Övervaka en leverans monitoring-a-delivery

Det finns flera sätt att övervaka en leverans och mäta dess effekt. Som funktionell administratör kan du komma åt meddelandeloggar och leveransloggar.

IMPORTANT
Endast funktionell administratörer, med Administration roll och åtkomst till Alla kan komma åt loggar, meddelandeloggar, spårningsloggar, undantags- och prenumerationsloggar. En icke-admin-användare kan ha loggarna som mål, men med början i en länkad tabell (profiler, leverans).
 • Meddelandeloggar: Loggarna kan hittas direkt i meddelandepanelen. De visar detaljerna för utskicket, vilket eller vilka mål som har uteslutits och varför de har uteslutits. De visar även spårningsinformation som exempelvis öppningar och klick.

  Om du vill visa meddelandeloggarna klickar du på ikonen längst ned till höger i Deployment-sektionen.

  Flera flikar innehåller information (om de finns) gällande Sending logs, Exclusion logs, Exclusion causes och Tracking logsTracked URLs. Se Leveransloggar.

  Loggen innehåller alla meddelanden som har levererats eller testutskickats. Med specifika ikoner kan du identifiera fel eller varningar. Mer information finns i Godkänna meddelanden.

  Du kan exportera loggen genom att klicka på Export list-knappen.

 • Jobbloggar: En lista över batchjobb som utlöses av leveransen kan nås från meddelandekontrollpanelen genom att välja Job history från Summary listruta.

  Välj ett jobb i listan om du vill visa information om det valda Batch job.

 • Leveransmeddelanden: För att hålla koll på framgångar eller fel i leveranser så tillhandahåller Adobe Campaign ett varningssystem för e-post som skickar meddelanden till användarna gällande viktiga systemaktiviteter.

 • Rapporter: Från meddelandepanelen kan du få åtkomst till flera rapporter för det specifika meddelandet. Du har också en Reports-meny där du kan få tillgång till en komplett lista med inbyggda eller anpassade rapporter som du kan använda för att skapa mätvärden som är relaterade till ditt meddelande eller din kampanj.

 • En administratör kan också exportera loggar i en separat fil som kan bearbetas i dina egna rapporterings- eller BI-verktyg. Mer information finns att hitta i Exportera loggar.

Relaterade ämnen:

Leveransloggar delivery-logs

Skicka loggar sending-logs

Under fliken Sending logs visas en historik över alla förekomster av leveransen. Listan med skickade meddelanden och deras status lagras här. Du kan visa leveransstatus för varje mottagare.

För varje profil med Sent-status visas Date-kolumnen när meddelandet skickades.

Klicka på penn-ikonen till höger om motsvarande rad om du vill visa information om en viss sändningslogg.

Alla loggdetaljer för sändningar är skrivskyddade. Du kan också se en förhandsvisning av spegelsidan.

NOTE
Om du vill visa spegelsidan i användargränssnittet för Kampanjer så måste URL:en för spegelsideservern vara säker. I sådana fall använder du https:// i stället för http:// för att konfigurera den här URL:en när du konfigurerar ditt varumärke.

Uteslutningsloggar exclusion-logs

Under fliken Exclusion logs visas alla meddelanden som har uteslutits från det skickade målet och orsaken för detta.

Uteslutningsorsaker exclusion-causes

Under fliken Exclusion causes visas volymen (i antal meddelanden) för meddelanden som har uteslutits från sändningsmålet.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff