Redigera sidinnehåll editing-page-content

När sidan har skapats (antingen ny eller som en del av en programstart eller en live-kopia) kan du redigera innehållet för att få de uppdateringar du behöver.

Innehåll läggs till med komponenter (anpassat till innehållstypen) som kan dras till sidan. Du kan sedan redigera dem på plats, flytta eller ta bort dem.

NOTE
Ditt konto behöver lämpliga åtkomsträttigheter och behörigheter för att redigera sidor.
Om du råkar ut för några problem föreslår Adobe att du kontaktar systemadministratören.
NOTE
Om sidan, mallen eller båda är korrekt konfigurerade kan du använda en responsiv layout vid redigering.
NOTE
När Redigera -läget är länkar i innehållet synliga, men inte tillgänglig. Använd Förhandsgranskningsläge om du vill navigera med hjälp av länkarna i ditt innehåll.

Verktygsfältet Sida page-toolbar

Verktygsfältet för sidan ger tillgång till lämplig funktionalitet, beroende på sidkonfigurationen.

Verktygsfältet Sida

Verktygsfältet har många alternativ. Beroende på ditt aktuella sammanhang och din konfiguration kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 • Växla sidopanel

  Då öppnas/stängs sidopanelen som innehåller Resursläsaren, Komponentbläddrarenoch Innehållsträd.

  Växla sidopanel

 • Sidinformation

  Den ger åtkomst till Sidinformation meny med sidinformation och åtgärder som kan vidtas på sidan, inklusive visning och redigering av sidinformation, visning av sidegenskaper samt publicering/avpublicering av sidan.

  Sidinformation

 • Emulator

  Växlar emulatorverktygsfält, som används för att emulera sidans utseende och känsla på en annan enhet. Detta aktiveras automatiskt i layoutläge.

  Emulator

 • ContextHub

  Öppnar kontextnav. Endast tillgängligt i förhandsgranskningsläget.

  Kontextnav

 • Sidrubrik

  Detta är enbart informativt.

  Sidrubrik

 • Lägesväljare

  Här visas den aktuella läge och låter dig välja ett annat läge, t.ex. redigering, layout, tidsförvrängning eller målinriktning.

  Lägesväljare

 • Förhandsgranska

  Aktiverar förhandsgranskningsläge. Då visas sidan så som den ser ut när den publiceras.

  Förhandsgranskningsläge

 • Anteckna

  Du kan lägga till anteckningar till sidan när du granskar en sida. Efter den första anteckningen växlar ikonen till ett nummer som anger antalet anteckningar på sidan.

  Anteckna

Statusmeddelande status-notification

Om en sida är en del av en arbetsflöde för flera arbetsflöden visas den här informationen i ett meddelandefält högst upp på skärmen när sidan redigeras.

arbetsflödesmeddelande

NOTE
Statusfältet är bara synligt för användarkonton med lämplig behörighet.

I meddelandet visas arbetsflödet som körs mot sidan. Om användaren är involverad i det aktuella arbetsflödessteget kan du välja påverka arbetsflödets status och det finns även mer information om arbetsflödet:

 • Complete - Öppnar Slutför arbetsuppgift dialogruta

 • Delegera - Öppnar Slutför arbetsuppgift dialogruta

 • Visa detaljer - Öppnar Information arbetsflödets fönster

Att slutföra och delegera arbetsflödessteg via meddelandefältet fungerar som när delta i arbetsflöden från meddelandeinkorgen.

Om sidan har flera arbetsflöden visas antalet arbetsflöden till höger om meddelandet tillsammans med pilknapparna så att du kan bläddra igenom arbetsflödena.

Meddelande om antal arbetsflöden

Komponentplatshållare component-placeholder

Komponentplatshållaren är en indikator som visar var en komponent placeras när du släpper den - ovanför den komponent som du håller pekaren över.

 • När du lägger till en komponent på sidan (drar från komponentwebbläsaren):

  lägga till en ny komponent

 • När en befintlig komponent flyttas:

  flytta en befintlig komponent

Infoga en komponent inserting-a-component

Infoga en komponent från komponentwebbläsaren inserting-a-component-from-the-components-browser

Du kan lägga till en komponent med komponentwebbläsare. The platshållare för komponent visar var komponenten är placerad:

 1. Kontrollera att sidan finns i Redigera läge.

 2. Öppna komponentwebbläsare.

