storlek på indexarkiv
  • Antal sidor
  • Antal tillgångar
  • Antal användare och grupper
 • Ta reda på om följande funktioner är aktiverade i AEM (krävs även i AEM as a Cloud Service):

  • Smart taggning
  • Likhetssökning
  • Sök efter text i Word- och PDF-dokument
 • Samla in Best Practice Analyzer rapport

 • Importera till Cloud Acceleration Manager

  • Granska självanalysrekommendationen för att säkerställa att AEM as a Cloud Service kan hantera lagringskraven.
 • Skapa en Adobe Support-biljett för eventuella förtydliganden innan du fortsätter med migreringsplanen.

Invandrarnas bevis proof-of-migration

 • Begär en produktionsklona som:

  • Finns i samma nätverkszon
  • Tillhandahåller produktionsinnehåll som användare och grupper
  • Klonar författare och publicering - en nod var om det är ett kluster eller en publiceringsgrupp
 • Välj en delmängd av innehållet som migreras så att:

  • Det är en blandning av alla tillgängliga innehållstyper
  • Innehåller alla användare och grupper
 • Inkluderar antingen 25 % av innehållet eller upp till 1 TB av innehållet, beroende på vilket som är lägst.

 • Kör minst en full och uppifrån migration, från produktionsklonen till den AEM as a Cloud Service icke-produktionsmiljön,

 • Lös eventuella problem som:

 • Registrera hur lång tid det tar extraktion och förtäring:

  • Se hur mycket innehåll som läggs till per vecka
  • Extrapolera tiden som mäts från migreringsbeviset för att skapa en migreringsplan.

What's Next what-is-next

När du har förstått hur du ska bedöma om AEM är redo att flyttas till molnet, och vi har lärt oss hur vi använder de verktyg som behövs för att göra det klart, är det dags att gå vidare till direktfas.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab