Audience Manager Plug-in for IAB TCF aam-iab-plugin

Översikt

En viktig aspekt av de integritetsskyldigheter du kan ha gentemot dina användare är att man får tag i och överför användarval över hur deras personuppgifter kan användas (dvs."syften") och av vem (dvs."företag").

Adobe ger er möjlighet att hantera och förmedla användarnas valmöjligheter i fråga om sekretess genom anmälningsfunktionen och stöd för IAB Transparency and Consent Framework (TCF).

I den här artikeln beskrivs fall där Audience Manager har stöd för IAB TCF och hur ni implementerar stöd för IAB TCF i Audience Manager.

IMPORTANT
Audience Manager är registrerat i IAB TCF med leverantörs-ID 565.

Plugin-programmet Audience Manager för IAB TCF använder anmälningsfunktionen, som i sin tur är en del av Experience Platform Identity Service-biblioteket (ECID).

Omfattning och begränsningar scope-and-limitations

Som utgivare eller annonsör som arbetar med Audience Manager kan ni överföra användarval till Audience Manager enligt IAB TCF.

IMPORTANT
Regler för IAB TCF gäller endast för besökare som befinner sig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Audience Manager hjälper er att respektera användarnas valmöjligheter vad gäller integritet och ger er också ett enkelt sätt att kommunicera dessa val till alla partners ni arbetar med.

Audience Manager har för närvarande inte stöd för:

 • Arbetsflöden för mobila enheter
 • Lägger till samtycke till segmentexport.

Uppgraderar till IAB TCF v2.2 upgrading

Kunder som uppgraderar sina Audience Manager Plug-in for IAB TCF implementering från IAB TCF v1.1 till IAB TCF v2.2, eller aktivera IAB TCF v2.2 ska för första gången följa samma riktlinjer för förutsättningar och implementering som beskrivs nedan.

Förutsättningar prerequisites

IMPORTANT
Audience Manager stöder IAB TCF v2.2.
Stöd för IAB TCF v1.1 upphör den 15 augusti 2020.
Kunder som vill fortsätta använda plugin-programmet Audience Manager för IAB TCF för samtyckeshantering bör uppgradera till den senaste versionen av ECID för fortsatt support.
Efter uppgradering till den senaste ECID IAB TCF v1.1-medgivandesträngar stöds inte längre, så uppdatera din CMP innan du uppgraderar till den senaste ECID-versionen.

Du måste uppfylla följande krav för att kunna använda plugin-programmet Audience Manager för IAB TCF med Audience Manager:

 1. Du måste använda Adobe Experience Platform Identity Service (ECID) version 5 eller senare. Ladda ned vår senaste ECID-version.
 2. Du måste använda Audience Manager Data Integration Library (DIL) version 9.0 eller senare, kan hämtas från här. Läs om DIL i dokumentationen till Audience Manager. Vi rekommenderar Adobe Audience Manager-taggtillägg för det enklaste DIL-genomförandet av Audience Manager.
 3. Om du använder Server-Side Forwarding (SSF) Om du vill importera data till Audience Manager måste du uppgradera till den senaste versionen av AppMeasurement. Hämta AppMeasurement med Analytics Code Manager.
 4. Du måste använda en CMP (Consent Management Platform), antingen kommersiell eller egen, som är integrerad med IAB TCF v2.2 och som är registrerad med IAB TCF. Se listan över CMP:er som registrerats i IAB-ramverket.
WARNING
Om du använder en CMP (Consent Management Platform) som inte har stöd för IAB TCF v2.2, skickar Audience Manager automatiskt gdpr=0 i ID-synk, även om besökarna befinner sig i EU. För att avgöra om din GDPR-validering är aktiv rekommenderar vi att du bekräftar med din CMP (Consent Management Platform) att de stöder IAB TCF v2.2.

Rekommendationer och implementering recommendations

Om du vill aktivera stöd för IAB TCF i Audience Manager läser du vår dokumentation om att konfigurera IAB med anmälan.

Det enklaste sättet att göra detta är att använda Adobe Experience Platform-taggar att lägga till ECID Opt-in på era egenskaper. Läs dokumentationen för ECID-tillägg för anmälan om du vill lära dig hur du ställer in tillägget Taggar.

Arbetsflöde för användarval när IAB-ramverket används user-choice-workflow

När en användare besöker en av era webbplatser kan hen ange hur data ska användas av utgivaren och av tredjepartsleverantörer som utgivaren samarbetar med.

Användarna kan välja i form av samtycke för IAB:s syften tredjepartsleverantörer registrerad i den globala leverantörslistan.

Bilden nedan visar ett exempel på en CMP-dialogruta som visas för en förstagångsbesökare på en webbplats. Tänk på att den här dialogrutan kan se annorlunda ut beroende på hur kunden implementerar den.

CMP-dialogruta

Information om de olika syften och behörigheter som ingår i IAB TCF v2.2 finns i IAB Europe Transparency & Consent Framework Policies.

Användarna kan ge sitt samtycke för en kombination av syften och leverantörer. Användarna kan till exempel ge sitt samtycke till att lagra information på en enhet, utveckla och förbättra produkter och ge sitt samtycke till alla tredjepartsleverantörer som visas av CMP.

Eller, i ett annat exempel, skulle de kunna ge sitt samtycke för alla syften, men bara ge medgivande till ett fåtal av de leverantörer som visas av CMP.

När användaren har valt sina sekretessval registreras användarvalen i IAB TC-strängen. IAB TC-strängen lagrar en kombination av godkända syften och leverantörer, tillsammans med annan metadatainformation (se IAB-sida för mer information).

Alla leverantörer som är registrerade i IAB TCF utvärderar IAB TC-strängen och fattar beslut baserat på användarnas sekretessval. Tänk på att användarnas sekretessval är giltiga för alla leverantörer som är registrerade med IAB TCF.

Syfte som krävs av Audience Manager aam-standard-purposes

Audience Manager utvärderar användarnas val som lagras i IAB TC-strängen för följande syften, som definieras i IAB Europe Transparency & Consent Framework Policies.

 • Syfte 1: Lagra och/eller få tillgång till information på en enhet.
 • Syfte 10: Utveckla och förbättra produkter;
 • Specialsyfte 1: Säkerställ säkerhet, förhindra bedrägeri och felsökning.
IMPORTANT
Audience Manager behöver samtycke för Syfte 1 och Syfte 10, plus leverantörsgodkännande, för att kunna distribuera cookies och initiera eller respektera ID-synkroniseringar.
Per IAB-regler, Special Purpose 1 (Sure security, prevent FFFound, and debug) is always agree to, and users cannot object to it.

Audience Manager fungerar på olika sätt beroende på om IAB TC-strängen innehåller användargodkännande för de två syften (lagra och/eller få åtkomst till information på en enhet samt utveckla och förbättra produkter) eller inte.

Vi kontrollerar också om du har gett ditt samtycke till alla destinationer du arbetar med i Audience Manager, så länge dessa destinationer är registrerade med IAB TCF.

När användaren ger sitt medgivande kommer Audience Manager:
När användaren inte ger sitt medgivande kommer Audience Manager:
 • Utföra alla de Audience Manager-funktioner som ni har begärt.
 • Medgivande till tredje part i ID-synk (genom att skicka gdpr = 1 och medgivandesträngen som gdpr_consent på ID-synkroniseringsanrop).
 • Utvärdera och respektera medgivanden som skickas från annonsserverns pixlar.
 • Respektera partnerinitierade ID-synkroniseringar.
 • Inga nya användardata lagras i er instans. Detta inkluderar partner-ID, signaler, traits och pixeldata.
 • ID-synkronisering initieras inte med tredje part.
 • Partnerinitierade ID-synkroniseringar respekteras inte.
 • Användaren kan inte hämta in ytterligare data.

Användningsexempel för utgivare publisher-use-case

Genom att implementera plugin-programmet Audience Manager för IAB TCF behöver du inte ha anpassad kod för samtyckeshantering på dina webbegenskaper via en annan mekanism med Adobe eller andra tredjepartsleverantörer. Användningen beskrivs i bilden och i stegen nedan. Börja till vänster i bilden:

 1. En användare besöker en av era webbplatser. Så länge ni använder de senaste versionerna av ECID- och DIL-biblioteken (se Förutsättningar) aktiveras anmälningsflödet.
 2. Audience Manager kontrollerar om IAB-flödet gäller (isIabContext=true). Se Rekommendationer och implementering.
 3. Audience Manager kontrollerar om GDPR gäller (gdpr = 1) och om det finns en CMP, registrerad med IAB TCF, på din webbegenskap. Detta skulle till exempel gälla användare som besöker från EU. Observera att det är ditt ansvar som utgivare att sätta GDPR-flaggan.
 4. Om GDPR är tillämpligt kontrollerar Audience Manager IAB TC-strängen, som skickas i gdpr_consent -parameter, för det obligatoriska godkännandet. Audience Manager behöver samtycke för att lagra och/eller få tillgång till information på en enhet (IAB TCF-syfte 1), utveckla och förbättra produkter (IAB TCF purpose 10), plus Audience Manager leverantörs samtycke till att lagra, bearbeta eller aktivera data.
 5. Om IAB TC-strängen finns och den innehåller det medgivande som krävs skickar Audience Manager IAB TC-strängen vidare till datainsamlingsservrar (DCS)
 6. Audience Manager svarar genom att ställa in en demdex cookie i webbläsaren, samt initierar och respekterar synkroniseringar med tredje parts-ID.
 7. Om IAB TC-strängen som skickades i steg 4 inte innehåller alla behörigheter som krävs, samlar Audience Manager inte in, bearbetar eller aktiverar användardata och följer eller initierar inte ID-synkroniseringar. Dessutom väljs användaren bland de mål som du arbetar med.
IMPORTANT
Om du arbetar med målpartners på Audience Manager som behöver IAB TCF-parametrar, men du inte har någon CMP som stöder IAB TCF på webbplatsen, skickar Audience Manager gdpr=0 i ID-synk. Detta innebär att GDPR inte gäller dessa användare.
Om du inte önskar det bör du aktivera funktionen IAB TCF i Audience Manager för att skicka lämpliga IAB TC-strängar till målpartnern.

Användningsexempel för utgivare

Användningsexempel för annonsörer advertiser-use-case

Audience Manager utvärderar och respekterar medgivanden som skickas i pixelanrop i enlighet med IAB TCF.

Pixlar kan placeras av Audience Manager-kunder på deras partnersidor eller placeras i annonsservrar som ska inkluderas i annonssvaret. I det första fallet måste er partner hämta medgivandeparametern programmatiskt och lägga till den i pixeln innan den aktiveras. I det andra fallet, som är vanligare och beskrivs i detalj nedan, lägger annonsservrar till de medgivandeparametrar som de tar emot från SSP-plattformen (Supply-Side Platform) eller utgivarens annonsservrar i alla pixlar.

Audience Manager använder två parametrar för att skicka användarmedgivande i pixelanrop:

 • gdpr kan vara 0 (GDPR gäller inte) eller 1 (GDPR gäller)
 • gdpr_consent är URL-säker base64-kodad GDPR-medgivandesträng (se specifikation). Ett exempel på ett anrop för en annonsvisningspixel med de två parametrarna kan se ut så här:
https://yourcompany.demdex.net/event?d_event=imp&gdpr=1&gdpr_consent=consentstring&d_src=datasource_id&d_site=siteID&d_creative=creative_id&d_adgroup=adgroup_id&d_placement=placement_id

Användningen beskrivs i bilden och i stegen nedan. Börja till vänster i bilden:

 1. En annonsserver visar en annons för användaren. Detta innebär en pixelanrop till våra datainsamlingsservrar (DCS).
 2. Audience Manager kontrollerar om GDPR-flaggan gäller. Om så inte är fallet lagrar Audience Manager data som skickas i gdpr och gdpr_consent variabler i pixelanrop.
 3. Om IAB TC-strängen finns och den innehåller de behörigheter som krävs lagrar Audience Manager data som skickas i gdpr och gdpr_consent variabler i pixelanrop.
 4. Om IAB TC-strängen saknas eller saknar de behörigheter som krävs, släpper Audience Manager de data som skickas i gdpr och gdpr_consent variabler i pixelanrop.

Användningsexempel för annonsörer

Aktiveringspartners med stöd för IAB TCF aam-activation-partners

Med plugin-programmet Audience Manager för IAB TCF kan du vidarebefordra IAB TC-strängen till aktiveringspartners med hänsyn till användarnas sekretessinställningar. Information om vilka aktiveringspartners som har stöd för IAB TCF finns i vår lista över enhetsbaserade destinationer.

Bifoga samtycke till URL:er som skickats till URL-mål

Integreringen av Audience Manager med IAB TCF v2.2 stöder inläggning av samtycke till information som skickas till URL-mål som är integrerade med IAB TCF v2.2. Den här processen utförs dock inte automatiskt av Audience Manager för att undvika att vissa URL-format bryts.

Kunder som vill lägga till samtycke till data som skickas till URL destinations måste lägga till ${GDPR} och ${GDPR_CONSENT_XXXX} makron till deras URL-format, ersätta XXXX med målpartner-ID:t.

Exempel på: https://yourdomain.com?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_1234}.

Se Målmakron definierade om du vill ha mer information om målmakron som stöds.

Hantering av enhetsövergripande samtycke

Insticksprogrammet Audience Manager för IAB TCF väljer automatiskt vilka ID:n som finns på en begäran när besökarna på platsen inte har tillräcklig behörighet. Om begäran innehåller en ID för olika enheter (CRM-ID), avanmäler Audience Manager ID:t tillsammans med den sista enheten som är länkad till det ID för olika enheter (CRM-ID).

Testa implementeringen av IAB test-iab-implementation

Om du vill testa att du har implementerat plugin-programmet Audience Manager för IAB TCF korrekt läser du Användningsfall 4 vid validering av anmäld tjänst.

IAB och avanmälan i Audience Manager. Prioritetsordning. iab-and-optout

Ett annat sekretessalternativ för användarna är möjligheten att välja bort all datainsamling. Adobe ger användarna möjlighet att göra detta på sidan Your Privacy Choices.

Avanmälningar i Audience Manager behandlas i en separat artikel i vår dokumentation.

IMPORTANT
Användare som har avanmält sig från all datainsamling efter att de avböjt sitt samtycke kan inte återinsättas.
NOTE
Prioritetsordning – Om användaren väljer bort datainsamling med ett globalt avanmälningsverktyg, som beskrivs i länken ovan, har detta företräde över anmälningar och IAB-verifieringar.

Ytterligare resurser additional-resources

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695