Standaardhulplijnen voor Real-Time Customer Profile gegevens en segmentatie

Met Adobe Experience Platform kunt u persoonlijke interkanaalervaringen bieden op basis van gedragsinzichten en klantkenmerken in de vorm van realtime klantprofielen. Om deze nieuwe benadering van profielen te steunen, gebruikt Experience Platform een hoogst gedenormaliseerd hybride gegevensmodel dat van het traditionele relationele gegevensmodel verschilt.

IMPORTANT
Controleer uw licentierechten in uw verkooporder en de bijbehorende rechten Productbeschrijving op de werkelijke gebruikslimieten naast deze pagina met instructies.

Dit document biedt standaardgebruiks- en tarieflimieten om u te helpen uw profielgegevens te modelleren voor optimale systeemprestaties. Bij het bekijken van de volgende instructies wordt aangenomen dat u de gegevens correct hebt gemodelleerd. Als u vragen hebt over het modelleren van uw gegevens, neemt u contact op met uw medewerker van de klantenservice.

NOTE
De meeste klanten overschrijden deze standaardgrenzen niet. Neem contact op met uw medewerker van de klantenservice als u meer wilt weten over aangepaste limieten.

Aan de slag

De volgende services van het Experience Platform zijn betrokken bij het modelleren van realtime gegevens van het klantprofiel:

  • Real-Time Customer Profile: Maak geharmoniseerde consumentenprofielen met behulp van gegevens uit meerdere bronnen.
  • Identiteiten: Bridge-id's van verschillende gegevensbronnen worden opgenomen in Platform.
  • Schemas: De schema's van het Model van Gegevens van de ervaring (XDM) zijn het gestandaardiseerde kader waardoor het Platform gegevens van de klantenervaring organiseert.
  • Soorten publiek: De segmenteringsengine in Platform wordt gebruikt om een publiek te maken op basis van uw klantgedragingen en -kenmerken.

Limiettypen

Dit document bevat twee typen standaardlimieten:

Het type Guardrail
Beschrijving
Prestatiegarantie (Zachte limiet)
Prestatiegaranties zijn gebruikslimieten die betrekking hebben op het bereik van uw gebruiksgevallen. Als u de prestatiegaranties overschrijdt, kan de prestaties achteruitgaan en de latentie vertragen. Adobe is niet verantwoordelijk voor een dergelijke verslechtering van de prestaties. Klanten die een prestatiegarantie consequent overschrijden, kunnen ervoor kiezen om extra capaciteit te licentiëren om prestatievermindering te voorkomen.
Door het systeem afgedwongen geleiding (harde limiet)
De door het systeem afgedwongen instructies worden afgedwongen door de gebruikersinterface of API van Real-Time CDP. Dit zijn grenzen die u niet kunt overschrijden aangezien UI en API u zal tegenhouden dit te doen of een fout zal terugkeren.
NOTE
De limieten die in dit document worden uiteengezet, worden voortdurend verbeterd. Kom regelmatig terug voor updates. Als u meer wilt weten over aangepaste limieten, neemt u contact op met uw medewerker van de klantenservice.

Gegevensmodellimieten

De volgende instructies bieden aanbevolen limieten bij het modelleren van gegevens in realtime-klantprofiel. Zie de sectie over primaire entiteiten en dimensie-entiteiten voor meer informatie over primaire entiteiten en dimensie-entiteiten entiteitstypen in het aanhangsel.

Een diagram met de verschillende geleidingen voor profielgegevens in Adobe Experience Platform.

Primaire entiteitsinstructies

Guardrail
Limiet
Limiettype
Beschrijving
Gegevenssets voor de klasse XDM Individueel profiel
20
Prestatiegerichting
Een maximum van 20 datasets die hefboomwerking de individuele klasse van het Profiel XDM wordt geadviseerd.
Gegevenssets voor de klasse XDM ExperienceEvent
20
Prestatiegerichting
Een maximum van 20 datasets die hefboomwerking de klasse XDM ExperienceEvent wordt geadviseerd.
Gegevenssets van Adobe Analytics-rapportsuite ingeschakeld voor profiel
1
Prestatiegerichting
Een maximum van één (1) dataset van de het rapportreeks van Analytics zou voor Profiel moeten worden toegelaten. Het proberen om veelvoudige datasets van de het rapportreeks van Analytics voor Profiel toe te laten kan onbedoelde gevolgen voor gegevenskwaliteit hebben. Zie de sectie over Adobe Analytics-gegevenssets in het aanhangsel.
Relaties met meerdere entiteiten
5
Prestatiegerichting
Er worden maximaal vijf relaties tussen primaire entiteiten en dimensie-entiteiten aanbevolen. Aanvullende relatietoewijzingen moeten pas worden gemaakt wanneer een bestaande relatie is verwijderd of uitgeschakeld.
JSON-diepte voor id-veld gebruikt in relatie met meerdere entiteiten
4
Prestatiegerichting
De aanbevolen maximale JSON-diepte voor een id-veld in relaties met meerdere entiteiten is 4. Dit betekent dat in een hoogst genest schema, gebieden die meer dan 4 niveaus diep worden genesteld niet als gebied van identiteitskaart in een verhouding zouden moeten worden gebruikt.
Arraycardinaliteit in een profielfragment
<=500
Prestatiegerichting
De optimale arraycardinaliteit in een profielfragment (tijdonafhankelijke gegevens) is <=500.
Array-kardinaliteit in ExperienceEvent
<=10
Prestatiegerichting
De optimale arraycardinaliteit in een ExperienceEvent (tijdreeksgegevens) is <=10.
Identiteitstelling voor individueel profiel Identiteitsgrafiek
50
Door het systeem afgedwongen geleiding
Het maximumaantal identiteiten in een identiteitsgrafiek voor een individueel profiel is 50. Profielen met meer dan 50 identiteiten worden uitgesloten van segmentatie, export en lookups.

Garanties voor entiteiten van Dimension

Guardrail
Limiet
Limiettype
Beschrijving
Geen gegevens uit tijdreeksen toegestaan voor niet-XDM Individual Profile entiteiten
0
Door het systeem afgedwongen geleiding
Gegevens uit tijdreeksen zijn niet toegestaan voor niet-tijdreeksenXDM Individual Profile entiteiten in de profielservice. Als een reeks gegevensreeksen met een niet-reeks wordt geassocieerdXDM Individual Profile ID, de dataset zou niet moeten worden toegelaten voor Profile.
Geen geneste relaties
0
Prestatiegerichting
U moet geen relatie maken tussen twee niet-XDM Individual Profile schema's. De mogelijkheid om relaties te maken wordt niet aanbevolen voor schema's die geen deel uitmaken van de Profile samenvoegingsschema.
JSON-diepte voor veld primaire id
4
Prestatiegerichting
De aanbevolen maximale JSON-diepte voor het veld primaire id is 4. Dit betekent dat in een hoogst genest schema, u geen gebied als primaire identiteitskaart zou moeten selecteren als het meer dan 4 niveaus diep wordt genesteld. Een veld op het vierde geneste niveau kan als primaire id worden gebruikt.

Limieten voor gegevensgrootte

De volgende instructies verwijzen naar de gegevensgrootte en bieden aanbevolen limieten voor gegevens die kunnen worden ingevoerd, opgeslagen en opgevraagd, zoals bedoeld. Zie de sectie over primaire entiteiten en dimensie-entiteiten voor meer informatie over primaire entiteiten en dimensie-entiteiten entiteitstypen in het aanhangsel.

NOTE
De gegevensgrootte wordt gemeten als ongecomprimeerde gegevens in JSON op het moment van inname.