 3. Dra den önskade komponenten till obligatorisk position.

 4. Redigera komponenten.

NOTE
Komponentwebbläsaren fyller hela skärmen på en mobil enhet. När du börjar dra en komponent stängs webbläsaren och sidan visas igen så att du kan montera komponenten.

Infoga en komponent från styckesystemet inserting-a-component-from-the-paragraph-system

Du kan lägga till en komponent med Dra komponenter hit styckesystemets ruta:

 1. Kontrollera att sidan finns i Redigera läge.

 2. Det finns två sätt att markera och lägga till en komponent från styckesystemet:

  • Välj Infoga komponent (+) i verktygsfältet för en befintlig komponent eller Dra komponenter hit box.

  Infoga komponentmarkering

  • Om du använder en stationär enhet kan du dubbelklicka på Dra komponenter hit box.

  The Infoga ny komponent öppnas en dialogruta där du kan välja önskad komponent:

  Infoga ny komponent

 3. Den markerade komponenten läggs till längst ned på sidan. Redigera komponenten efter behov.

Infoga en komponent med Resursläsaren inserting-a-component-using-the-assets-browser

Du kan också lägga till en komponent på sidan genom att dra en resurs från resurshanterare. Då skapas automatiskt en komponent av lämplig typ (och som innehåller resursen).

Detta gäller för följande tillgångstyper (vissa är beroende av sidan/styckesystemet):

Resurstyp
Resulterande komponenttyp
Bild
Bild
Dokument
Ladda ned
Produkt
Produkt
Video
Flash
Innehållsfragment
Innehållsfragment
NOTE
Det här beteendet kan konfigureras för din installation. Se Konfigurera ett styckesystem så att en komponentinstans skapas när en resurs dras för mer information.

Så här skapar du en komponent genom att dra en av resurstyperna ovan:

 1. Kontrollera att sidan finns i Redigera läge.

 2. Öppna resursläsare.

 3. Dra den önskade resursen till önskad position. The platshållare för komponent visar var komponenten är placerad.

  En komponent som passar för resurstypen skapas på den önskade platsen - den innehåller den valda resursen.

 4. Redigera komponenten, om det behövs.

NOTE
På en mobil enhet fyller resursläsaren hela skärmen. När du börjar dra en resurs stängs webbläsaren och sidan visas igen så att du kan montera resursen.

När du bläddrar bland resurserna och upptäcker att du måste göra en snabb ändring i en resurs, klickar du på redigeringsikonen bredvid resursens namn för att starta Resursredigeraren.

redigeringsikon

Redigera/konfigurera/kopiera/klipp/ta bort/klistra in edit-configure-copy-cut-delete-paste

När du väljer en komponent öppnas verktygsfältet. Detta ger åtkomst till olika åtgärder som kan utföras på komponenten.

De faktiska åtgärder som är tillgängliga för användaren visas som lämpliga och alla åtgärder kan inte beskrivas här.

alternativ i verktygsfältet

 • Redigera

  Beroende på komponenttypenså kan du redigera innehållet i komponenten. Ofta finns det ett verktygsfält.

  Redigera

 • Konfigurera

  Beroende på komponenttypen gör att du kan redigera och konfigurera komponentens egenskaper. Ofta öppnas en dialogruta.

  Konfigurera

 • Kopiera

  Komponenten kopieras till Urklipp. Den ursprungliga komponenten behålls efter en inklistring.

  Kopiera

 • Klipp ut

  Komponenten kopieras till Urklipp. Efter inklistringsåtgärden tas den ursprungliga komponenten bort.

  Klipp ut

 • Ta bort

  Då tas komponenten bort från sidan med din bekräftelse.

  Ta bort

 • Infoga komponent

  Dialogrutan öppnas för lägga till en komponent.

  Infoga komponent

 • Klistra in

  Komponenten klistras in från Urklipp till sidan. Om originalet ska behållas beror på om du har använt kopian eller klippet.

  • Du kan klistra in på samma sida eller på en annan sida.
  • Det inklistrade objektet klistras in ovanför objektet där du väljer åtgärden Klistra in.
  • Åtgärden Klistra in visas bara om det finns innehåll i Urklipp.

  Klistra in

  note note
  NOTE
  Om du klistrar in på en annan sida som redan var öppen före klipp ut/kopiera-åtgärden, måste du uppdatera sidan för att se det inklistrade innehållet.
 • Grupp

  På så sätt kan du markera flera komponenter samtidigt. Samma sak kan man göra på en stationär enhet med Ctrl+klicka eller Kommando+klicka.

  Grupp

 • Överordnad

  På så sätt kan du markera den överordnade komponenten för den markerade komponenten.

  Överordnad

 • Layout

  På så sätt kan du ändra layout för den markerade komponenten. Detta gäller bara den markerade komponenten och aktiverar inte Layoutläge för hela sidan.

  Layout

 • Konvertera till en Experience Fragment-variation

  Detta gör att du kan skapa en Experience Fragment från den markerade komponenten eller lägg till den i ett befintligt Experience Fragment.

  Konvertera till Experience Fragment Variation

Redigera (innehåll) edit-content

Det finns två sätt att lägga till eller redigera innehåll i komponenter:

Komponentredigeringsdialogruta component-edit-dialog

Du kan öppna en komponent och redigera innehållet med ikonen Redigera (penna) i komponentverktygsfältet.

De exakta redigeringsalternativen beror på komponenten. För vissa komponenter alla åtgärder är endast tillgängliga i helskärmsläge. Till exempel:

 • Textkomponent

  Textkomponent

 • Bildkomponent

  Bildkomponent

  note note
  NOTE
  Redigering fungerar inte på en tom bildkomponent.
  Dra eller överföra en bild (med Konfigurera) innan du kan börja redigera den.
 • Bildkomponent - helskärm

  Gå in i helskärmsläge för bildkomponenten ger mer utrymme för att redigera bilden och visa extra redigeringsalternativ som Starta karta och Återställ zoomning. I helskärmsläget kan du dessutom välja förinställningar för beskärning.

  Bildkomponent, helskärm

 • Komponenter som konstruerats av mer än en grundläggande komponent, t.ex. Text- och bildstiftskomponentber du först att bekräfta vilken uppsättning redigeringsalternativ du vill använda:

  Alternativ för komponentredigering

Dra och släpp resurser till komponent drag-and-drop-assets-into-component

För specifika komponenttyper kan du dra och släppa resurser från resursläsaren direkt till komponenten för att uppdatera innehållet:

Resurstyp
Komponenttyp
Bild
Bild
Dokument
Ladda ned
Produkt
Produkt
Video
Flash
Innehållsfragment
Innehållsfragment

Redigera (innehåll) helskärmsläge edit-content-full-screen-mode

För alla komponenter kan helskärmsläget nås med (och avslutas från):

Redigera helskärmsläge

Till exempel Text komponent:

Textredigerare

NOTE
För vissa komponenter har helskärmsläget fler alternativ än den grundläggande redigeraren på plats.

Flytta en komponent moving-a-component

Så här flyttar du en styckekomponent:

 1. Markera det stycke som ska flyttas genom att markera och hålla ned eller klicka och hålla ned.

 2. Dra stycket till den nya platsen. AEM anger var stycket kan placeras. Släpp den där du vill.

  rörlig styckekomponent

 3. Stycket flyttas.

NOTE
Du kan också använda Klipp ut och klistra in för att flytta en komponent.

Redigera komponentlayout edit-component-layout

I stället för att växla från redigering till layoutläge om du vill justera en komponent kan du markera Layout åtgärd för en komponent för att ändra den komponentens layout. Detta sparar tid genom att du inte behöver lämna redigeringsläget.

 1. När i Redigera platskonsolens läge. Om du väljer en komponent visas komponentens verktygsfält.

  Redigeringsläge i formulär

  Klicka på Layout så att du kan justera komponentens layout.

  Komponentverktygsfältet

 2. När Layout-åtgärden är markerad:

  • Storlekshandtagen för komponentvisningen.
  • Emulatorverktygsfältet visas högst upp på skärmen.
  • Layoutåtgärder i stället för standardredigeringsåtgärder visas i komponentverktygsfältet.

  Förhandsgranska formulär på flera enheter

  Nu kan du ändra komponentens layout på samma sätt som i layoutläge.

 3. När du har gjort nödvändiga layoutändringar klickar du på Stäng på komponentens åtgärdsmeny om du vill sluta ändra komponentens layout. Komponentens verktygsfält återgår till det normala redigeringsläget.

  Stäng

NOTE
Layoutåtgärden är begränsad i omfång till den markerade komponenten. Om du till exempel redigerar layouten för en komponent och sedan markerar en annan komponent, visas standardverktygsfältet för redigering (inte layoutverktygsfältet) för den nyligen markerade komponenten. Storlekshandtagen och emulatorns verktygsfält försvinner.
Om du måste redigera sidans övergripande layout, vilket påverkar flera komponenter, växlar du till layoutläge.

Ärvda komponenter inherited-components

Ärvda komponenter kan vara produkten av olika scenarier, bland annat:

Du kan avbryta (och sedan återaktivera) arvet. Beroende på vilken komponent det gäller kan det här vara tillgängligt från:

 • Live Copy

  Komponentens verktygsfält, om komponenten finns på en sida som är en del av en live-kopia eller en start (baserat på en live-kopia). Till exempel:

  Live Copy

  Alternativet Avbryt arv är tillgängligt:

  Avbryt arv

  Eller återaktivera arv om det redan har avbrutits:

  Återaktivera arv

  Åtgärden Överrullning är även tillgänglig i källan för utkast eller Live-kopia:

  Utrullning

 • Ett ärvt styckesystem

  Konfigurationsdialogrutan. Som med det ärvda styckesystemet:

  Ärvt styckesystem

Redigera sidmallen editing-the-page-template

Om sidan är baserad på en redigerbar mallkan du enkelt växla till mallredigerare genom att välja Redigera mall i Sidinformation-menyn.

Om sidan är baserad på en statisk mallkan du växla till Designläge med sidlägesväljare i verktygsfältet för att aktivera/inaktivera komponenter för användning på sidan.

Du kan enkelt se vilken mall sidan baseras på när du markerar sidan i kolumnvyn eller listvyn.

Live Copy-status live-copy-status

The Sidläget Live Copy-status ger dig en snabb översikt över live-kopians status och vilka komponenter som ärvs/inte ärvs:

 • Grön kant: Ärvd
 • Rosa kantlinje: Arvet har avbrutits

Till exempel:

Arvsstatus för Live-kopia

Lägga till anteckningar adding-annotations

Anteckningar kan granskare och andra författare ge feedback på ditt innehåll. De används ofta för granskning och validering.

Förhandsgranska sidor previewing-pages

Det finns två alternativ för att förhandsgranska en sida:

NOTE
 • Länkarna i innehållet är synliga, men inte tillgängliga i redigeringsläget.
 • Använd något av förhandsvisningsalternativen om du vill navigera med hjälp av länkarna.
 • Använd kortkommando Ctrl-Shift-M om du vill växla mellan förhandsvisning och det senast markerade läget.
NOTE
WCM-lägets cookie är inställd för båda alternativen.

Förhandsgranskningsläge preview-mode

När du redigerar innehåll kan du förhandsgranska sidan med förhandsgranskningen läge. I det här läget kan du göra följande:

 • Dölja olika redigeringsfunktioner så att du kan få en snabb överblick över hur sidan visas när den publiceras.
 • Navigera med hjälp av länkar.
 • Det gör det not uppdatera sidinnehållet.

Vid redigering är förhandsgranskningsläget tillgängligt med hjälp av ikonen längst upp till höger i sidredigeraren:

Förhandsgranska

Visa som publicerad view-as-published

The Visa som publicerad är tillgängligt från Sidinformation -menyn. Då öppnas sidan på en ny flik, innehållet uppdateras och sidan visas exakt som den ser ut när den publiceras.

Låsa en sida locking-a-page

AEM kan du låsa en sida så att ingen annan kan ändra innehållet. Detta är användbart när du gör flera ändringar på en viss sida eller när du måste frysa en sida en kort stund.

En sida kan låsas från:

 • Webbplatser konsol

  1. Markera sidan med markeringsläge.
  2. Välj låsikonen.

  Lås-ikon

 • Page Editor

  1. Om du vill öppna menyn väljer du Sidinformation -ikon.
  2. Välj Lås sida alternativ.

När konsolvyn är låst uppdateras informationen och när du redigerar en låssymbol visas den i verktygsfältet.

Lås symbol

CAUTION
Låsning av en sida kan utföras när personifiera en användare. En sida som är låst på det här sättet kan bara låsas upp av den användare som är imiterad eller av administratörsanvändaren.
Sidorna kan inte låsas upp genom att den användare som låste sidan personifieras.

Låsa upp en sida unlocking-a-page

Att låsa upp en sida påminner om låsa sidan. När sidan är låst ersätts låsalternativen av upplåsningsåtgärder.

På menyn Sidinformation visas Lås upp som ett alternativ och låsikonen på Sites-konsolen ersätts av en Lås upp-ikon.

Lås upp

CAUTION
Låsning av en sida kan utföras när personifiera en användare. En sida som är låst på det här sättet kan bara låsas upp av den användare som är imiterad eller av administratörsanvändaren.
Sidorna kan inte låsas upp genom att den användare som låste sidan personifieras.

Ångra och göra om sidredigeringar undoing-and-redoing-page-edits

Med följande ikoner kan du ångra eller göra om en åtgärd. Dessa visas i verktygsfältet när det är lämpligt:

Ångra och Gör om

NOTE
The kortkommando Ctrl-Z kan även ångra sidredigeringsåtgärder.
Kortkommandot Ctrl-Y är även tillgängligt för att göra om sidredigeringsåtgärder.
NOTE
Se Ångra och göra om sidredigeringar - The Theory om du vill ha fullständig information om vad som är möjligt när du ångrar och gör om sidredigeringar.

Ångra och göra om sidredigeringar - The Theory undoing-and-redoing-page-edits-the-theory

NOTE
Systemadministratören kan konfigurera olika aspekter av funktionerna Ångra/Gör om enligt kraven för din instans.

AEM lagrar en historik över åtgärder som du utför och i vilken ordning du utförde dem. Den här funktionen innebär att du kan ångra flera åtgärder i den ordning som du utförde dem och göra om dem för att återanvända en eller flera av åtgärderna, om det behövs.

Om ett element på innehållssidan är markerat (till exempel en textkomponent) gäller kommandot ångra och gör om det markerade objektet.

Funktionen för kommandona Ångra och Gör om liknar den i andra program. Använd kommandona för att återställa webbsidans senaste status när du bestämmer dig för innehåll. Om du till exempel flyttar ett textstycke till en annan plats på sidan kan du använda kommandot Ångra för att flytta tillbaka stycket. Om du sedan bestämmer dig för att den föregående positionen var bättre använder du kommandot gör om för att ångra.

NOTE
Du kan:
 • Gör om åtgärder så länge du inte har gjort någon sidredigering sedan du använde Ångra.
 • Ångra högst 20 redigeringsåtgärder (standardinställning).
 • Använd även Kortkommandon för att ångra och göra om.

Du kan använda Ångra och Gör om för följande typer av sidändringar:

 • Lägga till, redigera, ta bort och flytta stycken
 • Redigera styckeinnehåll direkt
 • Kopiera, klippa ut och klistra in objekt på en sida

Formulärfält som formulärkomponenter återger ska inte ha värden som anges vid redigering av sidor. Kommandona Ångra och Gör om påverkar därför inte ändringar som du gör i värdena för dessa typer av komponenter. Du kan till exempel inte ångra valet av ett värde i en nedrullningsbar lista.

NOTE
Särskilda behörigheter krävs för att ångra och göra om ändringar i filer och bilder.
NOTE
Historiken för ändringar av filer och bilder varar i minst tio timmar. Efter denna tid kan man dock inte garantera att ändringarna återförs. Administratören kan ändra standardtiden på tio timmar.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2