Förväntade datavariationer mellan Analytics och Adobe Advertising

Annonsörer med endast integrering mellan Adobe Advertising och Adobe Analytics

Annonsörer med Analytics for Advertising integreringsspår för betald annonsering via Adobe Advertising och Adobe Analytics. När ni spårar media, kampanjer och kanaler via flera system matchar sällan samma datauppsättningar från olika system helt. I det här dokumentet förklaras hur ni bör förvänta er att data för medier som har sålts via Adobe Advertising ska jämföras med data i de olika system där mediet spåras i Analytics.

NOTE
Det här dokumentet fokuserar på Adobe Advertising och Analytics, men många av de viktigaste punkterna kan också överföras till andra spårningslösningar.

Attributionsskillnader i liknande rapporter

Olika Lookback-fönster och attribueringsmodeller

The Analytics for Advertising integrering använder två variabler (eVars eller rVars [reserverad eVars]) för att hämta EF-ID och AMO-ID. Variablerna konfigureras med ett enda uppslagsfönster (den tid som klickningar och genomgångar tilldelas) och en attribueringsmodell. Om inget annat anges konfigureras variablerna så att de matchar standardfönstret för klickning på annonsnivå och attribueringsmodellen i Adobe Advertising.

Uppslagsfönster och attribueringsmodeller kan dock konfigureras i båda Analytics (via eVars) och i Adobe Advertising. I Adobe Advertising är attribueringsmodellen dessutom konfigurerbar inte bara på annonsörsnivå (för anbudsoptimering) utan också inom enskilda datavyer och rapporter (endast för rapportering). En organisation kan till exempel föredra att använda modellen för jämn fördelning för optimering, men använda den senaste beröringsattribueringen för rapporter i DSP eller Advertising Search, Social, & Commerce. Om du ändrar attribueringsmodeller ändras antalet konverteringar.

Om ett rapportsökningsfönster eller en attribueringsmodell ändras i en produkt och inte i en annan, visar samma rapporter från varje system distinkta data:

 • Exempel på avvikelser orsakade av olika uppslagsfönster:

  Anta att Adobe Advertising har ett 60-dagars klickfönster och Analytics har ett 30-dagars uppslagsfönster. Anta också att en användare kommer till webbplatsen via en Adobe Advertising-spårad annons, lämnar och sedan återgår till dag 45 och konverterar. Adobe Advertising attribuerar konverteringen till det ursprungliga besöket eftersom konverteringen inträffade inom 60-dagars uppslagsfönstret. AnalyticsMen det går inte att attribuera konverteringen till det ursprungliga besöket eftersom konverteringen inträffade efter att 30-dagars uppslagsfönstret hade gått ut. I det här exemplet rapporterar Adobe Advertising fler konverteringar än Analytics gör det.

  Exempel på en konvertering som har tilldelats i Adobe Advertising men inte Analytics

 • Exempel på avvikelser orsakade av olika attribueringsmodeller:

  Anta att en användare interagerar med tre olika Adobe Advertising-annonser innan de konverterar, med intäkt som konverteringstyp. Om en Adobe Advertising-rapport använder en jämn distributionsmodell för attribuering, fördelas intäkterna jämnt över alla annonser. If Analytics använder den sista pekattribueringsmodellen, men då attribueras intäkterna till den sista annonsen. I följande exempel tillskriver Adobe Advertising till och med 10 USD av de 30 dollardollarintäkterna till var och en av de tre annonserna, medan Analytics tilldelar alla 30 USD av intäkter till den sista annansen som användaren ser. När du jämför rapporter från Adobe Advertising och Analyticskan du förvänta dig att se effekten av skillnaden i attribuering.

  Olika intäkter från Adobe Advertising och Analytics baserat på olika attribueringsmodeller

IMPORTANT
Det bästa sättet är att använda samma uppslagsfönster och attribueringsmodell i både Adobe Advertising och Analytics. Samarbeta med kontoteamet på Adobe om det behövs för att identifiera de aktuella inställningarna och hålla konfigurationerna synkroniserade.

Samma koncept gäller alla andra kanaler som använder olika uppslagsfönster eller attribueringsmodeller.

Olika Lookback-fönster för vystyrningsspårning impression-lookback

I Adobe Advertising baseras attribueringen på klick och visningar, och du kan konfigurera olika uppslagsfönster för klick och visningar. I AnalyticsMen attribueringen baseras på klickfrekvens och genomskinlighet, och du har inte möjlighet att ange olika attribueringsfönster för klickningar och genomvisningar; spårning för varje start vid det första besöket på webbplatsen. Ett intryck kan göras samma dag eller flera dagar innan en genomgång sker, vilket kan påverka var attribueringsfönstret börjar i varje system.

Vanligtvis sker de flesta genomskinliga konverteringar tillräckligt snabbt för att båda systemen ska kunna attribuera krediter. Vissa konverteringar kan dock inträffa utanför Adobe Advertising-visningsfönstret men inom Analytics fönster; sådana konverteringar beror på genomgången i Analytics men inte Adobe Advertising.

Anta att en besökare fick en annons dag 1 i följande exempel, utförde ett besök (dvs. besökte annonsens landningssida utan att tidigare klicka på annonsen) dag 2 och konverterades dag 45. I det här fallet skulle Adobe Advertising spåra användaren från dag 1-14 (med 14-dagars uppslag), Analytics skulle spåra användaren från dag 2-61 (med 60 dagars uppslag) och konverteringen dag 45 skulle tillskrivas annonsen i Analytics men inte inom Adobe Advertising.

Exempel på en konvertering av genomskinlig bild i Analytics men inte Adobe Advertising

En annan orsak till diskrepanser är att du i Adobe Advertising kan tilldela visningskonverteringar till anpassade genomskinlig vikt som är relativ till den vikt som tillskrivs en klickbaserad konvertering. Standardbredden för genomvyn är 40 %, vilket innebär att en genomsiktskonvertering räknas som 40 % av värdet för en klickbaserad konvertering. Analytics innehåller ingen sådan viktning av genomskinliga konverteringar. En 100 US-dollar-intäktsorder som hämtats in i Analytics Rabatteras till 40 USD i Adobe Advertising om du använder standardvikten för att visa genom, dvs. en skillnad på 60 USD.

Tänk på dessa skillnader när du jämför genomskinliga konverteringar mellan Adobe Advertising och Analytics rapporter.

Tillgängliga attribueringsmodeller

Adobe Advertising Attribution
Analytics Attribut
eVar/rVar Allokering
Last Event
Last Touch
Most Recent
First Event
First Touch
Original Value
Weight First Event More
n/a
n/a
Even Distribution
Linear
Linear

Använd inte*
Weight Last Event More
n/a
n/a
U-Shaped
U-Shaped
n/a
n/a
J-Shaped
n/a
n/a
Inverse-J
n/a
n/a
Custom
n/a
n/a
Participation
n/a
n/a
Algorithmic
n/a
NOTE
För linjär tilldelning Analytics attribuerar framgångshändelser lika i alla eVar värden inom ett enda besök, så använd linjär allokering med eVar Giltighetstiden för"Besök". För annonsering leder emellertid användningen av linjär attribuering till en allokering som inte är helt linjär och till mindre än-idealisk rapportering. Om en besökare till exempel interagerar med tre annonser innan de konverterar till tre separata besök, tillskrivs bara den annons som sågs vid det senaste besöket konverteringen, inte alla tre annonserna.
Dessutom förhindrar en växling av konverteringsallokering till eller från "Linjär" att historiska data visas, vilket kan leda till felaktiga data i rapporter. Linjärt allokering kan till exempel dela upp intäkterna med ett antal olika eVar värden. Om du ändrar allokeringen till"Senaste" kopplas 100 % av denna intäkt till det senaste enskilda värdet. Den här föreningen kan leda till felaktiga slutsatser.
För att undvika förvirring Analytics gör historiska data otillgängliga i rapporteringsgränssnittet. Du kan visa historiska data om du ändrar eVar tillbaka till den ursprungliga allokeringsinställningen, men du bör inte ändra eVar allokeringsinställningar för att komma åt historiska data. Adobe rekommenderar att du använder en ny eVar när du vill använda en ny allokeringsinställning för data som redan spelas in, i stället för att ändra allokeringsinställningarna för en eVar som redan har en betydande mängd historiska data.

