Skapa och hantera A/B-tester för adaptiva formulär create-and-manage-a-b-test-for-adaptive-forms

[Avbruten]{class="badge negative" title="Den här funktionen är nu inte längre användbar"}

A/B-testningen för adaptiva formulär har nått slutet av livscykeln och stöds inte längre.

Ökning overview-br

Kunderna överger troligtvis ett formulär om upplevelsen inte är engagerande. Även om det är frustrerande för kunderna kan det också öka supportvolymen och kostnaderna för organisationen. Det är viktigt och utmanande att identifiera och tillhandahålla rätt kundupplevelse som ökar konverteringsgraden. Adobe Experience Manager Forms har nyckeln till det här problemet.

AEM Forms kan integreras med Adobe Target, en Adobe Experience Cloud-lösning, för att leverera personaliserade och engagerande kundupplevelser i flera digitala kanaler. En av de viktigaste funktionerna i Target är A/B-testning som gör att ni snabbt kan ställa in samtidiga A/B-tester, presentera relevant innehåll för målanvändare och identifiera upplevelsen som ökar konverteringsgraden.

Med Adobe Experience Manager (AEM) Forms kan du konfigurera och köra A/B-tester på adaptiva formulär i realtid. Den har också färdiga och anpassningsbara rapportfunktioner som visualiserar formulärupplevelserna i realtid och identifierar den som maximerar användarengagemanget och konverteringsgraden.

Konfigurera och integrera Target i AEM Forms set-up-and-integrate-target-in-aem-forms

Innan du börjar skapa och analysera A/B-tester för adaptiva formulär måste du konfigurera målservern och integrera den i AEM Forms.

Konfigurera mål set-up-target

Om du vill integrera AEM med Target måste du ha ett giltigt Adobe Target-konto. När du registrerar dig hos Adobe Target får du en klientkod. Du behöver klientkoden, e-postadressen som är kopplad till Target-kontot och lösenordet för att kunna ansluta AEM till Target.

Klientkoden identifierar Adobe Target-kundkontot och används som en underdomän i URL:en när Adobe Target-servern anropas. Logga in på https://experience.adobe.com/ och, om du har åtkomst, visa Adobe Target i Quick Access -avsnitt.

Integrera en målserver som körs med AEM Forms integrate-target-in-aem-forms

 1. På AEM går du till https://<värdnamn>:<port>/libs/cq/core/content/tools/cloudservices.html.

 2. I Adobe Target avsnitt, klicka Visa konfigurationer och sedan + -ikon för att lägga till en konfiguration.
  Om du konfigurerar ett mål för första gången klickar du på Konfigurera nu.

 3. I dialogrutan Skapa konfiguration anger du Titel och eventuellt en Namn för konfigurationen.

 4. Klicka Skapa. Dialogrutan Redigera komponent öppnas.

 5. Ange information om ditt Target-konto, till exempel klientkod, e-post och lösenord.

 6. Välj Vila från listrutan API-typ.

 7. Klicka Anslut till Adobe Target så att du kan initiera anslutningen med Target. Om anslutningen lyckas visas meddelandet Anslutningen lyckades. Klicka OK i meddelandet och sedan OK i dialogrutan. Målkontot är konfigurerat.

 8. Skapa ett målramverk enligt beskrivningen i Lägg till ett ramverk.

 9. Gå till https://värdnamn>:<port>/system/console/configMgr.

 10. Klicka Konfiguration av AEM Forms Target.

 11. Välj en Målram.

 12. I Mål-URL:er anger du alla URL:er där A/B-tester körs. Till exempel https://<värdnamn>:<port>/ för AEM Forms Server on OSGi eller https://<värdnamn>:<port>/lc/ för AEM Forms Server on JEE.
  Tänk på att du vill konfigurera en mål-URL för en Publish-instans och att dina kunder kan komma åt den via värdnamnet eller IP-adressen. I så fall måste du konfigurera både som mål-URL:er med värdnamnet och IP-adressen. Om du bara konfigurerar en av URL:erna körs inte A/B-testet för kunder som kommer från den andra URL:en. Klicka + om du vill ange flera URL-adresser.

 13. Klicka Spara.

Målservern är integrerad med AEM Forms. Du kan nu aktivera A/B-testning om du har en fullständig licens för att använda Adobe Target.

Om du har en fullständig licens för att använda Adobe Target måste du starta servern med följande parametrar när du har integrerat Target med AEM Forms:

parameter -Dabtesting.enabled=true java -Xmx2048m -XX:MaxPermSize=512M -jar -Dabtesting.enabled=true

Om AEM körs på JBoss® började den som en tjänst från körningsnyckeln i jboss\bin\standalone.conf.bat file, add -Dabtesting.enabled=true parameter i följande post:

set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobeidp.serverName=server1 -Dfile.encoding=utf8 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dabtesting.enabled=true"

Förutom JBoss®-servern kan du lägga till argumentet -Dabtesting.enabled=true jvm i serverns startskript för alla programservrar. Nu kan du skapa och köra A/B-tester för adaptiva formulär.

NOTE
Om du uppdaterar de konfigurerade mål-URL:erna senare måste du uppdatera alla A/B-tester som körs så att de pekar på de aktuella URL:erna. Information om hur du uppdaterar A/B-tester finns i Uppdatera A/B-test.

Skapa målgrupper i AEM create-audiences-within-aem

Med AEM kan du skapa en målgrupp och använda den för ett A/B-test. Den målgrupp du skapar i AEM är tillgänglig i AEM Forms. Så här skapar du målgrupper i AEM:

 1. I redigeringsinstansen väljer du Adobe Experience Manager > Personalisering > Målgrupper.

 2. På sidan Publiker väljer du Skapa publik > Skapa målgrupp.

 3. I dialogrutan Adobe Target-konfiguration väljer du en målkonfiguration och klickar på OK.

 4. Skapa regler på sidan Skapa ny publik. Med regler kan ni kategorisera målgruppen. Du vill till exempel kategorisera målgrupper baserat på operativsystem. Din målgrupp A kommer från Windows, och målgrupp B kommer från Linux®.

  1. Om du vill kategorisera en målgrupp baserat på Windows väljer du OS attributtyp. I listrutan När väljer du Windows.

  2. Om du vill kategorisera målgrupper baserat på Linux® väljer du OS attributtyp. Från När nedrullningsbar meny, välja Linux® och klicka Nästa.

 5. Ange ett namn för målgruppen och klicka på Spara.

Du kan välja målgrupp när du konfigurerar A/B-testning för ett formulär, vilket visas nedan.

Skapa A/B-test för ett anpassat formulär create-a-b-test

 1. Gå till Forms och dokument på https://<värdnamn>:<port>/aem/forms.html/content/dam/formsanddocuments.

 2. Navigera till mappen som innehåller det adaptiva formuläret.

 3. Klicka på Välj i verktygsfältet och välj det anpassade formuläret.

 4. Klicka Mer i verktygsfältet och väljer Konfigurera A/B-testning. Sidan Konfigurera A/B-testning öppnas.

🔗

 1. Ange en Aktivitetsnamn för A/B-testet.

 2. I listrutan Målgrupp väljer du en målgrupp till vilken du vill leverera olika upplevelser av formuläret. Till exempel: Besökare som använder Chrome. Målgruppslistan fylls i från den konfigurerade målservern.

 3. I Experience Distribution fält för upplevelserna A och B, ange fördelningen, uttryckt i procent, för att avgöra hur upplevelserna ska fördelas mellan den totala publiken. Om du till exempel anger 40, 60 för upplevelserna A respektive B får upplevelsen A 40 % av publiken och de återstående 60 % ser upplevelsen B.

 4. Klicka Konfigurera. En dialogruta visas som bekräftar att A/B-testet har skapats.

 5. Klicka Redigera upplevelse B så att du kan öppna det adaptiva formuläret i redigeringsläge. Ändra formuläret genom att skapa en annan upplevelse än standardupplevelsen A. Möjliga variationer som tillåts i Experience B är förändringar i:

  • CSS eller formatering
  • Ordning på fält i olika paneler eller på samma panel
  • Panellayout
  • Panelrubriker
  • Beskrivning, etikett och hjälptext för ett fält
  • Skript som inte påverkar eller bryter skicka-flödet
  • Valideringar (både klient- och serversidor)
  • Tema för upplevelse B. (Du kan välja ett alternativt tema för upplevelse B)
 6. Gå till användargränssnittet för Forms och dokument, välj det anpassningsbara formuläret, klicka på Mer och markera Starta A/B-testning.

Ditt A/B-test körs nu och den angivna målgruppen får slumpvis de upplevelser som baseras på den angivna distributionen.

Uppdatera A/B-testet update-a-b-test

Du kan uppdatera målgrupps- och upplevelsedistributionen för ett A/B-test som körs.

Så här uppdaterar du A/B-testet:

 1. I användargränssnittet för Forms & Documents navigerar du till den mapp som innehåller det adaptiva formuläret som A/B-testet körs på.

 2. Markera det adaptiva formuläret.

 3. Klicka Mer och sedan Redigera A/B-tester. Sidan Uppdatera A/B-testning öppnas.

 4. Uppdatera målgrupps- och upplevelsedistributionen efter behov.

 5. Klicka Uppdatera.

Visa och analysera A/B-testrapport view-and-analyze-a-b-test-report

När du har tillåtit A/B-testet att köras under den önskade perioden kan du generera en rapport och kontrollera vilken upplevelse som har resulterat i bättre konvertering. Du kan deklarera en vinnares bättre prestation eller välja att köra ett annat A/B-test.

Så här visar och analyserar du A/B-testrapporten:

 1. Välj det adaptiva formuläret, klicka på Mer och klicka sedan på A/B-testrapport. Rapporten visas.

🔗

 1. Analysera rapporten och se om ni har tillräckligt många datapunkter för att kunna deklarera en av de mest framgångsrika upplevelserna som en vinnare. Du kan välja att fortsätta med samma A/B-test längre eller deklarera en vinnare och avsluta A/B-testet.
 2. Om du vill deklarera en vinnare och avsluta A/B-testet klickar du på Avsluta A/B-test på rapportkontrollpanelen. En dialogruta uppmanar dig att deklarera en av de två upplevelserna som vinnare. Välj en vinnare och bekräfta att du vill avsluta A/B-testet.
  Du kan också först deklarera en vinnare genom att klicka på Deklarera vinnare för respektive upplevelse. Du uppmanas att bekräfta vinnaren. Klicka Ja för att avsluta A/B-testet.

Om ni valde upplevelsen A som vinnare får A/B-testet slut, och om ni fortsätter kommer bara Experience A att användas för målgrupperna.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2