Primaire entiteitsinstructies

Guardrail
Limiet
Limiettype
Beschrijving
Maximale grootte van ExperienceEvent
10 KB
Door het systeem afgedwongen geleiding
De maximale grootte van een gebeurtenis is 10 kB. De inname gaat door, maar alle gebeurtenissen die groter zijn dan 10 kB gaan verloren.
Maximale recordgrootte profiel
100 kB
Door het systeem afgedwongen geleiding
De maximale grootte van een profielrecord is 100 kB. De inname gaat door, maar profielrecords die groter zijn dan 100 kB worden verwijderd.
Maximale framegrootte profiel
50 MB
Door het systeem afgedwongen geleiding
De maximale grootte van één profielfragment is 50 MB. De segmentatie, de uitvoer, en de raadplegingen kunnen voor om het even welke ontbreken profielfragment dat groter is dan 50 MB.
Maximale grootte voor profielopslag
50 MB
Prestatiegerichting
De maximale grootte van een opgeslagen profiel is 50 MB. Nieuw toevoegen profielfragmenten in een profiel dat groter is dan 50 MB, de systeemprestaties beïnvloeden. Een profiel kan bijvoorbeeld één fragment bevatten dat 50 MB is of meerdere fragmenten kan bevatten voor meerdere datasets met een gecombineerde totale grootte van 50 MB. Het opslaan van een profiel met één fragment dat groter is dan 50 MB of meerdere fragmenten die samen meer dan 50 MB groot zijn, heeft invloed op de systeemprestaties.
Aantal per dag ingenomen Profile- of ExperienceEvent-batches
90
Prestatiegerichting
Het maximumaantal per dag ingenomen Profile of ExperienceEvent-batches is 90. Dit houdt in dat het gecombineerde totaal van de elke dag ingeslikte Profile en ExperienceEvent batches niet meer dan 90 mag bedragen. Door extra batches in te voeren worden de systeemprestaties beïnvloed.
Aantal ExperienceEvents per profielrecord
5000
Prestatiegerichting
Het maximumaantal ExperienceEvents per profielrecord is 5000. Profielen met meer dan 5000 ervaringGebeurtenissen zullen niet voor segmentatie in aanmerking worden genomen.

Garanties voor entiteiten van Dimension

Guardrail
Limiet
Limiettype
Beschrijving
Totale grootte voor alle dimensionale entiteiten
5 GB
Prestatiegerichting
De aanbevolen totale grootte voor alle dimensionale entiteiten is 5 GB. Het inzetten van entiteiten met een grote dimensie kan van invloed zijn op de systeemprestaties. Het wordt bijvoorbeeld niet aanbevolen een productcatalogus van 10 GB als een dimensie-entiteit te laden.
Datasets per dimensionaal eenheidschema
5
Prestatiegerichting
Het wordt aanbevolen maximaal vijf datasets toe te voegen aan elk dimensionaal eenheidschema. Bijvoorbeeld, als u een schema voor "producten"creeert en vijf bijdragende datasets toevoegt, zou u geen zesde dataset moeten creëren verbonden aan het productschema.
Per dag ingenomen partijen van een Dimension-entiteit
4 per entiteit
Prestatiegerichting
Het aanbevolen maximumaantal per dag ingeslikte batches voor dimensieentiteiten is 4 per entiteit. U kunt bijvoorbeeld updates van een productcatalogus tot vier keer per dag invoeren. Het invoeren van extra dimensieentiteitsbatches voor dezelfde entiteit kan de systeemprestaties beïnvloeden.

Segmenteringsgeleiding segmentation-guardrails

De instructies in deze sectie hebben betrekking op het aantal en de aard van de soorten publiek die een organisatie binnen Experience Platform kan maken, alsmede op het in kaart brengen en activeren van het publiek naar bestemmingen.

