Installera och konfigurera interaktiv kommunikation install-and-configure-interactive-communications

Introduktion introduction

AEM Form kan centralisera framtagning, sammanställning, hantering och distribution av säkra och interaktiva dokument som affärskommunikation, dokument, kontoutdrag, förmånsmeddelanden, marknadsmeddelanden, räkningar och välkomstpaket. Den här funktionen kallas interaktiv kommunikation. Funktionen ingår i AEM Forms tilläggspaket. Tilläggspaketet distribueras på en Author- eller Publish-instans av AEM.

Du kan använda den interaktiva kommunikationsfunktionen för att producera kommunikation i flera format. Till exempel webb och PDF. Ni kan integrera interaktiv kommunikation med AEM arbetsflöde för att bearbeta och leverera den sammansatta kommunikationen till kunderna via valfri kanal. Du kan till exempel skicka en kommunikation till slutanvändaren via e-post.

Om du uppgraderar från en tidigare version och redan har investerat i korrespondenshantering kan du installera kompatibilitet fortsätta att använda korrespondenshantering. Mer information om skillnaderna mellan interaktiv kommunikation och korrespondenshantering finns i Översikt över interaktiv kommunikation.

AEM Forms är en kraftfull plattform för större företag. Interaktiv kommunikation är bara en av AEM Forms funktioner. En fullständig lista över funktioner finns på Introduktion till AEM Forms.

Distributionstopologi deployment-topology

AEM Forms tilläggspaket är ett program som distribueras till AEM. Du behöver bara minst en instans av AEM författare och bearbetning för att köra funktionen Interactive Communications. Följande topologi är en indikativ topologi för att köra AEM Forms Interactive Communications, Correspondence Management, AEM Forms datainhämtning och Forms-Centric-arbetsflöden för OSGi-funktioner. Mer information om topologin finns i Arkitektur och driftsättningstopologier för AEM Forms.

rekommenderad topologi

AEM Forms Interactive Communications kör administratörs-, redigerings- och agentanvändargränssnitt i Author-instanserna av AEM Forms. Publiceringsinstanserna är värdar för den slutliga versionen av interaktiv kommunikation som är klar att användas av slutanvändarna.

Systemkrav system-requirements

Innan du börjar installera och konfigurera interaktiva kommunikations- och korrespondenshanteringsfunktioner i AEM Forms bör du se till att:

 • Maskinvaru- och programvaruinfrastruktur finns på plats. En detaljerad lista över maskin- och programvara som stöds finns på tekniska krav.

 • Installationssökvägen för AEM-instansen innehåller inte blanksteg.

 • En AEM-instans körs. I AEM är "instance" en kopia av AEM som körs på en server i författar- eller publiceringsläge. Du behöver minst en AEM (Författare eller Bearbetning) för att kunna köra AEM Forms interaktiva kommunikations- och korrespondenshanteringsfunktioner:

  • Upphovsman: En AEM som används för att skapa, överföra och redigera innehåll och för att administrera webbplatsen. När innehållet är klart att publiceras replikeras det till publiceringsinstansen.

  • Bearbetar: En bearbetningsinstans är en härdad AEM -instans. Du kan ställa in en Author-instans och göra den oskarp efter att du har utfört installationen.

  • Publicera: En AEM som skickar det publicerade innehållet till allmänheten via Internet eller ett internt nätverk.

 • Minneskraven är uppfyllda. AEM Forms tilläggspaket kräver:

  • 15 GB tillfälligt utrymme för Microsoft® Windows-baserade installationer.
  • 6 GB temporärt utrymme för UNIX-baserade installationer.
 • Extra krav för UNIX-baserade system: Om du använder det UNIX-baserade operativsystemet installerar du följande paket från installationsmediet för respektive operativsystem.

exponat
libxcb
freetype
libXau
libSM
zlib
libICE
libuuid
glibc
libXext
nss-softokn-free-bl
fontconfig
libX11
libXrender
libXrandr
libXinerama

Installera AEM Forms-tilläggspaket install-aem-forms-add-on-package

AEM Forms tilläggspaket är ett program som distribueras till AEM. Paketet innehåller interaktiv kommunikation med AEM Forms, korrespondenshantering och andra funktioner. Så här installerar du tilläggspaketet:

 1. Öppna Programvarudistribution. Du behöver en Adobe ID för att logga in på Software Distribution.

 2. Välj Adobe Experience Manager tillgänglig i rubrikmenyn.

 3. I avsnittet Filters :

  1. Välj Forms från Solution listruta.
  2. Välj version och typ för paketet. Du kan också använda Search Downloads för att filtrera resultaten.
 4. Välj det paketnamn som gäller för operativsystemet och välj Accept EULA Terms och markera Download.

 5. Öppna Package Manager och klicka för Upload Package att ladda upp paketet.

 6. Markera paketet och klicka på Install.

  Du kan också hämta paketet via direktlänken i AEM Forms-artiklarna .

 7. När paketet har installerats uppmanas du att starta om AEM. Starta inte om servern omedelbart. Innan du stoppar AEM Forms Server väntar du tills meddelandena ServiceEvent REGISTERED och ServiceEvent UNREGISTERED slutar visas i [filen AEM-Installation-Directory]/crx-quickstart/logs/error.log och loggen är stabil.

  note note
  NOTE
  Du bör använda kommandot Ctrl + C för att starta om SDK:n. Om du startar om AEM SDK med alternativa metoder, till exempel genom att stoppa Java-processer, kan det leda till inkonsekvenser i den AEM utvecklingsmiljön.
 8. Upprepa steg 1-7 för alla författare- och publiceringsinstanser.

Konfiguration efter installation post-installation-configurations

AEM Forms har några obligatoriska och valfria konfigurationer. De obligatoriska konfigurationerna är bland annat att konfigurera BouncyCastle-bibliotek och serialiseringsagent. De valfria konfigurationerna är bland annat att konfigurera Dispatcher och Adobe Target.

Obligatoriska konfigurationer efter installation mandatory-post-installation-configurations

Konfigurera RSA- och BouncyCastle-bibliotek configure-rsa-and-bouncycastle-libraries

Utför följande steg på alla författare- och publiceringsinstanser för att starta delegeringen av biblioteken:

 1. Stoppa den underliggande AEM.

 2. Öppna [AEM installationskatalog]\crx-quickstart\conf\sling.properties fil för redigering.

  Om du använt [AEM installationskatalog]\crx-quickstart\bin\start.bat här startar du AEM och redigerar sedan sling.properties på [AEM_root]\crx-quickstart.

 3. Lägg till följande egenskaper i filen sling.properties:

  code language-shell
  sling.bootdelegation.class.com.rsa.jsafe.provider.JsafeJCE=com.rsa.*
  
 4. Spara och stäng filen och starta AEM.

 5. Upprepa steg 1-4 för alla författarinstanser och publiceringsinstanser.

Konfigurera serialiseringsagenten configure-the-serialization-agent

Utför följande steg på alla Author- och Publish-instanser för att lägga till paketet i tillåtelselista:

 1. Öppna AEM Configuration Manager i ett webbläsarfönster. Standardwebbadressen är https://'[server]:[port]'/system/console/configMgr.
 2. Söka och öppna Konfiguration av brandvägg för deserialisering.
 3. Lägg till sun.util.calendar till tillåtelselista fält. Klicka på Spara.
 4. Upprepa steg 1-3 för alla författare- och publiceringsinstanser.

Ytterligare konfigurationer efter installation optional-post-installation-configurations

Installera kompatibilitetspaket install-compatibility-package

Interaktiv kommunikation är standard och rekommenderad metod för att skapa kundkommunikation i AEM 6.5 Forms. Om du har uppgraderat eller migrerat från en tidigare version och planerar att fortsätta använda bokstäver (Correspondence Management) installerar du AEMFD-kompatibilitetspaketet🔗.

Med AEM kompatibilitetspaket kan du använda följande resurser från AEM 6.4 Forms, AEM 6.3 Forms och AEM 6.2 Forms på AEM 6.5 Forms:

 • Fragment av dokument
 • Bokstäver
 • Dataordlistor
 • Mallar och sidor för anpassade formulär har tagits bort

Konfigurera Dispatcher configure-dispatcher

Dispatcher är ett Adobe Experience Manager verktyg för cachelagring och belastningsutjämning som används med en webbserver i företagsklass. Om du Dispatcheroch sedan utföra följande konfigurationer för AEM Forms:

 1. Konfigurera åtkomst för AEM Forms:

  Öppna filen dispatcher.any för redigering. Navigera till filteravsnittet och lägg till följande filter i filteravsnittet:

  /0025 { /type "allow" /glob "* /bin/xfaforms/submitaction*" } # to enable AEM Forms submission

  Spara och stäng filen. Mer information om filter finns i Dispatcher-dokumentation.

 2. Konfigurera tjänsten för refererarfilter:

  Logga in som administratör i konfigurationshanteraren för Apache Felix. Konfigurationshanterarens standard-URL är https://'server':[portnummer]/system/console/configMgr. I Konfigurationer väljer du Apache Sling Referer-filter alternativ. I fältet Tillåt värdar anger du värdnamnet för Dispatcher så att det kan refereras och klickar på Spara. Posten har formatet https://'[server]:[port]'.

Integrera Adobe Target integrate-adobe-target

Kunderna överger troligen interaktiv kommunikation om upplevelsen inte är engagerande. Även om det är frustrerande för kunderna ökar det även supportvolymen och kostnaderna för organisationen. Det är viktigt och utmanande att identifiera och tillhandahålla rätt kundupplevelse som ökar konverteringsgraden. AEM innehåller nyckeln till detta problem.

AEM kan integreras med Adobe Target, en Adobe Experience Cloud-lösning, för att leverera personaliserade och engagerande kundupplevelser i flera digitala kanaler. Om du vill använda Adobe Target för att personalisera interaktiv kommunikation Integrera Adobe Target med AEM Forms.

Konfigurera SSL-kommunikation för formulärdatamodell configure-ssl-communcation-for-form-data-model

Du kan aktivera SSL-kommunikation för formulärdatamodellen. Om du vill aktivera SSL-kommunikation för formulärdatamodellen ska du lägga till certifikat i Java™ Trust Store för alla instanser innan du startar en AEM Forms-instans. Du kan köra följande kommando för att lägga till certifikaten:

keytool -import -alias <alias-name> -file <pathTo .cer certificate file> -keystore <<pathToJRE>\lib\security\cacerts>

Nästa steg next-steps

Du har konfigurerat en miljö för att använda funktioner för interaktiv kommunikation och korrespondenshantering. Nu är stegen mot att använda funktionen:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2