Lägga till en kontrollgrupp adding-control-group

Du kan använda kontrollgrupper för att undvika att skicka meddelanden till en del av målgruppen för att kunna mäta effekten av kampanjerna.

Gör detta i Adobe Campaign genom att skapa en kontrollgrupp när du definierar leveransmålet. Profiler läggs slumpmässigt till i kontrollgruppen, filtrerade eller inte, eller baserat på kriterier.

Sedan kan du jämföra beteendet hos målpopulationen som fick meddelandet med beteendet hos kontakter som inte var med i målgrupperna. Baserat på de skickade loggarna kan du även inrikta dig på en kontrollgrupp i framtida kampanjer.

Översikt overview

Kontrollgruppen kan extraheras slumpmässigt från huvudmålet och/eller väljas från en viss målgrupp. Det finns därför två sätt att definiera en kontrollgrupp:

 • Extrahera ett antal profiler från huvudmålet.
 • Uteslut vissa profiler baserat på villkor som definierats i en fråga.

Du kan använda båda metoderna för att definiera en kontrollgrupp.

Alla profiler som är en del av kontrollgruppen vid leveransens förberedelsesteg tas bort från huvudmålet. De får inte meddelandet när det har skickats.

Extrahera från målpopulationen extraction-target-population

För att definiera en kontrollgrupp kan du välja att extrahera – slumpmässigt eller baserat på en sortering – en procentandel eller ett fast antal profiler från målpopulationen.

Målextrahering target-extraction

Definiera först hur profilerna ska extraheras från målet: slumpmässigt eller baserat på en sortering.

Välj något av följande i avsnittet Target extraction:

 • Random sampling: när leveransen förbereds extraherar Adobe Campaign slumpmässigt ett antal profiler som motsvarar procentandelen eller det högsta antal som du anger som storleksgräns.

  Om du till exempel sedan anger tröskelvärdet 10 i avsnittet Limits består kontrollgruppen av 10 % som väljs slumpmässigt från målpopulationen.

 • Keep only the first records after sorting: med det här alternativet kan du definiera en begränsning baserat på en eller flera sorteringsvillkor.

  Exempel:

  • Välj fältet Age som sorteringsvillkor.
  • Definiera 100 som tröskelvärde i avsnittet Limits (se Storleksgräns).
  • Låt alternativet Descending sort vara markerat.

  Resultatet blir att kontrollgruppen består av de 100 äldsta mottagarna.

  Det kan vara intressant att definiera en kontrollgrupp som innehåller profiler som gör få eller återkommande inköp och att jämföra deras beteende med de kontaktade mottagarna.

NOTE
Välj No extraction om du inte vill använda alternativet Target extraction.

Storleksgräns size-limit

Oavsett om du har valt Random sampling eller Keep only the first records after sorting måste du ange hur du vill begränsa antalet profiler som du extraherar från huvudmålet. Gör något av följande:

 • Välj Size (as a % of the initial population) och fyll i motsvarande bildruta.

  Om du till exempel anger 10, beroende på vilket alternativ du har valt ovan, kommer Adobe Campaign antingen att:

  • Extrahera slumpmässigt 10 % av målpopulationen.
  • Om du valt fältet Age som sorteringsvillkor extraheras 10 % av de äldsta profilerna från målpopulationen.
  note note
  NOTE
  Om du avmarkerar alternativet Descending sort extraheras 10 % av de yngsta profilerna.
 • Välj Maximum size och fyll i motsvarande bildruta.

  Om du till exempel anger 100 kommer Adobe Campaign att antingen:

  • Slumpmässigt extrahera 100 profiler från målpopulationen.
  • Om du valt fältet Age som sorteringsvillkor extraheras 100 av de äldsta profilerna från målpopulationen.
  note note
  NOTE
  Om du avmarkerar alternativet Descending sort extraheras 100 av de yngsta profilerna.

Utesluta en viss population excluding-specific-population

Ett annat sätt att definiera en kontrollgrupp är att utesluta en specifik population från målet med hjälp av en fråga.

Så här gör du:

 1. Klicka på Define target exclusion i avsnittet Target exclusion.

 2. Definiera uteslutningskriterierna med frågeredigeraren. Du kan även välja en målgrupp som har skapats tidigare.

 3. Klicka på Confirm.

Profilerna som matchar frågeresultatet tas inte med i målet.

Användningsfall: konfigurera en kontrollgrupp control-group-example

Nedan finns ett exempel som visar hur du definierar en kontrollgrupp med båda metoderna: extrahera profiler från huvudmålet och använda en fråga för att utesluta en viss population.

 1. Skapa ett arbetsflöde. De detaljerade stegen för att skapa ett arbetsflöde visas i avsnittet Skapa ett arbetsflöde.

 2. Dra och släpp en Fråge-aktivitet i Activities > Targeting. Dubbelklicka på aktiviteten och definiera målet.

 3. Dra och släpp en aktivitet för e-postleverans efter huvudmålsegmentet och redigera den i Activities > Channels.

 4. Klicka på blocket Audience på kontrollpanelen för leverans.

 5. Klicka på fliken Control group.

 6. Välj Keep only the first records after sorting i avsnittet Target extraction.

 7. Sortera per ålder och låt alternativet för sortering Descending vara markerat.

 8. Ange 100 som maximal storlek. De 100 äldsta profilerna från ditt mål extraheras.

 9. I avsnittet Target exclusion definierar du de profiler som ska uteslutas från målet baserat på de villkor du väljer med frågeredigeraren. Exempel: ”åldern är under 20”.

  Profilerna som är yngre än 20 år utesluts.

 10. Starta leveransförberedelsen och bekräfta sändningen.

De profiler som har extraherats (de 100 äldsta profilerna) och de som har definierats baserat på frågan (profilerna under 20) tas bort från huvudmålet. De får inte meddelandet.

Jämföra resultaten delivery-logs

Vad kan du göra med kontrollgruppen när du väl har skickat leveransen?

Du kan extrahera loggarna med skickade meddelanden för att jämföra hur kontrollgruppen som inte fick kommunikationen agerade jämfört med det effektiva målet. Du kan även använda leveransloggarna för att skapa en ny målinriktning.

IMPORTANT
För att få åtkomst till leveransloggar måste du ha en Administratörsroll och att vara en del av All organisationsenhet.

Kontrollera leveransloggarna checking-logs

Välj Delivery logs för att se vilka profiler som har tagits bort från målet efter att meddelandet har skickats. Läs det här avsnittet för mer information om leveransloggarna och hur du kommer åt dem.

 • På fliken Sending logs kan du se de extraherade och exkluderade profilerna. De har samma status Ignored och Control group som orsaken till misslyckandet.

 • Du kan även kontrollera fliken Exclusion causes för att se hur många profiler som inte inkluderades i leveransen.

Använda kontrollgruppens loggar using-logs

När leveransen har skickats kan du använda leveransloggarna för att filtrera de profiler som inte fått meddelandet. Följ stegen nedan:

 1. Skapa ett arbetsflöde. De detaljerade stegen för att skapa ett arbetsflöde visas i avsnittet Skapa ett arbetsflöde.

 2. Dra och släpp en Fråge-aktivitet i Activities > Targeting.

 3. På fliken Properties ställer du in Delivery logs som Resource och Profile som Targeting dimension.

 4. På fliken Target klickar du på Delivery logs.

 5. Dra och släpp Status och välj Ignored som filtervillkor.

 6. Klicka på Confirm.

 7. När du är på fliken Target kan du dra och släppa Nature of failure samt välja Control group som filtervillkor.

 8. Klicka på Confirm.

Du kan sedan exportera loggdata med till exempel aktiviteten extrahera fil följt av aktiviteten föra över fil. På så sätt kan du i rapporteringsverktyget analysera resultaten av kampanjen på det effektiva målet jämfört med kontrollgruppen. Läs det här avsnittet för mer information om hur du exporterar loggar.

Ange kontrollgruppen som mål targeting-control-group

Du kan även använda leveransloggarna för att göra en målinriktning baserad på de profiler som inte fått meddelandet. Följ stegen nedan:

 1. Skapa ett arbetsflöde. De detaljerade stegen för att skapa ett arbetsflöde visas i avsnittet Skapa ett arbetsflöde.

 2. Dra och släpp först en Fråge-aktivitet i Activities > Targeting.

 3. Kontrollera att resursen Profile är markerad som Resource och Targeting dimension på fliken Properties.

 4. Expandera Delivery samt dra och släpp Delivery logs på fliken Target.

 5. Dra och släpp Delivery i fönstret Add a rule.

 6. Välj det e-postmeddelande du skickat som filtervillkor. Klicka på Confirm.

 7. I fönstret Add a rule kan du dra och släppa Status samt välja Ignored som filtervillkor. Klicka på Confirm.

 8. Dra och släpp Nature of failure och välj Control group som filtervillkor. Klicka på Confirm.

 9. Kontrollera att alla villkor är justerade mot den booleska logikoperationen AND.

 10. Klicka på Confirm.

Du kan nu ange de profiler som inte fått ditt första meddelande som mål, eftersom de var en del av kontrollgruppen, och skicka ett nytt e-postmeddelande till dem.

I samma arbetsflöde kan du även skapa en annan fråga för de profiler som fått e-postmeddelandet och skicka dem ett annat meddelande.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff