Guardrails

Vi rekommenderar att du anger tröskelvärden som ger vägledning för data, observerad fördröjning och systemanvändning i Adobe Experience Platform och program. Garantierna speglar systembegränsningar och prestandaförväntningar för att optimera kundens arkitektur och använda fallissemang samt hjälper till att undvika fel och oväntade resultat. Garantier är inte avsedda att vara servicenivåavtal, servicenivåavtal beskrivs i de produktbeskrivningar som är länkade nedan och i kundlicensavtalen. Garantier är avsedda att ge vägledning i arkitekturen av lösningar för specifika kundanvändningsfall för att säkerställa stabilitet och utförande.

Information om specifika servicenivåavtal för program och funktioner finns i Program- och funktionsbeskrivningar längst ned på den här sidan.

Observera att för alla kundärenden som har strikta krav på fördröjning eller volym rekommenderar Adobe att du granskar ditt användningsfall i detalj med ditt kontoteam på Adobe och din implementeringspartner. I vissa fall är det tillrådligt att testa och observera en viss implementering av ett visst användningsfall innan produktionen startar användarexemplet för att observera och förstå förväntat beteende - eftersom varje kundimplementering har olika faktorer som är under spel, inklusive typ och frånvaro av datadrag, de specifika egenskaperna hos segmentreglerna som byggs och de olika aktiveringskanalerna och nyttolasterna - kommer varje implementering av användningsfall att ha olika observerade prestanda. Därför är det bäst att fastställa och testa den förväntade prestandan direkt för att säkerställa en korrekt arkitektur och implementering i enlighet med de latens- och prestandakrav som gäller för användningsfallet.

Referensdokumentation för säkerhetsutkast för Adobe Experience Platform och program

Följande sidor innehåller information om säkerhetsutkast för Adobe Experience Platform funktioner, tjänster och program:

Experience Platform-program

Experience Platform

Latensdiagram från början till slut end-to-end-latency

Experience Platform Edge Network och Hub Primär observerad latens edge-hub-latencies

I följande diagram visas den primära kanten och hubben som observerats för att vara medveten om när man konstruerar användningsfall på Experience Platform och program.

Experience Platform Edge Network och navens primära observerade latenser. {width="1000" modal="regular"}

Intag av data data-ingestion

Diagrammet nedan visar förväntade fördröjningsvärden för dataöverföring via direktuppspelning och batchintag när data hämtas till Real-Time CDP. Klicka på bilden för att se en högupplöst version.

Översikt över dataöverföring på hög nivå. {width="1000" modal="regular"}

Segmentering segmentation

Diagrammet nedan visar förväntade fördröjningsvärden när du arbetar med målgrupper i Real-Time CDP segmenteringstjänst. Klicka på bilden för att se en högupplöst version.

Översikt över segmentering på hög nivå. {width="1000" modal="regular"}

REAL-TIME CUSTOMER DATA PLATFORM & Edge Network adobe-edge-latency

Diagrammet nedan visar förväntade fördröjningsvärden när du använder Edge Network - till exempel för att utnyttja RTCDP-målgrupper i Adobe Target. Klicka på bilden för att se en högupplöst version.

Adobe Edge Network och Experience Platform. {width="1000" modal="regular"}

Customer Journey Analytics customer-journey-analytics

Diagrammet nedan visar förväntade fördröjningsvärden när du arbetar med Customer Journey Analytics. Klicka på bilden för att se en högupplöst version.

Arbeta med högnivåvisuell översikt på Customer Journey Analytics. {width="1000" modal="regular"}

Journey Optimizer journey-optimizer

Diagrammet nedan visar förväntade fördröjningsvärden när du arbetar med Adobe Journey Optimizer. Klicka på bilden för att se en högupplöst version.

Arbeta med Adobe Journey Optimizer visuella översikt på hög nivå. {width="1000" modal="regular"}

Program- och funktionsbeskrivningar application-feature-descriptions

Mer information om funktionsspecifika servicenivåavtal finns i produktbeskrivningarna nedan:

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b