Bulkbladsfel

Med Sök, Socialt och Commerce genereras två typer av felfiler under kalkylbladsåtgärder:

  • SE-fel: När en fil har publicerats men annonsnätverket inte accepterar alla data, visas en felfil med namnet <uploaded file name>_se_errors.<extension used for the bulksheet> skapas. När vissa men inte alla rader accepterades, visar felfilen de rader som inte var bokförda och en förklaring av varje fel så att du kan korrigera det. Felen finns iSE Error Message".
NOTE
Om du publicerar Google Ads annonser som bryter mot annonsnätverkets annonspolicyer men som kan vara berättigade till undantag, så postas dessa annonser automatiskt om med begäran om undantag. Om begäran om undantag misslyckas inkluderas information om överträdelsen i felfilen.
  • EF-fel: När kalkylbladsåtgärden inte kan överföra eller bearbeta en fil eller enskilda rader i filen skapas en felfil med namnet <uploaded file name>_ef_errors.<extension used for the bulksheet>. Om problemet gäller enskilda rader inkluderas dessa rader, med en förklaring av varje fel så att du kan korrigera det. Felen finns iEF Error Message".

SE Error meddelanden

Fel i SE Error -kolumnen kommer direkt från annonsnätverket.

EF Error meddelanden

Följande fel kan finnas i EF Error kolumn i EF Errors filer.

Hämta/skapa fel

Kategori
Meddelande
Beskrivning
Allmänt
Internal Error: Please Try Creating the bulksheet Again. If Problem Persists Contact Technical Support
Åtgärden misslyckades helt på grund av ett okategoriserat eller ohanterat fel. Om problemet kvarstår kontaktar du kontoteamet på Adobe för att undersöka orsaken.
Pre-Sync Failed. Please Try Creating the bulksheet Again. If Problem Persists Contact Technical Support
Search, Social och Commerce kunde inte synkronisera med annonsnätverket innan kalkylbladet skapades, så inget kalkylblad skapades. Kontakta ditt kontoteam på Adobe om problemet kvarstår.

Överföringsfel

Kategori
Meddelande
Beskrivning
Allmänt
Internal Error: Please Try Uploading the bulksheet Again. If Problem Persists Contact Customer Care
Åtgärden misslyckades helt. Kontakta ditt kontoteam på Adobe om problemet kvarstår.
Alla enheter
Invalid Fields. [ogiltiga fält och fel]
Angivna data saknas eller är ogiltiga.
Invalid Reference Given
Entitetens ID i annonsnätverket, eller en överordnad enhets ID (till exempel konto-ID), motsvarar inte en entitet i Sök, Socialt och Commerce. Detta kan inträffa när du redigerar ID:t i kalkylbladet.
<Entity> is deleted or expired
Entiteten har gått ut eller tagits bort, och du kan inte ändra dess egenskaper. Enheten kan tas bort när någon har redigerat statusen manuellt.
<Entity> status should be Active or Paused
(Nya entiteter) En ny entitet kan bara vara "Aktiv" eller "Pausad".
Duplicate Entries are present
Flera rader ingår för samma enhet, med olika attribut i varje rad. Konsolidera ändringarna i en rad.
Invalid AMO ID given
AMO-ID:t för raden finns inte. Detta kan inträffa om du har redigerat ID:t i kalkylbladet.
Invalid row given
Raden innehåller inte tillräckligt med information för att fastställa entitetstypen. Redigera raden så att den innehåller alla obligatoriska fält för entitetstypen.
Konton
Provide Valid Account Details
(Mallar för flera konton) Kontoidentifierare inkluderas inte i alla rader. Ange värden för någon av följande kombinationer av kolumner för varje rad: a) "AMO ID" eller b) "Account Nameoch "Platform."
Account is disabled. Disabled Accounts cannot be processed
Search, Social och Commerce har inte åtkomst till annonsnätverkskontot, så du kan inte skapa eller redigera kampanjdata. Kontrollera att autentiseringsuppgifterna för sökkontot är korrekta och att kontot är aktiverat.
Campaign
Invalid Shopping Country specified
(Shoppingkampanjer) Värdet iSales Country" är ogiltigt. Se en lista över giltiga länder for Google Ads och for Microsoft Advertising.
Alla kampanjkomponenter
Campaign creation failed
Den överordnade kampanjen skapades inte, så entiteten skapades inte. Se till att alla överordnade entiteter innehåller alla obligatoriska fält.
Annonsgrupp
Campaign Row missing
Den angivna överordnade kampanjen finns inte, så annonsgruppen skapades inte. Skapa den överordnade kampanjen på en ny rad.
New adgroup has both keywords and placement
En annonsgrupp kan innehålla antingen nyckelord eller placeringar, men inte båda. Skapa separata annonsgrupper för nyckelord och placeringar.
No corresponding keyword for Adgroup
(Yandex) Annonsgruppen skapades inte eftersom den inte innehåller minst ett nyckelord.
No corresponding creative for Adgroup
(Yandex) Annonsgruppen skapades inte eftersom den inte innehåller minst en annons.
Creative Row Missing
(Yandex) Annonsgruppen skapades inte eftersom den inte innehåller minst en annons.
Alla annonsgruppskomponenter
Adgroup creation failed
Den överordnade annonsgruppen skapades inte, så entiteten kunde inte skapas. Detta kan bero på ett fel i annonsgruppsfälten eller på att den överordnade kampanjen misslyckades. Se till att alla överordnade entiteter innehåller alla obligatoriska fält.
Adgroup Row Missing
Den angivna överordnade annonsgruppen finns inte, så entiteten kunde inte skapas. Skapa den överordnade annonsgruppen på en ny rad.
Cannot modify Tracking Template at Keyword / Creative / Site Link level until Account has been migrated to use Upgraded URLs. Please retry after migration
The "Tracking Templatefältet " är endast för konton som använder slutliga/avancerade URL:er. Ta bort värdet tills du har migrerat kontot för att använda slutliga/avancerade URL:er.
Annons
Cannot modify attributes other than status code and url for <ad type>
(Andra annonstyper än text, utökad text, produkt, appinstallation och dynamisk sökning) Du kan bara redigera status och URL för den här annonstypen.
The number of creatives under an AdGroup should not exceed 50
Varje annonsgrupp kan innehålla upp till 50 annonser och det här kalkylbladet innehåller mer än 50. Minska antalet annonser.
Cannot modify an ad which is either deleted/expired or under an deleted/expired campaign
Annonsen finns i en överordnad enhet som har gått ut eller tagits bort, så du kan inte redigera den.
Nyckelord
Cannot modify a keyword/website/product which is under deleted Adgroup or Campaign
Den överordnade kampanjen eller annonsgruppen tas bort eller har gått ut, så du kan inte ändra entiteten.
Placement
Cannot modify a keyword/website/product which is under deleted Adgroup or Campaign
Den överordnade kampanjen eller annonsgruppen tas bort eller har gått ut, så du kan inte ändra entiteten.
Cannot specify placement bids for websites under Display Select enabled Campaign with Search and Display Networks
(Google Ads) Du kan endast lägga bud på praktik i kampanjer i söknätverket eller i innehållsnätverket, men inte på kampanjer som riktar sig till både sök- och innehållsnätverk.
Shoppingproduktgrupp
Cannot delete Everything Else manually. It will be deleted automatically when all Product Group Conditions under the same parent are removed
Varje produktgruppsnivå måste innehållaEverything Else" grupp. Du kan inte ta bort enEverything Else" grupp; den tas automatiskt bort när du tar bort alla andra produktgrupper på samma nivå.
Cannot modify a keyword/website/product which is under deleted Adgroup or Campaign
Den överordnade kampanjen eller annonsgruppen tas bort eller har gått ut, så du kan inte ändra entiteten.
Webblänk
Sitelinks Cannot update more than 10 site links per campaign
(Yandex bara) Meddelandet är felaktigt. Varje kampanj kan innehålla upp till fyra (inte 10) sitelinks, och det här kalkylbladet innehåller mer än fyra. Ta bort några sitelinks.
Cannot update sitelinks under deleted/expired campaign
Den överordnade kampanjen har gått ut eller tagits bort, så du kan inte redigera den.
Creative creation failed
(Yandex) Det gick inte att skapa sitelink eftersom annonsen inte skapades.
Platsmål
Cannot modify locations under deleted campaigns or adgroups
Den överordnade kampanjen eller annonsgruppen tas bort eller har gått ut, så du kan inte redigera platsmålen.
Undantag
Other than status is modified
Du kan bara redigera status för ett undantag ("Active" eller "Deleted").
Google mål/målgrupper för ommarknadsföringslista
Invalid Audience given
(Google Ads endast kampanjer) RLSA-målet motsvarar inte en befintlig RLSA (publik). Korrigera värdena iAudienceoch "RLSA Target" kolumner.

Bokföringsfel

Följande fel inträffar i EF Errors endast filer. De flesta bokföringsfel kommer från annonsnätverket och ingår i en SE-felfil.

Kategori
Meddelande
Beskrivning
Allmänt
Internal Error: Please Try Posting the bulksheet Again. If Problem Persists Contact Customer Care
Åtgärden misslyckades helt. Kontakta ditt kontoteam på Adobe om problemet kvarstår.
Alla enheter
Entity har publicerats i annonsnätverket
Enheten har bokförts i annonsnätverket, men den synkroniserades inte till Search, Social och Commerce samtidigt, så entitetsdata är inte direkt tillgängliga i Search, Social och Commerce. Synkroniseringsprocessen aktiveras automatiskt nu.

När stora datamängder synkroniseras kanske data inte är tillgängliga i sökningar, sociala medier och Commerce på flera timmar eller mer.
Skipping <ENTITY> creation since <PARENT ENTITY> creation failed.
Det gick inte att skapa den överordnade entiteten, så den underordnade entiteten skapades inte.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c