Guardrail
Limiet
Limiettype
Beschrijving
Soorten publiek per sandbox
4000
Prestatiegerichting
Een organisatie kan in totaal meer dan 4000 soorten publiek hebben, zolang er in elke sandbox minder dan 4000 soorten publiek aanwezig zijn. Dit is inclusief publiek in batch, streaming en edge. Pogingen om extra publiek te creëren kunnen systeemprestaties beïnvloeden. Meer informatie over publiek maken door de segmentbouwer.
Publiek randen per sandbox
150
Prestatiegerichting
Een organisatie kan in totaal meer dan 150 randsoorten publiek hebben, zolang er in elke afzonderlijke sandbox minder dan 150 randsoorten publiek zijn. Poging om extra randpubliek te maken kan van invloed zijn op de systeemprestaties. Meer informatie over randpubliek.
Edge-doorvoer door alle sandboxen
1500 RPS
Prestatiegerichting
De segmentatie van de rand steunt een piekwaarde van 1500 binnenkomende gebeurtenissen per seconde die de Edge Network van Adobe Experience Platform ingaan. De segmentatie van de rand kan tot 350 milliseconden vergen om een binnenkomende gebeurtenis te verwerken nadat het de Edge Network van Adobe Experience Platform ingaat. Meer informatie over randpubliek.
Streaming publiek per sandbox
500
Prestatiegerichting
Een organisatie kan in totaal meer dan 500 streamingdeelnemers hebben, zolang er in elke sandbox minder dan 500 streamingdeelnemers zijn. Dit geldt zowel voor streaming als voor randpubliek. Het maken van extra streaming publiek kan van invloed zijn op de systeemprestaties. Meer informatie over streaming publiek.
Doorvoer streamen voor alle sandboxen
1500 RPS
Prestatiegerichting
Streaming segmentatie ondersteunt een piekwaarde van 1500 inkomende gebeurtenissen per seconde. Het kan tot 5 minuten duren voordat streamingsegmentatie in aanmerking komt voor een profiel voor segmentlidmaatschap. Meer informatie over streaming publiek.
Batchpubliek per sandbox
4000
Prestatiegerichting
Een organisatie kan in totaal meer dan 4000 batchdoelgroepen hebben, zolang er in elke sandbox minder dan 4000 doelgroepen aanwezig zijn. Het maken van extra batchdoelgroepen kan van invloed zijn op de systeemprestaties.
Accountsoorten per sandbox
50
Door het systeem afgedwongen geleiding
U kunt maximaal 50 accountsoorten gebruiken in een sandbox. Nadat u 50 publiek in een zandbak bereikt, Create audience besturingselement is uitgeschakeld wanneer u een nieuw publiek voor een account probeert te maken. Meer informatie over accountpubliek.
Gepubliceerde composities per sandbox
10
Prestatiegerichting
U kunt maximaal 10 gepubliceerde composities in een sandbox hebben. Meer informatie over compositie van het publiek in de UI-gids.
Maximale doelgrootte
30%
Prestatiegerichting
Het geadviseerde maximum lidmaatschap van een publiek is 30 percent van het totale aantal profielen in het systeem. Het is mogelijk een publiek te maken met meer dan 30% van de profielen als leden of met meerdere grote doelgroepen, maar dit heeft gevolgen voor de systeemprestaties.

Verwachte beschikbaarheid

In de volgende sectie worden de verwacht beschikbaarheid voor publiek en samenvoegingsbeleid in downstreamdiensten zoals Real-Time CDP-bestemmingen:

Het type Sandbox
Tijd
Bestaande sandboxen
1 uur
Nieuwe sandboxen
2 uur
Nieuwe sandboxen opnieuw instellen
2 uur

Bijlage

Deze sectie bevat aanvullende details voor de limieten in dit document.

Typen entiteiten

De Profile opslaggegevensmodel bestaat uit twee kerneenheidstypen: primaire entiteiten en dimensie-entiteiten.

Primaire entiteit

Een primaire entiteit, of profielentiteit, voegt gegevens samen om een "enige bron van waarheid"voor een individu te vormen. Deze verenigde gegevens worden vertegenwoordigd gebruikend wat als "verenigingsmening"wordt bekend is. Een verenigingsmening voegt de gebieden van alle schema's samen die de zelfde klasse in één enkel samenvoegingsschema uitvoeren. Het samenvoegingsschema voor Real-Time Customer Profile is een gedenormaliseerd hybride gegevensmodel dat als container voor alle profielattributen en gedragsgebeurtenissen dienst doet.

Tijdonafhankelijke kenmerken, ook bekend als "recordgegevens", worden gemodelleerd met behulp van XDM Individual Profile, terwijl tijdreeksgegevens, ook wel "gebeurtenisgegevens" genoemd, worden gemodelleerd met XDM ExperienceEvent. Als in Adobe Experience Platform record- en tijdreeksgegevens worden ingevoerd, wordt dit geactiveerd Real-Time Customer Profile beginnen gegevens in te voeren die voor het gebruik ervan zijn ingeschakeld. Hoe meer interacties en details worden opgenomen, hoe robuuster de afzonderlijke profielen worden.

Een infografisch waarin de verschillen tussen recordgegevens en tijdreeksgegevens worden beschreven.

Dimension-entiteit

Hoewel de profielgegevensopslag het handhaven van profielgegevens geen relationele opslag is, staat het Profiel integratie met kleine afmetingsentiteiten toe om publiek op een vereenvoudigde en intuïtieve manier tot stand te brengen. Deze integratie wordt bekend als segmentatie van meerdere entiteiten.

Uw organisatie kan ook klassen XDM bepalen om dingen buiten individuen, zoals opslag, producten, of eigenschappen te beschrijven. DezeXDM Individual Profile schema's worden "dimensie-entiteiten"genoemd (ook genoemd geworden "raadplegingsentiteiten") en bevatten geen tijd-reeksgegevens. Schema's die dimensie-entiteiten vertegenwoordigen, zijn via het gebruik van schema-relaties.

De entiteiten van het Dimension verstrekken raadplegingsgegevens die helpen en multi-entiteitsegmentdefinities vereenvoudigen en moeten zo klein zijn dat de segmenteringsmotor de volledige gegevensreeks in geheugen voor optimale verwerking (snelle puntraadpleging) kan laden.

An infographic that shows that a profile entity is eruit of dimensie entities.

Profielfragmenten

In dit document zijn er verschillende hulplijnen die naar "profielfragmenten" verwijzen. In Experience Platform worden meerdere profielfragmenten samengevoegd tot het realtime klantprofiel. Elk fragment vertegenwoordigt een unieke primaire identiteit en de corresponderende record of volledige set gebeurtenisgegevens voor die id binnen een bepaalde gegevensset. Raadpleeg voor meer informatie over profielfragmenten de Profieloverzicht.

Beleid samenvoegen merge-policies

Wanneer het samenbrengen van gegevens uit veelvoudige bronnen, is het fusiebeleid de regels die het Platform gebruikt om te bepalen hoe de gegevens aan voorrang zullen worden gegeven en welke gegevens zullen worden gecombineerd om die verenigde mening tot stand te brengen. Bijvoorbeeld, als een klant met uw merk over verscheidene kanalen in wisselwerking staat, zal uw organisatie veelvoudige profielfragmenten met betrekking tot die enige klant hebben die in veelvoudige datasets verschijnen. Wanneer deze fragmenten in Platform worden opgenomen, worden ze samengevoegd om één profiel voor die klant te maken. Wanneer de gegevens uit meerdere bronnen conflicteren, bepaalt het samenvoegbeleid welke informatie moet worden opgenomen in het profiel voor de persoon. Een maximum van vijf (5) samenvoegbeleid wordt toegestaan per organisatie. Voor meer informatie over samenvoegingsbeleid leest u de overzicht van samenvoegbeleid.

Gegevenssets van de Adobe Analytics-rapportsuite in Platform aa-datasets

De veelvoudige rapportsuites kunnen voor Profiel worden toegelaten zolang alle gegevensconflicten worden opgelost. U kunt de functie Gegevensvoorbeeld gebruiken om gegevensconflicten op te lossen over eVars, Lijsten, en Props. Lees voor meer informatie over het gebruik van de functie Data Prep de UI-hulplijn Adobe Analytics-connector.

Volgende stappen

Raadpleeg de volgende documentatie voor meer informatie over andere Experience Platforms services guardrails, over end-to-end latentie-informatie en licentiegegevens uit Real-Time CDP Product Description-documenten:

recommendation-more-help
54550d5b-f1a1-4065-a394-eb0f23a2c38b