Infoga innehåll i Cloud Service ingesting-content

Inmatningsprocess i Cloud Acceleration Manager ingestion-process

Följ stegen nedan för att importera din migreringsuppsättning med Cloud Acceleration Manager:

 1. Gå till Cloud Acceleration Manager. Klicka på projektkortet och klicka på kortet för innehållsöverföring. Navigera till Inmatningsjobb och klicka på Nytt inlägg

  bild

 2. Granska checklistan för konsumtion och se till att alla steg är slutförda. Dessa steg är nödvändiga för att tillförseln ska lyckas. Gå bara till steget Nästa om checklistan är slutförd.

  bild

 3. Ange nödvändig information för att skapa ett intag.

  • Migreringsuppsättning: Välj den migreringsuppsättning som innehåller extraherade data som Source.
   • Migreringsuppsättningar kommer att upphöra efter en längre inaktivitetsperiod, så det förväntas att intaget sker relativt snart efter att extraktionen har utförts. Granska migreringsuppsättningen upphör om du vill ha mer information.
  note tip
  TIP
  Om extraheringen körs visas en dialogruta. När extraheringen har slutförts startas intaget automatiskt. Om extraheringen misslyckas eller stoppas kommer intagningsjobbet att avbrytas.
  • Mål: Välj målmiljö. I den här miljön importeras migreringsuppsättningens innehåll.

   • Inställningarna stöder inte mål av typen Rapid Development Environment (RDE) eller Preview, och de visas inte som ett möjligt målval, även om användaren har tillgång till det.
   • En migreringsuppsättning kan importeras till flera destinationer samtidigt, men målet kan vara att bara ha ett som kör eller väntar på inmatning åt gången.
  • Nivå: Välj nivån. (Författare/Publish).

   • Om källan var Author rekommenderar vi att du importerar den till Author-nivån på målet. Om källan var Publish bör målet också vara Publish.
  note note
  NOTE
  Om målnivån är Author stängs författarinstansen av under den tid som inmatningen pågår och blir otillgänglig för användare (till exempel författare eller alla som utför underhåll). Orsaken är att skydda systemet och förhindra alla ändringar som antingen kan gå förlorade eller orsaka en konflikt i ett intag. Se till att ditt team är medvetna om detta. Observera också att miljön visas i viloläge under författarintaget.
  • Rensa: Välj värdet Wipe

   • Alternativet Rensa anger målets startpunkt för importen. Om Rensa är aktiverat återställs målet inklusive allt innehåll till den version av AEM som är angiven i Cloud Manager. Om det inte är aktiverat behåller målet sitt aktuella innehåll som startpunkt.
   • Det här alternativet påverkar INTE hur innehållsintaget kommer att utföras. Inmatningen använder alltid en strategi för innehållsersättning och inte en strategi för innehållssammanfogning, så i både Rensa och Ej rensad kommer inmatningen av en migreringsuppsättning att skriva över innehåll i samma sökväg på målet. Om migreringsuppsättningen till exempel innehåller /content/page1 och målet redan innehåller /content/page1/product1, tar det bort hela page1-sökvägen och dess underordnade sidor, inklusive product1, och ersätter den med innehållet i migreringsuppsättningen. Detta innebär att noggrann planering måste utföras när du utför ett icke-rensat-inlägg till ett mål som innehåller innehåll som ska behållas.
  note important
  IMPORTANT
  Om inställningen Rensa är aktiverad för den aktuella inmatningen återställs hela den befintliga databasen, inklusive användarbehörigheterna för målinstansen av Cloud Servicen. Den här återställningen gäller även för en admin-användare som har lagts till i gruppen administratörer och den användaren måste läggas till i gruppen Administratörer igen för att kunna starta ett inlägg.
  • Förkopia: Välj värdet Pre-copy

   • Du kan köra det valfria förkopieringssteget för att avsevärt snabba upp intaget. Mer information finns i Ingesting with AzCopy.
   • Om konsumtion med förkopia används (för S3 eller Azure Data Store) bör du endast köra Author-intagning. Om du gör det går det snabbare att få tillgång till Publish när det körs senare.
  note important
  IMPORTANT
  Du kan bara initiera en inmatning till målmiljön om du tillhör den lokala gruppen AEM administratörer i målserverns författartjänst. Om du inte kan påbörja ett inlägg kan du läsa Det går inte att påbörja inmatningen för mer information.
 4. När du har valt alternativ för intag visas en uppskattning av dess varaktighet. Detta är en uppskattning av bästa möjliga insats baserad på historiska data om liknande inmatningar.

  • Den här uppskattningen beräknas och visas endast om värdena för Kontrollera storlek för extraheringen har samlats in och är tillgängliga.
  • Detta värde är en uppskattning och bör inte betraktas som exakt, även om det beräknas på ett intelligent sätt. Olika faktorer kan ändra den faktiska varaktigheten.
  • Det här värdet är även tillgängligt i dialogrutan för varaktighet som du kommer åt via åtgärden Visa varaktighet för det aktuella inmatningen när inmatningen körs.

bild

 1. Klicka på Infoga.

  bild

 2. Du kan sedan övervaka intaget från listvyn för förbrukningsjobb och använda matningsens åtgärdsmeny för att visa varaktighet och logg allt eftersom intaget fortskrider.

  bild

 3. Klicka på knappen (i) på raden om du vill ha mer information om intagsjobbet. Du kan se varaktigheten för varje steg i Inmatningen när den körs eller slutförs genom att klicka på och sedan på Visa varaktighet. Informationen från extraheringen visar också på vad som förtärs.

  bild

Övre inmatning top-up-ingestion-process

Verktyget Innehållsöverföring har en funktion som tillåter extrahering av differentiellt innehåll genom att utföra en top-up av migreringsuppsättningen. Detta gör att migreringsuppsättningen kan ändras så att endast innehåll som har ändrats sedan den föregående extraheringen tas med, utan att allt innehåll behöver extraheras igen.

NOTE
Efter den initiala innehållsöverföringen bör du göra regelbundna tillägg av differentiellt innehåll för att förkorta innehållets frysningsperiod för den slutliga differentiella innehållsöverföringen innan du publicerar på Cloud Servicen. Om du har använt steget före kopiering för det första intaget kan du hoppa över förkopiering för efterföljande toppkopieringsförslag (om den övre migreringsuppsättningsstorleken är mindre än 200 GB). Orsaken är att det kan lägga till tid i hela processen.

Om du vill importera differentiellt innehåll efter att en del inmatningsfrågor är slutförda måste du köra en extrahering uppifrån och sedan använda inmatningsmetoden med alternativet Rensa inaktiverat. Läs förklaringen Rensa ovan för att undvika att innehåll som redan finns på målet går förlorat.

Börja med att skapa ett matningsjobb och se till att Rensa är inaktiverat under matningen, vilket visas nedan:

bild

Felsökning troubleshooting

CAM kan inte hämta migreringstoken cam-unable-to-retrieve-the-migration-token

Den automatiska hämtningen av migreringstoken kan misslyckas av olika orsaker, bland annat att konfigurera ett IP-tillåtelselista via Cloud Manager i målservermiljön. I sådana fall visas följande dialogruta när du försöker starta ett intag:

bild

Hämta migreringstoken manuellt genom att klicka på länken Hämta token i dialogrutan. En annan flik öppnas som visar token. Du kan sedan kopiera token och klistra in den i fältet Indata för migreringstoken. Nu borde du kunna påbörja intaget.

NOTE
Token är tillgänglig för användare som tillhör den lokala gruppen AEM administratörer i Cloud Servicens författartjänst.

Det går inte att starta matning unable-to-start-ingestion

Du kan bara initiera en inmatning till målmiljön om du tillhör den lokala gruppen AEM administratörer i målserverns författartjänst. Om du inte tillhör gruppen AEM administratörer visas ett fel som visas nedan när du försöker starta ett intag. Du kan antingen be din administratör att lägga till dig i de lokala AEM administratörerna eller be om själva token, som du sedan kan klistra in i fältet Migreringstokenindata.

bild

Det gick inte att nå migreringstjänsten unable-to-reach-migration-service

Efter att ett matningsförslag har begärts kan ett meddelande som följande visas för användaren: "Migreringstjänsten i målmiljön är inte tillgänglig. Om så är fallet, försök igen senare eller kontakta supporten för Adobe."

bild

Det här meddelandet anger att Cloud Acceleration Manager inte kunde nå målmiljöns migreringstjänst för att starta inmatningen. Denna situation kan uppstå av olika skäl.

NOTE
Fältet "Migreringstoken" visas eftersom det i ett fåtal fall inte är tillåtet att hämta denna token. Genom att tillåta manuell inmatning kan användaren snabbt påbörja intagningen utan ytterligare hjälp. Om token anges och meddelandet fortfarande visas, var det inte problemet att hämta token.
 • AEM as a Cloud Service underhåller miljötillståndet och måste ibland starta om migreringstjänsten av olika vanliga orsaker. Om tjänsten startas om kan den inte nås, men är tillgänglig så småningom.
 • Det är möjligt att en annan process körs på instansen. Om till exempel AEM versionsuppdateringar tillämpar en uppdatering kan systemet vara upptaget och migreringstjänsten är inte tillgänglig regelbundet. När den processen är klar kan ett nytt försök att starta intaget göras.
 • Om ett IP-Tillåtelselista har tillämpats via Cloud Manager blockeras Cloud Acceleration Manager från att nå migreringstjänsten. Det går inte att lägga till en IP-adress för frågor eftersom adressen är dynamisk. För närvarande är den enda lösningen att inaktivera IP-tillåtelselista under importen och indexeringen.
 • Det kan finnas andra skäl till att en utredning behöver göras. Om det fortfarande inte går att få tillgång till produkten eller indexeringen kontaktar du Adobe kundtjänst.

AEM och förslag aem-version-updates-and-ingestions

AEM Versionsuppdateringar används automatiskt i miljöer för att hålla dem uppdaterade med den senaste AEM as a Cloud Service-versionen. Om uppdateringen utlöses när ett intag utförs, kan det orsaka oförutsägbara resultat, bland annat skador på miljön.

Om"AEM versionsuppdateringar" introduceras i målprogrammet försöker den att inaktivera kön innan den startar. När inmatningen är klar återställs versionsuppdaterarens tillstånd till det som var innan inmatningen startade.

NOTE
Du behöver inte längre logga en supportanmälan för att inaktivera AEM versionsuppdateringar.

Om"AEM versionsuppdateringar" är aktiv (d.v.s. uppdateringar körs eller köas för att köras), kommer importen inte att börja och följande meddelande visas i användargränssnittet. När uppdateringarna är klara kan intaget startas. Cloud Manager kan användas för att se aktuell status för programmets rörledningar.

NOTE
"AEM versionsuppdateringar" körs i miljöns pipeline och väntar tills pipeline är klar. Om uppdateringar köas längre än förväntat kontrollerar du att ett anpassat arbetsflöde inte har pipeline oavsiktligt låst.

bild

Inmatningsfel i toppklass på grund av Unikhetsbegränsningsöverträdelse top-up-ingestion-failure-due-to-uniqueness-constraint-violation

En vanlig orsak till ett Top-up Inghit-fel är en konflikt i nod-ID:n. Du kan identifiera felet genom att hämta matningsloggen med hjälp av Cloud Acceleration Manager-gränssnittet och leta efter en post som följande:

java.lang.RuntimeException: org.apache.jackrabbit.oak.api.CommitFailedException: OakConstraint0030: Unikhetsvillkoret bröt egenskapen [jcr:uid] med värdet a1a1a1-b2b2-c3c3-d4d4-e5e e5e5e5e5e5: /some/path/jcr:content, /some/other/path/jcr:content

Varje nod i AEM måste ha ett unikt uuid. Detta fel anger att en nod som importeras har samma UID som en som finns på en annan sökväg i målinstansen. Detta kan bero på två orsaker:

 • En nod flyttas till källan mellan en extrahering och en efterföljande extrahering uppifrån
  • KOM IHÅG: För top-up-extraheringar finns noden fortfarande i migreringsuppsättningen, även om den inte längre finns i källan.
 • En nod på destinationen flyttas mellan ett intag och ett efterföljande uppåtgående intag.

Den här konflikten måste lösas manuellt. Någon som är bekant med innehållet måste bestämma vilken av de två noderna som ska tas bort, med hänsyn tagen till annat innehåll som refererar till det. Lösningen kan kräva att extraheringen av den övre delen görs igen utan den felande noden.

Inmatningsfel högst upp på grund av att det inte går att ta bort referensnod top-up-ingestion-failure-due-to-unable-to-delete-referenced-node

En annan vanlig orsak till ett överst inmatningsfel är en versionskonflikt för en viss nod i målinstansen. Du kan identifiera felet genom att hämta matningsloggen med hjälp av Cloud Acceleration Manager-gränssnittet och leta efter en post som följande:

java.lang.RuntimeException: org.apache.jackrabbit.oak.api.CommitFailedException: OakIntegrity001: Det går inte att ta bort refererad nod: 8a2289f4-b904-4bd0-8410-15e41e 0976a8

Detta kan inträffa om en nod på målet ändras mellan ett intag och ett efterföljande icke-rensat-intag så att en ny version har skapats. Om migreringsuppsättningen har extraherats med inkluderingsversioner aktiverat kan en konflikt uppstå eftersom målet nu har en senare version som versionshistorik och annat innehåll refererar till. Det går inte att ta bort den felaktiga versionsnoden eftersom den refereras.

Lösningen kan kräva att extraheringen av den övre delen görs igen utan den felande noden. Eller skapa en liten migreringsuppsättning av den felande noden, men med inkluderingsversioner inaktiverade.

Bästa tillvägagångssätt visar att om ett icke-rensat-inlägg måste köras med en migreringsuppsättning som innehåller versioner är det viktigt att innehållet på målet ändras så lite som möjligt, tills migreringsresan är klar. I annat fall kan dessa konflikter uppstå.

Inmatningsfel på grund av stora nodegenskapsvärden ingestion-failure-due-to-large-node-property-values

Nodegenskapsvärden som lagras i MongoDB får inte överskrida 16 MB. Om ett nodvärde överskrider den storlek som stöds misslyckas importen och loggen innehåller ett BSONObjectTooLarge-fel och anger vilken nod som överskrider maxvärdet. Detta är en MongoDB-begränsning.

Mer information finns i Node property value in MongoDB-anteckningen i Krav för verktyget Innehållsöverföring. Där finns också en länk till ett Oak-verktyg som kan hjälpa dig att hitta alla stora noder. När alla noder med stora storlekar har åtgärdats kör du extraheringen och intaget igen.

Du kan undvika den här begränsningen genom att köra Best Practices Analyzer på AEM källinstans och granska resultatet som visas, särskilt "Repository Structure som inte stöds" (URS) -mönstret.

Inmatningen har avbrutits ingestion-rescinded

Ett intag som skapades med en pågående extrahering när dess källmigreringsuppsättning väntar tålt tills extraheringen lyckas och börjar då normalt. Om extraheringen misslyckas eller stoppas börjar inte intaget och indexeringsjobbet utan avbryts. I det här fallet kontrollerar du extraheringen för att fastställa varför den misslyckades, åtgärdar problemet och börjar extrahera igen. När den fasta extraheringen körs kan ett nytt intag schemaläggas.

Borttagen resurs finns inte efter upprepat förtäring

I allmänhet rekommenderas inte att du ändrar molnmiljödata mellan de olika förslagen.

När en resurs tas bort från Cloud Servicens mål med Assets Touch-gränssnittet tas noddata bort, men resursens blob med bilden tas inte bort omedelbart. Den är markerad för borttagning så att den inte längre visas i användargränssnittet. Den finns dock kvar i datalagret tills skräpinsamlingen sker och blobben tas bort.

Om en tidigare migrerad resurs tas bort och nästa inmatning körs innan skräpinsamlaren har slutfört borttagningen av resursen, återställs inte den borttagna resursen om samma migreringsuppsättning används. När intaget kontrolleras i molnmiljön för resursen finns det inga noddata. Inmatningen kopierar därför noddata till molnmiljön. När den kontrollerar blobbutiken ser den dock att blobben finns och hoppar över kopieringen av blobben. Det är därför som metadata förekommer när du tittar på resursen från Touch-gränssnittet, men bilden är inte det. Kom ihåg att migreringsuppsättningar och innehåll inte har utformats för att hantera det här fallet. De vill lägga till nytt innehåll i molnmiljön och inte återställa tidigare migrerat innehåll.

What's Next whats-next

När importen är klar AEM indexeringen startas automatiskt. Mer information finns i Indexera efter att du har migrerat innehåll.

När du har slutfört Inkludering av innehåll i Cloud Servicen kan du visa loggar för varje steg (extrahering och förtäring) och leta efter fel. Mer information finns i Visa loggar för en migreringsuppsättning.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab