Skapa ett enskilt kundkonto

Besökare i din butik kan öppna ett konto för att hantera sina inköp och aktiviteter. Kunderna skapar vanligtvis egna konton från din butik. Du kan även skapa kundkonton direkt från administratören, vilket är användbart om du vill hjälpa kunder via telefon.

Följande instruktioner representerar standardkonfigurationen för kundkontot. Information om hur du ändrar markering och beteende för vissa fält i formuläret finns i Konfigurera kundkonton.

Som butiksadministratör kan du även ange nya kontoalternativ för att skicka en bekräftelse via e-post till nya registrerade kunder, vilket gör det lättare att säkerställa att registrerade konton är giltiga.

NOTE
Från och med version 2.4.7 måste kunderna ange sin e-postadress och sitt lösenord på nytt för att logga in på sina konton efter e-postbekräftelse, oavsett webbläsare.

Skapa konto från butiken

En butikskund skapar ett konto i butiken.

 1. I butiken klickar du Create an Account i sidhuvudets övre högra hörn.

  Skapa ett konto {width="700" modal="regular"}

 2. Under Personal Information, anger First Name och Last Name.

  Personlig information {width="600" modal="regular"}

 3. Om de vill lägga till sitt namn och sin e-postadress i listan över nyhetsbrevets prenumeranter väljer kunden Sign Up for Newsletter kryssrutan.

  note info
  INFO
  Det här alternativet visas även om butiken inte publicerar något nyhetsbrev.
 4. Om de vill lagra supportpersonalen på se vad de ser och ger fjärrhjälp väljer kunden Allow remote shopping assistance kryssrutan.

 5. Under Sign-in Information, anger Email adress.

  note info
  INFO
  Den här e-postadressen blir en del av inloggningsuppgifterna och kan inte kopplas till något annat kundkonto.

  Inloggningsinformation {width="600" modal="regular"}

 6. Skriver in a Password som innehåller tre av följande typer av information:

  • Gemener
  • Versaler
  • Nummer
  • Specialtecken

  Efter att de tryckt Enter, utvärderas lösenordets styrka och visas under fältet. Om lösenordet anses vara Svag kan du prova ett annat tills det utvärderas som Stark.

  Ett starkt lösenord rekommenderas {width="600" modal="regular"}

 7. Sedan anger kunden det igen för Confirm Password.

 8. Klicka vid behov Show Password för att visa lösenordet du angav.

 9. När det är klart klickar du Skapa ett konto.

Kunden kan sedan använda sin e-postadress och sitt lösenord för att logga in till deras konto och fyll i adressinformationen.

Skapa ett konto från administratören

Som handlare kan du skapa ett kundkonto från administratören.

 1. Administratör sidebar, gå till Customers > All Customers.

 2. Klicka på Add New Customer.

Steg 1: Fyll i kontoinformationen

Kundinformation

 1. I Account Information gör du följande:

  • För installation på flera platser anger du Associate to Website på den webbplats där kundkontot gäller.
  • Tilldela kunden till en annan Customer Group.
  • Om du använder moms-ID-validering och vill Disable Automatic Group Change Based on VAT ID markerar du kryssrutan.
 2. Fyll i obligatoriska fält:

  • First Name
  • Last Name
  • Email
 3. Fyll i de valfria fälten efter behov:

  • Name Prefix
  • Middle Name/Initial
  • Name Suffix
  • Date of Birth
  • Tax/VAT Number
  • Gender
  note warning
  WARNING
  I enlighet med gällande säkerhets- och integritetspraxis bör du vara medveten om eventuella juridiska risker och säkerhetsrisker som är förknippade med lagring av kundernas fullständiga födelsedatum (månad, dag, år) med andra personliga identifierare. Vi rekommenderar att du begränsar lagringen av kundernas födelsedatum och föreslår att du använder kundens födelseår som ett alternativ.
 4. Ange Send Welcome Email From till butiksvyn som Välkommen e-post ska skickas.

  note info
  INFO
  Om butiken har vyer för olika språkanger den här inställningen språket för välkomstmeddelandet.
 5. Klicka Save and Continue Edit överst på sidan.

  note info
  INFO
  När kundkontot har sparats visas alla alternativ på den vänstra panelen och på menyn överst på sidan. The Customer View ​på -fliken visas en sammanfattning av kontot.

  Kundvy {width="600" modal="regular"}

Steg 2: Fyll i adressinformationen

 1. Välj Addresses och klicka Add New Addresses.

 2. Om samma adress används för både fakturering och leverans kan du växla mellan alternativen.

  • Default Billing Address
  • Default Shipping Address

  Lägg till kundadressinformation {width="600" modal="regular"}

 3. Bläddra nedåt och fyll i de obligatoriska adressfälten i den andra kolumnen.

  • Street Address
  • City
  • Country
  • State/Province
  • ZIP/Postal Code
 4. Ange Phone Number för den här adressen.

 5. Ange VAT Number som är kopplad till kunden.

 6. Om den här adressen är den enda som behövs för kontot klickar du på Save.

  Annars klickar du på Save and Continue Edit och upprepa föregående steg för att lägga till ytterligare adresser.

  Den nya adressen visas i Addresses sida med markerad Default Billing ​och​ Default Shipping adresser ovanför den fullständiga listan.

  Vyn Adresser {width="600" modal="regular"}

Steg 3: Återställ lösenordet

Kundkonton som skapas från administratören har inte tilldelats några lösenord från början.

 1. Hitta det nya kundkontot i rutnätet.

 2. Klicka Edit i Action ​kolumn.

 3. Klicka på i menyraden överst på sidan Reset Password.

 4. Meddelande skickas till kontoägaren med instruktioner om hur lösenordet ska anges.

Knappfält

Ytterligare knappar blir tillgängliga när profilen sparas för första gången. Mer information finns på Uppdatera en kundprofil.

Knapp
Beskrivning
Back
Återgår till Customers ​utan att spara ändringarna.
Delete Customer
Tar bort den aktuella kunden. Slutförda order som är kopplade till kunden tas inte bort.
Reset
Återställer alla osparade ändringar i kundformuläret till deras tidigare värden.
Create Order
Skapar en order för kunden.
Reset Password
Skickar en återställ lösenord länk till kunden via e-post.
Force Sign-in
Återkallar OAuth-åtkomsttoken som är associerade med kundkontot. Den här funktionen kan bara användas med kundkonton som har tilldelats OAuth-tokens som en del av ett webb-API integration. Mer information finns på OAuth-baserad autentisering i utvecklardokumentationen.
Manage Shopping Cart
Låter administratören hantera kundvagnen.
Save and Continue Edit
Sparar ändringar och håller kundprofilen öppen.
Save Customer
Sparar ändringar och stänger kundprofilen.

Fältbeskrivningar

Account Information

Fält
Beskrivning
Associate to Website
Identifierar webbplatsen som är kopplad till kundkontot.
Group
Anger kundgrupp där kunden är medlem. Om tillämpligt markerar du kryssrutan för att inaktivera automatisk gruppändring baserat på moms.
Name Prefix
Om det används, det prefix som är kopplat till kundens namn (t.ex. Mr., Ms. eller Dr.). Prefixvärdena bestäms av konfiguration. Beroende på konfigurationen kan indatakontrollen vara ett textfält eller en lista med alternativ.
First Name
Kundens förnamn.
Middle Name / Initial
Kundens mellannamn eller initialnamn. Det här fältet inkluderas endast om det anges i konfiguration ämne.
Last Name
Kundens efternamn.
Name Suffix
Om det används, det suffix som är associerat med kundens namn (till exempel Jr., Sr. eller III). Suffixvärdena bestäms av konfiguration. Beroende på konfigurationen kan indatakontrollen vara ett textfält eller en listruta med alternativ.
Email
Kundens e-postadress.
Date of Birth
Kundens födelsedatum. Födelsedatumet inkluderas om det anges i konfiguration ämne.

I enlighet med gällande säkerhets- och integritetspraxis bör du vara medveten om eventuella juridiska risker och säkerhetsrisker som är förknippade med lagring av kundernas fullständiga födelsedatum (månad, dag, år) med andra personliga identifierare. Vi rekommenderar att du begränsar lagringen av kundernas födelsedatum och föreslår att du använder kundens födelseår som ett alternativ.
Tax / VAT Number
Kundens momsregistreringsnummer eller momsregistreringsnummer, om tillämpligt.
Gender
Identifierar kundens kön. Kön inkluderas om det anges i konfiguration. Alternativ: Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
Om du har flera butiksvyer identifierar den här inställningen den butiksvy som välkomstmeddelandet skickas från. Om butiksvyer används för olika språk avgör den här inställningen språket i välkomstmeddelandet.

Addresses

Fält
Beskrivning
New Addresses
Identifierar typen av ny adress. Alternativ: Default Billing Address / Default Shipping Address
Add New Addresses
Visar ett annat nytt adressavsnitt som identifierar vilken typ av adress som ska anges.
Company
Företagsnamn, om tillämpligt för den här adressen.
Street Address
Kundens gatuadress. En andra rad på gatuadressen är tillgänglig om den anges i konfiguration ämne.
City
Ort där kundadressen finns.
Country
Det land där kundadressen finns.
State/Province
Delstaten eller regionen där kundadressen finns.
Zip/Postal Code
Postnumret där kundadressen finns.
Phone Number
Kundens telefonnummer som är kopplat till adressen.
VAT Number
Om tillämpligt, det momsregistreringsnummer som gäller för kunden på den här adressen.
recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c