Se en lista med Analytics attribueringsmodeller och deras definitioner på https://experienceleague.adobe.com/docs/analytics-platform/using/cja-workspace/attribution/models.html?lang=sv-SE.

Om du är inloggad Search, Social, & Commercefinns det en lista

Attribut för händelsedatum i Adobe Advertising

I Adobe Advertising kan du rapportera konverteringsdata antingen efter det associerade klickdatumet/händelsedatumet (datumet för klickhändelsen eller tryckhändelsen) eller efter transaktionsdatumet (konverteringsdatumet). Konceptet för klicknings-/händelsedatumrapportering finns inte i Analytics; alla konverteringar spåras i Analytics rapporteras per transaktionsdatum. Därför kan samma konvertering rapporteras med olika datum i Adobe Advertising och Analytics. Tänk dig en användare som klickar på en annons den 1 januari och konverterar den 5 januari. Om du visar konverteringsdata per händelsemedatum i Adobe Advertising rapporteras konverteringen den 1 januari, när klickningen inträffade. I Analytics, rapporteras samma konvertering den 5 januari.

Exempel på en konvertering som tilldelats olika datum

Attribut i Analytics Marketing Channels

Analytics Marketing Channels rapportering låter er konfigurera regler för att identifiera olika marknadsföringskanaler baserat på distinkta aspekter av träffinformation. Du kan spåra kanaler som spåras i Adobe Advertising (Display Click Through, Display View Throughoch Paid Search) as Marketing Channels genom att använda ef_id frågesträngsparameter för att identifiera kanalen. Även om Marketing Channels -rapporter kan spåra Adobe Advertising-kanaler, data kanske inte stämmer överens med Adobe Advertising-rapporterna av flera anledningar. Mer information finns i följande avsnitt.

NOTE
Följande centrala begrepp gäller även för flerkanalsspårning som omfattar kampanjer som inte spåras i Adobe Advertising, till exempel campaign variabel (kallas även"spårningskod" eller"eVar 0 tum) och anpassad eVar spårning.

Potentiellt olika attribueringsmodeller i Marketing Channels

Mest Marketing Channels rapporter har konfigurerats med Last Touch attribuering, för vilken den senaste marknadsföringskanalen har tilldelats 100 % av konverteringsvärdet. Använda olika attribueringsmodeller för Marketing Channels Rapporter och rapporter från Adobe Advertising leder till avvikelser i konverteringar av tilldelningar.

Ett potentiellt annorlunda fönster för att söka efter Marketing Channels

Uppslagsfönstret för Marketing Channels kan anpassas. I Adobe Advertising går det att konfigurera fönstret för klicksökning, men ett fast 60-dagarsfönster är vanligt. Om de två produkterna använder olika fönster för sökning kan du förvänta dig avvikelser i data.

Olika kanalattribut i Marketing Channels

Adobe Advertising rapporterar att endast betalda medier som handlats via Adobe Advertising (betald sökning efter Advertising Search, Social, & Commerce annonser och displayannonser för annonser DSP annonser), medan Marketing Channels kan spåra alla digitala kanaler. Detta kan leda till en diskrepans i den kanal för vilken en konvertering görs.

Till exempel har betalsökningar och naturliga sökkanaler ofta en symbiotisk relation, där varje kanal hjälper den andra. The Marketing Channels i rapporten kopplas vissa konverteringar till naturlig sökning som Adobe Advertising inte gör eftersom den inte spårar naturlig sökning.

Överväg också en kund som visar en displayannons, klickar på en betald sökannons, klickar i ett e-postmeddelande och lägger sedan en 30 USD-order. Även om Adobe Advertising och Marketing Channels båda använder den sista pekattribueringsmodellen, men konverteringen skulle ändå tilldelas olika till var och en. Adobe Advertising har inte åtkomst till Email kanal, vilket innebär att betalsökningen för konverteringen får poäng. Marketing Channelshar dock tillgång till alla tre kanalerna, så det skulle kreditera Email för konverteringen.

Exempel på olika konverteringsattribuering i Adobe Advertising jämfört med Analytics Marketing Channels

Mer information om varför mätvärdena kan variera finns i "Varför kanaldata kan variera mellan Adobe Advertising och Marketing Channels."

Skillnader i data i Adobe Analytics Paid Search Detection

The äldre Paid Search Detection funktion i Analytics tillåter företag att Definiera regler för att spåra betald och organisk söktrafik för angivna sökmotorer. The Paid Search Detection regler använder både en frågesträng och den refererande domänen för att identifiera betald och naturlig söktrafik. The Paid Search Detection rapporter ingår i den större gruppen av Sökmetoder som förfaller antingen när en viss händelse (till exempel en kundvagnsutcheckning) inträffar eller besöket avslutas.

Följande gränssnitt används för att skapa en Paid Search Detection regeluppsättning:

Exempel på en regel för identifiering av betald sökning i Analytics

Resultatet Paid Search Detection rapporterna innehåller Paid Search Engine, Paid Search Keywords, Natural Search Engineoch Natural Search Keywords rapporter.

Observera följande två begränsningar med data i Paid Search Detection rapporter:

 • The Paid Search Keywords och Natural Search Keywords -rapporter visar sökfrågorna så som de identifieras av de refererande URL:erna, inte nyckelorden som användarna lägger bud på. Adobe Advertising och Analytics rapporter visar de faktiska nyckelorden, så vänta dig inte att de ska överensstämma med Paid Search Detection nyckelordsrapporter.

 • När Paid Search Detection den ursprungliga sökfrågan (teckensträngen som användaren angav i sökfältet i sökmotorn) var mer lättillgänglig för annonsörer via den refererande URL:en. Idag är sökmotorer i stort sett otydliga med sökfrågan och Paid Search Detection nyckelordsrapporter har begränsat värde eftersom de flesta frågedata tillhör "unspecified".

  Med Analytics for Advertising, kan annonsörer fortfarande spåra betalda nyckelord i Analytics. Den refererande domänen informerar motorn om vilken sökmotor som körde trafiken. Eftersom den annonserarspecifika kontoinformationen inte är kopplad till den refererande domänen, listas all trafik under sökmotorn. Annonsörer med flera konton i samma sökmotor bör referera till Adobe Advertising eller Analytics rapportering för kontospecifik rapportering.

Varför konfigurera Paid Search Detection?

The Paid Search Detection kan du identifiera naturlig söktrafik i Analytics Marketing Channels rapporter. Att separera betald söktrafik och naturlig söktrafik är ett bra sätt att förstå det värde som naturlig sökning tillför hela marknadsföringsekosystemet.

Klicka igenom dataverifiering för Analytics for Advertising data-validation

För integreringen bör du validera klickinformationen för att säkerställa att alla sidor på webbplatsen följer klickfrekvensen.

I Analytics, ett av de enklaste sätten att validera Analytics for Advertising tracking är att jämföra klickningar med instanser med hjälp av en"Click to AMO ID Instances", beräknat enligt följande:

Clicks to AMO ID Instances = (AMO ID Instances / Adobe Advertising Clicks)

AMO ID Instances representerar antalet gånger som AMO-ID spåras på webbplatsen. Varje gång en annons klickas visas ett AMO-ID (s_kwcid) läggs till i landningssidans URL. Antalet AMO ID Instancesmotsvarar därför antalet klick och kan valideras mot faktiska annonsklickningar. Vi ser vanligtvis en matchningsfrekvens på 80 % för Search, Social, & Commerce och en matchningsfrekvens på 30 % för DSP trafik (när den filtreras så att den endast innehåller klickfrekvens AMO ID Instances). Skillnaden i förväntningarna mellan sökning och visning kan förklaras av det förväntade trafikbeteendet. Sökfunktionen hämtar avsikten, och som sådan har användarna vanligtvis för avsikt att klicka på sökresultaten från sin fråga. Användare som ser en webbannons eller en videoannons är mer benägna att klicka på annonsen oavsiktligt och sedan antingen hoppa från webbplatsen eller avbryta det nya fönster som läses in innan sidaktiviteten spåras.

