Om DSP

Betafunktion

Planeringsverktyget hjälper dig att förutsäga den unika räckvidden för CTV-placeringar (uppkopplad TV) på hushållsnivå enligt angiven budget och kriterier för målinriktning innan du börjar spendera på lagret. När du har utvärderat flera räckviddsplaner kan du implementera den plan som bäst överensstämmer med det önskade resultatet i dina paket och placeringar.

Planeringsverktyget använder historiska bud, intryck och data från de senaste 90 dagarna för att uppskatta den unika räckvidden, genomsnittliga CPM-värden, genomsnittlig frekvens och visningar för en plankonfiguration.

Planeringsprognos

Varje prognos består av en prognoskurva för räckvidd-budget som visar hur stor räckvidd som kan uppnås med planinställningarna. För markören över visualiseringen för att se fler möjligheter med högre budget.

Planeringsprognos

Prognosresultatet innehåller även en Inventory Breakdown som visar hur olika utgivare bidrar till en unik räckvidd och erbjuder värdefulla identifieringsmöjligheter.

NOTE
  • The Inventory Breakdown -avsnittet visar endast data för privata och On Demand lager.
  • Den uppskattade unika räckvidd som visas för två utgivare kan överlappa varandra.

Planeringsvyn

I Planner kan du visa dina befintliga CTV-räckviddsplaner och skapa nya.

Du kan också redigera, duplicera, exportera, arkivera eller generera om prognosen för alla planer.

Vanliga frågor

Vilka typer av lager stöder planeringsverktyget?
Planeringsverktyget har stöd för alla typer av lager, inklusive programmatisk garanterad (PG), privat marknadsplats (PMP). On Demandoch offentligt. Ta med kontrakt med minst 50 000 visningar de senaste sju dagarna för att generera korrekta prognoser.
Varför ser jag <>Unable to generate forecast?<>

En av de vanligaste orsakerna till det här felet är en otillräcklig budget eller ett maximalt bud. För bästa resultat bör du använda en minimibudget på 5 000 USD. Om Connected TV medietypen är vald, ange ett maximalt bud på minst 10 USD.

Se även till att de utgivare eller avtal som ingår är aktiva och att de nyligen har tittat på något.

I byggde en placering baserat på prognosen, men den uppnådde inte den unika räckvidd som angavs i räckviddsprognosen. Varför?
Prognosen för räckvidd är bara en uppskattning, och de faktiska resultaten förväntas variera på grund av flera faktorer som ändras ofta, till exempel säsongsvariation, anbudskonkurrenskraft samt tillgång och efterfrågan. Det förväntas inte vara helt korrekt, men är mest användbart för riktade insikter i kampanjstrategier som kan ge de bästa resultaten.
Kan planeraren generera olika prognosresultat med samma indatainställningar?
Planeraren genererar prognoser baserat på de senaste observerade data, så prognosen kan variera vid olika tidpunkter även om planinställningarna är desamma. Överväg att generera flera prognoser för samma plan och exportera resultaten för varje.
Kan jag spara planeringens prognosresultat?

Ja, du kan exportera en prognos till en Microsoft Excel kalkylblad genom att klicka > Export i det övre högra hörnet. I kalkylbladet hämtas den information som visas i den maximala budgetkurvan med hjälp av två datakolumner: Budget och Reach.

related-articles
Related Articles
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa