Bilaga - Bulkbladsdata för Yahoo! Japan konton

Du kan hämta data för Yahoo! Japan flera konton men det går inte att överföra eller posta kalkylblad till annonsnätverket.

Tillgängliga datafält

TIP
Följande tabell är bred. Använd vid behov rullningslisten längst ned i tabellen för att visa hela innehållet. Du kan också tillfälligt dölja innehållsförteckningen eller den högra rutan genom att klicka på Dölj den vänstra rutan överst i den vänstra rutan eller Dölj den högra rutan överst i den högra rutan.
Fält
Campaign
Annonsgrupp
Nyckelord
Text Ad
Mål för kampanjplats
Beskrivning
Platform
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Annonsplattformen. Obligatoriskt om inte varje rad innehåller ett "AMO ID" för enheten.
Acct Name
Obligatoriskt/valfritt
Obligatoriskt/valfritt
Obligatoriskt/valfritt
Obligatoriskt/valfritt
Obligatoriskt/valfritt
Det unika namn som identifierar ett annonsnätverkskonto. Obligatoriskt om inte varje rad innehåller ett "AMO ID" för enheten.
Campaign Name
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Det unika namn som identifierar en kampanj för ett konto.
Campaign Budget
Obligatoriskt: Skapa

Valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
n/a
n/a
n/a
En daglig utgiftsgräns för kampanjen, med eller utan monetära symboler och interpunktion. Det här värdet åsidosätter men kan inte överskrida kontobudgeten.
Delivery Method
Obligatoriskt: Skapa

Valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
n/a
n/a
n/a

Så här visar du annonser för kampanjen varje dag:

 • Standard (Distributed) (standard för nya kampanjer): För att sprida annonsintrycket över hela dagen.
 • Accelerated: Visa era annonser så ofta som möjligt tills budgeten är nådd. Därför kanske era annonser inte visas senare under dagen.
Mobile Bid Adjustment
Valfritt
Valfritt
n/a
n/a
n/a

Om annonser ska läggas på mobila enheter, antingen på kampanjnivå eller på annonsgruppsnivå:

 • Om du vill använda den befintliga justeringen för mobilbud lämnar du det här tomt.
 • Om du inte vill lägga något bud på annonser på mobila enheter anger du -100.
 • Om du vill lägga bud på annonser på mobila enheter som använder samma bud som annonser på datorer och surfplattor (skillnad på 0 %) anger du 0. För nya kampanjer kan du också lämna detta tomt.
 • Om du vill lägga ett bud på annonser på mobila enheter med ett annat bud anger du hur många gånger anbuden ska ökas eller minskas. Värdet kan komma från -90 till 300.

Om du utesluter en enhet på kampanjnivå kan du inte åsidosätta undantaget på annonsgruppsnivå.

Anteckningar:

 • Annonsgrupper ärver inställningarna på kampanjnivå, men du kan åsidosätta dem.

 • Om du tilldelar kampanjen till en optimerad portfölj avgör optimeringsfunktionen automatiskt erbjudandet på basnyckelordsnivå för att hjälpa portföljen att uppnå sitt mål. Annonsnätverket justerar sedan anbudet enligt vad som anges för mobilannonser.

 • Om du tilldelar kampanj- eller annonsgruppen till en optimerad portfölj:

  • Optimeringsfunktionen avgör automatiskt vilket anbud på nyckelordsnivå som ligger till grund för portföljens mål. Söknätverket justerar sedan anbudet enligt vad som anges för mobilannonser.
  • Om portföljen är konfigurerad tillAuto-optimize Bid Adjustment Values," ändrar optimeringsfunktionen offertjusteringar på annonsgruppsnivå så länge det ideala värdet som beräknas ligger inom det lägsta och högsta värdet som anges i portföljinställningen och annonsgruppen inte utesluter budgivning för mobilannonser.
Location
n/a
n/a
n/a
n/a
Valfritt
En geografisk plats där annonser för kampanjen ska placeras. Använd formatet "<Ort>, <Prefektur>" (till exempel Adachi, Tokyo). Om du vill exkludera en plats ska du prefix platsen med ett minustecken (-). Om du inte anger specifika värden för kampanjen anges alla platser som mål.
Location Type
n/a
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt/valfritt
(Obligatoriskt när du anger specifika platser som mål) Om de angivna platserna är av typen Prefecture eller City.
Ad Group Name
n/a
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
n/a
Ett annonsgruppsnamn som är unikt i kampanjen. Maximala längden är 50 tecken.
Max CPC
n/a
Valfritt
Valfritt
n/a
n/a
Den maximala kostnaden per klick (CPC), som är det högsta beloppet att betala för en annons som klickats på söknätverket, med eller utan monetära symboler och interpunktion. Du kan ange värden för annonsgrupper och nyckelord. Standardvärdet för ett nytt nyckelord ärvs från annonsgruppsnivån.
Keyword
Valfri/ingen/a
Valfri/ingen/a
Obligatoriskt
n/a
n/a
Nyckelordssträngen. Yahoo! Japan nyckelord och matchningstyper kan ändras, vilket innebär att du kan redigera dem utan att ta bort det befintliga nyckelordet.

Om du vill exkludera ett nyckelord på annonsgruppen eller kampanjnivån anger du Match Type till "Negative". Om raden innehåller annonsgruppens namn exkluderas nyckelordet för annonsgruppen. Om raden inte innehåller annonsgruppens namn exkluderas nyckelordet för hela kampanjen.
Match Type
Valfri/ingen/a
Valfri/ingen/a
Valfritt: Skapa

Obligatoriskt/valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
n/a
Nyckelordsmatchningsalternativet för nyckelordet: Broad (standard för nya nyckelord), Exact, Phrase, *Negative Broad, eller Negative Exact. Definiera negativa nyckelord på kampanjnivå eller annonsgruppnivå. Yahoo! Japan nyckelord och matchningstyper kan ändras, vilket innebär att du kan redigera dem utan att ta bort det befintliga nyckelordet.

Ett värde för matchningstypen eller nyckelords-ID krävs bara för att redigera ett nyckelord med flera matchningstyper.
First Page Bid
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Det bud som krävs för att placera en annons på första sidan i sökresultaten. Det här värdet är inte registrerat i annonsnätverket.
Quality Score
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Det aktuella kvalitetsmomentet som annonsnätverket har tilldelat nyckelordet. Det här värdet är inte registrerat i annonsnätverket.
Ad Name (Yahoo JP)
n/a
n/a
n/a
Valfritt: Skapa

Obligatoriskt/valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
Det unika namn som identifierar annonsbilden inom en annonsgrupp. Maximala längden är 50 tecken. Obligatoriskt såvida du inte använder AMO ID eller Ad ID för raden.
Creative Preferred Devices
n/a
n/a
n/a
Valfritt
n/a
De enhetstyper som du föredrar att visa annonsen på: All (standard) eller Mobile. För Mobile, försöker annonsnätverket att visa annonsen för användare av mobila enheter i stället för för användare på datorer eller surfplattor. I annat fall visas annonsen på alla enhetstyper.

Endast administratörer och Adobe kontohanteraranvändare kan redigera den här inställningen.
Ad Title
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt
n/a
Annonsens rubrik. Den maximala längden är 30 enkelbyte- eller 15 dubbelbyte-tecken. Om du ändrar annonskopian tas den befintliga annonsen bort och en ny skapas.
Ad Title 2
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt / n/a
n/a
(Endast för utökad text) En andra rubrik. Den maximala längden är 30 eller 15 dubbelbyte-tecken. Om du ändrar annonskopian tas den befintliga annonsen bort och en ny skapas.
Description Line 1
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt
n/a
Annonsens brödtext. För annonser med utökad text är maxlängden 80 enkelbyte- eller 40 dubbelbyte-tecken. Om du ändrar annonskopian tas den befintliga annonsen bort och en ny skapas.
Description Line 2
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt
n/a
(Endast standardtextannonser) Annonsens andra rad. Den maximala längden är 38 enkelbyte- eller 19 dubbelbyte-tecken. Om du ändrar annonskopian tas den befintliga annonsen bort och en ny skapas. Obs! Yahoo! Japan Ads tillåter inte längre att vanliga textannonser skapas och redigeras.
Creative Type
n/a
n/a
n/a
Valfritt
n/a

Annonsformatet:

 • Text (standard för nya annonser): Textannonser som kan visas på datorer, surfplattor och smarttelefoner.
 • Mobile: Föråldrat.
Display URL
n/a
n/a
n/a
Obligatoriskt / ingen/a: Skapa

Valfritt/ej tillämpligt: Redigera eller ta bort
n/a
(Endast befintliga standardtextannonser; skrivskyddade) Den URL som visas i annonsen. Den maximala längden är 255 enkelbyte- eller 127 dubbelbyte-tecken. Dessutom måste domänerna för visnings-URL och landningssidans URL vara desamma. Obs! Yahoo! Japan Ads används inte för att skapa och redigera standardtexter och utökade textannonser.
Display Path 1, Display Path 2
n/a
n/a
n/a
Valfri/ingen/a
n/a

(Endast annonser i utökad text; valfritt) Text som läggs till i URL:en som automatiskt extraheras från den slutliga URL:en. Det föregås av ett snedstreck (/). En bana får inte innehålla snedstreck (/) eller newline (\n). Maxlängden är 15 tecken eller 7 dubbelbyte-tecken.

Använd följande format om du vill infoga en annonsanpassare: Default text är ett valfritt värde som ska infogas när din feed-fil inte innehåller ett giltigt värde:

 • Google Ads: {CUSTOMIZER.AdCustomizerName:Default text}, such as {CUSTOMIZER.Discount:10%}
 • Microsoft Advertising: {CUSTOMIZER.Attribute name:Default text}, such as {CUSTOMIZER.Discount:10%}

Om Display Path 1 är"erbjudanden", blir URL:en för displayen &lt;display URL&gt;/deals, till exempel www.example.com/deals.

Base URL/Final URL
n/a
n/a
Valfritt
Obligatoriskt
n/a
URL:en till landningssidan som slutanvändarna tas till när de klickar på annonsen, inklusive eventuella tilläggsparametrar som konfigurerats för kampanjen eller kontot. Bas/slutliga URL:er på nyckelordsnivå åsidosätter URL:er på annonsnivå och högre.
Destination URL
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte, inte i annonsnätverket) För konton med mål-URL:er är denna URL den URL som länkar en annons till en bas-URL/landningssida på annonsörens webbplats (ibland via en annan webbplats som spårar klickningen och sedan dirigerar om användaren till landningssidan). Den innehåller eventuella tilläggsparametrar som har konfigurerats för kampanj eller konto för sökning, sociala medier och Commerce. Om du genererade spårnings-URL:er baseras detta på spårningsparametrarna i dina kontoinställningar och kampanjinställningar. Om du har lagt till nätverksspecifika parametrar kan de ersättas med motsvarande parametrar för Search, Social och Commerce.

För konton med slutliga URL:er visar den här kolumnen samma värde som kolumnen Bas-URL/Slutlig URL.

Mål-URL:er på nyckelordet eller placeringsnivån åsidosätter URL:er på annonsnivån.
Tracking Template
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
(Valfritt) Spårningsmallen eller spårnings-URL, som anger alla icke-landningsdomäner omdirigerar och spårningsparametrar och bäddar även in URL:en för sista sidan/landningssidan i en parameter. Använda parametern !{lpurl} Ange landningssidans URL. Exempel: {lpurl}?source={network}&id=5 eller http://www.trackingservice.example.com/?url={lpurl}?source={network}&id=5 för att inkludera en omdirigering.

Du kan också lägga till omdirigeringar och spårning från tredje part.

För spårning av konvertering till Adobe Advertising, som används när kampanjinställningarna innehåller "EF Redirectoch "Auto Upload," Search, Social och Commerce prefixerar automatiskt sin egen omdirigerings- och spårningskod när du sparar posten.

Spårningsmallen på den mest detaljerade nivån åsidosätter värdena på alla högre nivåer. Om till exempel både kontoinställningarna och nyckelordsinställningarna innehåller ett värde används nyckelordsvärdet.
Campaign Status
Valfritt: Skapa eller redigera

Obligatoriskt: Ta bort
n/a
n/a
n/a
n/a
Visningsstatus för kampanjen: Active (standard för nya kampanjer), Paused, Ended (endast befintliga kampanjer), eller Deleted (endast befintliga kampanjer).
Ad Group Status
n/a
Valfritt: Skapa eller redigera

Obligatoriskt: Ta bort
n/a
n/a
n/a
Annonsgruppens visningsstatus:   Active, Paused, eller Deleted (endast befintliga annonsgrupper). Standardinställningen för nya annonsgrupper är Active. Om du vill ta bort en aktiv eller pausad annonsgrupp anger du värdet Deleted.
Keyword Status
n/a
n/a
Valfritt: Skapa eller redigera

Obligatoriskt: Ta bort
n/a
n/a
Visningsstatus för nyckelordet: Active, Deleted (endast befintliga nyckelord), Disapproved (ej redigerbart), Paused (endast befintliga nyckelord), eller Pending (går inte att redigera). Standardvärdet för nya nyckelord är Active. Om du vill ta bort ett nyckelord anger du värdet Deleted.
Ad Status
n/a
n/a
n/a
Valfritt: Skapa eller redigera

Obligatoriskt: Ta bort
n/a
Annonsens visningsstatus: Active (standard för nya annonser), Deleted (endast befintliga annonser), Disapproved (ej redigerbart), Paused, eller Pending (går inte att redigera). Standardinställningen för nya annonser är Active. Om du vill ta bort en annons anger du värdet Deleted.
Location Status
n/a
n/a
n/a
n/a
Valfritt
Status för platsmålet: Active eller Deleted (endast befintliga platser). Standardinställningen för nya platser är Active. Om du vill ta bort en aktiv plats anger du värdet Deleted.
[Advertiser-specific Label Classification]
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
(Namngiven för en annonsörspecifik etikettklassificering, t.ex. "Färg" för en etikettklassificering som kallas Färg) Ett värde för den angivna klassificeringen som är associerad med entiteten. Du kan bara inkludera ett värde per klassificering per enhet (till exempel"red" för etikettklassificeringen"Color" för kampanj A). Maxlängden är 100 tecken och värdet kan innehålla ASCII-tecken och tecken som inte är ASCII-tecken.

Etikettklassificeringar och deras etikettvärden används för alla underordnade komponenter. Nya komponenter som läggs till senare kopplas automatiskt till etiketten.

Klassificeringsnamnet och klassificeringsvärdet är inte skiftlägeskänsliga.
Constraints
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
n/a
En begränsning som är tilldelad entiteten. Du kan bara tilldela en begränsning per enhet.

Begränsningar ärvs av underordnade entiteter, så du behöver inte ange värden för underordnade entiteter om du inte vill åsidosätta de ärvda värdena.
Campaign ID
Ej tillämpligt: Skapa

Obligatoriskt/valfritt: Redigera eller ta bort
Valfritt
Valfritt
Valfritt
n/a
Det unika ID som identifierar en befintlig kampanj. I CSV- och TSV-filer måste det föregås av ett enkelt citattecken (').[1] Krävs endast när du ändrar kampanjnamnet, såvida inte raden innehåller ettAMO ID" för kampanjen.
Ad Group ID
n/a
Ej tillämpligt: Skapa

Obligatoriskt/valfritt: Redigera eller ta bort
Valfritt
Valfritt
n/a
Det unika ID som identifierar en befintlig annonsgrupp. I CSV- och TSV-filer måste det föregås av ett enkelt citattecken (').[1:1] Krävs endast när du ändrar annonsgruppens namn, såvida inte raden innehåller ettAMO ID" för annonsgruppen.
Keyword ID
n/a
n/a
Ej tillämpligt: Skapa

Obligatoriskt/valfritt: Redigera

Obligatoriskt: Ta bort
n/a
n/a
Det unika ID som identifierar ett befintligt nyckelord. I CSV- och TSV-filer måste det föregås av ett enkelt citattecken (').[1:2] Krävs endast när du redigerar eller tar bort nyckelordet, såvida inte raden innehåller a) tillräckliga egenskapskolumner för att identifiera nyckelordet eller b) en "AMO ID."
Ad ID
n/a
n/a
n/a
Ej tillämpligt: Skapa

Obligatoriskt/valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
Det unika ID som identifierar en befintlig annons. I CSV- och TSV-filer måste det föregås av ett enkelt citattecken (').[1:3] För responsiva sökannonser är antingen Ad ID eller AMO ID krävs för att redigera eller ta bort annonsdata. För alla andra entitetstyper visas AMO ID krävs bara när du ändrar annonsstatus, såvida inte raden innehåller a) tillräckliga ad-egenskapskolumner för att identifiera annonsadressen eller b) och "AMO ID." Om du däremot inte inkluderar Ad ID eller AMO ID, och annonsegenskapskolumnerna matchar flera annonser, och statusen för endast en av annonserna ändras.

Obs! Om du redigerar a) och egenskapskolumner förutom Status för en befintlig annons eller b) data för en responsiv sökannons, och du inkluderar varken Ad ID eller AMO ID, skapas en ny annons och den befintliga annonsen ändras inte.
AMO ID
Ej tillämpligt: Skapa

Valfritt: Redigera eller ta bort
Ej tillämpligt: Skapa

Valfritt: Redigera eller ta bort
Ej tillämpligt: Skapa

Valfritt: Redigera eller ta bort
Ej tillämpligt: Skapa

Valfritt: Redigera eller ta bort
n/a
(I genererade kalkylblad) Adobe-genererad unik identifierare för en synkroniserad entitet. För responsiva sökannonser finns AMO ID måste redigera eller ta bort annonser såvida du inte inkluderar Ad ID. Redigera data för alla andra entitetstyper med en AMO ID, AMO ID krävs för att redigera eller ta bort data såvida du inte inkluderar enhets-ID och överordnat enhets-ID.

Search, Social och Commerce använder värdet för att fastställa rätt identitet för redigering, men skickar inte ID:t till annonsnätverket.
EF Error Message
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Platshållare för att visa felmeddelanden från Search, Social och Commerce gällande data på raden. Felmeddelanden finns i EF Errors filer. Det här värdet är inte registrerat i annonsnätverket.
SE Error Message
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
(Ingår i genererade kalkylblad i informationssyfte) Platshållare för att visa felmeddelanden från annonsnätverket med avseende på data i raden. Felmeddelanden ingår i SE Errors filer. Det här värdet är inte registrerat i annonsnätverket.
 1. Excel konverterar stora tal till vetenskaplig notation (till exempel 2.12E+09 för 2115585666) när filen öppnas. Om du vill visa siffror i standardnotationen markerar du en cell i kolumnen och klickar inuti formelfältet. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c