I Adobe Advertising-rapporter kan du jämföra klickningar med instanser med hjälp avef_id_instances" i stället för AMO ID Instances:

Clicks to [EF ID Instances = (ef_id_instances / Clicks)

Du bör förvänta dig en hög matchningsfrekvens mellan AMO ID och EF ID, men vänta inte med 100 % paritet eftersom AMO ID och EF ID i grunden spårar olika data, och den här skillnaden kan leda till små skillnader i den totala AMO ID Instances och EF ID Instances. Om summan AMO ID Instances in Analytics skiljer sig från EF ID Instances mer än 1 % i Adobe Advertising ska du kontakta ditt kontoteam på Adobe för att få hjälp.

Mer information om AMO ID och EF ID finns i Adobe Advertising ID som används av Analytics.

Följande är ett exempel på en arbetsyta som du kan använda för att spåra klickningar på instanser.

Exempel på en arbetsyta som spårar klickningar till instanser

Jämföra datauppsättningar i Analytics for Advertising Jämfört i Adobe Advertising

The AMO-ID (s_kwcid query string parameter) används för rapportering i Analyticsoch EF ID används för rapportering i Adobe Advertising. Eftersom de är distinkta värden kan ett värde vara skadat eller inte läggas till på landningssidan.

Anta att vi har följande landningssida:

www.adobe.com/?ef_id=test_ef_id&s_kwcid=test_amo_id

där EF-ID ärtest_ef_id" och AMO-ID är "test_amo_id."

Om en omdirigering sker på en webbplats kan URL:en sluta på följande sätt:

www.adobe.com/?ef_id=test_ef_id&s_kwcid=test_amo_id#redirectAnchorTag

där EF-ID ärtest_ef_id" och AMO-ID är "test_amo_id#redirectAnchorTag."

I det här exemplet lägger tillägget av ankartaggen till oväntade tecken i AMO-ID:t, vilket resulterar i ett värde som inte känns igen i Analytics. Detta AMO-ID skulle inte klassificeras, och konverteringar som är kopplade till det skulle omfattas avunspecified" eller "none" in Analytics rapporter.

Men även om sådana här problem är vanliga så brukar de vanligtvis inte resultera i en hög procent skillnader. Om du däremot upptäcker en stor skillnad mellan AMO-ID:n i Analytics och EF ID:n i Adobe Advertising, kontakta ditt kontoteam på Adobe för att få hjälp.

Andra mätvärden

Skillnaden mellan klick och besök clicks-vs-visits

De verkar analoga, men klick och besök representerar olika data:

 • Klicka: DSP eller sökmotorn registrerar ett klick när en besökare klickar på en annons på en utgivares webbplats.

 • Besök: Analytics definierar en besök som en serie sidvyer av en användare, som avslutas enligt ett av flera kriterier, till exempel 30 minuters inaktivitet.

En klickning kan per definition leda till flera besök.

Tänk på följande exempel: Användare 1 och Användare 2 har båda åtkomst till en webbplats genom att klicka på en Adobe Advertising-annons. Användare 1 visar fyra sidor och går sedan ut för dagen, så det första klicket ger ett besök. Användare 2 tittar på två sidor, går till en 45-minuters lunch, återvänder, visar ytterligare två sidor och sedan går. I det här fallet resulterar den första klickningen i två besök.

Exempel på skillnaden mellan klick och besök

Skillnaden mellan klick och genomklickningar

Klick och klickningar är två olika mätvärden:

 • Klicka: DSP eller sökmotorn registrerar ett klick när en besökare klickar på en annons på en utgivares webbplats.

 • Klickfunktioner: Analytics registrerar en klickfrekvens när besökaren kommer in på målwebbplatsen, landningssidan läses in och Analytics begäran längst ned på sidan skickar data till Analytics.

Klickningar och klickningar kan skilja sig avsevärt på grund av oavsiktliga annonsklickningar. Vi har observerat att de flesta klick på displayannonser är oavsiktliga klick, och dessa oavsiktliga besökare trycker på knappen Tillbaka innan landningssidan läses in, så Analytics det går inte att spela in en klickfrekvens. Detta gäller särskilt annonser där en oavsiktlig klickning är mer sannolik, som mobilannonser, videoannonser och annonser som fyller skärmen och måste stängas innan användaren kan visa sidan.

Webbplatser som är inlästa på mobila enheter är också mindre benägna att resultera i klickningar på grund av lägre bandbredder eller tillgänglig processorkraft, vilket gör att landningssidor tar längre tid att läsa in. Det är inte ovanligt att 50-70 % av klickningarna inte leder till klickningar. I mobilmiljöer kan skillnaden vara så hög som 90 % på grund av kombinationen av en långsammare webbläsare och den större sannolikheten att användaren av misstag klickar på annonsen när han eller hon bläddrar igenom sidan eller försöker stänga annonsen.

Klickdata kan också spelas in i miljöer där klickningar inte kan spelas in med de aktuella spårningsmekanismerna (t.ex. klick som kommer in i eller från en mobilapp) eller där annonsören bara använde en spårningsmetod (t.ex. med den genomskinliga JavaScript-metoden, webbläsare som blockerar cookies från tredje part spårar klickningar, men inte klickningar). En viktig orsak till att Adobe rekommenderar att man använder sig av både klicknings-URL:er och JavaScript-spårningsmetoder är att maximera täckningen av spårbara klickningar.

Använda Adobe Advertising-trafikstatistik för Dimensioner utanför Adobe Advertising

Adobe Advertising tillhandahåller Analytics med reklamspecifik trafikstatistik och relaterade dimensioner från DSP och Search, Social, & Commerce. Mätvärdena som tillhandahålls av Adobe Advertising gäller endast de angivna Adobe Advertising-dimensionerna och data är inte tillgängliga för andra dimensioner i Analytics.

Om du till exempel visar Adobe Advertising Clicks och Adobe Advertising Cost mått per konto, vilket är en Adobe Advertising-dimension, sedan totalt Adobe Advertising Clicks och Adobe Advertising Cost visas efter konto.

Exempel på Adobe Advertising-mått i en rapport som använder en Adobe Advertising-dimension

Om du däremot visar Adobe Advertising Clicks och Adobe Advertising Cost mått per siddimension (till exempel Sida), som Adobe Advertising inte tillhandahåller data för, och sedan Adobe Advertising Clicks och Adobe Advertising Cost för varje sida är noll (0).

Exempel på Adobe Advertising-mått i en rapport som använder en dimension som inte stöds

Använda AMO ID Instances som ersättning för klick med Dimensioner utanför Adobe Advertising

Eftersom du inte kan använda AMO Clicks med webbplatsdimensioner kan du behöva hitta en som motsvarar klickningar. Det kan vara frestande att använda besök som ersättning, men det är inte det bästa alternativet eftersom varje besökare kan ha flera besök. (Se "Skillnaden mellan klick och besök." Vi rekommenderar istället att du använder AMO ID Instances, vilket är antalet gånger som AMO-ID:t hämtas. while AMO ID Instances matchar inte AMO Clicks exakt är de det bästa alternativet för att mäta klicktrafiken på webbplatsen. Mer information finns i "Klicka igenom dataverifiering för Analytics for Advertising."

Exempel på AMO ID Instances i stället för Adobe Advertising Clicks för en dimension som inte stöds

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3